o‘u

o‘u, (-‘ia). Hire (people) for money; wages, payment which is due, money lent or borrowed.

Kua o‘u ‘aia ia mātou ‘ei aronga ‘anga‘anga nāna.
he hired us as his workmen;

kua o‘u‘ia ‘aia ki te moni ma‘ata.
he was hired for a large sum;

‘e tangata o‘u‘ia ‘aia, kāreka māua, ‘e ‘anga‘anga taeake ‘ua.
he is a hired hand, but we are just doing it out of friendship;

‘e iti tō mātou o‘u, kāre mātou e ‘oki mai āpōpō.
our wages are too small, we shan’t be back tomorrow;

e oko mai koe i taku ou ia koe na.
pay me back the money that is due to me (Matt. 18.28). (See kaio‘u.)

Leave a Reply