3

nā3, prep.

1. Indicates the agent.

Nā Tere i rave.
Tere did it;

Nā Tere i moto i te tamaiti or NĀ Tere te tamaiti i moto.
Tere punched the child;

NĀ ‘ai i tā iā koe?
Who hit you?;

Nā te matangi i ‘atiati i te ‘ātava.
The wind has broken the branches.

2. Indicates the genitive possessor.

Nā Mare tēnā one tōmāti.
That is Mare’s tomato plot (the one he works);

Nā Tere tērā va‘ine.
That is Tere’s wife;

Kua kai kōmuri te ‘orometua nā Pā.
The pastor ate PŒa’s jackfish (given or caught by PŒa).

3. For (the use or agentive possession of).

Tē kana nei au i te ‘akari nā te moa.
I‘m grating up the coconut for the chickens;

Vai‘o‘ia te raore nā te tamariki.
Leave the sweets for the children;

Ka vao‘o ‘aia i tē reira nā tōna pāpā e rave.
He would leave it for his father to do;

‘Ei a‘a tēia kiore toka nā rāua?
What do they want these rats for?

4. Indicates movement along.

I te ‘aere‘anga nā ta‘atai,
while walking along the shore;

Kua kimi ‘aia nā te ‘ōrau o te ‘enua.
He searched the length and breadth of the land. Nā mua, along ahead, along in front.

Kua riri ‘a Pa‘u nō tei nā mua au iāia i te ‘aere.
Pa‘u was angry because I walked ahead of him. Nā muri, along behind, after.

E ‘oro koe nā mua, ka nā muri atu au.
You run on in front, I‘ll go along behind. Nā raro, along under.

Kua kau ‘aia nā raro i te tai.
He swam along under water. Nā runga, (a) along on, esp. on a means of transport, as opposed to

nā raro ‘ua,
on foot.

Kua nā runga ‘aia i te pātikara ki Avarua.
He went to Avarua on a bike;

Kua nā runga‘ia i te torōka te tari‘anga.
It was taken by truck;

Ka nā raro ‘ua koe?
Are you going on foot? (b) around among.

E tu‘a i te kai venevene nā runga i te au tamariki.
Share the sweets around among the children. Nā roto, along in(side), through.

E tari koe i te one nā roto i te pūtē.
Transport the soil in (or using, cf. 6 below) sacks;

Kua ‘aere ‘aia nā roto i te ngūtupa.
He walked through the doorway;

Kā ngote te rākau i te mā‘ū nā roto i tō rātou aka.
The plants will absorb the moisture through their roots. Nā va‘o, along outside.

Nā va‘o ake i te toka,
along outside the rock.

5. By way of, via, following a certain route or direction.

Kua ‘aere te pa‘ī ki Nūtirēni nā Niuē.
The ship went to New Zealand via Niue Island;

I nā Ngātangi‘ia mai mātou i te ‘aere‘anga mai.
We came by way of NgŒatangi‘ia;

Kua pupu‘i mai te matangi nā te tokerau.
The wind blew from the north;

Kua ‘aere ‘a Poko nā ‘ea? Kua nā tērā mataara.
Which way did Poko go? He took that path.

6. Indicates the means, method, way or style of doing something.

E nā kō kōtou mē rave.
This is the way you should do it;

Kā oti vave te ‘anga‘anga mē nā reira kōtou i te rave.
The job will soon be done if you tackle it that way.

7. According to.

‘E pātē nā te Rarotonga te ingoa i taua ‘apinga ra, ‘e tōkere nā mātou.
The Rarotongans call that thing (a kind of slit-gong)

pātē,
we call it

tōkere.
Nā runga i, on the basis of.

Kua nā runga‘ia i te teima‘a te tūtaki‘anga.
Payment was according to weight.

8. Indicates the speaker.

“Kāvea mai taku ‘āuri”, nā Pā ei.
“Bring my spear”, said PŒa.

9. In formulae at the end of letters (written by, from).

Nā tō‘ou ‘oa or nā tō‘ou tungāne,
from your friend or from your brother, etc.,

nā tō‘ou tika ai,
yours faithfully. (See also nā‘au, nāku, nāna.) [n-, ā1.]

Leave a Reply