maromaroā

maromaroā, v.i. Downcast, depressed, apathetic, bored, boring.

Kua maromaroā te māpū i te ‘akakore‘ia‘anga te ‘ura e te taote.
The young folk were depressed when the medical officer banned the dance;

‘E ‘ākara‘anga maromaroā tō‘ou i tēia pōpongi.
You are looking miserable this morning;

‘E maromaroā au i te no‘o ki te kāinga.
I‘m fed up with staying at home;

‘Auraka kōtou e ‘aere maromaroā ki roto i te ngā‘i tu‘epōro‘anga.
Don’t go on to the pitch looking downhearted;

Kua ‘aere te tangata ki te kāinga nō te maromaroā i te teata.
People went home as they were so bored with the film;

‘e moto‘anga maromaroā,
a boring bout.
(See ‘aka-, tā-maromaroā.)

paruparu

paruparu, v.i., fq. paru1

1. Weak (not vigorous, stiff, taut, firm, determined, or efficacious), feeble, weary, slack, apathetic.

Kua kau rāi ‘aia ē nō te mamao, kua paruparu.
He swam on, getting weaker because it was so far;

Kua paruparu te ‘onu i tō rātou verovero‘anga ki te ‘āuri.
The turtle weakened as they continued to stab it with their spears;

I te karekare‘anga o te moana, kua paruparu te pātete.
When the sea was rough the passengers felt done in;

Kua paruparu te au niuniu o te ‘āua nō tei pē te au poupou.
The fence wires have got slack because the posts are rotten;

Kāre e pu‘apinga kia piri, ‘e pea paruparu tōku.
It’s no good my staying in (the bidding at poker), I’ve only got a low pair;

Kua ‘akamata tōna manako i te paruparu.
His determination began to weaken;

Kua paruparu tōna manako i te ‘oki ki te ‘anga‘anga nō te meangiti i te tūtaki.
He wasn’t very keen about going back to work because of the meagre pay.

2. Soft, supple, tender.

Kua paruparu tēia ‘āpuka, kua para.
This avocado is soft, it’s ripe now;

Nō te paruparu i te ro‘i, nō reira kua varea ‘aia e te moe.
He dozed off, the bed was so soft;

E kōkai kōrua i te one kia paruparu.
You two fork over the soil until it is soft (and workable);

‘e moa paruparu mānea,
a nice tender chicken;

tē pākiri paruparu ‘ua o te pū rākau ‘ōu,
the tender bark of young trees.
[paru1 RR.]

ngo‘engo‘eā

ngo‘engo‘eā, v.i.

1. Weak, unthrifty, without vigour (of the growth (tupu) of plants).

Kua maniua mātou i te pū kuru i te ngo‘engo‘eā‘anga te tupu.
We manured the breadfruit tree when its growth began to fail;

Kua ngo‘engo‘eā te tupu o teia pū rākau.
This tree is going back (growth failing).

2. Apathetic, dispirited, slack.

‘E tamaiti ngo‘engo‘eā ‘a Manu i roto i te tu‘epōro.
That boy Manu is very slack on the rugby field;

nō te ngo‘engo‘eā iā koe,
because of your apathy;

‘Ea‘a koe i ‘ākara‘anga ngo‘engo‘eā ai i tēia pōpongi?
What are you looking so miserable about this morning? [Pn. *„aofe.]