tākapakapa2

tākapakapa2, v.t. Flap or flutter the wings, enfold with wings.

Kua tākapakapa te tī nanā-moa i tāna ‘anaunga.
The mother hen sheltered her brood;

Kua tākapakapa te moakirikiri i tōna pē‘au.
The flying fox flapped its wings. Rere tākapakapa, flutter;

Kua rere tākapakapa te pepe nā roto i te māramarama.
The butterfly fluttered in through the window.

Leave a Reply