mārikonga

mārikonga, n. 1. Orderliness, regularity, system (usually with a negative).

Kāre ‘e māriko‘anga, mārikonga kore.
There is no order (system, coherence); chaotic, disordered.

Kāre ‘e mārikonga i tāku one ‘ānani, kua peke ‘ua ā roto i te ketua e te puaka.
My orange grove is in a dreadful state, the pigs got in and turned it all up with their rooting;

Kāre ‘e māriko‘anga i tēia tamaiti; i tēta‘i rā kā ‘oki mai ki te kāinga, i tēta‘i rā kā no‘o atu ki Ngātangi‘ia.
You never know where you are with this child; one day he‘ll come home, and another day he‘ll stay over at Ngātangi‘ia;

‘E mārikonga kore tika ai tō tātou kāinga, ‘e mea meitaki kia tāmā‘ia āpōpō.
Our place is in a right mess, a good thing to get it cleared up tomorrow;

‘E tangata mārikonga kore koe i tā‘au ‘anga‘anga.
There is no system in the way you work;

Kāre ‘e mārikonga i tāna tuatua.
There is no rhyme or reason in what he says.

2. Avail, advantage, use, point.

Kāre ‘ua ‘e mārikonga te manako.
It is useless trying to think;

Kua tautā ‘ua atu rāi au kia rauka, kāre ‘ua rāi ‘e mārikonga.
I kept trying to obtain it, but to no avail.

rāvenga

rāvenga, nom.

1. Way (of doing sthg); method, system, resources, device, trick.

Kāre ‘e rāvenga, māri rā kia ‘oki koe kia kauraro kiāia.
There is no other way, you‘ll just have to go back and apologise to him;

Kā kimi rāi au i te rāvenga kia tae atu au.
I‘ll do my best to find a way to come;

Tē kimi rāvenga nei au i teia matīni kia taka.
I‘m trying to find a way to get this engine to go;

‘E tangata rāvenga pakari tērā.
He is a wily old bird (up to every dodge).

2. Rāvenga kino, swindle, trick, deal in an underhand way.

Kua rāvenga kino taua tangatā ra i te ‘enua o tō māua metua.
He worked a swindle over our father’s lands;

Kua rāvenga kino ‘aia i tā mātou moni kōpara.
He did us over our copra money;

‘E tangata rāvenga kino rāi ‘aia.
He is a dirty swindler.
[rave, -nga.]