2

2, prep. (see i2) + prep. (see ā1 (3)).

Kua pēni mātou iā te pae i te ‘are.
We painted the side(s) of the house;

Kua vāere rāua iā te ni‘a o te kauvai.
They cleared away (the undergrowth along) the bank of the river;

Kua oti iāku i te ‘akamataara iā konei.
I’ve finished making a path along here.
(cf. 3.)

Leave a Reply