‘aka‘āiteite, ‘aka‘āriterite

‘aka‘āiteite, ‘aka‘āriterite, (-a, -‘ia), fq. ‘aka‘āite. Make equal, compare, match.

E ‘aka‘āiteite i te teima‘a o teia ngā ko‘u.
Make these two parcels the same weight;

E ‘aka‘āiteite meitaki kōrua kia ‘āiteite pou roa rātou.
You (two) make them exactly the same;

Kua ‘aka‘āiteite‘ia te kai i te tu‘a‘anga.
The food was shared out equally;

‘E mānea te ‘aka‘āiteite‘anga o te aronga ‘aitamu i tō rātou kāka‘u.
The concert party have matched their costumes beautifully;

e ‘aere ‘aka‘āiteite kōtou,
walk in line (or in step, or in formation);

Inā, kia ‘aka‘āiteite i te roa?
Well, shall we make them the same height?;

Kua ‘aka-‘āiteite tuatua rātou.
They all arranged to tell the same story.

‘akaau

‘akaau, caus. au1.

1. Fit, or try out.

Kua ‘akaau ana koe i tō‘ou pona ‘ōu?
Have you tried out your new shirt?

2. Be unanimous, to match, standardise.

Kua ‘akaau rātou i tā rātou tuatua i mua ake kā tū ei ki mua i te ‘akavā‘anga.
They were unanimous as to what they would say before going to court.

au1

au1, v.i.

1. Fit, suit.

Kāau pa‘a iāku tēia tāmaka. I think this pair of shoes may fit me; Kāre nō te au tēnāpereue iākoe. That jacket wouldn’t suit you at all.

2. Get on together, hit it off (of people).

Kāre e kino, nāku e tuatua kiāia, nō te mea ‘e tangata au au nāna.
Never mind, I‘ll speak to him, because I get on with him;

Kāre pa‘a rāua e au meitaki.
I doubt if those two will hit it off.

3. Match, be just like (mei) something.

Tōna pākiri e au mei te terevete te paruparu ē te pateka, her skin is as soft and smooth as velvet.

4. Appropriate, well done (of an action or performance).

Kua au te rave‘anga.
It was very well done. Kua au! or ‘e mea au! Well done! (a shout of approbation).
(see au‘anga.)

‘aka‘āite, ‘aka‘ārite

‘aka‘āite, ‘aka‘ārite, (-a, -‘ia). Make or treat as equal, the same, or alike; to match, compare, or imitate.

Kua ‘aka‘āite‘ia tāna utunga ki tā te aronga keikeiā.
He was given the same punishment as thieves receive;

Kua ‘aka‘āite ‘aia i tāna ‘ākono-‘anga ia mātou mei te tū tika ai o te metua ki te tamariki.
He looked after us as a father would his children;

Kua tarotaro ‘aere ‘aia ma te ‘aka‘āite ‘aere i tōna kāpiki‘anga i te tere manu‘iri.
He recited a chant, with appropriate gestures, as he called a ceremonial welcome to the visiting party;

Kua ‘aka‘āite ‘aia i te auē ā te riona kia mātou.
He imitated to us the roaring of a lion;

Kāre e rauka iāku i te ‘aka‘āite i te tū meitaki o tē reira tangata kia māua.
I can’t find words to express that man’s kindness.