napō

napō, loc.n. Last night.

‘E ‘ura‘anga ma‘ata tei rave‘ia i napō.
There was a big dance last night;

Ko tō napō nūtipēpa tēnā, kāre i tae mai ake tō tēia rā.
That’s last night’s paper, today’s hasn’t come yet;

i napō a‘o,
the night before last. [Np. *naapoo.]

Leave a Reply