pata2

pata2, (-a, -‘ia).

1. Flick, fillip, tap (with finger).

Kua pata ‘aia i tōku taringa ki tōna rima.
He gave me a fillip on the ear;

Kua pata mai ‘aia i tōna rima kia ‘ākara atu au kiāia.
He snapped his fingers to attract my attention;

Kua pata ‘aia i te nū i runga i te kā‘ui kia taka iāia te nū mata.
He tapped the coconuts in the bunch to decide which were right for drinking.

2. Shoot at (with catapult or marble).

Kua pata ‘aia i te manu ki te toka.
He catapulted a stone at the bird;

‘Auraka e pata i te urua. Ka ‘apaina tō ‘āuri.
Don’t shoot at the kingfish, it will make off with your spear;

Kā pata au i tērā ngā patapata i te pae i te va‘arua.
I‘ll aim for those two marbles beside the hole.

3. Throw (a switch), strike (a match), click (a camera), flash (a torch).

E pata i te a‘i uira kia kā.
Switch the light on;

I nā kia pata i te māti?
How about striking a match?;

‘Auraka e oriori, kā pata au i te nene‘i i teianei.
Don’t move, I‘m just going to take the snap;

Kua pata ‘aia i tōna mōrī ki runga i te pū nū.
He flashed his torch onto the coconut tree.

4. v.i. Spring (of a trap).

‘Aere ‘ākara‘ia te pākati, kua pata.
Go and look at the trap, it has gone off.

5. Play marbles. Pata rāini, aim at marbles on or inside a line or ring.

Tei te pata rāini māua.
We‘re playing liners. Pata rave, play for keeps.

‘Aere mai, kā pata rave tāua.
Come on, let’s play for keeps.

6. n. Marble.

Kua peke tāku pata iāia.
He won my marble.

7. n. Catapult (pata manu, patā ika).

‘Ēnā‘ia te pata manu ā‘au, tērā ake te ‘akavā.
Hide your catapult, here comes the law;

‘Ōmai kiāku tā‘au patā ika, ka ‘aere māua ka tautai.
Let me have your catapult, we‘re going spearfishing.

8. Plectrum.
(see patapata2.)

Leave a Reply