‘ea

‘ea, locative pronoun, interrogative.

1. Where? ‘Ei ‘ea?, where (future reference)?;

Ei ‘ea au no‘o ei?,
where shall I sit?;

‘Ei ‘ea tāua kaikai ei?,
where are we going to eat? I ‘ea?, at what place? (usu. with ref. to past time).

I kite koe iāku i ‘ea?,
where did you see me?;

I ‘ea ‘aia i tuatua mai ei kiā koe?,
where was it he spoke to you? Ki ‘ea?, to(wards) what place?

Tē ‘aere nei koe ki ‘ea?,
where are you going?;

Kua ‘apai koe ki ‘ea?,
where have you taken it?;

Ko ‘ea,
what place?;

Ko ‘ea tēia ngā‘i?,
what place is this? where is this? Mei ‘ea?, from what place?

Mei ‘ea mai ‘aia?,
where has he come from? Nā ‘ea?, by what route, means or method?

Kā ‘aere kōrua nā ‘ea?,
which way will you go?;

I nā ‘ea koe i te tomo‘anga ki roto i te ‘are? I nā te ngūtupa,
which way did you get into the house? Through the door;

Ka nā ‘ea kōtou i te tari i teia pūtē kōpara?,
what (transport) are you going to use to carry these sacks of copra?;

I nā ‘ea koe i te tunu‘anga i te varaoa?,
how (what means or method) did you (use to) bake the bread?;

I nā ‘ea koe i te rave‘anga?,
how did you do it? Nō ‘ea?, from what place? from what source?

Nō ‘ea tō‘ou kite iāku?,
where did you learn about me?;

Nō ‘ea tā‘au puka?,
where did you get your book from;

Nō ‘ea rā ‘a Maru mā?,
where have Maru and those been then?;

Nō ‘ea tā‘au?
where did you get that (story) from? where did you hear that? Tei ‘ea?, at what place? (currently).

Tei ‘ea koe?,
where are you?;

Tei ‘ea rā taku māmā? Mē tei ‘ea,
where can my mother be? I don’t know.

2. At what time? when?
(see ā‘ea and nā‘ea. NB. ‘Ea is sometimes written joined to the preceding preposition in 1 above, as (usually) in 2 above; see also tē‘ea which? and how?).
[Pn. *fea.]

ea

ea, v.i. To rise to the surface;

E tiaki kia ea te to‘orā ka pātiāi,
wait until the whale surfaces before you harpoon it;

Tērā te ‘onu kua ea,
there’s the turtle, it’s on the surface now;

Kua ea ‘aia, kua pou tōna a‘o,
he came up, his breath was exhausted;

Kua pupu‘i rātou i te pa‘ī ruku i te ea‘anga,
they shot the submarine as it surfaced.
[Pn. *e‘a.]

‘ē2

‘ē2, n. The coconut stick-insect (Graeffea crouanii), a traditional pest throughout the southern group.

‘E ‘ē tērā e totorō ra i runga i te kīkau mata,
there’s a stick-insect crawling on that green coconut-leaf;

Tē kai ‘ē ra te manu kāvamani,
the minah-bird is eating stick-insects;

Tē ‘ongi nei au i te ‘aunga ‘ē,
I can smell stick-insect.
[Pn. *se‘e1]

‘ē1

‘ē1, v.i. Make an error, happen to do something, do something by accident.

Kua ‘ē ‘ua au i te ‘akatika ki tāna tuatua nō tōku mataku,
I made the mistake of agreeing to what he said because I was afraid;

Kua ‘ē au i te kāpiki iā koe, nō te mea kua manako au iā koe ē ko Tara,
I called you by mistake, I thought you were Tara;

Kua pakapaka tōku rima i tōku ‘ē‘anga i te mou i te ‘āuri vera,
I burned my hand when I accidentally took hold of the hot iron;

Kāre rava au e ‘ē i te ‘akakite i teia tuatua ki tēta‘i tangata, ‘ei rotopū ‘ua ia tāua,
I certainly won’t let this story slip out to anyone else, it‘ll be just between the two of us;

Kāre i te mea ‘ē, ‘e mea ‘akakoro tika ai,
it wasn’t any accident, it was quite deliberate;

Mē ‘ē ake koe i te ‘oki ‘aka‘ou mai, e ‘apai mai koe i tēta‘i ‘uri tiare nāku,
if you should happen to come this way again, bring me a few young flower plants.

‘eva‘eva

‘eva‘eva, v.i., fq. ‘eva1. Grieve, mourn.

Kua ‘eva‘eva rātou, nō tei roko‘ia tō rātou taeake e te tūmatetenga,
they grieved because those dear to them had been visited by great sorrow;

Kua ‘akapūma‘ana ‘aia ia māua i tō māua ‘eva‘eva‘anga,
he comforted us when we were grieving.
[‘eva1 RR.]

‘eva2

‘eva2, in pā‘uā ‘eva, n. The weakly attached fluted clam (Tridacna squamosa), which lives in rubble areas.

‘E anga pā‘uā ‘eva tēnā,
that’s the shell of

‘eva
species of clam. (? cf.

‘eva1,
and Tongan

heva,
wander aimlessly.)

‘erepani

‘erepani, n. Elephant.

Tē ori ‘uā ra te ‘erepani i roto i te vao rākau,
the elephants are wandering in the jungle;

‘E ni‘o ‘erepani tei umuumu ma‘ata‘ia e rātou,
they were determined to get elephant tusks. Tapuae ‘erepani, n., elephant’s-foot (a composite plant, Elephantopus).
[Eng. elephant.)

‘ereni2

‘ereni2, n. Herring.

‘E ‘ereni tāku kā kai,
I‘ll have herring (to eat);

E ‘ia te moni i te punu ‘ereni?,
how much is a tin of herrings?
[Eng. herring.]

‘ereni1

‘ereni1, v.i. Out-of-tune.

‘Akatanoa tō kītā, kua ‘ereni,
tune your guitar, it’s out-of-tune;

Te ‘ereni nei i tō‘ou reo!,
you are (singing) out-of-tune!. Reo ‘ereni, a wrong note, an accidental (flat or sharp).
(see tā‘ereni.)

‘ere‘ere

‘ere‘ere, (-a, -‘ia, -kia), fq. ‘ere.

1. Tie, tether, snare

Ka ‘ere‘ere ‘ua māua i teia au kā‘ui meika ki runga i teia au ‘ātava rākau,
we‘ll just tie these bunches of bananas onto the branches here;

Kia oti tēnā au ko‘u i te ‘ere‘ere meitaki kā kave ei ki te mēre,
tie those parcels up properly before you take them to the post;

Kua ‘ere‘erea te aronga ‘akatupu pekapeka e te au ‘akavā ki runga i te au poupou,
the police lashed the trouble-makers to the posts;

Ka tāmou au i teia pū‘ere‘ere ki konei ‘ei ‘ere‘ere i te toā moa,
I‘m going to set this snare here to trap the cock.

2. n. ‘Ere‘ere manu, fowler (using snare).

Te ‘ere‘ere a te ‘ere‘ere manu,
the fowler’s snares. ‘ere‘erekia, pass. of

‘ere‘ere,
q.v.