tāpeka

tāpeka.

1. Tie, lash, tether, bind.

Kua tāpeka ‘akatere ‘aia i te taura.
He tied a slipknot in the rope;

Kua tāpeka ‘aia i te kiato o te vaka.
He lashed on the outrigger boom;

Kua tāpeka ‘aia i te ‘oro‘enua ki te rākau.
He tethered the horse to a tree. ‘Are tāpeka‘anga, jail.

2. Promise in marriage, betroth.

Kua tāpeka‘ia ‘aia ‘ei va‘ine nāku.
She was betrothed to me.

3. Fold arms, cross legs.

Kua tāpeka ‘aia i tōna rima ma te ‘akarongo.
He folded his arms and listened;

Tāpekā‘ia tō vaevae me no‘o.
Sit cross-legged.

4. A knot.

‘Ea‘a te ingoa o tēnā tāpeka?
What is the name of that knot?

5. A hold or grip.

Kua tā‘ī ‘ī ‘aia ki taua tāpekā ra ē topa ‘ua atu ‘aia ki runga i te ta‘ua.
He was caught in that hold and fell on the mat.

Leave a Reply