‘ea

‘ea, locative pronoun, interrogative.

1. Where? ‘Ei ‘ea?, where (future reference)?;

Ei ‘ea au no‘o ei?,
where shall I sit?;

‘Ei ‘ea tāua kaikai ei?,
where are we going to eat? I ‘ea?, at what place? (usu. with ref. to past time).

I kite koe iāku i ‘ea?,
where did you see me?;

I ‘ea ‘aia i tuatua mai ei kiā koe?,
where was it he spoke to you? Ki ‘ea?, to(wards) what place?

Tē ‘aere nei koe ki ‘ea?,
where are you going?;

Kua ‘apai koe ki ‘ea?,
where have you taken it?;

Ko ‘ea,
what place?;

Ko ‘ea tēia ngā‘i?,
what place is this? where is this? Mei ‘ea?, from what place?

Mei ‘ea mai ‘aia?,
where has he come from? Nā ‘ea?, by what route, means or method?

Kā ‘aere kōrua nā ‘ea?,
which way will you go?;

I nā ‘ea koe i te tomo‘anga ki roto i te ‘are? I nā te ngūtupa,
which way did you get into the house? Through the door;

Ka nā ‘ea kōtou i te tari i teia pūtē kōpara?,
what (transport) are you going to use to carry these sacks of copra?;

I nā ‘ea koe i te tunu‘anga i te varaoa?,
how (what means or method) did you (use to) bake the bread?;

I nā ‘ea koe i te rave‘anga?,
how did you do it? Nō ‘ea?, from what place? from what source?

Nō ‘ea tō‘ou kite iāku?,
where did you learn about me?;

Nō ‘ea tā‘au puka?,
where did you get your book from;

Nō ‘ea rā ‘a Maru mā?,
where have Maru and those been then?;

Nō ‘ea tā‘au?
where did you get that (story) from? where did you hear that? Tei ‘ea?, at what place? (currently).

Tei ‘ea koe?,
where are you?;

Tei ‘ea rā taku māmā? Mē tei ‘ea,
where can my mother be? I don’t know.

2. At what time? when?
(see ā‘ea and nā‘ea. NB. ‘Ea is sometimes written joined to the preceding preposition in 1 above, as (usually) in 2 above; see also tē‘ea which? and how?).
[Pn. *fea.]

‘ei1

‘ei1,

1. (-a, -‘ia). (Wear) a necklace, garland, wreath, chaplet, scarf.

Tē ‘ei nei au i tōku ‘ei poe pārau,
I‘m wearing my pearl necklace;

‘Eia tō‘ou ‘ei,
put on your lei (necklace of flowers);

Nōku te ‘ei tiare māori, nō‘ou te ‘ei ‘ara ‘āmoa,
mine is the gardenia necklace, yours is the pandanus one;

‘Ei Kātorika,
rosary;

‘Ei tātauro,
cross (crucifix) worn round the neck;

Tē tui ‘ei ra ‘a Runa mā,
Runa and the others are making wreaths;

Nō‘ai tēia pare ‘ei?
whose chaplet is this?;

E ‘ei i tō tā‘ei ‘uru‘uru ki runga i tō kakī,
wrap your woollen scarf around your neck.

2. v.i. Encircled, ensnared, trapped, caught (in net, web, noose, snare, trap).

Kua ‘ei te ika ki roto i te kupenga,
the fish were caught in the net;

Kua ‘ei te moa taetaevao ki roto i te pū‘ere‘ere,
the wild fowl was trapped in a snare;

Kua pūtaka‘iti te rango i te ‘ei‘anga ki roto i te pūngāverevere,
the fly struggled, caught in the cobweb.
(see ‘ā‘ei, tā‘ei(‘ei)).
[Pn. *sei.]

ea

ea, v.i. To rise to the surface;

E tiaki kia ea te to‘orā ka pātiāi,
wait until the whale surfaces before you harpoon it;

Tērā te ‘onu kua ea,
there’s the turtle, it’s on the surface now;

Kua ea ‘aia, kua pou tōna a‘o,
he came up, his breath was exhausted;

Kua pupu‘i rātou i te pa‘ī ruku i te ea‘anga,
they shot the submarine as it surfaced.
[Pn. *e‘a.]

‘engu‘engu

‘engu‘engu, v.i., fq. ‘engu, groan, q.v.

