A

Click here for letter A word list plus a brief excerpt.

Ātea3

Ātea3, prop.n. The Sky-Father of Polynesian mythology. Ko Ātea ki runga, ko Papa ki raro, Sky-Father above, Earth-Mother below. (cf. ā tea1.)ā

ā‘ea

ā‘ea, cplx (prep. + loc.n.), sometimes spelled as two words, ā ‘ea, in 1. and 2. below. 1. When (with future reference). Ā‘ea te pa‘ī e tae mai ei? When will the ship get in? 2. Where?, At what place?; … Continue reading

ā-3

ā-3, morph. Meaning uncertain, but see āranga(ranga), ārangatū, ākere(kere).

ā1, a1

ā1, a1, prep. 1. Marks alienable, active or controlling possession. Te tuatua ā te ariki, the words of the chief; te puaka ā tērā va‘ine, the pig belonging to that woman; ā Tere tamariki, Tere’s children; Kāre ā te va‘ine … Continue reading

ā2

ā2, prop.art. A conditioned variant of ‘a1, proper article, q.v.

āina

āina, cplx (adv.part. + loc.part.). Interrogative and dubitative in force; the -na involves the addressee directly in the question; often used to reinforce kāre in negative questions. Mē kāre āina i te tika? Wasn’t it really true then? (e.g. what … Continue reading

āinei

āinei, cplx (adv.part. + loc.part.). Interrogative and dubitative in force, the same as āina except that the question involves the speaker here and now, rather than the addressee there or then. Mē kāre āinei i te tika? Isn’t it really … Continue reading

ākā

ākā, n. A great big one, plenty, lots (usually with a following noun). E ‘apai mai koe ‘ei ākā toka. You bring a great big stone; ‘okota‘i ākā katakata puaka kerekere, a huge, great, black pig; ‘E ākā taime tō … Continue reading

ākōnei

ākōnei, prep.+loc. pron. 1. Later on today (opposite of i nakōnei). Kā tae mai te pa‘ī ākōnei, āpōpō kua ‘akaruke. The ship will arrive later on today and leave tomorrow; Ākōnei rāua e ‘aere mai ei. They‘ll be coming later … Continue reading

ākeri

ākeri, (-a, -‘ia).Dig out, scoop out, remove (from a hole or container), extract (teeth), resurrect (topic or old grievance). ‘E ākeri i te ‘ānani ki va‘o mei roto i teia pi‘a. Take the oranges out of this case; Kua kitea … Continue reading

ākerikeri

ākerikeri, (-a, -‘ia), fq. ākeri.. Extract, dig out, dig up. Kua ākerikeri ‘aia i te tītā ki va‘o mei roto i te kīkau. He took all the rubbish out of the basket; Kua ākerikeria tōna au ni‘o kino. His bad … Continue reading

āku1

āku1, poss.pron. (prep. + pers.pron). My, mine. (When used before nouns marks them as plural (usu. paucal), except after kāre and ‘okota‘i.) Kāre āku ‘apinga e ‘ōatu nā‘au nō tō‘ou ‘aerenga. I haven’t anything to give you when you leave; … Continue reading

āku2

āku2, prop.art. + pers.pron. Me. ‘Ōmai ki āku te pēpe. Give me the baby. [ā2, -ku.]

ānana‘i, ā nana‘i

ānana‘i, ā nana‘i, prep.+ loc.n. Tomorrow (Mang. dial. = Rar. āpōpō). [ā1, na-1, -na‘i.]

ānevaneva

ānevaneva, v.i. Be giddy, dazed (Ma‘uke, ‘Ātiu dial. = Rar. ānininini). (cf. Rar. nēneva.)

ānini

ānini, (-a, -‘ia), v.i. Be dizzy, giddy; reel (of the head). Kua ānini tōku upoko, my head is spinning; Nō te ānini i tōna upoko, nō reira ‘aia i kai ei i te ‘ua. His head was going round, that’s … Continue reading

ānininini

ānininini, v.i., fq. ānini. 1. Reel, spin (of the head), Mē ānininini ‘ua rāi tōku katu, kā ‘oki au ki te kāinga. I shall go home if my head keeps going round. 2. Shimmer, be ruffled on the surface (of … Continue reading

ānuanua

ānuanua, n. Rainbow. Kua rere atu ‘a Māui ki runga i te rangi ē kua ‘eke atu nā runga i te ānuanua ki Rarotonga. Māui leaped up onto the sky and slid down to Rarotonga on a rainbow. (cf. nua.) … Continue reading

āpōpō

āpōpō, adv., n. Tomorrow. Ka āru au iā koe ki Avarua āpōpō. I‘ll come with you to Avarua tomorrow; Tē ‘akapapa‘ia nei tēia kai nō āpōpō. This food is being prepared for tomorrow; tō āpōpō varaoa, tomorrow’s bread. Āpōpō atu, … Continue reading

ārai1

ārai1, (-a, -‘ia). 1. Prevent, bar, stop, thwart. Kua ārai ‘aia iāku ‘auraka kia tuatua. He prevented me from speaking; Kua ārai‘ia ‘aia ‘auraka kia kake ki uta i te ‘enua. He was stopped from going ashore; Kua riri ‘aia … Continue reading

ārai2

ārai2, n. Ally, only in the phrase te ‘au ārai, the allied forces. [Eng. ally.]

ārairai

ārairai, (-a, -‘ia), fq. ārai1. Prevent, stop, bar, block, screen . Kua ārairai rātou i te ara ki te au ‘ātava rākau, kia kore te mōtokā e ‘aere ‘aka‘ou nā reira. They blocked the road with branches so the cars … Continue reading

āranga

āranga, v.i. Appear on the surface, to show above water or above ground, to bob up. Kua āranga ‘aere ‘ua te toka i te mate‘anga te tai. The rocks were left sticking up (out of the water) when the tide … Continue reading

ārangaranga

ārangaranga, v.i., fq. āranga. 1. Bob up, show above ground or water . Kua ārangaranga ‘aere ‘ua te kiko o te kūmara. The tubers of the kumara showed here and there above ground; Ko te au taruā ārangaranga ‘aere ‘ua … Continue reading

ārangatū

ārangatū, v.i. Emerge victorious. Kua ārangatū ‘a Tāvita i tōna tamaki‘anga kia Kōria. David emerged victorious from his fight with Goliath. [ā-3, ranga1, tū1.]

ārarāmoe, ārerāmoe

ārarāmoe, ārerāmoe, v.i. 1. Doze off, nod off to sleep. Tē ārarāmoe ‘uā ra ‘aia i runga i tōna no‘o‘anga. He’s dozing off in his chair; Kua kopekope ‘aere ‘aia i tōna ārarāmoe‘anga. He muttered now and again to himself … Continue reading

ārara-

ārara-, first element of ārarāmoe.

ārea

rea, n. Wide-open space, open expanse of land or sea. ‘E ā rea ma‘ata tei rotopū i taua ngāmotū ra. There is a big expanse of open water betweeen the two islands; ko te ā rea tēia i roko‘ia ai … Continue reading

ārerāmoe

rerāmoe, see ārarāmoe.

āria

ria, n. An open stretch of water between two islands in the lagoon. I arumaki‘ia ‘aia e te mangō i te ā ria i rotopū ia Ta‘akoka ē Motutapu. He was chased by a shark in the gap between (the … Continue reading

ātea1

tea1, v.i. 1. Wide, broad; width. ‘E kauvai ā tea ē te ‘ō‘onu, a wide and deep river; E ma‘ani ā tea i te mataara kia ō ‘ē rua pere‘ō i te taime ‘okota‘i. Make the road wider so it … Continue reading

āteatea

teatea, v.i., fq. ātea1. 1. Wide apart, spaced out. ‘E ā teatea roa te pāi tā‘au tōmāti. Your tomato rows are too far apart; E tanu ā teatea i te nū. Put the coconut plants in well apart. 2. Open, … Continue reading

āva

āva, var. aoa1. Howl.

āvanga-

vanga-, see āvangapū.ā

āvangapū

vangapū, v.i. Gather and hang around (of a crowd). ‘E a‘a rāte tangata i āvangapū ‘uāi i kō? What are people hanging around over there for?; Kua tuaru‘ia rātou kia ‘akaātea i te ā vangapū‘anga ki runga i te ara. … Continue reading

āve

ve, v.i. Blur, be fuzzy, indistinct in outline, loom vaguely. Kua ā ve te reta i te kino‘anga tōna mata. The letters blurred as his sight deteriorated; Nō te ā ve i tona mata, nō reira ‘aia e ‘ao‘ao tīti‘āi. … Continue reading

‘Āmoa1

‘Āmoa1, prop.n. Samoa, a Samoan.

‘Āonga

‘Āonga, n. Saturday (Mang. dial. = Rar. Ma‘anākai).

‘Āperika

‘Āperika, loc.n. Africa. [Eng. Africa.]

‘Āperirā

‘Āperirā, prop.n. April. Kā ‘oki mai ‘aia i te marama ia ‘Āperirā. He‘ll be back in (the month of) April. [Eng. April.]

‘ā‘ā1

‘ā‘ā1, (-‘ia). Grope, feel. E tāmata i te ‘ā‘ā i te vai mē tē verā ra. Try and feel if the water is still hot; ‘E vera tōna rae i tōku ‘ā‘ā‘anga. His forehead feels hot to me; Kua ‘ā‘ā‘ia … Continue reading

‘ā‘ā2

‘ā‘ā2, n. Moray eel. ‘E ‘ā‘ā ma‘ata tei roto i tēia ‘anga. There is a big moray eel in this trap. ‘Ā‘ā mangā, see ‘ā‘āmangā. ‘Ā‘ā rua, see ‘ā‘ārua. Tara ‘ā‘ā, to probe for moray eels (poking into crevices with … Continue reading

‘ā‘āenga

‘ā‘āenga, nom. Shreds, pieces torn off. ‘Auraka ‘e tiritiri i te ‘ā‘āenga kāka‘u ki runga i te ta‘ua. Don’t throw the scraps of cloth on to the floor. [‘āenga rR.]

‘ā‘āere

‘ā‘āere, v.i. Stray, wander around, go for a stroll. Kua ‘akautunga‘ia ‘aia nō te ‘ā‘āere o tōna ‘oro‘enua nā te purūmu o te kātoatoa. He was fined when his horse strayed on to the public highway; Tē ‘ā‘āere ‘uā ra … Continue reading

‘ā‘āki

‘ā‘āki, (-a, -‘ia, -na, ‘ākia). 1. Disclose (information), confess (sin, crime). ‘Auraka rava koe kia ‘ā‘āki i tēia tuatua ki tēta‘i tangata. On no account are you to reveal this news to anyone; Kua ‘ā‘āki‘ia tā rātou au tuatua kātoatoa … Continue reading

‘ā‘ākina

‘ā‘ākina, pass. ‘ā‘āki, q.v.

‘ā‘āmangā

‘ā‘āmangā, n. A large predatory barracuda-like fish. Kua ‘anga‘anga ma-‘ata ‘aia i mate ei te ‘ā‘āmangā. He had a tough struggle before the ‘ā‘āmangā died. [‘ā‘ā2, mangā.]

‘ā‘ārua

‘ā‘ārua, n. Manta ray, giant devilfish. Kia matakite, kā mou tō tāua tūtau ki runga i te ‘ā‘ārua. Be careful, we‘ll catch the anchor on the manta; ‘E punua ‘ā‘ārua tērā ake. Here comes a young manta. [Pn. *faafaa-lua.]

‘ā‘īkoke

‘ā‘īkoke, v.i., n. Rather slim (state). [‘ā-7, ‘īkoke.]

‘ā‘ei

‘ā‘ei, (-a, -‘ia). 1. Put a loop around something, lasso, trap with net or snare. Kua ‘ā‘ei te ika ki runga ki te kupenga. The fish were entangled in the net; ‘E taura ‘ā‘ei tēnā i te puakatoro. That rope … Continue reading

‘ā-‘ūtū

‘ā-‘ūtū, n. Bast from the plantain, see under ‘ā3.

