2

2, n. Appearance, character, nature, quality, behaviour, style, way, method; variety, type, kind; having a certain appearance, nature, etc.

Mei te a‘a rāi te tū o te reira ‘apinga?
What exactly does the thing look like?;

Kāre au i manako ē kua kite koe i te tū o te reira tangata.
I don’t think you know the character of the man;

Mē ko te tū ia o tēnā kāka‘u, kā ‘oko au.
If the material is like that, I‘ll buy it;

Ko te tū tēia o tā mātou tā‘okota‘i.
This is the way our organisation works;

Ko tēta‘i tū meika tēia, tē vaī ra tēta‘i tū.
This is one type of banana, there is another sort;

tēia tū mātipi,
this sort of knife; Mei tēia te tū, like this.

E rave koe mei tēia te tū.
Do it like this. Tū ā, resembling, having the quality of, rather in the style of.

‘E manu tū ā mokorā taua manū ra.
It is a bird something like a duck;

Kua tū ā tangata ‘aia i teia nei i te pākoti‘ia‘anga tōna rauru.
He looks a bit more like a human being now he has his hair cut. Tū katau, (be) naturally suited, feel right and natural (as a left-handed person using his left hand), dextrous, handy, skilful; dexterity, etc.

Kāre au e tū katau meitaki ana i teia tua.
I‘m not very comfortable on this side;

Ko tōku tua tū katau tēia i te ‘apai.
This is my best side for carrying things;

Ko te tangata tū katau te reira nō te reira ‘anga‘anga.
He is the right man for that job;

‘E tangata va‘a tū katau ‘aia i te tuatua.
He is a naturally gifted speaker. Tū kaui, be awkward, clumsy, ill fitted, feel wrong (as a person using his wrong side).

Nō te pukupuku i taua rākaū ra, nō reira ‘aia i tū kaui ei i te ‘apai.
The log was bumpy, that’s why he found it so awkward to carry;

Ko tōku rima kaui, ko tōku rima tū kaui te reira i te ‘anga‘anga.
My left is my wrong hand for doing anything with;

Nō te tū kaui iāia i te reira tua, nō reira māua i tiēni ei.
Because it was awkward for him on that side, we changed round;

Kāre ‘aia e tano ‘ei va‘a tuatua, ‘e tangata tū kaui ‘aia.
He won’t do for the spokesman, he is awkward at it.

Leave a Reply