Mōnitē, mōnitē

Mōnitē, mōnitē, n. 1. Monday.

Ka ‘akamata ‘aka‘ou te ‘āpi‘i ā te Mōnitē.
School starts again on Monday.

2. Week.

Kua manako‘ia ē kā tae mai te pa‘ī ā tēia mōnitē ki mua.
The boat is expected to arrive next week.
(See tāmōnitē.)
[Eng. Monday.]