‘ā-7

‘ā-7, morph. Attenuative or diminutive in meaning, rather, somewhat, -ish. ‘E pēni ‘āmuramura tē kā tano. A reddish paint would be suitable; kia ‘āmarū mai te matangi, when the wind eases off a little. Often used with the direction particles … Continue reading

‘ā-8

‘ā-8, morph. Often causative in meaning, cf. inu to drink, ‘āinu to give sbdy a drink. (see ‘aka‘āvai, ‘ā‘ei, ‘āinu(inu), ‘āmama-(mama), ‘āmiri(miri), ‘ānape, ‘āoro(oro), ‘āpapa(papa), ‘ārī, ‘ātui(tui), ‘āupe(upe).)

‘ā2

‘ā2, v.i. Hoarse. Kua ‘ā tōna reo. He has lost his voice; Kāre ‘aia ‘e meitaki i te tuatua i te ‘ā‘anga tōna reo. He won’t be able to talk properly while his voice is hoarse./He was unable to speak … Continue reading

‘ā3

‘ā3, n. Leaf-stalk, including the main spine of the leaf (esp. of taro, banana, coconut), the fibrous material around the base of the coconut or banana leaf, bast. ‘Auraka e ‘ati‘ati i te ‘ā o tēnā pū kape! Don’t break … Continue reading

‘ā4

‘ā4, n. The letter A. E tātā i te reta ‘Ā. Write the letter A.

‘ā5

‘ā5, interj. Often expresses satisfaction, including sudden comprehension and gloating. ‘Ā! nā‘au i ‘apai mai! Ah! you’ve brought it!; ‘Ā! kua mou kōrua iāku! Aha! I’ve caught the pair of you!; ‘Ā! kua kino koe!, Aha! now you‘re for it!

‘ā6

‘ā6, bound root. Crack, split open. (see ‘ākapi(kapi), ‘āpiki, (‘aka)(nga‘a)nga‘ā, kō‘ā(‘ā), tā(nga‘a)nga‘ā.)

‘āangiangi

‘āangiangi, v.i. Rather thin. ‘E ‘āangiangi ake tēia kāka‘u i tēnā. This material is a little thinner than that one. [‘ā-7, angi RR.]

‘āauīka

‘āauīka, v.i., n. Bluish, bluer, bluish-(ness). ‘E pēni ‘āauīka tā‘au i kona? Have you got a bluish-coloured paint there? [‘ā-8, auīka.]

‘āe1, ‘ē4

‘āe1, ‘ē4, interj., v.i. Yes, say yes. ‘Āe, kua tika rava iāku. Yes, I quite agree; Mē kamo atu au i taku mata, ‘e ‘āe koe. When I wink my eye, you say yes; Kua riri au kiāia i tōna … Continue reading

‘āe2

‘āe2, interj. Hi! (a call, or preface to a remark to gain attention). ‘Āe, kua rongo koe i te nūti? I say, have you heard the news?

‘āenga

‘āenga, nom. A shred, strip or piece (of cloth or paper). Kua ‘ōrei ‘aia i tōna rima ki te ‘āenga kāka‘u. He wiped his hands with a piece of rag; ‘E tuatua tei runga i teia ‘āenga pēpa. There is … Continue reading

‘āinu

‘āinu, (-a, -‘ia, -mia). Give (i) sbdy (ki) something to drink. Kua ‘āinu ‘aia iāku ki te kava. He gave me some liquor to drink; Mē oti ‘aia i te ‘āinu ki te kapu ū, ‘e tuku kia totoro ‘aere. … Continue reading

‘āinuinu

‘āinuinu, (-a, -‘ia, -mia), fq. ‘āinu. Give sbdy a drink. Kua ‘āinuinua te au ‘oro-‘enua ki te vai i te oti‘anga i te ‘akapā‘ī. The horses were watered after they had been washed down. [‘ā-8, inu1 RR.]

‘āinuinumia

‘āinuinumia, pass. ‘āinuinu. [‘ā-8, inu1 RR, -mia.]

‘āinumia

‘āinumia, pass. ‘āinu. [‘ā-8, inu1, -mia.]

‘āiri

‘āiri, n. A deer (only in Bible, where spelled aili). (cf. ria.) [Heb. ayy

‘āita1

‘āita1, v.t. Twist (lips or mouth) into a grimace. Kua ‘āita ‘aere ‘aia i tōna va‘a (or ngutu). He twisted his mouth (or lips) around in a grimace.

‘āita2

‘āita2, interj. No (N.G.Pt. dial.). [Tah. ‘aita.]

‘āita3

‘āita3. Spread apart (of legs). ‘Āita‘ia tō‘ou vaevae. Open your legs.‘

‘āitaita

‘āitaita, v.t., fq. ‘āita1. Grimace. [‘āita1 Rr.]

‘āitamu

‘āitamu, v.t. (Perform) an item at a concert or show, item. Tē ‘āitamu maīra rātou. They were performing some items; Kua rākei‘ia te aronga ‘āitamu ki te pāreu kiri‘au ē te ‘ei. The performers in the item were dressed in … Continue reading

‘āite‘anga

‘āite‘anga, nom. Meaning, equivalent sense. ‘E a‘a te ‘āite‘anga o tēia kupu? What is the meaning of this word?; Kua ‘akamārama ‘aia i te ‘āite‘anga o te ‘īrava. He explained the meaning of the verse; ‘e ‘āite‘anga tuatua ‘ua, just … Continue reading

‘āite, ‘ārite

‘āite, ‘ārite (older form). 1. v.i. Equal, identical, alike, comparable. Kāre i ‘āite te ‘ua o te rākau i tēia mata‘iti ki tō tērā ake mata‘iti. This year’s fruit crop didn’t come up to last year’s; Kāre ‘e ‘āite tōku … Continue reading

‘āiteite, ‘āriterite

‘āiteite, ‘āriterite (older form), fq. ‘ā(r)ite. Equal, identical. Mē ‘āiteite tā tāua tuatua, kāre tāua e ‘akautunga‘ia. If our two stories are the same, we shan’t get punished; Ko ngā toā moa ‘uru ‘āiteite ‘ua tērā. Those two cockerels are … Continue reading

‘āiti

‘āiti, n. 1. Ice. Tēia te potonga ‘āiti ‘ei ‘akaanu i tō vai ‘ānani. Here is a lump of ice to cool your orange juice. 2. Icecream (also ‘āiti kirīmi and ‘āiti toka). Kā kai koe i te ‘āiti? Would … Continue reading

‘ākē1

‘ākē1, v.i., n. (Be in) confinement during and after childbirth. Te ‘ākē ra taua va‘inē ra i tupu ei taua ‘uri‘ia. The woman was still in her confinement when the hurricane occurred; ‘Okota‘i rāi ‘epetoma i tōna ‘ākē‘anga kua māro‘iro‘i. … Continue reading

‘ākō‘ina‘ina

‘ākō‘ina‘ina, v.i., dim. kō‘ina‘ina. Mottled with grey, greyish streaks. [‘ā-7, kō-4, ‘ina RR.]

‘ākōkō

‘ākōkō, (-a, -‘ia). Incite, prod or goad sbdy into something. Kua ‘ākōkō ‘aia i te tangata kia riri ki te ariki. He incited people into anger against the chief. [‘ā-8,kō1 RR.]

‘ākōtu‘utu‘u

‘ākōtu‘utu‘u, v.i., dim. kōtu‘utu‘u. Somewhat spotted . [‘a-7, kōtu‘u Rr.]

‘ākara

‘ākara. Look at, observe, stare at. Te ākara atu nei au. I am looking; ‘Ākara meitaki mai koe, look carefully; Kua angaanga pouroa mai rātou ē kua ‘ākara matariki kiāku. They all turned around and stared at me.

‘ākenakena

‘ākenakena, v.i. Stunted, dwarfed or unthrifty (of the growth of plants and trees). Kua tupu ‘ākenakena te rākau nō te marō. The plants grew stunted because of the drought; Kua maniua‘ia te rākau tupu ‘ākenakena. The unthrifty plants were given … Continue reading

‘ākere

‘ākere, v.i. Go short, to go without (Mang. dial., cf. Rar. ngere). Nō tei tāvarevare ‘aia, nō reira i ‘ākere ei. He was late so he had to go without; ‘Aere mai, kua ‘ākere koe. Come on, there is nothing … Continue reading

‘ākerekere

‘ākerekere, v.i. Blackish (colour). [‘ā-7, kere1 RR.]

‘āketa

‘āketa, v.i. Sky-blue (Ait. dial., cf. Rar. auīka).

‘ākia1

‘ākia1, v.i. Ache (of a limb). Kua ‘ākia tōku rima i te tāki ‘ua‘anga ki runga. My hand ached with holding it up; Kua no‘o ‘aia ki raro i te ‘ākia‘anga tōna vaevae i te tū. He sat down when … Continue reading

‘ākia2

‘ākia2, pass. ‘a‘aki, pick, q.v.

‘ākia3

‘ākia3, pass. ‘ā‘āki, confess, q.v.

‘ākina1

‘ākina1, pass. ‘a‘aki, pick, q.v. [‘aki rR > ‘āki, -na4.]

‘ākina2

‘ākina2, pass. ‘a‘aki, confess, q.v. [‘a‘aki > ‘āki, -na4.]

‘ākirāta

‘ākirāta, n. Dawn, the first light of morning (obs.). E tae akēra ki te ‘ākirāta, and when dawn came.

‘ākoko

‘ākoko, n. Inside angle, corner (of room or field, viewed from inside), nook, bay, inlet. ‘E tū koe ki tērā ‘ākoko o te ‘are. Stand in that corner of the house; ‘E arumaki i te ‘oro‘enua ki roto i tērā … Continue reading

‘ākono

‘ākono, (-a, -‘ia). 1. Heed, observe, follow, keep, obey (rules, instructions, customs), keep, honour (a promise, agreement). Mē kua anoano kōtou iāku, e ‘ākono i tākū ra ‘akaue‘anga. If you love me, keep my commandments; Kia ‘akono‘ia tō‘ou anoano i … Continue reading

‘ākono‘anga

‘ākono‘anga, nom. 1. Customs, usual procedure, way of doing things. Kua mou rātou ki tā rātou ‘ākono‘anga ta‘ito ē tae ‘ua mai ki tēia rā. They’ve stuck to their old customs right up to this day. Rave ‘ākono‘anga ‘ua, to … Continue reading

‘ākonokono

‘ākonokono, (-a, -‘ia), fq. ‘ākono. 1. Keep, care for. Mē ka rauka i te aronga maki i te ‘ākonokono i te au ture, kā ‘oki vave rātou ki te kāinga. If the patients will follow instructions they will soon be … Continue reading

‘āmāmā

‘āmāmā, v.i. Getting lighter, easier [‘ā-7, māmā1.]

‘āmōnia1

‘āmōnia1, n. Ammonia. ‘E ‘āmōnia teia maniua. This is an ammonia fertilizer; E kā‘iro i tēia pūtē ‘āmōnia ki ē rua pūtē kuāna kā rūrū ei takapini i te au ‘ānani. Mix this bag of ammonia with two bags of … Continue reading

‘āmōnia2

‘āmōnia2, n. Harmonium, pedal organ. Tē ‘akatangi ‘āmōniā ra ‘aia. She is playing the organ; kua ‘ereni tēta‘i reo o te ‘āmōnia. One of the organ keys is out of tune. [Eng. harmonium.]

‘āma‘ata

‘āma‘ata, v.i. Getting a little bigger, biggish. [‘a-7, ma‘ata.]

‘āma‘atama‘ata

‘āma‘atama‘ata, v.i. Getting very big. [‘ā-7, ma‘ata RR.]

