mārama

mārama, v.i. 1. (Be) light, emit light, shine, (be) bright.

E tū ki runga, kua mārama.
Get up, it is light now;

E rave koe i tā‘au ‘anga‘anga kia oti koia i mārama ai te ‘enua.
Get your work done while there is still light;

Ka ‘aere avatea ‘ua tāua kia tae mārama tāua ki te motu.
Let’s leave in the middle of the day so that we get to the island while it is light;

te mārama o te mōrī,
the light of the lamp;

Kua mārama te a‘i i runga i te motu.
The fire blazed on the island;

te mārama a‘i,
firelight;

Kua kā mārama tika ai te mōrī.
The lamp shone brightly;

Kua tuatua iora te Atua, Ei mārama; Kua mārama iora.
And God said, Let there be light; And there was light (Gen.1.3);

muramura mārama,
bright red.

2. Clear (of the vision).

Kāre au e ‘inangaro ‘aka‘ou i tēnā tīti‘a, kua mārama tōku mata.
I shan’t need those glasses again, my eyes are all right now;

Nō‘ou pa‘a te mata mārama ake i tōku.
Perhaps your eyes are better than mine.

3. Understand, be clear about something; clear, illuminating.

Kua mārama au i tā‘au tuatua.
I understand what you have said;

Kāre rātou i mārama i te ture o tēia tārekareka.
They don’t understand the rules of the game;

Ko tō mātou mārama-‘anga tēia i tō‘ou ‘akakoro‘anga.
Now we understand what you are getting at;

Tēia te ‘akatau‘anga mārama.
Here is a clear example

.

4. Enlightened, civilised (as opposed to pōiri ‘benighted‘).

I te vai ‘ētene‘anga o te tangata kua rave rātou i tē reira tū, kāreka kia mārama, kua tuku kē rātou i taua au peu.
While they were still heathen people used to do it, but when they became enlightened they abandoned such customs. Tuātau mārama, enlightened or civilised times.
[Pn. *maa-rama.]

a‘i1

a‘i1, n.Cook Islands Maori for fire is a'i.

1. Fire.

Ka pakapaka tō rima, mē kanga koe i te a‘i.
You‘ll burn your hand if you play with the fire.

Kōmutu a‘i, a fire-brand.

‘Ōmai te kōmutu a‘i kia ‘akakā au i taku ‘ava‘ava.
Give me a brand so I can light my cigarette.

Mārama a‘i, firelight.
Toka a‘i, flintstone.

2. A light.

E tāmate i te a‘i kā moe ei.
Put the light (or fire) out before you go to sleep.

A‘i pata, a flashlight.
A‘i uira, electric light (or fire).
Au a‘i, smoke  (see aua‘i.)
Tuatua a‘i, a flashed message. (see (tā)aua‘i.)

[Pn. *afi.]

tungitungi

tungitungi, (-a). Set fire to, set light to, light.

Kua tungitungi ‘aia i te māti kia pou.
He struck all the matches;

Nō te mā‘ū nō reira i kore ei i kā te tāruta kī kau i tōna tungitungi‘anga.
They were damp, that’s why the pile of coconut leaves wouldn’t burn when he lit them;

Kua tungitungia ‘aia e te ‘enemi ki te ‘āuri vera.
His enemies scorched him with a hot iron.
[tungi RR.]

ta‘u

ta‘u, (-a, -‘ia, -na).

1. Kindle, set fire to, light, ignite, burn, cook in Maori oven, heat in forge or furnace.

Tē ta‘ū ra ‘aia i te umu ‘ei ta‘u i te kai.
He is lighting the oven to bake the food in;

E ta‘u i te tī tā marō.
Burn up the dry rubbish;

Kua ta‘u rāua i te ‘are.
They burned the house down;

Ta‘una tēnā tumu rākau pē.
Burn that rotten tree stump;

Tei te ta‘u ngaika rātou.
They‘re burning lime;

Kia vera te ‘āuri i te ta‘u ka tūpaki ei.
Let the iron get really hot before you start hammering it;

Kua ta‘una ‘aia e te rā.
He got sunburned.

2. Scorching (of the sun).

Kua ta‘u te rā.
The sun is scorching hot.
[Pn. *tafu.]