māuiui

māuiui, v.i. Stiff, aching, sore and weary after exertion (of the body).

Kua māuiui tōku kōpapa i te ‘akaoti‘anga te tu‘epōro.
I was sore after the rugby match;

Nō te māuiui i tōna kōpapa, kua takoto ‘aia ki raro kia māoro‘ia.
Because he felt so stiff, he lay down to be massaged.
(See ‘akamāuiui.)
[Pn. *maa-hu‘i.]

mārō1

mārō1, v.i. 1. Hard, stiff, stodgy, tough.

Kua mārō te tīmēni i te ta‘ua i tō mātou ‘are.
The cement on the floor of our house has set now;

Nō te mārō i te one i tēia ngā‘i.
Because the soil is so hard (or heavy) here;

‘Auraka koe e kai i te kai mārō mei te taro, te taruā e te mario.
Don’t eat stodgy foods like taro, dry-land taro, and

mario
bananas;

Nō te marō i tēia rākau i ‘inangaro ei au ‘ei ma‘ani ngā‘i ‘aka‘irinaki‘angā puka.
I wanted this wood for making bookshelves because it is so strong.

2. Obstinate, stubborn and argumentative; firm, persistent, insistent.

Kāre e ‘āite te mārō o tēnā va‘ine!
Did you ever see such a stubborn woman!;

‘Auraka koe e mārō mai, kā vera te taringa ō‘ou.
Don’t you be obstinate with me (answer me back), I‘ll warm your ears for you;

‘E tangata mārō ‘aia ki tāna tika.
He is a man who knows his own mind;

Ka ‘apai au iā koe ki te ture mē mārō koe i te tomo mai ki roto i tōku ‘are.
I shall take you to court if you persist in entering my house;

mē kā rave mārō rāi koe i te kino,
if you still persist in doing wrong;

Kua mārō rātou iāku kia ‘īmene.
They insisted that I should sing;

Kua mārō au iāia kia ‘aere mai ki te kaikai.
I pressed him to come to dinner;

Kāre rava au e mārō ‘ua‘ia kia rave.
I certainly won’t be dictated to.
(See ‘aka-,tā-mārō, (‘aka-)mārōki-‘aki‘a, taumārō(rō).)
[Pn. *maaloo1.]

mārōki‘aki‘a

mārōki‘aki‘a, v.i. 1. Very hard and stiff, harsh, tough, stodgy.

Kua pāruru rātou i te ‘are i te mārōki‘aki‘a‘anga te ta‘ua ngaika.
They built the walls of the house when the concrete floor had set hard;

Kāre e marū iāku tēia māniota nō te mārōki‘aki‘a.
I can’t chew this tapioca, it is too stodgy;

‘Auraka koe e tuatua mārōki‘aki‘a kiāia.
Don’t speak harshly to him. Reo mārōki‘aki‘a, harsh voice; abrupt, brusque or churlish way of speaking.

2. Persistent, obstinate, very perverse.

Mē mārōki‘aki‘a koe i te tāmanamanatā,
if you will persist in making a nuisance of yourself;

Kua tamaki te ‘akavā iā koe nō te mārōki‘aki‘a iā koe i te ‘aka‘oro pātikara i te pō ma te a‘i kore.
The policeman told you off for wilfully persisting in riding a bike at night without lights.
[mārō1, -ki‘a RR.]