Kua kite au ē ‘e moemoeā nāna i tōna ‘engu‘engu‘anga,
I could tell that she was having a dream from her groaning;

Kia tae atu au, tē ‘engu‘engu ‘uā ra ‘aia nō te mamae,
when I got there, he was groaning with the pain.
[‘engu RR.]

‘engu

‘engu,

1. v.i., n. Groan, moan, grunt, (make a deep throaty noise.

‘E a‘a koe i ‘engu ‘ua ai i roto i tā‘au moe inapō?,
why were you groaning in your sleep last night?;

Kua rongo au i tōna ‘engu‘anga i te ū‘anga ‘aia ki runga i te patu,
I heard him grunt when he banged into the wall;

Kua rongo au i te ‘engu i va‘o, kāre rā au i ‘aere ana i te ‘ākara,
I heard moaning outside, but I didn’t go to look.

2. v.t. Hum.

Tē ‘engu ‘uā ra ‘aia i te ‘īmene,
he’s just humming the song.
[Np. *fe

‘e‘eke

‘e‘eke, v.i., intens. of ‘eke1. Flow copiously, descend.

Kua ‘e‘eke ‘ua te toto i te puta‘anga tōna katu i te rākau,
the blood gushed when the pole struck him on the head;

Kua ‘e‘eke ‘ua te vai nā roto i tōna kāinga,
the water poured through his garden;

I nā konei rātou i te ‘e‘eke‘anga,
they scrambled down this way.
[‘eke1 rR.]

‘ē2

‘ē2, n. The coconut stick-insect (Graeffea crouanii), a traditional pest throughout the southern group.

‘E ‘ē tērā e totorō ra i runga i te kīkau mata,
there’s a stick-insect crawling on that green coconut-leaf;

Tē kai ‘ē ra te manu kāvamani,
the minah-bird is eating stick-insects;

Tē ‘ongi nei au i te ‘aunga ‘ē,
I can smell stick-insect.
[Pn. *se‘e1]

‘e‘eu

‘e‘eu, (-a, -‘ia, ‘ēua, ‘eu‘ia). Draw back or remove (covering, screen or lid).

Kua purara mai te verovero o te rā ki roto i te ‘are i tōku ‘e‘eu‘anga i te ārai māramarama,
the sun’s rays burst into the house when I drew the curtains;

Kua ‘e‘eu ‘aia i te ‘āriki kaingākai,
she removed the tablecloth;

‘E‘eua ake te moenga kia purūmu‘ia te repo,
lift up the mat to sweep the dirt out;

‘ē1

‘ē1, v.i. Make an error, happen to do something, do something by accident.

Kua ‘ē ‘ua au i te ‘akatika ki tāna tuatua nō tōku mataku,
I made the mistake of agreeing to what he said because I was afraid;

Kua ‘ē au i te kāpiki iā koe, nō te mea kua manako au iā koe ē ko Tara,
I called you by mistake, I thought you were Tara;

Kua pakapaka tōku rima i tōku ‘ē‘anga i te mou i te ‘āuri vera,
I burned my hand when I accidentally took hold of the hot iron;

Kāre rava au e ‘ē i te ‘akakite i teia tuatua ki tēta‘i tangata, ‘ei rotopū ‘ua ia tāua,
I certainly won’t let this story slip out to anyone else, it‘ll be just between the two of us;

Kāre i te mea ‘ē, ‘e mea ‘akakoro tika ai,
it wasn’t any accident, it was quite deliberate;

Mē ‘ē ake koe i te ‘oki ‘aka‘ou mai, e ‘apai mai koe i tēta‘i ‘uri tiare nāku,
if you should happen to come this way again, bring me a few young flower plants.

eaea

eaea, v.i., fq. of ea. Rise to the surface.

Kua pou rātou ki roto i te vai ē kua eaea ki tēta‘i tua i te kauvai,
they dived into the water and came up on the other side of the river;

Kua pupu‘i te aronga ruku i tō rātou a‘o i tō rātou eaea‘anga,
the divers let their breath out with a rush as they surfaced.
[ea RR.]

‘ē‘ē

‘ē‘ē, n. Boil, carbuncle.

Kāre e meitaki kia vā‘i‘ia tō‘ou ‘ē‘ē, nō te mea kāre i para,
it won’t do any good getting your boil lanced, it hasn’t come to a head yet;

Paraia ki te vairākau ‘ē‘ē,
put a boil poultice on it;