ō6

ō6, interj. Used to reply to a call.

“ī Rangi!” “E ō”,
“Hi Rangi!” “Yes”;

Kua ō atū ra ‘aia nā kō atū ra, “Ō, e māmā, tēia au!”.
Then she replied, “Yes mother, here I am!”

Leave a Reply