au1

au1, v.i.

1. Fit, suit.

Kāau pa‘a iāku tēia tāmaka. I think this pair of shoes may fit me; Kāre nō te au tēnāpereue iākoe. That jacket wouldn’t suit you at all.

2. Get on together, hit it off (of people).

Kāre e kino, nāku e tuatua kiāia, nō te mea ‘e tangata au au nāna.
Never mind, I‘ll speak to him, because I get on with him;

Kāre pa‘a rāua e au meitaki.
I doubt if those two will hit it off.

3. Match, be just like (mei) something.

Tōna pākiri e au mei te terevete te paruparu ē te pateka, her skin is as soft and smooth as velvet.

4. Appropriate, well done (of an action or performance).

Kua au te rave‘anga.
It was very well done. Kua au! or ‘e mea au! Well done! (a shout of approbation).
(see au‘anga.)

tau1

tau1. Fitting, suitable, becoming, right, proper, acceptable, appropriate, necessary.

‘Ea‘a te ‘ati‘anga tau nō tāua i te ‘aere?
What is the best time for us to go?;

tau nō te kai;
fit to eat.

Kāre e tau tēna pare iā koe.
That hat’s not right on you.

‘Aere ka ‘aere, kua tau te tuātau.
Come on, it’s time we were going.

Kāre e taitai roa ana, kua tau ‘ua.
It’s not too salty, it’s just about right.

Kāre e tau kia nā reira‘ia te rave.
That’s not the way to do it;

‘E mea tau kia ‘akameitaki koe iāia.
You ought to thank him;

‘e tangata tau-kore;
an unsuitable fellow.

Kāre i te tuatua tau kia tā‘iku‘ia.
It wasn’t a very nice thing to mention;

‘E ‘anga‘anga tau kore tāna i rave.
He acted most improperly/did the wrong thing;

Kāre ‘e tau‘anga i tā‘au tuatua.
What you say is not proper;

Kā tau ‘a Tere ‘ei tangata moto.
Tere would make a good boxer.
[Pn. *tau1.]