āru

1. Accompany, go with (sbdy), travel on (a ship, bus, etc.).aru

‘Auraka e āru mai iāku, kāmate koe i te pongi.
Don’t come with me, you‘ll get hungry;

Kāre au e tae i te āru ia rātou, kāriri taku pāpā.
I can’t go with them, my father would be angry;

Mē kua āru mai taku tamaiti i teia pa‘ī?
I wonder if my son is on this ship?;

‘ī rua ōku āru‘anga i te pa‘ī ki Ma‘uke.
Twice I’ve been to Ma‘uke on the ship.

2. Pursue, follow.

Ka ārua koe e te ‘akavā mē ‘aka‘oro viviki koe.
The police will follow you if you drive quickly;

Kua āru ‘aia i te ana ki te ‘openga.
He followed the cave to the end;

Kua āru ‘aia i te rua tapuae o tōna metua.
He followed in his father’s footsteps;

Ka āru au i tāna ako.
I shall follow his advice;

e aru i te mataara,
follow the road;

e āru i te ‘akakite‘anga,
follow the instructions;

Kāre tōku manako e āru ki tē reira parāni.
I don’t go along with that plan.

‘Āru rāvenga, imitate, copy.

‘E tangata āru rāvenga tika ai koe.
You‘re a proper copycat.

[aru rR.]