ērā

ērā, dem.pron., pl. of tērā, q.v. Those there (not beside or associated with you or me).

‘Apaina ērā, vao‘o‘ia mai ēia,
take those, leave these here;

Nā ‘ai ērā puaka?,
who do those pigs belong to?;

I tōku manako i kite ana au i ērā ngā tamariki,
I think I’ve seen those two children before.
[ē2, -rā4.]