mataara

mataara, n. 1. Road, path, trail, track.

Ko te mataara tēia e tae atu ki te tumu o tē reira maunga.
This track leads to the base of the mountain;

Tē ma‘ani mataara nei mātou ki roto i te ō.
We are building a road into the valley;

Kua āru ‘aia i te mataara o tōna metua.
He followed in his father’s footsteps;

‘Aere rā, tēnā te mataara e tīroa ‘ua ana.
Go on then, nobody is keeping you. Mataara puaka, pig trail.

2. Route, way.

E ‘aere kōrua nā tēnā mataara, ka nā tēia māua.
You two go that way, we‘ll go this way;

Ko au te mataara, e te tuatua-mou e te ora
(John 14.6). I am the way, the truth, and the life.

3. Way of getting somewhere, means of transport.

Kua rauka tō‘ou mataara nō te ‘aere ki te ‘ura ā konei?
Have you got transport to the dance tonight?;

Ka meitaki ‘ua te poti ‘oe ‘ei mataara nō tātou ki te motu.
The rowing boat will do to get us to the island.

4. Way of doing something, method.

Tēia te mataara tau nō te rave‘anga.
This is the right way to do it;

Kāre atu ‘e mataara meitaki e oti vave ei tēia ‘anga‘anga, māri rā kia tā‘okota‘i tātou.
There is no better of way of getting the job done quickly than for us to cooperate.
[Np. *mata-‘ara.]

rāvenga

rāvenga, nom.

1. Way (of doing sthg); method, system, resources, device, trick.

Kāre ‘e rāvenga, māri rā kia ‘oki koe kia kauraro kiāia.
There is no other way, you‘ll just have to go back and apologise to him;

Kā kimi rāi au i te rāvenga kia tae atu au.
I‘ll do my best to find a way to come;

Tē kimi rāvenga nei au i teia matīni kia taka.
I‘m trying to find a way to get this engine to go;

‘E tangata rāvenga pakari tērā.
He is a wily old bird (up to every dodge).

2. Rāvenga kino, swindle, trick, deal in an underhand way.

Kua rāvenga kino taua tangatā ra i te ‘enua o tō māua metua.
He worked a swindle over our father’s lands;

Kua rāvenga kino ‘aia i tā mātou moni kōpara.
He did us over our copra money;

‘E tangata rāvenga kino rāi ‘aia.
He is a dirty swindler.
[rave, -nga.]

2

2, n. Appearance, character, nature, quality, behaviour, style, way, method; variety, type, kind; having a certain appearance, nature, etc.

Mei te a‘a rāi te tū o te reira ‘apinga?
What exactly does the thing look like?;

Kāre au i manako ē kua kite koe i te tū o te reira tangata.
I don’t think you know the character of the man;

Mē ko te tū ia o tēnā kāka‘u, kā ‘oko au.
If the material is like that, I‘ll buy it;

Ko te tū tēia o tā mātou tā‘okota‘i.
This is the way our organisation works;

Ko tēta‘i tū meika tēia, tē vaī ra tēta‘i tū.
This is one type of banana, there is another sort;

tēia tū mātipi,
this sort of knife; Mei tēia te tū, like this.

E rave koe mei tēia te tū.
Do it like this. Tū ā, resembling, having the quality of, rather in the style of.

‘E manu tū ā mokorā taua manū ra.
It is a bird something like a duck;

Kua tū ā tangata ‘aia i teia nei i te pākoti‘ia‘anga tōna rauru.
He looks a bit more like a human being now he has his hair cut. Tū katau, (be) naturally suited, feel right and natural (as a left-handed person using his left hand), dextrous, handy, skilful; dexterity, etc.

Kāre au e tū katau meitaki ana i teia tua.
I‘m not very comfortable on this side;

Ko tōku tua tū katau tēia i te ‘apai.
This is my best side for carrying things;

Ko te tangata tū katau te reira nō te reira ‘anga‘anga.
He is the right man for that job;

‘E tangata va‘a tū katau ‘aia i te tuatua.
He is a naturally gifted speaker. Tū kaui, be awkward, clumsy, ill fitted, feel wrong (as a person using his wrong side).

Nō te pukupuku i taua rākaū ra, nō reira ‘aia i tū kaui ei i te ‘apai.
The log was bumpy, that’s why he found it so awkward to carry;

Ko tōku rima kaui, ko tōku rima tū kaui te reira i te ‘anga‘anga.
My left is my wrong hand for doing anything with;

Nō te tū kaui iāia i te reira tua, nō reira māua i tiēni ei.
Because it was awkward for him on that side, we changed round;

Kāre ‘aia e tano ‘ei va‘a tuatua, ‘e tangata tū kaui ‘aia.
He won’t do for the spokesman, he is awkward at it.

