tēnā

tēnā. That (there by you, connected with you).

Tēnā tā‘au kai?
Have you got your food with you there?;

Ka ‘apai tēnā ki kō, ē tērā ki konei.
Take the one (you’ve got) over there, and bring that one (over there) here;

‘Ea‘a koe i ‘aere ‘ua mai ei mei tēnā te tū?
Why have you come like that (e.g. just dressed in your working clothes)?;

Mē kake atu kōtou ki uta i te ‘enua, tēnā kā tae mai ‘a Puna Ariki i te ‘ārāvei ia kōtou.
When you land on that island, Chief Puna will come to receive you;

E no‘o mai, e tēnā tangata keiā!
Stop there, you thief! Tēnā koe!, a shouted greeting.

Leave a Reply