kute

kute, n. In the phrase nā‘au te kute, you won’t get anything, you‘ll come off badly, it’s your funeral, etc.

Kua pou ia mātou te vī para i te ‘a‘aki. Nō ātu, ka ‘aere rāi au. ‘Aere rā, nā‘au te kute.
We’ve picked all the ripe mangoes. Never mind, I‘ll go all the same. Go on then, you‘ll get damn all. (? cf.

kutekute.)

Leave a Reply