3

nā3, prep.

1. Indicates the agent.

Nā Tere i rave.
Tere did it;

Nā Tere i moto i te tamaiti or NĀ Tere te tamaiti i moto.
Tere punched the child;

NĀ ‘ai i tā iā koe?
Who hit you?;

Nā te matangi i ‘atiati i te ‘ātava.
The wind has broken the branches.

2. Indicates the genitive possessor.

Nā Mare tēnā one tōmāti.
That is Mare’s tomato plot (the one he works);

Nā Tere tērā va‘ine.
That is Tere’s wife;

Kua kai kōmuri te ‘orometua nā Pā.
The pastor ate PŒa’s jackfish (given or caught by PŒa).

3. For (the use or agentive possession of).

Tē kana nei au i te ‘akari nā te moa.
I‘m grating up the coconut for the chickens;

Vai‘o‘ia te raore nā te tamariki.
Leave the sweets for the children;

Ka vao‘o ‘aia i tē reira nā tōna pāpā e rave.
He would leave it for his father to do;

‘Ei a‘a tēia kiore toka nā rāua?
What do they want these rats for?

4. Indicates movement along.

I te ‘aere‘anga nā ta‘atai,
while walking along the shore;

Kua kimi ‘aia nā te ‘ōrau o te ‘enua.
He searched the length and breadth of the land. Nā mua, along ahead, along in front.

Kua riri ‘a Pa‘u nō tei nā mua au iāia i te ‘aere.
Pa‘u was angry because I walked ahead of him. Nā muri, along behind, after.

E ‘oro koe nā mua, ka nā muri atu au.
You run on in front, I‘ll go along behind. Nā raro, along under.

Kua kau ‘aia nā raro i te tai.
He swam along under water. Nā runga, (a) along on, esp. on a means of transport, as opposed to

nā raro ‘ua,
on foot.

Kua nā runga ‘aia i te pātikara ki Avarua.
He went to Avarua on a bike;

Kua nā runga‘ia i te torōka te tari‘anga.
It was taken by truck;

Ka nā raro ‘ua koe?
Are you going on foot? (b) around among.

E tu‘a i te kai venevene nā runga i te au tamariki.
Share the sweets around among the children. Nā roto, along in(side), through.

E tari koe i te one nā roto i te pūtē.
Transport the soil in (or using, cf. 6 below) sacks;

Kua ‘aere ‘aia nā roto i te ngūtupa.
He walked through the doorway;

Kā ngote te rākau i te mā‘ū nā roto i tō rātou aka.
The plants will absorb the moisture through their roots. Nā va‘o, along outside.

Nā va‘o ake i te toka,
along outside the rock.

5. By way of, via, following a certain route or direction.

Kua ‘aere te pa‘ī ki Nūtirēni nā Niuē.
The ship went to New Zealand via Niue Island;

I nā Ngātangi‘ia mai mātou i te ‘aere‘anga mai.
We came by way of NgŒatangi‘ia;

Kua pupu‘i mai te matangi nā te tokerau.
The wind blew from the north;

Kua ‘aere ‘a Poko nā ‘ea? Kua nā tērā mataara.
Which way did Poko go? He took that path.

6. Indicates the means, method, way or style of doing something.

E nā kō kōtou mē rave.
This is the way you should do it;

Kā oti vave te ‘anga‘anga mē nā reira kōtou i te rave.
The job will soon be done if you tackle it that way.

7. According to.

‘E pātē nā te Rarotonga te ingoa i taua ‘apinga ra, ‘e tōkere nā mātou.
The Rarotongans call that thing (a kind of slit-gong)

pātē,
we call it

tōkere.
Nā runga i, on the basis of.

Kua nā runga‘ia i te teima‘a te tūtaki‘anga.
Payment was according to weight.

8. Indicates the speaker.

“Kāvea mai taku ‘āuri”, nā Pā ei.
“Bring my spear”, said PŒa.

9. In formulae at the end of letters (written by, from).

Nā tō‘ou ‘oa or nā tō‘ou tungāne,
from your friend or from your brother, etc.,

nā tō‘ou tika ai,
yours faithfully. (See also nā‘au, nāku, nāna.) [n-, ā1.]