‘ānani

Cook Islands Maori for orange is anani‘ānani, n. The introduced sweet orange (Citrus sinensis).

Kua panapanā‘ia te ‘ānani i mua ake ka ‘a‘ao‘ia ai.
The oranges were debuttoned before being packed;

‘Aere mai kia inu vai ‘ānani kōrua.
Come and have some orange juice, you two.

‘Ānani papa‘ā, mandarins, tangerines.
‘Ānani pito, navel oranges.

[Eng. orange.]

‘āpuka

‘āpuka, n. Avocado.Maori for avocado is apuka

Kua parai ‘aia i tāna varaoa ki te ‘āpuka.
He spread avocado on his bread;

E tanu i te ‘ua ‘āpuka nā te pae i te ‘āua.
Plant the avocado seeds alongside the fence;

Tē ‘a‘aki ‘āpukā ra rāua ka ‘akaū.
They‘re picking avocado pears for export.

āru

1. Accompany, go with (sbdy), travel on (a ship, bus, etc.).aru

‘Auraka e āru mai iāku, kāmate koe i te pongi.
Don’t come with me, you‘ll get hungry;

Kāre au e tae i te āru ia rātou, kāriri taku pāpā.
I can’t go with them, my father would be angry;

Mē kua āru mai taku tamaiti i teia pa‘ī?
I wonder if my son is on this ship?;

‘ī rua ōku āru‘anga i te pa‘ī ki Ma‘uke.
Twice I’ve been to Ma‘uke on the ship.

2. Pursue, follow.

Ka ārua koe e te ‘akavā mē ‘aka‘oro viviki koe.
The police will follow you if you drive quickly;

Kua āru ‘aia i te ana ki te ‘openga.
He followed the cave to the end;

Kua āru ‘aia i te rua tapuae o tōna metua.
He followed in his father’s footsteps;

Ka āru au i tāna ako.
I shall follow his advice;

e aru i te mataara,
follow the road;

e āru i te ‘akakite‘anga,
follow the instructions;

Kāre tōku manako e āru ki tē reira parāni.
I don’t go along with that plan.

‘Āru rāvenga, imitate, copy.

‘E tangata āru rāvenga tika ai koe.
You‘re a proper copycat.

[aru rR.]

‘āngai

‘āngai, (-a, -‘ia).

1. Feed sbdy with (ki) something, feed something to (ki) sbdy; the word is used for anything one can be said to kai, including liquor and medicine.

Tē ‘āngaī ra te puaka i tāna au punupunua. Maori for 'to fee' is angai
The sow is feeding her young;

kumete ‘āngai puaka,
trough for feeding pigs.

Kia oti te moa i te ‘āngai,
when the fowls have been fed;

Kua ‘āngaia rātou i tō rātou tae‘anga ki taua ‘oire.
They were fed when they arrived at the village;

Tē ‘āngai nei au i aku taeake.
I‘m giving a meal to a few of my friends;

Kua ta‘ero ‘a Puna, nā Ti‘a i ‘āngai ki te kava.
Puna is drunk, it was Ti‘a who fed him the liquor;

Kua ruaki ‘aia i tōku ‘āngai‘anga ki te vairākau.
He vomited when I gave him the medicine to drink.

2. Adopt (children).

Kua ‘āngai au iāia.
I have adopted him;

Mē ka ‘āngai tamariki kōrua, ‘e rave mei roto i tō kōrua kōpū tangata.
If you two are going to adopt children, take them from within your own (extended) family (unit). Metua ‘āngai, foster parent. Tamaiti ‘āngai, foster child.

3. Pollinate.

Nā‘au e ‘āngai i te vānira, nāku te mōtini.
You pollinate the vanilla plants, I‘ll do the pumpkins.
[Np. *faaāi.]

arero

arero, n.

Cook Islands Maori for tongue is arero

1. Tongue.

Kua ā terotero mai ‘aia i tōna arero kiāku.
He kept putting his tongue out at me.

‘E punu arero māmoe tāna i ‘oko mai ei nāku.
He bought me a tin of sheep’s tongues.

2. Valve (of tyre).

Kua kino te arero o te pātikara.
The bicycle has a faulty valve.
(see piriarero.)

[Pn. *‘alelo.]

a‘ia‘i

a‘ia‘i, n. Afternoon (esp. late afternoon) and evening; the period between when the sun has noticeably declined and when it is nearly dark.

Cook Islands Maori for late afternoon, evening is a‘ia‘i

Kua a‘ia‘i, tē ‘okī ra te manu ki tō rātou tauranga.
It’s evening now, the birds are returning to their roosting places;

‘e a‘ia‘i mānea ē te marino,
a lovely, calm evening;

Ka ‘aere a‘ia‘i ‘ua tāua ki te moana.
Let’s put out to sea while it is still evening (while it is still light);

I te a‘ia‘i‘anga ake rāua i tae mai ei.
It was the following evening before they arrived.

A‘ia‘i māre‘ure‘u
, a‘ia‘i pōpōiri, dusk, (evening) twilight.
A‘ia‘i roa, late evening.
[Pn. *afiafi.]

a‘i1

a‘i1, n.Cook Islands Maori for fire is a'i.

1. Fire.

Ka pakapaka tō rima, mē kanga koe i te a‘i.
You‘ll burn your hand if you play with the fire.

Kōmutu a‘i, a fire-brand.

‘Ōmai te kōmutu a‘i kia ‘akakā au i taku ‘ava‘ava.
Give me a brand so I can light my cigarette.

Mārama a‘i, firelight.
Toka a‘i, flintstone.

2. A light.

E tāmate i te a‘i kā moe ei.
Put the light (or fire) out before you go to sleep.

