toto‘i

toto‘i, v.i. Strained, gasping (of the breathing, catching of the breath when straining with effort or pain).

Kua toto‘i ‘ua tōna ‘akaea nō te mamae.
He was simply gasping with pain;

I rongo au iāia i te toto‘i‘anga i roto i tāna moe.
I heard him fighting for breath as he slept.

Leave a Reply