kākina

kākina, n. Rumbling, hubbub, uproar, din (esp. crowd noises).

Kia ‘akarongo mātou i te kākina i te tūruā‘i pō, kua manako mātou ē ‘e pupu tangata ma‘ata tē ‘aere mai nei.
When we heard a hubbub in the middle of the night, we thought that it was a big crowd coming. [kā-3, -kina3; cf. kōkina.]

kōkina

kōkina, v.i. Make an uproar, din; hubbub, esp. noise of many voices.

Kua kōkina pū ‘ua te tangata i roto i te ‘ōire i napō i te kā‘anga te ‘are i te a‘i.
Everyone in the village made a dreadful row last night when the house was on fire;

I te topa‘anga te ua, kua ‘akaoti te kōkina i roto i te ‘ōire.
The hubbub in the village ceased when the rain came down. (See kō-4, -kina3.)

koma1

koma1, v.i. Chatter, noisy talking, hubbub.

Kua koma te tangata i va‘o i tō mātou ‘are i napō, kāre au i ‘aere ana i te ‘ākara.
People were making a row outside our house last night, but I didn’t go to look;

Kia oti te koma, kā rave tō tātou pure.
Stop chattering and we‘ll have prayers;

Kua ‘akarongo‘ia tō rāua koma‘anga nā runga i te mataara.
They were heard chattering all along the road. (See koma-koma, tākomakoma.)