‘āmaka

‘āmaka, n. Hammock. Tāpekā‘ia te ‘āmaka. Tie the hammock up; Kua ‘apai ‘āmaka te tangata i te ‘aere‘anga ki te ‘ōrotē. The people took hammocks when they went on holiday. [Eng. hammock.]

‘āmama

‘āmama, (-‘ia), v.i., v.t. Open (of) the mouth), gape, yawn. ‘Āmama‘ia te va‘a ō‘ou. Open your mouth; Kua ‘āmama ma‘ata ‘aia i tōna va‘a i te ‘ākara‘ia‘anga tōna ni‘o. She opened her mouth wide while her teeth were being examined; … Continue reading

‘āmama‘ata

‘āmama‘ata, v.i. Getting bigger (of several things). [‘ā-7, ma‘ata rR.]

‘āmamamama

‘āmamamama, (-‘ia), v.i., v.t, fq. ‘āmama, q.v. Open (of) the mouth), gape, yawn. Tē ‘āmamamama ‘uā ra ‘aia i tōna va‘a nō te vareā moe. He was yawning away because he was sleepy; ‘Āmamamama‘ia tō kōtou va‘a. Open your mouths. … Continue reading

‘āmamao

‘āmamao, v.i. (Getting) rather far away. [‘ā-7, mamao.]

‘āmanga

‘āmanga, 1. v.i. Fork (of road, river, tree), a fork (in road etc.). Te ngā‘i i ‘āmanga ai te ara, the place where the road forks; mē tae koe ki te ‘āmanga o te kauvai, when you get to the … Continue reading

‘āmangamanga

‘āmangamanga, v.i., fq. ‘āmanga. Fork or branch out in many places. ‘E a‘a rā i ‘āmangamanga ai tēnā rākau? Why has that tree forked in so many places? [‘ā8, manga RR.]

‘āmani

‘āmani, Make. (Ait., ‘Ātiu, Miti‘āro, Ma‘uke dial.; cf. Rar. ma‘ani.)

‘āmarū

‘āmarū, v.i. (Getting) softer, easier, gentler. [‘a-7, marū.]

‘āmara

‘āmara, 1. n. Hammer. Rerua ki te ‘āmara. Hit it with the hammer; Kua ngaro te kakau ‘āmara. The handle of the hammer is missing; Kua ‘apai ‘āmara ‘aia ki runga i te akau ‘ei pao ungakō. She took a … Continue reading

‘āmene1

‘āmene1, v.i. Die down and go out (of a light, a fire), to die away (of sounds), to come to an end (of a meeting, or prayer). Kua ‘āmene te mōrī. The lamp slowly went out; Tē ‘āmene atū ra … Continue reading

‘āmene2

‘āmene2, interj. Amen. Nō‘ou te pātireia, te mana ē te kakā, ē tuātau ‘ua atu. ‘Āmene. Thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen. [Eng. amen.]

‘āmiāma

‘āmiāma, n. The fourth to sixth nights of the waxing moon (dialectal, obs. in Rar., cf. tamatea). ‘Āmiāma ta‘i, the fourth night; ‘āmiāma roto, the fifth night; ‘āmiāma ‘akaoti, the sixth night.

‘āmingi

‘āmingi, (-a, -‘ia). 1. Bend something. E ‘āmingi i te niuniu. Bend the wire; Kā ‘ati mē ‘āmingi koe. It‘ll break if you bend it. 2. v.i. Bend, curve, (be) bent. Kua ‘āmingi te mataara ki te tua kauī. The … Continue reading

‘āmingimingi

‘āmingimingi, (-a, -‘ia), fq.‘āmingi. Bend. Te mataara tei ‘āmingimingi nā te pae i te kauvai, the path that wound along by the river. [‘ā-8, mingi RR.]

‘āmiri

‘āmiri, (-a, -‘ia). Touch (with the hand), handle something. ‘Auraka e ‘āmiri i te pēni, kāre i marō. Don’t touch the paint, it’s not dry; Kāre au e tae i te ‘āmiri i te puakaoa, ka kātia au. I‘m not … Continue reading

‘āmirimiri

‘āmirimiri, (-a, -‘ia), fq. ‘āmiri. Keep touching, keep handling, finger, stroke, fondle. ‘Auraka ‘e ‘āmirimiri i te puka, kā repo. Don’t keep fingering the book, it‘ll get dirty; Kua auē te tamaiti i tōku ‘āmirimiri‘anga i tōna ‘ē‘ē. The boy … Continue reading

‘āmoa2

‘āmoa2, n. 1. A type of banana. ‘E ‘āmoa tēnā meika. That’s an ‘āmoa banana. 2. A type of taro. [Sāmoa.]

‘āmu

‘āmu, n. Ham, bacon. Ka ‘inangaro au i tēnā potonga ‘āmu katoa. I’d like that whole piece of ham; ‘ī ‘ia ēnā paunu ‘āmu?, How many pounds of ham have you got there?; Tē kai ‘āmu nei māua ma te … Continue reading

‘āna‘e, na‘e

‘āna‘e, na‘e, n. The Kingfern (Angiopteris longifolia). E tū ki te pae i tēnā pū ‘āna‘e kia nene‘i au iā koe. Stand beside that ‘āna‘e so that I can photograph you.

‘ānana

‘ānana, v.i. 1. Flock around. Kua auē ‘aere te punupunua puaka i te ‘ānana‘anga takapini i te vā‘anga ‘akari. The piglets squealed as they flocked around the pieces of coconut. 2. n. A flock, herd (of animals, birds). Ka ‘ōronga … Continue reading

‘ānananana

‘ānananana, v.i., fq. ‘ānana. 1. Flock around, gather (fq. ‘ānana). ‘E a‘a rā te manu i ‘ānananana ‘ua ai ki kō? I wonder why the birds are gathering over there?; Kua ‘ānananana ‘ua te tamariki takapini i tō rātou pū. … Continue reading

‘ānanau

‘ānanau, v.i., intens. or pl. ‘ānau. Give birth. Kāre i ‘ānanau ake tāku au tīnana puakatoro. My cows haven’t calved yet; Nō te ‘ananau i tāna ngā tīnana puaka, nō reira i viviki ei tāna ‘ānana i te ra‘i. His … Continue reading

‘ānape

‘ānape, (-a, -‘ia). Hook something towards you. Kua ‘ānape ‘aia i tōku kakī i tōku ‘oro‘anga ma te pōro. He hooked (his arm around) my neck as I was running with the ball. [‘ā-8, nape.]

‘ānau

‘ānau, 1. (-a, -‘ia). Give birth, to bear (offspring). Kua ‘ānau ‘aia i te tamaiti mua, ‘e tamāroa; ē te rua, ‘e tamā‘ine. She gave birth to the first child, a boy; and the second, a girl; I ‘ānau‘ia ‘aia … Continue reading

‘ānaunau

‘ānaunau, v.i., fq. ‘ānau. Give birth. Kua ma‘ani ‘aia i tēta‘i au ‘āua ‘aka‘ou i te ‘ānaunau‘anga tāna au tīnana puaka. He made several more sties as his sows farrowed. [‘ānau Rr.]

‘ānere

‘ānere, v.i. (Amount to) a hundred. Kāre i ‘ānere te tangata i tē reira ‘enua. There aren’t (as many as) a hundred people on that island; I te ‘ānere‘anga te ‘akari, kua ‘akaoti ‘aia i te kō ē kua ‘a‘ao … Continue reading

‘āngā

‘āngā, Only in the phrase kai ‘āngā, to eat forbidden food (e.g., formerly, to eat food reserved for chiefs). Kāre rava e ora vave tō‘ou maki mē kai ‘āngā koe. You certainly won’t get better quickly if you have food … Continue reading

‘āngaingai

‘āngaingai, (-a, -‘ia). fq. ‘āngai. Feed, adopt, pollinate. Kua ‘āngaingai‘ia te tamaiti maki ki te tiōpu ‘ē rima rā. The sick boy was fed with soup for five days; Kā mate te matīni mē ‘āngaingai pakari koe i te keke. … Continue reading

‘āngari

‘āngari, v.i. Improve a little. Kua ‘āngari mai tōna maki i teia rā. He is a little better today.

‘āngera

‘āngera, n. Angel. ‘E urupū ‘āngera tāna i kite ki roto i tāna ‘ōrama. He saw in his vision a host of angels. [Lat. angelus.]

‘āngiā

‘āngiā, n. An empty feeling in the stomach. ‘E ‘āngiā kava tōna. His stomach feels hollow and empty after a drinking bout.

‘āngiāta

‘āngiāta, n. Dawn. (Ait. dial., cf. Rar. māiāta, ‘ākirāta).

‘āngia

‘āngia, pass. ‘a‘angi, waft, blow, q.v. [‘angi rR, -a5, (‘a‘angia > ‘angia).]

‘āngota

‘āngota, n. 1. A large basket made of coconut leaves. ‘Aona ki te ‘āngota. Put them in the basket. 2. A method of fishing. [Pn. *faaōta.]

‘āni

‘āni, v.t. (Poetic and obsol.). Woo, demonstrate love (as in the old dances, by hand and body gestures). (? cf. ‘a‘ani.)

‘ānimara

‘ānimara, n. (Four-legged) animal. Kua tuku maī ra te Atua i te ‘ānimara tūkētūkē ki teianei ao. And then God placed different animals on the earth; ‘E ivi upoko ‘ānimara tēnā, mei te ‘oro‘enua rāi te tū. That’s an animal’s … Continue reading

‘āniti

‘āniti, n. Harness (neck-harness, not collar, of horse). E tāmou i te ‘āniti ki runga i te kara ka ‘akauta ai ki runga i te naero. Fix the harness to the collar before you hang them up on the nail. … Continue reading

‘āore

‘āore, neg. No, not (Mang. dial., cf. Rar. kāre.)

‘āoro

‘āoro, (-a, -‘ia). 1. Rub or scrape lightly (esp. make pandanus leaves flexible by rubbing them with a shell or piece of tin). Tē ‘āoro nei māua i teia au tupe rau‘ara. We‘re rubbing down these rolls of pandanus; ‘E … Continue reading

‘āorooro

‘āorooro, (-a, -‘ia), fq. ‘āoro. Rub down, scrape down. Kua motumotu te rau‘ara i tōna ‘āorooro‘anga nō te taratara i tāna ‘āoro. He made cuts in the pandanus leaves when he rubbed them down because his scraper was jagged. [‘ā-8, … Continue reading

‘āpōtitoro, ‘āpōtetoro

‘āpōtitoro, ‘āpōtetoro, n. Apostle. Te au ‘āpōtitoro tino nga‘uru mā rua. The twelve apostles. [Eng. apostle.]

‘āpa

‘āpa, 1. v.i. Be half. E ‘akata‘e i te vai kia ‘āpa ki roto i te tini, ka kā‘iro ei i te ngaika. Half-fill the tin with water before you mix in the whitewash; Kua ‘oki rāua ki te kāinga … Continue reading

‘āpa‘āpa

‘āpa‘āpa, v.i. Be half-full, divided into halves, to go halves. E tīpū ‘āpa‘āpa i teia au ika kā tu‘a ai. Cut these fish into halves before you give them out; I te ‘āpa‘āpa-‘anga te vai i roto i te au … Continue reading

‘āpaipai

‘āpaipai, (-na, -‘ia), fq. ‘apai. Carry, lift, take. Kāre ‘aia ‘e meitaki i te ‘aere, ‘aere mai ka ‘āpaipai tātou iāia ki roto. He can’t walk very well, come let’s carry him inside; E ‘āpaipai ake i tēta‘i mānga i … Continue reading

‘āpaipaina

‘āpaipaina, pass. ‘āpaipai. Carry. [‘apai Rr, -na4.]

‘āpakāti1

‘āpakāti1, n. A half-caste. ‘E va‘ine ‘āpakāti tāna. His wife was half-caste; Kāre tē reira tamaiti i te ‘āpakāti. That child isn’t a half-caste. [Eng. half-caste.]

