tēta‘i

tēta‘i,

1. A certain (one), any, some.

Tē no‘ō ra tēta‘i tangata ki reira, ko Puna tōna ingoa.
There was a man living there, by the name of Puna;

Kua motu tō tēta‘i mata.
One of them sustained a cut eye;

‘Ōmai i tēta‘i moni toka.
Let me have some coins;

Kāvea tēta‘i nā‘au, vao‘o‘ia nāku tēta‘i.
Take some for yourself and leave some for me. Tēta‘i ‘ua atu, anyone (-thing), anyone at all;

Mē tuatua mai tēta‘i ‘ua atu tangata, ‘auraka rava koe e kī atu.
If anyone else says anything to you, be sure to make no reply.

2. Another, other.

E kite koe i te tuatua i tō tēta‘i ‘apa, ka ‘akapē‘ea tō‘ou?
You know how to talk about other people’s faults all right, but how about your own?;

‘Ōmai ‘aka‘ou i tēta‘i ‘ānani nāku.
Give me another orange;

‘Ea‘a tēta‘i i reira mē kā no‘o atu?
What else have you got to say then, supposing I do stay away? Tēta‘i ki tēta‘i, the one to the other.

Kua pāti‘ia te pōro mei tēta‘i ki tēta‘i.
The ball was passed from one to the other. Tērā tēta‘i, moreover, furthermore, in addition.

Tērā tēta‘i, mē kua anoano kōtou i te rē, e ‘ākono i te terēni.
Furthermore, if you want to win, you must pay attention to your training.

Leave a Reply