-kia4

-kia4, v.suff. (See (amo)amokia, (‘ere)-‘erekia, ‘irokia, monokia, (moto)motokia, (‘opu)‘opukia, ‘ōrākia, (oro)orokia, (‘oro)‘orokia, (to)to‘akia, (tono)tonokia.)

Leave a Reply