‘āpakāti2

‘āpakāti2, (-a, -‘ia). (To) uppercut. Kua ‘āpakāti‘ia ‘aia, kāre rā i pāpū meitaki. He was hit with an uppercut, but it didn’t land properly; Kua ‘āpakāti au iāia ki raro i te tangā. I uppercut him under the jaw; Kāre … Continue reading

‘āpakapaka

‘āpakapaka, v.i. Getting scorched or crusted. [‘ā-7, paka1.]

‘āpakaraoni

‘āpakaraoni, n. A half-crown. ‘E ‘āpa-karaoni ‘ua rāi te moni i roto i teia pi‘a. All the coins in this box are half-crowns; ‘E rōra ‘āpakaraoni tēnā, ‘ē rua tirīngi tēia. That’s a stack of half-crowns, these are two-shilling pieces. … Continue reading

‘āpapa

‘āpapa, (-‘ia). 1. Stack in layers, set out in proper order. E ‘āpapa i te pi‘a ki te tīroa o te ‘are. Stack the crates along the long side of the shed; Kua ‘āpapa ‘aia i te pere tangata ki … Continue reading

‘āpapapapa

‘āpapapapa, (-‘ia), fq. and pl. ‘āpapa. Stack, lay out in order. ‘Āpapapapa‘ia tēnā au anga pā‘ua ki raro i te pū vī. Arrange (or stack) those clam shells under the mango tree. [‘ā-8, papa RR.]

‘āpare

‘āpare, (-a, -‘ia). (Hold) a ceremony at the house of someone who has suffered a bereavement in order to comfort them with hymns, prayers and bible-readings. Kua ‘āparea taua matē ra. An ‘āpare ceremony was held for the person who … Continue reading

‘āpataime

‘āpataime, n. Half-time. Kua ‘akaoti‘ia te tāmataora i te ‘āpataime. The game was stopped at half-time. [Eng. half-time.]

‘āpe‘e

‘āpe‘e, n. 1. Bridesmaid. Ko māua tōna ‘āpe‘e i tōna ‘akaipoipo‘anga. We were her bridemaids at the wedding; Tē ‘akamānea‘ia maī ra ngā tamā‘ine ‘āpe‘e. The two bridemaids are being got ready. 2. Best man. Ko au tō Tangaroa ‘āpe‘e. … Continue reading

‘āpi‘i

‘āpi‘i, (-a, -‘ia). 1. Instruct, teach (i) sbdy about (ki) something, advise. Kua ‘āpi‘i te metua i te tamaiti ki te tautai. The father taught his son to fish; Kua ‘āpi‘i‘ia rātou ki te ‘anga‘anga tanu. They were taught agriculture; … Continue reading

‘āpi‘i‘anga

‘āpi‘i‘anga, n. 1. Mission school. 2. Student. ‘E au ‘āpi‘i‘anga ‘orometua tērā. They are theological students. 3. Lesson. ‘E a‘a te ‘āpi‘i‘anga tau nō tātou i roto i teia ‘īrava? What lesson is there in this verse that is relevant … Continue reading

‘āpi‘ipi‘i

‘āpi‘ipi‘i, (-a, -‘ia), fq. ‘āpi‘i. Teach, learn, practise . Nāku i ‘āpi‘ipi‘i ia rātou ki te moto i tō rātou ‘ōu‘anga. I taught them to box when they were young; Kua ‘āpi‘ipi‘ia rātou ki te pa‘u ‘ānani. They were taught … Continue reading

‘āpikē

‘āpikē, stat. Feeble, weak, slack, lazy, half-hearted, faint-hearted. Mē ‘āpikē tō kōtou manako, kā ‘inga kōtou. If you lack determination, you‘ll lose; Nō tōna ‘āpikē nō reira kua tauturu māua iāia. We helped him, he was so feeble; ‘E toa … Continue reading

‘āpikepike, ‘āpikepikē

‘āpikepike, ‘āpikepikē, fq. and dim. ‘āpikē. Feeble, weak. Kua ‘āpikepikē taua tangatā ra, kā varu nga‘uru ōna mata‘iti. He’s pretty feeble now, he’s eighty; manako ‘āpikepike, weak-willed. [‘āpikē Rr.]

‘āpiki

‘āpiki, n. Fissure or cranny in a cliff. Tei roto i te ‘āpiki mato taua manū ra te ngā‘i i kō‘anga ai. The bird had laid its eggs in a crack in the cliff. [‘ā6, piki2 ?]

‘āpiri

‘āpiri, stat. Nearly closed, nearly healed (of a cut). Tē ‘āpiri ‘uā ra te ngūtupa. The door is nearly closed; Kua ‘āpiri mai te motu i tōku vaevae. The cut on my leg is nearly healed (or is healing up). … Continue reading

‘āpua

‘āpua, n. Handle (of spear), (Penrhyn dial.). Kua ‘ati te ‘āpua o te ‘āuri. The handle of the spear was broken.

‘āpuku1

‘āpuku1, ( -a, -na, -‘ia). Gulp down, swallow (a solid object). Kua ‘āpuku ‘aia i te ‘ua ē kua inu i te vai. He swallowed the pill and drank the water; Kua raoa te puakaoa i te ‘āpuku‘anga i te … Continue reading

‘āpuku2

‘āpuku2, n. Marbled cod (Epinephelus microdon). (cf. ‘āpuku1.) [Pn. *faapuku.]

‘āpukuna

‘āpukuna, pass. ‘āpuku1. Swallow. [‘ā-9, puku4, -na4.]

‘āpukupuku

‘āpukupuku, (-a, -na, -‘ia), fq. ‘āpuku1. Gobble or bolt food down, keep swallowing something. Kua karoa te tamaiti nō te ‘āpukupuku i tāna kai. The child was scolded for bolting his food down; ‘E puakaoa ‘āpukupuku kai tā‘au. Your dog … Continue reading

‘āpukupukuna

‘āpukupukuna, pass. ‘āpukupuku. Gobble. [‘āpuku1 RR, -na4.]

‘ārāvei

‘ārāvei, v.t., v.i., recip. Meet, encounter. Kia matakite i te ‘aere ki te tua kauī mē ‘ārāvei koe ki te mōtokā. Be careful to keep to the left if you meet a car; Kāre rātou i raveraveāi te tamaki i … Continue reading

‘ārē

‘ārē, neg. No, not (Mang. dial., cf. Rar. kāre).ā

‘ārī

‘ārī, (-a, -‘ia). 1. Hang something up. E ‘ārī ‘aere i te kīkau mā‘ū ki runga i te taura kia viviki i te marō. Hang the wet clothes up on the line so they‘ll dry quickly; ‘Ārāte kā‘ui meika ki … Continue reading

‘ārō

‘ārō, (-a, -‘ia). Peep, peek. Kua tāmata ‘aia i te ‘ārō nāroto i te puta tāviri. He tried to peep through the keyhole; Ko ‘ai tērāe ‘ārō maira i muri i te pi‘a? Who is that peeping from behind the … Continue reading

‘ārōrō

‘ārōrō, (-a, -‘ia), fq. ‘ārō. Peep. E ngari kia ā rai‘ia tēia ngā‘i kia kore kōtou e ‘ārōrō‘ia e te tangata mē ‘akatūtū i tākōtou ‘ura. Better curtain this place off, so that people can’t peep in at you while … Continue reading

‘āraka

‘āraka, n. Ark. Kua ‘akaue te Atua iā Noa kia ‘anga i tēta‘i ‘āraka. The Lord told Noah to build an ark. [Eng. ark.]

‘ārararara1

‘ārararara1, v.i., fq. ‘arara1. Lean, tilt. Tē ‘ārararara ‘uā ra ngā tāngata konā kava ki runga i te pāruru ‘are. The two drunks were leaning against the wall; Ko te au pū meika ‘ārararara ‘aere ma te kā‘ui i runga … Continue reading

‘ārarau

‘ārarau, (-a, -‘ia), intens. ‘ārau. Grab hold of, grip, handle, take. Kua ‘ārarau ‘aere ‘aia ki runga i te au ngāngā‘ere i tōna patere‘anga ki raro mei runga i te take o te maunga. He grabbed hold of the tufts … Continue reading

‘ārau

‘ārau, (-a, -‘ia). Get hold of (i) something touch, handle, reach for (ki) something. ‘Auraka rava kōtou e ‘ārau ‘ua atu ki tēta‘i ‘ua rākau i runga i tōna kāinga. You mustn’t touch any of the fruit on his grounds; … Continue reading

‘āraurau

‘āraurau, (-a, -‘ia), fq. ‘ārau. Get hold of, touch, meddle with, take. ‘Auraka tō kōtou rima kia ‘āraurau ‘aere ki teia au niuniu. Don’t go meddling with these wires; ‘āraurau‘ia mai tēta‘i au kīkau marō mē ‘oki mai kōrua ki … Continue reading

‘āre‘ure‘u

‘āre‘ure‘u, v.i. Getting gray, grayish. [‘ā–8, re‘u RR.]

‘ārenga

‘ārenga, v.i. (Become) yellowish. [‘ā–7, renga.]

‘ārengarenga

‘ārengarenga, v.i., fq. ‘ārenga. (Become) yellowish. [‘ā–7, renga RR.]ā

‘āreto

‘āreto, n. 1. The Eucharist. Kua ‘akatapu‘ia te ‘āreto i te oti‘anga i te ‘ākonokono. The Eucharist was blessed after it had been prepared. 2. (Obsolete and biblical). Bread, cf. varaoa. [Gk artos.]

‘āriāna

‘āriāna, see ‘āria. [‘āria, ana2.]

‘āria

‘āria, v.imper. Wait a minute! ‘Āria, kāre ‘a Mi‘i i tae mai ake! Hold on, Mi‘i isn’t here yet!; ‘Āria rā! Wait a minute, then!; ‘Āria ana! Wait a bit!

‘āriki‘anga

‘āriki‘anga, nom. Reception, welcome. Kua rave‘ia tāmātou ‘āriki‘anga iāia ki te kāinga ‘orometua. We held the reception for him at the mission-house. [‘āriki2, -‘anga4.]

‘āriki1

‘āriki1, 1. (-a, -na, -‘ia). Put a covering on (i) something, to cover something over, lay (a table). Kua ‘āriki ‘aia i te toka ki te ‘ōrei ‘ei ngā‘i no‘o‘anga nōna. He spread his handker-chief on the rock to make … Continue reading

‘āriki2

‘āriki2, (-a, -na, -‘ia). 1. Welcome, receive, accept, accommodate (guests). Kua ‘āriki meitaki rātou iāku i tōku tae‘anga ki tō rātou ‘enua. They gave me a friendly welcome when I got to their country; Kāre e rauka te ‘ōtera kia … Continue reading

‘ārikina1

‘ārikina1, pass. ‘āriki1. Cover. [‘āriki1, -na4.]

‘ārikina2

‘ārikina2, pass. ‘āriki2. Accept. [‘āriki2, -na4.]

‘ārikiriki1

‘ārikiriki1, (-a, -na, -‘ia), fq. ‘āriki1. 1. Spread a covering over something. Kua ‘ārikiriki ‘aia i te ngā‘i no‘o‘anga o te manu‘iri ki te moenga. He spread mats where the guests were to sit; Tei te ‘ārikiriki ‘aia i te … Continue reading

‘ārikiriki2

‘ārikiriki2, (-a, -na, -‘ia), fq. ‘āriki2. Welcome, receive, accept. Kua ‘ārikiriki‘ia rātou i tō rātou tae‘anga mai. They were welcomed on their arrival. [‘āriki2 Rr.]

‘ārikirikina1

‘ārikirikina1, pass. ‘ārikiriki1. Cover. [‘āriki1 Rr, -na4.]

‘ārikirikina2

‘ārikirikina2, pass. ‘ārikiriki2. Welcome. [‘āriki2 Rr, -na4.]

‘āringa

‘āringa. If (a rare variant of nāringa).

