pu-, pū-

pu-, pū-, pref. Semantically related, in many instances, to 1, clump, cluster, stem from, etc. and -pū3 erupt, boil.
(see pū‘ā, puangi, puāngiangi, puā‘io‘io, pū‘ākato, pu‘aki, pū‘aki‘aki, pū‘ao, pu‘apinga, pū‘āpi‘i, puengunu, puena, pūenaena, pu‘era, pū‘era‘era, pū‘erākā, pū‘ere‘ere, pue‘u, pūe‘ue‘u, pū‘iki, pū‘ītiki, pūkā(kā), pūkaitaringa, pūkakā, pūko‘u1,2, pūma‘ana, pūmanava, pūma‘u-(ma‘u), pūono, pūra‘o, purara, pureku, pūrērua, pūtaka‘iti, pūtiki, pūtō(tō), pūtoto.)