mea

mea,

1. n.

(a) Thing, not necessarily physical object (often used because of lack of information instead of a more precise word).

Tē kave nei koe i tēnā mea ki ‘ea?
Where are you taking that thing?;

Tēia te mea tāku e manako nei i te rave.
Here is the thing I have in mind to do;

‘ē rua paunu i te mea ‘okota‘i,
two pounds for each article.

(b) Used essentially as a proform, or as a vague place-holder for a noun where the following attribute is semantically more important.

E ‘iri koe i te au mea meariki.
Sort out the little ones;

‘E mea kino te matangi.
The wind was something awful;

‘E mea kē!
It was quite exceptional!;

‘E mea roa tō‘ou ‘akapupū-‘anga i tēnā tīkatā vai.
You are taking a long time to boil that kettle of water;

Kāre rava e mea ou i raro ake i te rā nei.
There is nothing new under the sun (Eccl. 1.9).

(c) Reason, cause. Nō te mea, i te mea, because.

KAre au e tae atu ki te ‘anga‘anga āpōpō, nō te mea, ka āru au i te aronga tautai.
I shan’t be able to get to work tomorrow because I‘m going with the fishing party;

I te mea ē kāre ‘aia i papa, kua vao‘o‘ia te ‘uipā‘anga.
Because he wasn’t ready, the meeting was postponed. ‘E a‘a te mea…ei?, why?

‘E a‘a te mea i tāvarevare ei koe?
Why are you late?

(d) Used as a diminutive, sometimes disparagingly, a bit, little one(s), a few, a small quantity, nothing very much.

‘E mea tamā‘ine kīkī,
a plump little girl;

‘e mea karo ‘ua,
just a bit of a quarrel, a tiff;

Te mea varāoa nei ā‘au i ‘oko mai ei!
You haven’t brought very much bread!;

‘E mea ‘anga‘anga tāku kā tuku atu au kia rave koe.
I’ve got a little job for you to do.

2. prop.n. So-and-so, what’s-it-called, what’s-his-name. Also used (impolitely) in addressing unidentified people.

Kua ‘aere ‘a mea ki te tautai.
So-and-so has gone fishing;

Nō mea tēia vaka, nō Tāne.
This canoe belongs to what’s-his-name, Tāne;

Ē mea mā! ‘E a‘a kōtou i no‘o ‘ua ai i kona?
Hey you lot! What are you hanging about there for?

3. (meā‘ia). Used with wide range of meanings, almost as a proverb (do, make). Do something, bring something, be about to do something, say, tell, think, wish.

Kāre mātou i kite ē nā ‘ai i mea i te toka kia purupururū ki raro i te va‘arua.
We don’t know who it was made the stones fall down the hole;

Kā mea tāua? Ka a‘a? Ka ‘aere ka pā‘ī tai.
Shall we do something? What? Let’s go and have a bathe;

Kua oti te torōka i te meā‘ia kia ‘aere mai kia tiki ia tātou.
The truck has been told (arrangements have been made) to come and fetch us;

E mea koe iāia kia ‘aere ki te ‘ura āpōpō.
Get her to come to the dance tomorrow;

Kua mea au iāia kia ‘oki mai ki te ‘āpi‘i.
I made him come back to school;

Kua mea mai ‘aia kiāku kia āru iāia.
He made (told, asked, gestured to) me come with him;

Mea ‘ua atu au ē kā ‘oki tāua.
I just say (think) that we should go back;

Mea ‘ua atu au ē ka rauka ia tāua i te no‘o roa mai.
I only wish that we could manage to stay longer.
(See ‘akamea(mea); meangiti, meangitikā, meamea, (‘aka)-meameā‘au, (‘aka-,tā-)-meariki, (‘aka-,tā-)-mearikiriki.)
[Pn. *me‘a.]

‘ā‘āki

‘ā‘āki, (-a, -‘ia, -na, ‘ākia).

1. Disclose (information), confess (sin, crime).

‘Auraka rava koe kia ‘ā‘āki i tēia tuatua ki tēta‘i tangata.
On no account are you to reveal this news to anyone;

Kua ‘ā‘āki‘ia tā rātou au tuatua kātoatoa ki te ‘akavā.
Everything they had said was disclosed to the police;

Kua ‘ā‘āki ‘aia i tāna ‘ara ki te Atua.
He confessed his sins to God;

Kua ‘akakore te pū i tāna ‘ara i tōna ‘ā‘āki-‘anga.
The employer overlooked his offence when he owned up.

2. Tell sbdy something. (Mang. dial., cf. Rar. ‘akakite).

karanga

karanga, (-‘ia).

1. Say, tell, remark, state.

E ‘akakite koe kiāia i tāku i karanga atu kiā koe.
Let him know what I’ve said to you;

Kua karanga ‘aia ki te ‘akavā ē kāre ‘aia i rave ana i te moni.
He told the policeman that he hadn’t taken the money;

Kua rongo au i tōna karanga‘anga ki te pū‘āpi‘i ē kāre koe i te maki.
I heard him telling the teacher that you weren’t sick;

Kua karanga‘ia ē nāku ‘aia i rutu.
It’s been said that I hit him.

2. Call for, summon.

Kua karanga ‘aia i te ‘akavā kia ‘aere mai.
He called for the police to come;

Kua karanga aia i te kai e apai mai nana.
He called for food to be brought for her (Luke 8.55). (See kārangaranga.)