‘ārio

‘ārio, n. Silver (the metal, silver money is moni teatea). Kua pūpū rātou i te ‘auro ē te ‘ārio ki te ariki. They presented the king with gold and silver; ‘E poe ‘ārio tōna. She has silver earrings. [Gk arguros.]

‘ārite

‘ārite, see ‘āite.

‘āriu

‘āriu, v.i. 1. Turn around. Kua ‘āriu mai ‘aia ki muri i tōku kāpiki atu‘anga. He turned (to look) back when I called out; Kua kite mai ‘aia iāku i tōna ‘āriu‘anga ki tēta‘i tua i te ara. He saw … Continue reading

‘āriuriu

‘āriuriu, v.i., fq. ‘āriu. Turn around. ‘E a‘a tā‘au e ‘āriuriu ‘uāra? What is it you keep looking around for? [‘āriu Rr.]

‘āroeroe

‘āroeroe, v.i. Feeble, listless, drooping, low (in health or spirits). Nō tōna tū ‘āroeroe, nō reira kua manako māua i te tuku iāia ki tēta‘i ‘enua kē. She was so listless and miserable that we decided to send her abroad; … Continue reading

‘āruna

‘āruna, n. Ark. Te ‘āruna a te Atua, the ark of God.

‘āruru

‘āruru, (-a, -‘ia), v.i. Shelter from the wind, esp. to turn a ship into the wind. Kua ‘āruru rātou ki muri i te motu. They took shelter behind the island; Kāre ‘e meitaki i te ‘āruru i te pa‘ī ki … Continue reading

‘ārurururu

‘ārurururu, v.i., fq. ‘aruru. Rumble, explode. Kua ‘ārurururu ‘ua te pupu‘i i taua pō ē ao ‘ua atu. The guns were going off all the night until dawn; Ko te ‘ārurururu ‘ua o te pi‘a tāku i ‘akarongo ei. All … Continue reading

‘ātangaroa

‘ātangaroa, n. The long-tailed cuckoo (Eudynamis taitensis) (‘Ātiu dial. = Rar. karavia). Tāupeupe te ūpoko o te ‘ātanga-roa. Rock the head of the cuckoo. (see pātangaroa.)

‘ātava

‘ātava, n. Branch, twig. Paria tēnā‘ātava, ‘e tautau roa ki raro. Prune that branch off, it’s hanging down too low; ‘E rākau ‘ātava pakari tēnā. That tree has tough branches; Tē tīpūpū ‘ātava ‘ānani marō nei māua. We‘re pruning the … Continue reading

‘ātavatava

‘ātavatava, n., pl. ‘ātava. Branches. ‘Eia‘a tēnāau ‘ātavatava rākau nā‘au? What are you going to do with those branches?; Kāre e meitaki te rakau ‘ātavatava ‘ei pū ‘āuri. Poles with side branches are no good for spear handles. [‘ātava Rr.]

‘ātea2

‘ātea2, n. Black-tipped cod (Epinephelus fasciatus).

‘āteatea

‘āteatea, v.i. Whitish. [‘ā–8, tea RR.]

‘ātete

‘ātete, n. Side-drum. Nā‘ai e rutu i te ‘ātete? Who is going to play the side-drum?; Tē ‘akaeta ‘ātetē ra ‘aia. He is tightening up the side-drum; tītē ‘ātete, side-drum stick.

‘āti

‘āti, n. Hatch, hold. Kua vā‘i rātou i te au ‘āti. They have opened the hatches; Kua ‘akatomo rātou i te kākō ki roto i te ‘āti. They loaded the cargo into the hold. [Eng. hatch.]

‘ātia

‘ātia, ‘atia, pass. ‘a‘ati, break; ‘atia recorded only in the imperative: ‘atia tēnā‘ātava, break off that branch.

‘ātikara

‘ātikara, n. Axle. Kua manuku te uira mei runga i te ‘ātikara. The wheel has come off the axle; Kua ‘ati te ‘ātikara o te pere‘ō. The buggy’s axle has broken. [Eng. axle.]

‘ātimārara

‘ātimārara, see ‘ātimara.

‘ātimara, ‘ātimārara

‘ātimara, ‘ātimārara, n. Admiral. [Eng. admiral.]

‘ātinga1

‘ātinga1, n. 1. An offering of food placed on the marae as a tribute to the gods; a tribute of food paid by mata‘iapo or rangatira to the High Chief who allotted them their land, or by a kiato or … Continue reading

‘ātinga2

‘ātinga2, see ‘atinga2.

‘ātini

‘ātini, n. Donkey. Kua nārunga ‘a Māria i te ‘ātini i te ‘aere‘anga kia tero‘ia. Mary rode on a donkey when they went to be taxed. [Lat. asinus.]

‘āto‘u

‘āto‘u, v.i. Become darker, rather dark. [‘ā–8, to‘u3.]

‘ātoe

‘ātoe, 1. (-a, -‘ia). Split lengthwise into thin strips, strip the spine from a leaf. ‘Ātoea mai te rau‘ara kia raranga au. Split down the coil of pandanus leaves for me to plait. 2. n. The spine of a leaf, … Continue reading

‘ātoetoe

‘ātoetoe, (-a, -‘ia), fq. ‘ātoe. Split (a leaf). [‘ā–8, toe RR.]

‘ātoro

‘ātoro, (-a, -‘ia). Take a look at, go and see, visit. Ka ‘aere māua ka ‘ātoro iāia. We are going to go and see him; Kia oti taku ‘ānana puaka i te ‘ātoro ‘aere ka ‘aere ei tāua. After I’ve … Continue reading

‘ātorotoro

‘ātorotoro, (-a, -‘ia),fq. ‘ātoro. Take a look, visit. Kua ‘ātorotoro rāua i te au ngā‘i ‘anga‘anga āte kavamani. They went around the various government departments; Kua tomo rāua ki roto i te ‘are toa ma te ‘ātorotoro ‘aere i te … Continue reading

‘ātua

‘ātua, pass. ‘a‘atu. Fold.

‘ātui

‘ātui, 1. v.t. (-a, -‘ia). Impale, hang or thread something onto a nail or hook; gore, hook. ‘Ātuia te māunu kia vave. Be quick and hook the bait on; E ‘ātui i te kete ki runga i te naero. Hook … Continue reading

‘ātuitui

‘ātuitui, (-a, -‘ia), fq. ‘ātui. Hook, impale, gore, hang or thread on. E ‘ātuitui i te kāka‘u mā‘ū ki runga i te au ‘ātava rākau. Hang the wet clothes up on the branches; E ‘ātuitui i te taura ki roto … Continue reading

‘āua

‘āua, 1. (-‘ia). Fence in. Kua ‘āua‘ia tōna kāinga ki te niuniu taratara. His ground is fenced in with barbed wire; ‘ī ‘itu kōera niuniu i pou i te ‘āua‘anga i tōna kāinga. It took seven coils of wire to … Continue reading

‘āuouō

‘āuouō, (-a, -‘ia), v.i. Insane, mad, frantic, hysterical, confused, at one’s wits end; madness, etc. Kua ‘apai‘ia ‘aia ki te ‘are maki i tōna ‘āuouō‘anga. He was taken into hospital when he became insane; Kua ‘āuouō ‘aia i te kimi … Continue reading

‘āupe

‘āupe, 1. (-a, -‘ia). Make something droop or hang down. E tāmata i te ‘āupe mārie i tēnā‘ātava kia kore ‘e ‘ati. Try to bend the branch down gently so it doesn’t break off. 2. v.i. Droop slightly. [‘-a-, upe2.]

‘āupeupe1

‘āupeupe1, (-a, -‘ia), fq. ‘āupe. Make something droop, bend down. Kua ‘ati te ‘ātavākuru i tōna ‘āupeupe‘anga ki raro. The breadfruit branches broke when he bent them down. [‘ā–8, upe2 RR.]

‘āupeupe2

‘āupeupe2, v.i., fq. ‘aupe. Droop. Kua ‘āupeupe ‘ua tō rātou ūpoko nō tō rātou tangi iāia. Their heads were bowed in sympathy with him; ‘E mānea te tupu o te rākau nō te ‘āupeupe i te ‘ātava. The trees have … Continue reading

‘āuri

‘āuri, 1. (-a, -‘ia). Iron (clothes). Tē ‘āuri kāka‘u nei au. I‘m ironing clothes; Kua pakapaka te kāka‘u i tōna ‘āuri‘anga nō te vera roa i te toka. She singed the material when she was ironing because the iron was … Continue reading

‘āuti

‘āuti, see ‘auti.

‘āvā

‘āvā, v.i. Have a small gap, opening or fissure, split open. Kua ‘āvāteia ngā‘i, ‘ē pate pa‘a. It’s split open here, put some putty in perhaps. [‘ā–8, vā1, but cf. ‘ā6.]

‘āvake

‘āvake, n. A fish, said to be a stage in the growth of both the kanae and the ūoa.

‘āvare2

‘āvare2. Tell lie (‘Ātiu dial. = Rar. pikika‘a).

‘āvarevare

‘āvarevare. Tell lies (‘Ātiu dial., fq. ‘āvare2 = Rar. pikipikika‘a).

‘āvari

‘āvari, 1. v.t. (-a, -‘ia).Harvest, gather in (crops). Kua ‘āvari ‘aia i te ‘apinga tanu i runga i tōna ‘enua i taua mata‘iti, kua rauka mai ‘ē rua tauatini paunu. He harvested the crops on his land that year and … Continue reading

‘āvata

‘āvata, (‘Ātiu dial.) = Rar. pi‘a, box, chest.

‘āverēti

‘āverēti, n. Average. E kimi i te ‘āverēti. Work out the average. [Eng. average.]

‘āviri

‘āviri, (-a, -‘ia), v.t., n. Ridicule, mock, sneer, make fun of. Kua ‘riri ‘aia i tōku ‘āviri‘anga i tāna ‘īmene. He was angry when I made fun of his singing; Kua ‘āviri ‘aia ia māua nō te kite kore. He … Continue reading

‘āviriviri

‘āviriviri, (-a, -‘ia), v.t., n., fq. ‘āviri. Mock, ridicule. Nō tākōtou ‘āviriviri iāia i riri ei. He was angry at your mocking him. [‘āviri, Rr.]

‘a‘ae

‘a‘ae, (‘a, -‘ia, ‘aea). Rip, tear (cloth, paper). Kua ‘a‘ae ‘aia i tōku pona. She tore my dress; Kāre e rauka i ā ia i te ‘a‘ae i te kie nō te petetue. He cannot rip the canvas as it … Continue reading

‘a‘ai1

‘a‘ai1, n. Yellowfin tuna (Thunnus alba-cores). Kua mou te ‘a‘ai mua ki runga i te matau ē kāre i roa kua ora. The first tuna was caught on the hook, but it soon got away; Tē ‘ī ‘a‘aī ra rātou … Continue reading

‘a‘ai2

‘a‘ai2, (-a, -‘ia). Lift (a prohibition or restriction). Kua ‘a‘ai‘ia te tapu. The prohibition has been lifted; Kāre e tika i te mata‘iapo i te ‘a‘ai vave i te rā‘ui o te ‘enua. The chief won’t agree to an early … Continue reading

‘a‘akina

‘a‘akina, pass. ‘a‘aki, q.v.

‘a‘angi

‘a‘angi, (-a, -‘ia, ‘āngia). Waft, blow, drift, eddy (of air, wind, rain). Kua ‘a‘angi mai te matangi nā roto i te māramarama ē kua mate te mōrī. A gust of wind came in through the window and the lamp went … Continue reading

‘a‘angu

‘a‘angu, n. A large marine animal which surfaces and exhales noisily at night; probably a medium-sized whale. ‘E na‘o ‘a‘angu tei āru mai nā muri i te pa‘ī. A school of ‘a‘angu followed the ship.

‘a‘ani

‘a‘ani, (-a, -‘ia). Copulate, have intercourse with. Tē ‘a‘ani ‘uā ra taua ngā ‘onū ra i runga i te kiriātai. The two turtles were copulating on the surface of the sea; Kua ‘a‘ani ‘aia iāia. He had intercourse with her.

