ērā

ērā, dem.pron., pl. of tērā, q.v. Those there (not beside or associated with you or me).

‘Apaina ērā, vao‘o‘ia mai ēia,
take those, leave these here;

Nā ‘ai ērā puaka?,
who do those pigs belong to?;

I tōku manako i kite ana au i ērā ngā tamariki,
I think I’ve seen those two children before.
[ē2, -rā4.]

ēia

ēia, dem. pron. These (pl. of tēia, q.v.).

Paria ēia ngā pū nū, ‘e piri roa ki te ‘are,
cut these two trees down, they‘re too close to the house;

Ko ēia vaka ē rua nei, kō rāua tei tae mua ki Aotearoa,
these two canoes, they were the first to reach Aotearoa (New Zealand);

Ko aua tāngata ra ēia,
these are those men;

E ono rāi ēia ‘akari,
there are only six coconuts here.
[ē2, ia1.]

ēta‘i

ēta‘i, dem. pron., pl. of tēta‘i, q.v. Some (of), certain (of).

Tikina mai ēta‘i ika nā‘au,
come and get yourself some fish;

Ko ēta‘i āna ngā tamariki tei Mangaia,
some of his children are in Mangaia;

‘Auraka e rave ‘ua atu i tā ēta‘i kē ‘apinga,
don’t take other people’s things;

Ko ēta‘i ‘ua tēia i toe mai,
these are just some that were left over.
[ē2, ta‘i.]

aua2

aua2, dem.pron. used only attributively before the noun, marking it as dual or paucal (three or four). Those two (three or four) previously referred to.

I ‘aere maī na aua tāngatāra? Have those two people been here?; Nō‘ai aua ponāra? Who do those two or three shirts belong to?; Tē no‘o rāi aua ikāra i roto i te toka?
Are those fish still in the hole in the rock?
(cf. taua.)

ia1

ia1, dem.pron.

1. Used as a third person singular personal pronoun: he, she:

(a) written as one word with the proper article ‘a when the noun phrase is not preceded by a preposition (see ‘aia):

Kua ‘aere ‘aia ki ta‘atai.
He/she has gone to the beach;

(b) in the prepositional phrase

i/ki + ā2 + ia,
the whole complex being written as one word (see

iāia, kiāia): I ‘ārāvei ana koe iāia?
Did you see him/her?;

Ka tuatua au kiāia.
I‘ll speak to him/her:

(c) immediately after the prepositions

e2, ko, ma,
which are not followed by the proper article;

ko
and

ia
are commonly written as one word:

Ka ‘okona e ia te puaka.
He’s going to sell off the pig;

Nō tei ‘iki‘ia koia, kua ‘akapikika‘a maki ‘aia.
Because he was the one selected, he pretended to be sick;

Kua ‘aere mātou, ma ia katoa.
We went, and he/she came with us:

(d) in possessive constructions (i.e. after

ā1, ō1, a-; nā, ; 8, ta-), ia
is replaced by

-na3, see āna, ōna, ana3; nāna, nōna; tāna, tōna, tana.

2.

(a) this (one), that (one), these, those, esp. the one(s) indicated, referred to, or being discussed:

mē ko te tumu ia i mate ei te puakatoro,
if that’s the reason the cow died (=

mē koia te tumu …); Ko te tangata matū ra, ko te pū ia.
The fat man there, that one’s the boss;

Kāre ia i te mea meitaki.
It isn’t a good thing;

Mē ‘e tangata piripou roa kerekere, ko au ia.
If it was someone with black trousers, it was me;

Koia ia.
That’s the one (That’s it; That’s right);

Ko te aronga i toe ra, kua taia ia ki te koke.
And the remnant, (they) were slain with the sword (Rev. 19.21);

(b) followed by a noun phrase in apposition:

Ko koe ia te tangata tei tōpāpā i te pā.
So you were the person knocking on the door;

‘Ea‘a ia te māniania!
What a noise!;

‘Ea‘a ia te pue‘u mē marō te mataara!
How dusty it is when the road is dry!

(c) prenominally, as a determiner:

Mē motu ia taura, e tāmou ‘ei taura ‘ōu.
If that rope breaks, fasten a new one on;

Kua mate takere ia tangata.
That person has been dead for some time;

koia mou tāku e karanga atu kia kōtou nei,
verily I say unto you (i.e.

ko ia mou..,
this truth) (Mark 10.29);

‘Ē 4,840 kuea iāti, ‘ē ta‘i ia ‘eka.
Four thousand, eight hundred and forty square yards make one acre.
(cf. tēia, ēia, ‘aia, koia; -na3.)
[Pn. *ia1.]