tūtū4

tūtū4, n. Appearance, bearing.

Ko ia te tamaiti tei ‘āite tōna tūtū ki tōna metua.
He is the boy who looks just like his father. Tūtū ā, resembling.

Mē ‘e ika tūtū ā pa‘ī rere, ‘e māroro.
If it is a fish like an aeroplane, it is a flying fish;

Nō te mea ‘e tamaiti tūtū ā ‘āuouō, nō reira kāre rātou i kea atu.
Because the boy was a bit touched, they didn’t bother about him.

2

2, n. Appearance, character, nature, quality, behaviour, style, way, method; variety, type, kind; having a certain appearance, nature, etc.

Mei te a‘a rāi te tū o te reira ‘apinga?
What exactly does the thing look like?;

Kāre au i manako ē kua kite koe i te tū o te reira tangata.
I don’t think you know the character of the man;

Mē ko te tū ia o tēnā kāka‘u, kā ‘oko au.
If the material is like that, I‘ll buy it;

Ko te tū tēia o tā mātou tā‘okota‘i.
This is the way our organisation works;

Ko tēta‘i tū meika tēia, tē vaī ra tēta‘i tū.
This is one type of banana, there is another sort;

tēia tū mātipi,
this sort of knife; Mei tēia te tū, like this.

E rave koe mei tēia te tū.
Do it like this. Tū ā, resembling, having the quality of, rather in the style of.

‘E manu tū ā mokorā taua manū ra.
It is a bird something like a duck;

Kua tū ā tangata ‘aia i teia nei i te pākoti‘ia‘anga tōna rauru.
He looks a bit more like a human being now he has his hair cut. Tū katau, (be) naturally suited, feel right and natural (as a left-handed person using his left hand), dextrous, handy, skilful; dexterity, etc.

Kāre au e tū katau meitaki ana i teia tua.
I‘m not very comfortable on this side;

Ko tōku tua tū katau tēia i te ‘apai.
This is my best side for carrying things;

Ko te tangata tū katau te reira nō te reira ‘anga‘anga.
He is the right man for that job;

‘E tangata va‘a tū katau ‘aia i te tuatua.
He is a naturally gifted speaker. Tū kaui, be awkward, clumsy, ill fitted, feel wrong (as a person using his wrong side).

Nō te pukupuku i taua rākaū ra, nō reira ‘aia i tū kaui ei i te ‘apai.
The log was bumpy, that’s why he found it so awkward to carry;

Ko tōku rima kaui, ko tōku rima tū kaui te reira i te ‘anga‘anga.
My left is my wrong hand for doing anything with;

Nō te tū kaui iāia i te reira tua, nō reira māua i tiēni ei.
Because it was awkward for him on that side, we changed round;

Kāre ‘aia e tano ‘ei va‘a tuatua, ‘e tangata tū kaui ‘aia.
He won’t do for the spokesman, he is awkward at it.