‘a‘ano

‘a‘ano, v.i. Broad, wide; breadth, width (esp. of things which have little thickness, e.g. mats, clothing materials). Kāre ‘e ‘a‘ano roa ana tēnā tauera. That towel isn’t wide enough; ‘E a‘a te ‘a‘ano o tēnā moenga? How wide is that … Continue reading

‘a‘anu

‘a‘anu, v.i. Mope, sit huddled up and looking pinched and miserable. ‘E a‘a te tumu i ‘a‘anu ‘ua ai koe i kona? What are you moping there for?

‘a‘ao

‘a‘ao, (-a, -‘ia, -na). 1. Put something in a container, to pack. Kua oti te meika i te ‘a‘ao. The bananas are all packed; E ‘a‘ao i te mereki ē te kapu ki te pi‘a ‘okota‘i. Pack the cups and … Continue reading

‘a‘aona

‘a‘aona, pass. ‘a‘ao, q.v.

‘a‘aorima, ‘ao‘aorima

‘a‘aorima, ‘ao‘aorima, n. Glove(s), mitten(s). ‘Ei ‘ao‘aorima kiri tā‘au ‘e ‘oko. You should buy a pair of leather gloves. [‘ao2 rR and RR, rima1.]

‘a‘ari

‘a‘ari, (-a, -‘ia). Pull up (root crops) for harvest. Kua ‘a‘ari ‘aia i tāna one kūmara ē kua tari kua ‘oko. He pulled up his patch of sweet potatoes, carted them off and sold them; Kāre i ‘a‘ari‘ia ake tāna … Continue reading

‘a‘ati

‘a‘ati, (-a, -‘ia, ‘ātia). 1. v.t. Break (bend and snap) something, crease (paper), bend (one’s legs), break (a law or rule), disobey (an order). Kāre ‘e rauka iā koe i te ‘a‘ati i tēnā rākau. You won’t be able to … Continue reading

‘a‘atu

‘a‘atu, (-a, -‘ia, ‘ātua), v.i. Fold up, fold over, double over. Kua ‘a‘atu ‘aia i te kie ē kua tuku ki runga i te torōka. He folded up the tarpaulin and stowed it on the truck; Kua ‘a‘atu‘ia te moenga … Continue reading

‘a‘au

‘a‘au, (-a, -‘ia). Swirl, eddy (of wind and rain); a draught. Kua ‘a‘au te ua ki roto i te ‘are i te nga‘ā‘anga te ngūtupa. The wind blew into the house when the door opened; Neke roa mai ki te … Continue reading

‘a-2

‘a-2, morph. As in ‘aupe (droop) is perhaps a variant of ‘ā-8, q.v.

‘a1, a2

‘a1, a2, ā2, prop.art. Used before names of people (and the interrogative proper noun ‘Ai? Who?), places, months, ships (here alternating with the common article te), and before any noun which is personified or treated as proper (e.g. Kua ‘aere … Continue reading

‘ae‘ae1

‘ae‘ae1, (-a, -‘ia), fq. ‘a‘ae. Rip, tear. Kua ‘ae‘ae ‘aia i te pēpa. She tore the letter up; Kua ‘ae‘ae te puakaoa i te kīkau. The dog ripped the coconut leaf basket to shreds; Taria mai te au rau‘ara i … Continue reading

‘ae‘ae2

‘ae‘ae2, v.i., fq. ‘ae2. Savage; infuriated (state).

‘ae1

‘ae1, rt. *Rip, tear. (see ‘a‘ae, ‘ā‘aenga, ‘ae‘ae1, ‘aenga, ‘āenga, tā(nga‘a)nga‘ae; cf. ‘ae2.) [Pn. *sae1.]

‘ae2

‘ae2,v.i., n. Savagely angry, infuriated (state), esp. of animals. Kua ‘ae te puakatoro i tōku kanga‘anga i tāna punua. The cow turned savage when I played with her calf; ‘E puakāoa ‘ae kino tēnā mē tātī‘ae‘ae‘ia. That dog gets really … Continue reading

‘aere

‘aere, (-ia). 1. Go, walk, proceed, progress. ‘Aere atu! Go away, go on!; ‘Aere mai! Come here!; Kāre ‘e tangata i kite i tōna ‘aere‘anga ki va‘o. Nobody saw him going out; ‘Aere ‘āngaia te puaka! Go feed the pigs!; … Continue reading

‘aere‘aere

‘aere‘aere, (-‘ia). 1. fq. ‘aere. Go, walk, proceed. Kua ‘aere‘aere tēta‘i pāpāki tangata ki te kāinga. Some of the people have walked off home; Nō tāna ‘aere‘aere putuputu, nō reira i kore ei ‘e meitaki vave tōna maki. He is … Continue reading

‘aerenga

‘aerenga, nom. Journey, walk, process. Kua pē‘ea tō‘ou ‘aerenga? How did your journey go?; ‘E a‘a tō‘ou ‘aerenga? Why have you come?; Ko tōna ‘aerenga tēia ki te ‘ura. This is his trip to the dance; Kua tāmata ‘aia i … Continue reading

‘ai‘ai

‘ai‘ai, (-a, –‘ia). 1. fq. ‘ai1. Encircle, surround. 2. Keep watch on, spy on, stalk (game). Kua ‘ai‘ai‘ia ‘aia e te ‘akavā, nō te mea kua manako‘ia ē nāna i keiā i te moni. He was watched by the police … Continue reading

‘ai1

‘ai1, (-‘ia). 1. Encircle (esp. with net or rope), surround. Kā ‘ai tātou i tēia na‘o kanae ki te kupenga. Let’s catch this shoal of mullet with a net; Kāre e pini tērā toka i te ‘ai, nō te poto … Continue reading

‘ai2

‘ai2, (-a, -‘ia). Be dedicated or consecrated (of monument, church, or public building). Ā tēia marama ki mua e ‘ai ei tēia ‘are pure. This church is going to be consecrated next month; Kua oti te toka ‘akama‘ara‘anga o te … Continue reading

‘ai3

‘ai3, prop.n. Who?, What (name)? Used to ask the name (ingoa) of people, animals, places, ships, months (not days or years, cf. a‘a). A separate word in this dictionary but sometimes written as one word with a preceding preposition or … Continue reading

‘ai4

‘ai4, n. Ace. Kua pā ‘aia i te ‘uri ki te ‘ai karapu. He led the ace of clubs as trumps; ‘E peā ‘ai tōku. I’ve got a pair of aces; Kua keiā ‘ai ‘aia mei raro i te putunga. … Continue reading

‘ai5

‘ai5, n. Used only as a collective noun before kinship terms. Tōku ‘ai metua, my ancestors (i.e. my parents, their brothers and sisters, and the ancestors of these). ‘Ai taeake, kin of the same generation (brothers, sisters and cousins). ‘Ai … Continue reading

‘aia

‘aia, cplx (prop.art. + pron.). He, she. ‘E a‘a ‘aia i ‘aere mai ei? Why did he/she come?; Kāre ‘aia i konei. He/she is not here. (cf. iāia, kiāia.) [‘a1, ia1.]

‘Airani

‘Airani, n. In Kūki ‘Airani, Cook Islands. Te ‘iti tangata Māori i te Kūki ‘Airani, the Maori people in the Cook Islands. [Eng. island.]

‘aitoa, ‘eitoa

‘aitoa, ‘eitoa, interj. Serve (sbdy) right! ‘Aitoa! Serve you (him, me) right!; ‘Aitoa kia motu tōna rima, kāre ‘aia i ‘akarongo mai. Serves him right he cut his hand, he wouldn’t listen. [Tah. ‘aitoa.]

‘Aiviti

‘Aiviti, prop.n., (Bib. Aiphiti). Egypt. [Gk Aigyptos.]

‘akaānini

‘akaānini, caus. ānini. Become dizzy, giddy. Te ‘akāanini mai nei tōku ūpoko. My head is becoming dizzy.

‘akaāranga

‘akaāranga, caus. āranga. Buoy up, keep afloat. Nā tōna ama ‘aia i ‘akaāranga ‘aere i tua. It was his outrigger float that kept him afloat in the ocean.

‘akaāri(ari)

‘akaāri(ari), caus. ari. Demonstrate, parade, show. ‘E ‘akaāri mai kōtou i tā kōtou ‘āitamu nā mua. You show us your items first; ‘Eia‘a e ‘akaāriari ‘aere, ka ravea e te tamariki! Don’t parade (it) around, or the children will take … Continue reading

‘akaātea(tea)

‘akaātea(tea), caus. ātea. Clear away, disperse. E ‘akaātea pou roa kōtou ia kōtou kātoatoa ki va‘o. Clear off outside, all of you.

‘akaāvangapū

‘akaāvangapū, v.i. Congregate and loiter (of a crowd). Kua ‘akaāvangapū ‘ua te māpū i va‘o i te ‘are – teata. The young people have congregated outside the theatre.

‘akaāveave

‘akaāveave, incho. āve. Begin to blur. Te ‘akaāveave atūra ōku mata. My eyes are becoming blurry.

‘akaō

‘akaō, caus. ō2. Accommodate, fit into (an aperture, room, or a space). Ka ‘akapē‘ea rā ‘oki au i te ‘akaō ‘aere‘anga atu ia rātou? How am I just going to fit them in?

‘akaū

‘akaū, caus. ū3. 1. Barge into, collide, bump into. ‘Ea‘a koe i ‘akaū atu ei iāia? Why did you barge into him? 2. Forward, despatch, send, mail. Kua ‘akaū mai rātou i te moenga,kete rau‘ara,e te au pare rito kia … Continue reading

‘aka‘ā

‘aka‘ā, caus. ‘ā2. Lose voice, become hoarse. ‘Eia‘a koe ‘e ‘aka‘ā i tō‘ou reo. Don’t you lose your voice.

‘aka‘āangiangi

‘aka‘āangiangi, caus.‘āangiangi. Make thinner. ‘E ‘aka‘āangiangi ake koe i tēnā tua. Make that side (near you) thinner.

‘aka‘āinu

‘aka‘āinu, (-a, -‘ia, -mia). Give sbdy something to drink, to water (a horse). Kua ruaki ‘aia i tōku ‘aka‘āinu‘anga ki te vai rākau. He was sick when I made him drink the medicine; Kua ‘aka‘āinu‘ia rātou ki te nū. They … Continue reading

‘aka‘āinuinu

‘aka‘āinuinu, (-a, -‘ia, -mia), fq. ‘aka-‘āinu, q.v. Ko tōku aro‘a tēia kia rātou, nō reira ka ‘aka‘āinuinu au ia rātou ki te rāmu. Here is my present to them and I‘m giving them some rum to drink.

‘aka‘āinuinumia

‘aka‘āinuinumia, pass. ‘aka‘āinuinu, q.v.

‘aka‘āinumia

‘aka‘āinumia, pass. ‘aka‘āinu, q.v.

‘aka‘āita

‘aka‘āita, (-‘ia). Twist (the lips or mouth) into a grimace. [‘aka-2, ‘āita.]

‘aka‘āitaita

‘aka‘āitaita, (-‘ia), fq. ‘aka‘āita, q.v.

‘aka‘āite‘anga

‘aka‘āite‘anga, nom., caus. ‘āite‘anga. Explanation, interpretation. ‘Ea‘a tā‘au ‘aka‘āite‘anga i tāna moemoeā? What’s your interpretation of his dream?

