nūti

nūti, n. News.

Kua tae mai te nūti mei ‘Ātiu mai ē kua tāpuni ‘a Mātipi rāua ko Pā nā runga i te poti.
News came from ‘Ātiu that MŒatipi and PŒa had stowed away on a boat. Nūti takere, stale news. Tangata tātā nuti, journalist. Tangata ‘akakitekite nūti, news announcer. [Eng. news.]

Leave a Reply