ngākau

ngākau, n.

1. Intestines, entrails, viscera.

Kua putaputa te ngākau o te puaka i te pō‘aki pupu‘i.
The bullets had pierced the pig’s intestines;

Ka ‘aere au ka ta‘ata‘a ngākau puaka i ta‘atai.
I‘m going to go and clean out the pig’s innards on the beach.

2. Temper, disposition, mood, heart (considered as seat of the emotions), spirit.

E ao tō tei ‘aka‘aka te ngākau.
Blessed are the meek in spirit;

ma te tae o te ngākau,
with a willing heart.

3. In sense (2) above, but combined with the following word to form a v.i. or n.

Ngākau aro‘a, kindhearted(ness), considerate, generous.

‘E tangata ngākau aro‘a ‘a Tā, kua ‘ōronga ‘aia i tōna torōka ‘ei tauturu i te ‘anga‘anga a te ‘ōire.
Tā is a kindhearted man, he let the village have his truck for their work;

nō tōna ngākau aro‘a,
out of the kindness of his heart.

Ngākau kino, bad-temper(ed), vicious (of animals); (in) a bad frame of mind, worried and edgy.

‘E va‘ine ngākau kino ‘a Varaipāni.
Varaipāni is a bad-tempered woman;

Kua ngākau kino te ‘oro‘enua i te pāpā‘ia‘anga.
The horse turned nasty when it was beaten;

Kua ‘aere ngākau kino ‘aia ki te ‘āpi‘i.
He went to school in a bad frame of mind.

Ngākau marū, gentle, (of) a quiet and courteous disposition.

‘E tamaiti ngākau marū ‘a Kā.
Kā is a quiet and gentle boy.

Ngākau parau, proud, conceit(ed).

Kua ngākau parau te tamaiti, nō te mea kāre rava tōna ngā metua e tamaki ana iāia.
The child is conceited because his parents never tell him off.

Ngākau paruparu, soft-hearted, lenient, easy-going, pliable.

Nō tōna ngākau paruparu, nō reira kua tuku ‘ua ‘aia ki tā rātou tika.
Being easy-going, he just gave way to them.

Ngākau piri, affectionate, close (of friendship).

‘E ngākau piri tika ai ‘aia ki tōna māmā.
He is very close to his mother.

Ngākau rua, two-faced, double-dealing; in two minds about something.

Kua pu‘apinga-kore te ‘anga‘anga, kua ngākau rua te tangata.
The work isn’t getting anywhere, people are in two minds about it.

Ngākau tae, free open and generous in disposition, sincere and warm-hearted.

Kua ‘ōronga ‘aia i tāna ‘apinga ma te ngākau tae.
He gave his things away with unstinted generosity;

‘e ‘āriki‘anga ngākau tae tika ai,
a most warm welcome.

Moni ngākau tae, n., church collection, voluntary contribution.
Ngākau tangi, sympathetic, (feeling) pity.
Ngākau toa, brave, valiant.

‘E tangata ngākau toa ‘aia i te tū‘anga ki mua i tōna ‘enemi.
He is a brave man in the face of his enemies;

Kua tamaki ‘aia ma te ngākau toa.
He fought valiantly.

‘Ati ngākau, heartbroken.
‘Akavā ngākau, sense inwardly, conscience.

[Pn. *„aakau.]

Leave a Reply