‘aka‘āite, ‘aka‘ārite

‘aka‘āite, ‘aka‘ārite, (-a, -‘ia). Make or treat as equal, the same, or alike; to match, compare, or imitate. Kua ‘aka‘āite‘ia tāna utunga ki tā te aronga keikeiā. He was given the same punishment as thieves receive; Kua ‘aka‘āite ‘aia i … Continue reading

‘aka‘āiteite, ‘aka‘āriterite

‘aka‘āiteite, ‘aka‘āriterite, (-a, -‘ia), fq. ‘aka‘āite. Make equal, compare, match. E ‘aka‘āiteite i te teima‘a o teia ngā ko‘u. Make these two parcels the same weight; E ‘aka‘āiteite meitaki kōrua kia ‘āiteite pou roa rātou. You (two) make them exactly … Continue reading

‘aka‘ākenakena

‘aka‘ākenakena, incho. and approx. ‘ākenakena. Become stunted (of the growth of plants and trees). Kua pariri te one, nō reira i ‘aka‘ākenakena ai te tupu o tēia rākau. The soil is exhausted, that’s why the growth of these trees is … Continue reading

‘aka‘āma‘ata

‘aka‘āma‘ata, caus. ‘āma‘ata. Amplify, increase, turn up (of sound volume). ‘Aka‘āma‘ata‘ia mai te rātio! Turn the radio (volume) up a bit!

‘aka‘āmama

‘aka‘āmama, (-‘ia), caus. ‘āmama. Open sbdy’s mouth. Kua ‘aka‘āmama ‘aia i te va‘a o te tamaiti. She opened the child’s mouth; Kua ‘aka‘āmama‘ia tōna va‘a ē kua tāuru‘ia te ‘apinga ‘ākara piua ki roto. His mouth was opened and the … Continue reading

‘aka‘āmamamama

‘aka‘āmamamama, (-‘ia), fq. ‘aka-‘āmama, q.v.

‘aka‘āmanga

‘aka‘āmanga, caus. ‘āmanga. Fork, branch out (of road). Tei kō tika ai i te ngā‘i i ‘aka‘āmanga‘ia te mataara. It is exactly where the road branched out.

‘aka‘ānau

‘aka‘ānau, (-a, -‘ia), caus. ‘ānau. Deliver (a woman) of a child, or an animal of its young. Nā te taote i ‘aka‘ānau iāia. The doctor delivered her; Kua ‘aka‘ānau‘ia ‘aia ki roto i te ‘are maki. She was delivered of … Continue reading

‘aka‘āngai

‘aka‘āngai, (-a, -‘ia), caus. ‘āngai. 1. Pollinate. E ‘aka‘āngai meitaki koe i te vānira, ‘inē. Please pollinate the vanilla carefully. 2. Feed something to (ki) sbdy, to feed sbdy.

‘aka‘āpa(‘āpa)

‘aka‘āpa(‘āpa), caus. ‘āpa. Halve. E ‘aka‘āpa meitaki koe i tā rāua tu‘anga, kia kore rāua e māniania mai. Halve their share exactly so that they won’t complain.

‘aka‘āpikepike

‘aka‘āpikepike, caus. ‘āpike. Weaken, slacken, be halfhearted. ‘Eia‘a e ‘aka-‘āpikepike i te manako! ‘Aere ki mua! Don’t weaken! Press on!

‘aka‘ārāvei

‘aka‘ārāvei, caus. ‘ārāvei. Introduce, meet sbdy. ‘Aere mai kia ‘aka‘ārāvei au ia kōrua. Come that I may introduce you (two).

‘aka‘ārararara

‘aka‘ārararara, caus. ‘ārararara1. Make to lean, slant, tilt. Ko‘ai mā i ‘aka‘ārararara ‘aere i tēia au poupou? Who made these posts lean (from the upright, vertical position)?

‘aka‘ārararara

‘aka‘ārararara, caus. ‘ārara2. Blow (continuously, of wind). E vao‘o kia ‘aka-‘ārararara‘ia e te matangi. Leave it to be blown by the wind.

‘aka‘āriu(riu)

‘aka‘āriu(riu), caus. ‘āriu. Make to capitulate, come round to. Nā‘au ‘ua‘orāi e ‘aka‘āriu mai i tō rātou manako ki tō tātou ‘akakoro‘anga. You alone can make them come round to our wish.

‘aka‘āruru(ruru)

‘aka‘āruru(ruru), caus. ‘aruru. Make explode. Ko‘ai mā i reira e ‘aka‘ārurururu maī ra i te paura? Who, then, is exploding the powder (i.e. firecrackers)?

‘aka‘ātinga

‘aka‘ātinga, caus. ‘ātinga1. Pledge, promise, vow. Kua ‘aka‘ātinga ‘aia iāia ‘ua-‘orāi ki te Atua. He has pledged himself (to do services) to God.

‘aka‘āuouō

‘aka‘āuouō, rflx. ‘āuouō. Behave foolishly, make a fool of oneself. ‘Āē, ‘eia‘a ana koe e ‘aka‘āuouō mai iā koe! Hey, don’t make a fool of yourself!

‘aka‘īkoke

‘aka‘īkoke, caus. ‘īkoke. Diet, make thinner, slim down. E ‘aere ‘oki koe e ‘aka-‘īkoke mai iā koe! Go and slim yourself down!

‘aka‘īkoke (koke)

‘aka‘īkoke (koke), caus. ‘īkoke. Make gaunt, lean, skinny, thin; to diet. ‘Aere atu ana e ‘aka‘īkoke iā koe! Go and make yourself thin; or, go and diet!

‘aka‘īnana

‘aka‘īnana, caus. ‘īnana. Draw, shoot (a bow). Nā‘au e ‘aka‘īnana nā mua. You will draw (the bow) first.

‘aka‘ītonga

‘aka‘ītonga, caus. ‘ītonga. Become blemished, or bruised. E ‘aka‘ītonga ana te kuru i te tuātau paroro. Breadfruits are blemished during the winter months.

‘aka‘ō‘ō

‘aka‘ō‘ō, caus. ‘ō‘ō1. Show friendship, recognise, welcome. Rekareka tika ai tōku ngākau nō tei ‘aka‘ō‘ō mai rātou i taku tamaiti. I‘m greatly pleased because they have welcomed my son.

‘aka‘ō‘onu

‘aka‘ō‘onu, caus. ‘ō‘onu. Make deep. E ‘aka‘ō‘onu atu kōtou i te va‘arua,kāre i ‘ō‘onu meitaki ake. Make the hole deeper, it’s not deep enough yet.

‘aka‘ōmingi

‘aka‘ōmingi, rflx. ‘ōmingi. Curl up (knees to chin), huddle up. Te ‘aka-‘ōmingi ‘uā ra ‘a pēpe,kua anu‘ia pa‘a. Baby is curled up, perhaps she is cold.

‘aka‘ōmingimingi

‘aka‘ōmingimingi, fq. ‘aka‘ōmingi. Bend over, huddle up. ‘Ea‘a kōtou i ‘aka-‘ōmingimingi ‘aere ‘ua ai? What have you huddled up for?

‘aka‘ōpue

‘aka‘ōpue, caus. ‘ōpue. Leaven. Ka ‘aere au ka ‘aka‘ōpue i te varaoa. I‘m going to leaven the dough.

‘aka‘ōpuku

‘aka‘ōpuku, rflx. ‘ōpuku. Double, or huddle up. Kua ‘aka‘ōpuku ‘aia iāia mei te ‘onu rāi i te pae tai. He doubled himself up like a turtle at the beach side.

‘aka‘ōpukupuku

‘aka‘ōpukupuku, fq. ‘aka‘ōpuku. Crouch down (with bent backs), huddle up. Māri mātou i ‘aka‘ōpukupuku ‘aere i mā‘ana-‘ana mai ei. Just as well we huddled around so that we got warm.

‘aka‘ōrotē

‘aka‘ōrotē, caus. ‘ōrotē. Take a break, holiday. Nā‘ai kōtou i ‘aka‘ōrotē? Kāre te ‘anga‘anga i oti ake! Who gave you a holiday? The job’s not completed yet!

‘aka‘ōrure‘au

‘aka‘ōrure‘au, caus. ‘ōrure‘au. Mutiny, rebel. ‘Auraka koe e ‘aka‘ōrure‘au i tō tāua ‘ai-taeake. Don’t make our friends rebel.

‘aka‘ōu

‘aka‘ōu, caus. ‘ōu. Renew, renovate. Nā mātou i ‘aka‘ōu i tō rātou ‘are-pure. We renovated their church.

‘aka‘ūrō

‘aka‘ūrō, caus. ‘ūrō. Applaud, barrack for, cheer. Ka ‘aka‘ūrō tātou ia rātou i tēia nei. Let’s barrack for them now.

‘aka‘a‘ano

‘aka‘a‘ano, (-a, -‘ia), caus. ‘a‘ano. Make something wide, to widen. Ka ‘aka‘a‘ano au i te urupae i tōna moenga. I‘m going to put a wide border on her mat; E ‘aka‘a‘ano i tēta‘i mānga i te ruru i tōku pona. … Continue reading

‘aka‘a‘anu

‘aka‘a‘anu, incho., caus. ‘a‘anu. 1. Mope, look miserable or forlorn. Kua ‘aka‘a‘anu ‘aere ‘aia i te ngaro‘anga tāna tāne. She moped around after she lost her husband. 2. Make miserable. ‘Eia‘a kōrua ‘e ‘aka‘a‘anu ia rātou. Don’t you (two) make … Continue reading

‘aka‘a‘aona

‘aka‘a‘aona, pass. ‘aka‘a‘ao, q.v.

‘aka‘ae

‘aka‘ae, (-a, -‘ia), caus. ‘ae2. Make (an animal) angry or savage, to infuriate. Ka kātia kōrua e te puakaoa mē ‘aka‘ae kōrua. The dog will bite you if you make it angry; Vai‘o‘ia atu! ‘Eia‘a ‘e ‘aka‘ae atu! Leave (it) … Continue reading

‘aka‘ae‘ae

‘aka‘ae‘ae, (-a, -‘ia), fq. ‘aka‘ae. Make angry, provoke. Mē ‘aka‘ae‘ae koe i te puakatoro ka arumakina koe. If you keep provoking the bull, it‘ll chase you.

‘aka‘aere

‘aka‘aere, (-a, -‘ia), caus. ‘aere. 1. Make sbdy walk, make something go, run (a machine), drive (a car), manage (an organisation or business), direct or supervise (work), conduct (singing), chair (a meeting), set out (one’s ideas), put forward (a proposal). … Continue reading

‘aka‘aere‘aere

‘aka‘aere‘aere, (-a, -‘ia), fq. ‘aka‘aere. Make sbdy walk, make something go. E ‘aka-‘aere‘aere koe iāia kia māro‘iro‘i vave tōna vaevae. Keep him walking so that his legs get their strength quickly; ‘Aka‘aere-‘aerea tō kōtou manako, kua poto te taime. State … Continue reading

‘aka‘aitoa

‘aka‘aitoa. 1. v.i. Play the hero (derog.), act tough, throw one’s weight about, bully. Kua ‘aka‘aitoa ‘aia i te tamaki ē te ‘openga kua mate ‘aia. He tried to be a hero in the war and in the end he … Continue reading

‘aka‘aka

‘aka‘aka, v.i. 1. Low. Kua tīpū ‘aia i te pā rākau kia ‘aka‘aka. He cut the hedge down low; Kā rere te ‘oro‘enua nā runga mē ma‘ani ‘aka‘aka koe i te ‘āua. The horse will jump over if you make … Continue reading

‘aka‘ana

‘aka‘ana, (-‘ia). Bridge (e.g. a stream). ‘E mea tau kia ‘aka‘ana‘ia tēnā kauvai. That stream ought to be bridged; Ka ‘aka‘ana rātou i tēia ngā‘i āpōpō. They will make a bridge here tomorrow. [‘aka-2, ‘ana2.]

‘aka‘ana‘ana

‘aka‘ana‘ana, (-‘ia), fq. ‘aka‘ana, bridge (a stream), q.v.

