mā-8

mā-8, pref. This prefix occurs with its long vowel before monosyllabic and short disyllabic roots (cf. ma-2, where the prefix has a short vowel in these positions).
(See mā‘ē, mā‘ē‘ē; mākave, mākavekave; māinu; (‘aka-,tā-)māmaro; māoro, māmāoro, māorooro; (tā-, ‘aka-)mārama, māramarama; māreva; mātipi(tipi); māuru, māviri(viri).)

pu-, pū-

pu-, pū-, pref. Semantically related, in many instances, to 1, clump, cluster, stem from, etc. and -pū3 erupt, boil.
(see pū‘ā, puangi, puāngiangi, puā‘io‘io, pū‘ākato, pu‘aki, pū‘aki‘aki, pū‘ao, pu‘apinga, pū‘āpi‘i, puengunu, puena, pūenaena, pu‘era, pū‘era‘era, pū‘erākā, pū‘ere‘ere, pue‘u, pūe‘ue‘u, pū‘iki, pū‘ītiki, pūkā(kā), pūkaitaringa, pūkakā, pūko‘u1,2, pūma‘ana, pūmanava, pūma‘u-(ma‘u), pūono, pūra‘o, purara, pureku, pūrērua, pūtaka‘iti, pūtiki, pūtō(tō), pūtoto.)

poki-2

poki-2, pref. before numerals. Repeated so many times (specified by the numeral, esp. pokirua, twice).

Kua pokirua te kāpiki iāia.
He was called for twice;

‘Auraka e pokirua i tā‘au tuatua.
Don’t repeat yourself;

I pokitoru te ‘ēnū o te taura i te tāviri‘anga.
The rope was made in three strands;

E pokiruaia mai to ratou meitaki i to ratou ra enua.
They shall receive double benefit from their land (Is. 61.7).

pā-7

pā-7, pref. Fossilised prefix or prefixes of undetermined meaning.
(see pā‘aruā, pā‘ata(‘ata), pā‘ere(‘ere), pā‘eru, (‘aka)-pā‘eta‘eta, (‘aka-, tā-)pā‘ī(‘ī), pāina(ina), pākare(kare), pākati(kati), pākenu, (‘aka)-pāketa(keta), pākiri(kiri), pākoko, pāoko-(oko), pā‘ore(‘ore), pāoro(oro), pāraku-(raku), pārara(rara), pārena, pāruru, pātangitangi, (‘aka-, tā-) pātaratara, pā tē(tē), pātere(tere) pātetea, pātia1(tia), pātore(tore), (‘aka-)pātū(tū), tūpā‘oro-‘oro.)

kō-4

kō-4, pref. (See kō‘ā(‘ā), kō‘ae(‘ae), kō‘atu, kō‘ī (‘ī ), kō‘ina(‘ina), kō‘iti, kō-‘iri‘iriā, kōkarakara, kōkai, kōkina, kākina, kōkopi, kōmata, (‘aka)kōmingi-mingi, kōmiri, kōmono, kōneke, kōnoni-(noni), kōpae, kōpata(pata), kōpeka koro-peka, kōpotopoto, kōputa(puta), kōrapa-(rapa), kōta‘a, kōtaka, kōtipi(tipi), kōto‘e, kō‘unga‘unga, kōvari, kōviri(viri), mata-kōviriviri.)

kai-3

kai-3, pref. The first element in a few verbal compounds (see kai‘au live in peace,

kaikarakia
learned in the old lore,

kaimoumou waste, kainanu
selfish,

(‘aka)kaio‘u owe, ‘akakai pakari
act tough,

kaipenu mean, kaitamaki
wage war,

kaitū‘au‘au
squander). (cf.

kai1, kai2.)

kā-3

kā-3, pref. (See kā‘iro, kā‘iro‘iro, kāivi(ivi), kākapu, kākave, kākina (cf. kōkina), kāmuta1, kāmutamuta (cf. kātamutamu), kāoko(oko), kāpiti, kāpipiti, kāpitipiti, kāvaru, kāviri.)