A‘i pata, a flashlight.
A‘i uira, electric light (or fire).
Au a‘i, smoke  (see aua‘i.)
Tuatua a‘i, a flashed message. (see (tā)aua‘i.)

[Pn. *afi.]

a‘i2

a‘i2, n.

1. The sandalwood tree (Santalum insulare) which grows on Miti‘aro. Cook Islands Maori for sandalwood is a’i

‘E a‘i te rākau i tēnā pi‘a kāka‘u.
That clothes chest is made of sandalwood;

Kua ‘oko mō‘ina manongi a‘i ‘aia.
She bought a bottle of sandalwood scent.

2. A kind of reed with roots scented of sandalwood, also called mauku a‘i.

Kua tāmā ‘aia i te akā a‘i ‘ei tākakara i te manongi.
She washed the roots of the a‘i to perfume the coconut oil with.
[Pn. *asi.]

aro‘a

aro‘a, (-‘ia).aro'a

1. Greet, welcome, salute, offer good wishes (esp. to guests on arrival or departure).

Kua aro‘a mai ‘aia kiāku i tōku ‘ākara atu‘anga kiāia.
He greeted me when I glanced at him.

Kua nāmua ‘aia i te aro‘a i te ‘uipā‘anga i ‘akakite ei ‘aia i tōna manako.
He greeted the assembly and then expressed his views;

‘E mānganui te au taeake tei ‘aere mai ki te pae tai i te aro‘a atu i te tere tangata.
Many friends came to the beach to wish the travellers good speed.

2. v.t., n. Welcome with a gift, present (i) sbdy with (ki) something; a gift (usu. ‘apinga ro‘a).

Kua aro‘a mai ‘aia iāku ki te moni ē te ‘apinga.
He gave me presents of money and goods.

Ko tāku ‘apinga aro‘a tēia kiākoe nō tō‘ou rāānau‘anga.
Here is my present for your birthday;

Kua aro‘a‘ia ‘aia ki te pare ē te moenga.
He was presented with hats and mats;

‘E mea aro‘a ‘ua mai nāna.
He gave it simply as a gift (not expecting payment in return).

3. v.t. Forgive, have pity on.

‘E te Atua, ‘e aro‘a mai iāku i te tangata ‘ara nei.
O Lord, forgive me, a sinner.

Kua pati ‘akatenga rātou kiāia kia aro‘a mai ‘aia ia rātou.
They begged him to take pity on them.

Ka aro‘a au iākoe i teia taime, mē mou ‘aka‘ou iāku ka ‘apai rava au ki te ture.
I‘ll let you off this time, but if I catch you again I‘ll have the law on you.

4. n. Kindness, sympathy, sorrow (for sbdy in trouble), love (i.e divine love, or loving kindness, not love between sexes, cf. ‘inangaro).

‘E aro‘a tika ai tōku i taua va‘ine taka‘uāra.
I feel very sorry for the widow.

Nō te aro‘a ‘ua o te Atua i taea mai ei tātou e te mārama mei runga mai.
Through the grace of God the light (of understanding) has descended upon us.

[Pn. *‘alo‘ofa.]

puaka

puaka, n.Maori for 'to fee' is angai

1. Pig, pork.

Kua ori ‘ua te au puaka mei te mea rāi ē kāre ō rātou pū.
The pigs just wandered around as if they didn’t belong to anyone;

Kāre te puaka e ‘ānau mai ana ‘e ‘oro‘enua.
A pig doesn’t sire (or bear) a horse (like father, like son);Maori for pork is puaka

tēta‘i punua puaka parākava,
a brown piglet;

Tē ma‘ani ‘āua puaka nei māua.
We are making a pigsty;

‘E puaka tā mātou i kai ei i tēia rā.
We had pork today.

2. (Bib.). Beast.

I tapa ua rā Adamu i te ingoa no te au puaka katoa, e to te au manu katoa o te reva, e to te au manu vaevae ā katoa o te enua nei.
And Adam gave names for all the beasts, and all the creatures of the air, and all the four-legged creatures of this earth (Gen. 2.20);

Kare atura te tangata i tu ke i te puaka.
Man is then no different from beast (Eccl. 3.19).

Puaka-maori (Deut. 14.8, Luke 15.15), swine (to distinguish it from other beasts).

3. Used as an epithet, derogatively, jocularly, or emphatically.

‘E puaka tika ai te mamae!
It hurts like the devil!

Puaka nēneva! Bloody fool!

‘E puaka tangata kino tika ai koe!
You wicked old devil!

‘E puaka mā‘ia atu!
Swine, the lot of them!
(see puakāoa, puakani‘o, puakatoro, ‘akapuaka.)

[Pn. *puaka.]

potonga

potonga.Hunk of pork in Maori is potonga puaka

1. nom. Piece, part, portion, section, lump.

Tērā mai tā‘au potonga puaka.
There is your piece of pork;

Kua ‘apai potonga varāoa ‘aia ki te ‘āpi‘i.
He took a hunk of bread to school;

Tē ‘ōronga atu nei au i tēia potonga ‘enua nō‘ou.
I‘m giving you this piece of land.

Potonga rākau, piece of wood, log.
Potonga tuatua, section of a document, clause.

Ka tuatua atu au i tēia potonga tuatua kiā koe.
I‘ll read this clause to you.

2. v.i. Cut into (usually two) parts, sectioned, portioned.

I te kore‘anga te ngaru, kua kite rātou ē kua potonga te motu i rotopū.
When the waves subsided, they found that the island had been cut in two;

I te potonga‘anga te ika i rotopū, kua ‘ōake ‘aia i te ‘iku nā tōna taeake.
When the fish was cut in half, he gave the tail piece to his friend.

[poto, -nga2.]