vere1

vere1, v.i. Pout, push out the lips.

Kua vere tōna va‘a i tōna riri‘anga.
She pouted in annoyance;

Kua kite au ē tē tātī‘ae‘ae maī ra ‘aia iāku i te vere‘anga tōna va‘a.
I knew she was teasing me when she pouted.

Leave a Reply