mārikonga

mārikonga, n. 1. Orderliness, regularity, system (usually with a negative).

Kāre ‘e māriko‘anga, mārikonga kore.
There is no order (system, coherence); chaotic, disordered.

Kāre ‘e mārikonga i tāku one ‘ānani, kua peke ‘ua ā roto i te ketua e te puaka.
My orange grove is in a dreadful state, the pigs got in and turned it all up with their rooting;

Kāre ‘e māriko‘anga i tēia tamaiti; i tēta‘i rā kā ‘oki mai ki te kāinga, i tēta‘i rā kā no‘o atu ki Ngātangi‘ia.
You never know where you are with this child; one day he‘ll come home, and another day he‘ll stay over at Ngātangi‘ia;

‘E mārikonga kore tika ai tō tātou kāinga, ‘e mea meitaki kia tāmā‘ia āpōpō.
Our place is in a right mess, a good thing to get it cleared up tomorrow;

‘E tangata mārikonga kore koe i tā‘au ‘anga‘anga.
There is no system in the way you work;

Kāre ‘e mārikonga i tāna tuatua.
There is no rhyme or reason in what he says.

2. Avail, advantage, use, point.

Kāre ‘ua ‘e mārikonga te manako.
It is useless trying to think;

Kua tautā ‘ua atu rāi au kia rauka, kāre ‘ua rāi ‘e mārikonga.
I kept trying to obtain it, but to no avail.

pu‘apinga

pu‘apinga, (-‘ia), v.i, n. (Have, be of) use, value, benefit, worth, status, advantage, gain, profit; useful, profitable, prosperous, etc.

Kāre ‘e pu‘apinga i tēia ‘akakoro‘anga.
There is nothing to be gained from this scheme;

Kāre i pu‘apinga‘ia tō māua ‘akakoro‘anga.
Our plan came to nothing;

‘E a‘a te pu‘apinga kia ‘aere koe ki te ‘āpi‘i? KĀre tākiri ā‘au ‘apinga e kite.
What is the use of you going to school? You know absolutely nothing;

Kua rauka mai tōna pu‘apinga mei roto mai i tāna ‘anga‘anga ‘āpi‘i.
He got some benefit from his work at school;

Ka pu‘apinga tēnā pūtē mē tīvae‘ia.
That sack will serve if it is patched up;

Kāre tēnā i te puka pu‘apinga roa.
That is not a very useful book;

tēta‘i toka pu‘apinga,
a precious stone;

‘E ma‘ata tō‘ou pu‘apinga e rauka mai ana mei runga i tō‘ou ‘enua, ‘inā rā kāre koe e kite ana i te ‘akaputu.
You have done very well out of your land, but you don’t know how to save;

Ka pu‘apinga ‘aia mē ‘akatere meitaki ‘aia i te toa.
He will do very well if he runs the shop efficiently;

Kā ‘oko au i tēta‘i pātikara nō‘ou, mē ka pu‘apinga tēia one tōmāti.
I‘ll buy you a bike if this patch of tomatoes makes a good profit;

E eaa ta te tangata nei puapinga, kia rauka iaia to teianei ao katoatoa, e riro atura tona vaerua?
What benefit does a man get if he gains everything in the world and loses his soul? (Mark 8.36);

‘E tangata pu‘apinga ‘aia.
He is a prosperous man;

‘E tangata pu‘apinga kore koe!
You are hopeless!;

E mea puapinga kore te au mea katoa nei.
All is vanity (Eccl. 12.8).
[pu-, ‘apinga.]