‘āriki2

āriki2, (-a, -na, -‘ia).

1. Welcome, receive, accept, accommodate (guests).

Kua ‘āriki meitaki rātou iāku i tōku tae‘anga ki tō rātou ‘enua.
They gave me a friendly welcome when I got to their country;

Kāre e rauka te ‘ōtera kia ‘āriki ia tātou. The hotel can’t take us.

2. Accept, approve, agree to (a proposal).

E ‘āriki ‘ua ana mātou i te tika a te rēpirī.
We always accept the referee’s decision;

Kua ‘āriki ‘aia i tāna utunga ma te ngākau māro‘iro‘i.
He took his punishment bravely;

Kua toto‘u‘ia ē kāre rava ‘e tangata i ‘āriki atu.
It was predicted and nobody would believe it;

Kua rekareka ma‘ata ‘aia i tō mātou ‘āriki‘anga i tōna manako.
He was very pleased when we approved his proposal;

Kāre e ‘ārikia tā‘au tuatua, nō te mea tē no‘o pekapeka ‘ua nei ngāpae tangata.
They won’t agree to what you’ve said, because the two sides are at loggerheads.
(see ārikiriki2.)

rauka

rauka, v.i.

1. Got, obtained, come into the possession of, receive.

‘Ea‘a tāku ka rauka i teia māngā moni tā‘au i ‘ōronga mai?
What can I get with this little bit of money you’ve given me?;

Kua rauka te ika.
A lot of fish have been caught;

Kua rauka tāku moni.
I’ve got hold of some money;

Te rauka nei te kite i te matapo.
The blind received their sight (Matt. 11.5).

2. Managed, achieved, able to be done, possible.

Ka rauka iāku i te ‘aere atu mē ‘e taime tēta‘i.
I‘ll be able to come if there is time;

Kāre e rauka iāku.
I can’t manage it;

Kāre au e rauka iā koe i te ‘akaruke i te ‘anga‘anga.
You can’t sack me;

Ka rauka iāku i te ‘akaruke iā koe i te ‘anga‘anga mē ‘inangaro au.
I can sack you if I want to;

Kāre e rauka teia potonga ‘āuri i te ‘akamingi.
It isn’t possible to bend this piece of steel.
[Ce. *lauka.]