Noema

Noema, prop.n. November.

Ko Noema te marama i tupu ei te maki ‘ōni‘o.
November was the month we had the outbreak of chickenpox. [Eng. November.]

Leave a Reply