kāreka

kāreka, conj. But (as for). Used to contrast nominals, not clauses.

E no‘o ‘ua te ‘anga‘anga i nana‘i, kāreka i tēia rā, ‘e ma‘ata te ‘anga‘anga.
There wasn’t any work yesterday, but today there’s a lot;

Kua ūkī mātou i te ta‘ua, kāreka rātou nō te pēni ‘are.
We’ve scrubbed the floors, but they’ve been house-painting.

Leave a Reply