mārikonga

mārikonga, n. 1. Orderliness, regularity, system (usually with a negative).

Kāre ‘e māriko‘anga, mārikonga kore.
There is no order (system, coherence); chaotic, disordered.

Kāre ‘e mārikonga i tāku one ‘ānani, kua peke ‘ua ā roto i te ketua e te puaka.
My orange grove is in a dreadful state, the pigs got in and turned it all up with their rooting;

Kāre ‘e māriko‘anga i tēia tamaiti; i tēta‘i rā kā ‘oki mai ki te kāinga, i tēta‘i rā kā no‘o atu ki Ngātangi‘ia.
You never know where you are with this child; one day he‘ll come home, and another day he‘ll stay over at Ngātangi‘ia;

‘E mārikonga kore tika ai tō tātou kāinga, ‘e mea meitaki kia tāmā‘ia āpōpō.
Our place is in a right mess, a good thing to get it cleared up tomorrow;

‘E tangata mārikonga kore koe i tā‘au ‘anga‘anga.
There is no system in the way you work;

Kāre ‘e mārikonga i tāna tuatua.
There is no rhyme or reason in what he says.

2. Avail, advantage, use, point.

Kāre ‘ua ‘e mārikonga te manako.
It is useless trying to think;

Kua tautā ‘ua atu rāi au kia rauka, kāre ‘ua rāi ‘e mārikonga.
I kept trying to obtain it, but to no avail.