kōto‘e

kōto‘e, (-a, -‘ia).

1. Back away, reverse, draw back.

Kua kōto‘e te pa‘ī ki muri.
The ship backed off;

Kua kōto‘e te tangata ki muri nō tei ‘akaue‘ia e te ‘akavā.
The people moved back as ordered by the police.

2. Back out, make excuses (to avoid doing something), decline (an offer, proposition), reject (proposal), refuse (a request, instruction), an excuse.

Kua kōto‘e te tamaiti i te ‘akaue‘anga a tōna pū‘āpi‘i.
The boy made excuses to get out of doing what his teacher told him;

Kua kimi kōto‘e te tangata ‘ara kia ora ‘aia.
The offender made excuses to get himself off;

‘E a‘a tā‘au kōto‘e ki te pū‘āpi‘i i tō‘ou tāvarevare‘anga?
What excuse did you give to the teacher for being late?;

‘E tangata kōto‘e koe i te ‘anga‘anga mē tuku‘ia kiā koe.
You always find an excuse when you are given something to do;

Kua kōto‘e te tangata i te kōreromotu nō te meangiti i te moni.
The man declined the contract because the pay was bad;

Kua kōto‘e te kōnitara i te manako o te Kāvana.
The council turned down the governor’s proposal;

Kua kōto‘e mātou i te ‘anga‘anga tei tuku‘ia mai kia rave mātou.
We refused to do the work that had been assigned to us. [kō-4, to‘e.]

Leave a Reply