tu‘a2

tu‘a2, (-‘ia, tu‘ā‘ia).

1. Distribute, share out, allocate, divide up.

Kua tu‘a ‘aia i tōna ‘apinga nō te aronga puta‘ua.
He distributed his belongings amongst the poor;

Kua oti iāku i te tu‘a taki ‘ā, ko tēia tei toe mai.
I’ve divided them out in groups of four, these are ones left over;

E tu‘a koe i tā tāua ika.
You share out our fish;

Kua tu‘ā‘ia te ika, ē kua tū te kātoatoa.
The fish were distributed and everyone had a share. Tu‘a kērero, to share out by lot, to draw lots for something.

Kua tu‘a kērero rātou i taua ‘apingā ra ē kā peke kiā ‘ai.
They drew lots to see who should have it.

2. Give someone a share.

Kua tu‘a au i tēta‘i ‘enua nōna.
I gave him a piece of land.
[Pn. *tufa1.]

tī pū

tī pū, (-a, -‘ia).

1. Cut, chop, sever (general term).

E tī pū ki te toki kia kore te mātipi e ‘ati.
Cut it with the axe so you won’t break the knife;

‘E tangata tī pū va‘ie tērā.
There is someone there chopping firewood.

2. Mark with a line, score, put line through, cross off, delete.

E tī pū i tēta‘i rāini ki raro ake.
Underline it;

E tī pū i te tī
. Cross (or cross out) the ‘T‘;

‘Ea‘a koe i tī pū ei i tōna ingoa?
Why did you cross his name off?

3. Exclude, reject, deprive, bar, eliminate.

Kua tī pua ‘aia ki va‘o i te au tārekareka kātoatoa nō tōna maki.
He was left out of all the sporting events because he was ill;

Kua tī pū‘ia ‘aia mei te ‘anga‘anga.
His job was taken away from him;

Kua tū ‘aia ki runga ē kua tī pū i tōku manako.
He stood up and rejected my proposal.

4. Divide up.

Mē oti tō kōrua ‘enua i te tī pū, e ‘āua koe i tō‘ou.
When you two have divided up your lands, you must fence yours;

Kua tī pū ‘aia i te ‘ope o tāna ‘āriki kaingākai ki te kāka‘u matie.
She put a green border around inside the edges of her tablecloth.

5. Cut through or across (), take short cut.

Ka tī pū ‘ua tāua nā konei kia tae vave tāua.
Let us cut through here so we arrive in plenty of time.

6. n. A cut, etc.

‘ī toru tī pū te ‘akairo i runga.
There are three cut marks on it.

kokoti

kokoti, (-a, -‘ia, kōtia, kōtia‘ia).

1. Cut (with blade), sever, reap.

Kua kokoti‘ia tōna pāpāringa ki te koi reta.
His cheek had been slashed with a razor-blade;

Kua kōtia te taura o te ‘oro‘enua.
The horse’s tether was cut;

Kua riri taku pāpā i te kōtia‘anga tāna a‘o tautai.
My father was angry when his fishing line was severed;

Kua kōtia te kā‘ui o te meika.
The bunch of bananas was cut off;

Kua kokoti te tangata tanu i te mou i tōna kāinga.
The planter reaped the harvest from his land;

Ko ta te tangata e ruru ra, ko tana ra ia e kokoti.
For whatsoever a man soweth, that shall he also reap (Gal. 6.7).

2. Divide up, allocate by division.

Kua kokoti au i tō māua ‘enua i rotopū ē kua ‘ōronga i tēta‘i potonga nō tā māua tamaiti.
I have divided our land in half and given a piece to our son;

Kua oti ‘iāku i te kokoti i tōna tu‘anga i tō māua ‘enua.
I’ve finished allotting him his share of our land.

3. Cut out, strike off, remove (from list or entitlement).

Nō te ‘akatau putuputu iā Tama, kua kokoti rātou i tōna ingoa i runga i te pēpa ‘akapapa‘anga.
Tama was absent so often that they took his name off the register;

Kua kokoti te mata‘iapo i te ingoa o Tere i runga i tō rātou ‘enua.
The head of the families cut Tere out of her share of the land. [-koti, rR.]

kotikoti

kotikoti, (-a, -‘ia), fq. kokoti.

1. Cut into pieces, divide up, strike off (names).

Kua rave mai te tamaiti i te mātipi ē kua kotikoti i te taura.
The child took a knife and cut the rope into pieces;

‘E ngā‘i kotikoti‘anga rākau tēia.
They’ve been cutting up wood here;

Kua kotikoti‘ia taku niuniu ‘āua ki te pākati niuniu.
My fence wire has been cut in several places with wire-cutters;

Kua oti te kāka‘u tī vaevae i te kotikoti‘ia.
The material for the patch-work quilt has been cut up;

Kia oti te ‘enua i te kotikoti, kua tanu‘ia te au toka ‘ei ‘akakena.
When the land had been portioned out, some stones were sunk in the ground to mark the boundaries;

Kua kotikotia tō rātou au ingoa.
Their names were deleted. Kotikoti kupenga, intrigue, scheme, conspire.

Nō te tano kore i te tu‘a‘anga i tō rātou ‘enua, kua kotikoti kupenga rātou, ē te ‘openga, kua tupu te kē i rotopū i te kōpū tangata.
Because the land was not shared out fairly, they began to plot against each other, and in the end a rift developed in the family;

Kua kotikoti kupenga oki au i toku pu ra.
I have conspired against my master (2 Kings 10.9). [-koti, RR.]