‘aka‘anga‘anga

‘aka‘anga‘anga, (-‘ia), caus. ‘anga‘anga. Make sbdy or something work, set to work, operate (a machine), use for a purpose. E ‘aka‘anga‘anga pakari koe ia rāua. Make them work hard; ‘Eia‘a koe e ‘aka‘anga-‘anga ‘ua ia mātou! Ka ‘akapē‘ea rātou? Don’t … Continue reading

‘aka‘angi‘angi

‘aka‘angi‘angi, incho. ‘angi‘angi. Start to blow (of a breeze). Kua anuanu nō tei ‘aka‘angi‘angi mai te matangi. It was cool because the breeze was stirring.

‘aka‘apa

‘aka‘apa, caus. ‘apa1. Blame, condemn. ‘Ea‘a koe i ‘aka‘apa mai ei iāku? Why do you blame me?

‘aka‘ape‘ape

‘aka‘ape‘ape, caus. ‘ape2. Bother, fret, fuss. ‘Ea‘a tāna e ‘aka‘ape‘ape atū ra kiā koe? What is she bothering you about?

‘aka‘apepa

‘aka‘apepa, caus. ‘apepa. Pretend or simulate, lameness. Kua ‘aka‘apepa ‘aia iāia kia tangi mai rātou iāia. He pretended to be lame so that they would pity him.

‘aka‘ara

‘aka‘ara, caus. ‘ara2. Exceed, give, or make extra. Nā‘au e ‘aka‘ara atu i te ika ki runga i te putungā ika a te tangata-poti. It’s up to you to give extra fish on the boat owner’s pile (of fish).

‘aka‘arara

‘aka‘arara, caus., incho. ‘arara2. Blow, rise, gust (of wind). Mārie te ‘aka‘arara-‘anga mai o te matangi. The wind was slow in rising.

‘aka‘arara

‘aka‘arara, caus. ‘arara1. Lean, slant, tilt. ‘Eia‘a e ‘aka‘arara roa mai ki tēia tua. Don’t tilt it too much to this side.

‘aka‘are (‘are)

‘aka‘are (‘are), caus. ‘are. Add on, extend (of house). ‘E ‘aka‘are atu koe iā muri mai i te ‘are. Extend the back of the house further.

‘aka‘ati(‘ati)

‘aka‘ati(‘ati), caus. ‘ati. Vary (of voice), sing countertenor variably. E ‘aka‘ati‘ati koe i tō‘ou reo ‘ē reka ai tā‘au perepere. Vary your voice and your countertenor singing will be good.

‘aka‘au

‘aka‘au, caus. ‘au1. Make peace, end hostility. īĀ‘ea kōrua e ‘aka‘au ei i tō kōrua pekapeka? When are you two ending the hostility between you two?

‘aka‘ava‘ava

‘aka‘ava‘ava, caus. ‘ava‘ava1. Dirty, smear, stain. Nā‘ai i ‘aka‘ava‘ava i tō‘ou pereue ki te toto? Who smeared your coat with blood?

‘aka‘ei

‘aka‘ei, caus. ‘ei. Bedeck with garlands. ‘Ea‘a kōtou i ‘aka‘ei ‘ua ai i tēta‘i pae, ‘ē kāre tēta‘i pae? Why did you put garlands on some and not the others?

‘aka‘eke

‘aka‘eke, caus. ‘eke. 1. Make descend, get off. ‘Aka‘eke‘ia mai ‘oki ki raro! Make (it) come down!

‘aka‘eke‘eke

‘aka‘eke‘eke, dim. ‘aka‘eke. Come, or go down carefully. E ‘aka‘eke‘eke mārie ‘ua mai kōrua, ‘e pateka! Come down carefully, it’s slippery!

‘aka‘enemi

‘aka‘enemi, caus. ‘enemi. 1. Cause animosity, enmity, hatred, ill-will. 2. Hate. ‘Ea‘a rā kōrua i ‘aka‘enemi ‘ua ai ia kōrua ‘ua ai? Why do you hate each other so much?

‘aka‘ereni

‘aka‘ereni, caus. ‘ereni. Make discordant, or out of tune. Nā‘au tika ai e ‘aka‘ereni ana i tā tātou ‘īmene! You are definitely the one making our song flat!

‘aka‘eva‘eva

‘aka‘eva‘eva, caus. ‘eva. Grieve (over), lament. Kua ‘aka‘eva‘eva ‘ua rātou i te mate‘anga tō rātou pāpā.They just grieved on at the death of their father.

‘aka‘i‘iu

‘aka‘i‘iu, caus. ‘i‘iu. Keep at a distance; be scary, aversed. Kua ‘aka‘i‘iu te moa nō tei itiiti‘ia ana e te puakāoa. The fowls become scary because they have been harried by the dogs.

‘aka‘ie‘ie

‘aka‘ie‘ie, caus. ‘ie‘ie. Be beautiful, handsome, lovely, pretty. ‘E pēpe ‘aka‘ie-‘ie tika ai tā rāua. They have a really beautiful baby.

‘aka‘ina‘ina

‘aka‘ina‘ina, caus. ‘ina‘ina. Go grey (of human hair). ‘E a‘a i ‘aka‘ina‘ina vave ei tō‘ou rauru? Why has your hair become grey so quickly?

‘aka‘inangaro

‘aka‘inangaro, caus, ‘inangaro. Desire, want. Te ‘aka‘inangaro va‘ine i tērā atu rū‘ou tāne. How that old man desires a woman.

‘aka‘inu‘inu

‘aka‘inu‘inu, caus. ‘inu. Oil, grease up; make shiny. Te ‘aka‘inu‘inu maī ra rātou i tā rātou au mōmore. They are oiling their spears (to make them shiny).

‘aka‘ipa(‘ipa)

‘aka‘ipa(‘ipa), caus. ‘ipa. Go askew, awry, crooked. Kua ‘aka‘ipa tōna pātikara ki roto i te tītā i te puta‘anga te uira ō mua. Her bicycle went off into the bush when the front wheel got a puncture.

‘aka‘iriāmoe

‘aka‘iriāmoe, incho. ‘iriāmoe. Become drowsy, sleepy. Nō te roa i tāna ako-‘anga, kua ‘aka‘iriāmoe ‘aere te tangata. Because his sermon was long, the people started falling asleep.

‘aka‘irinaki

‘aka‘irinaki, caus. ‘irinaki. Make to lean, or rest against. E ‘aka‘irinaki ‘ua atu koe ki runga i te patu! Lean (it) against the wall!

‘aka‘iti

‘aka‘iti, caus. ‘iti1. Shine upon, illuminate. ‘ī te Atua ē, e ‘aka‘iti mai koe i tō mārama ki runga ia mātou. Oh God, shine Thy light upon us.

‘aka‘oa

‘aka‘oa, caus. ‘oa. Make friend, companion, mate. ‘E taku tamaiti,‘e mea meitaki kia ‘aka‘oa kōrua ko Ngā. My son, it will be good for you to make friends with Ngā.

‘aka‘oa‘oa

‘aka‘oa‘oa, caus. ‘oa‘oa. Be cheerful, glad, happy. Kua ‘aka‘oa‘oa ‘ua rātou i tō rātou ‘ārāvei‘anga. They were only too happy at their meeting (with one another).

‘aka‘oki‘oki, (-na)

‘aka‘oki‘oki, (-na), caus. ‘oki‘oki. Send back, return, reject. Pouroa rātou i te ‘aka‘oki‘okina mai. They were all sent back, or rejected.

‘aka‘oki, (-na)

‘aka‘oki, (-na), caus. ‘oki. Make to go back, return. Ka ‘aka‘okina koe e au ki uta! I‘ll send you back ashore!

‘aka‘oko

‘aka‘oko, caus. ‘oko1. Make to buy, ransom. Kua ‘aka‘oko mai rātou i tō rātou teina mei roto mai i te rima o te aronga keikeiā-tangata. They ransomed their younger sibling from the kidnappers.

‘aka‘ongi

‘aka‘ongi, caus. ‘ongi. Smell, sniff. Te ‘aka‘ongi ‘aere nei au ē tei‘ea tēia ‘aunga karakara. I‘m sniffing around as to where this roasting smell (comes from).

‘aka‘ongo‘ongo1

‘aka‘ongo‘ongo1, caus. ‘ongo‘ongo1. Make stink (esp. of urine). ‘Eia‘a kōtou e ‘aka‘ongo‘ongo iā mua i kona! Te ‘akarongo maī ra kōtou? Don’t you stink up the front there (with urine)! Do you hear?

‘aka‘ongo‘ongo2

‘aka‘ongo‘ongo2, caus. ‘ongo‘ongo2. Make angry and upset, bitter. ‘Ea‘a rā kōrua i ‘aka‘ongo‘ongo atu ei iāia! Why ever did you make him angry and upset!

‘aka‘op‘ope

‘aka‘op‘ope, fq. ‘ope‘ope. Complete, end, finalise. ‘Aere e ‘aka‘ope‘ope i tō kōtou ‘inangaro! Go and enjoy yourselves to the full!

‘aka‘ope

‘aka‘ope, caus. ‘ope. End, finish, limit, terminate. E ‘aka‘ope rāi koe i te ‘anga-‘anga tā‘au i ‘akamata. You finish off the task that you began.

‘aka‘openga

‘aka‘openga, caus. ‘openga. Be final, last. E nā mua kōtou ‘ē nāku e ‘aka‘openga atu. You go first and I‘ll be last.

‘aka‘opu

‘aka‘opu, caus. ‘opu2. Submerge (tr.), to sound depth. ‘I nā kia ‘aka‘opu koe i kona; ‘e ‘ō‘onu rāi? Try and sound there; is it deep?

‘aka‘opu‘opu

‘aka‘opu‘opu, caus. ‘opu‘opu2. Dive and swim about. Te ‘aka‘opu‘opu maī ra te tamariki i tai mai i te akau. The children are diving and swimming about beyond the reef.

‘aka‘oro

‘aka‘oro, caus. ‘oro1. Drive, ride. Kua ‘aka‘oro mārie ‘aia i te mōtokā i te ngā‘i tokatoka. He drove the motorcar slowly at stony places.

‘aka‘oro‘oro

‘aka‘oro‘oro, caus. ‘oro‘oro1. Make run, to train. Te ‘aka‘oro‘oro maī ra ‘aia i tōna pupu tu‘e pōro. He’s training his football team.

‘aka‘orometua

‘aka‘orometua, rflx. ‘orometua. Behave like a minister, or pastor. Kāre e tano ē kua ‘aka‘orometua koe iā koe i tēia a‘ia‘i! It’s not true that you have behaved like a pastor this evening! (i.e. behave oneself!).

‘aka‘orometua

‘aka‘orometua, caus. ‘orometua. Act as a pastor, or priest. Tēnā koe e ‘aka‘oro-metua maī ra iā koe! There you are trying to be a pastor!

‘aka‘ou

‘aka‘ou, caus. -‘ou4. Again, repeatedly. Ka tā‘oki‘oki ‘aka‘ou ‘ua rāi tātou e mou ‘ua atu ia tātou. We‘ll repeat it again and again until we really know it.

‘aka‘ou

‘aka‘ou, caus., rflx. ‘ou1. Bend down, bow, droop. E ‘aka‘ou mai ana koe i tēnā ‘ātava kia taeria atu e au. Bend that branch down so that I can reach it.

‘aka‘ou‘ou

‘aka‘ou‘ou, fq. ‘aka‘ou‘ou1. Bend down, bow, dive around. Te ‘aka‘ou‘ou ‘aerē ra te tīnana to‘orā e tāna punua i tai mai. The cow whale and her calf were diving around at sea.

‘aka‘uānga

‘aka‘uānga, caus. ‘uānga. Descend from. Nāna pou roa tēnā katiri tangata i ‘aka‘uānga mai. All that lineage was descended through him.

‘aka‘uipā

‘aka‘uipā, caus. ‘uipā. Call to assemble, gather, meet together. Nā‘ai kōtou i ‘aka‘uipā mai ki kōnei? Who called you to assemble here?

‘aka‘uka

‘aka‘uka, caus. ‘uka. Make foam, froth, lather. ‘E ‘aka‘uka koe i te vai nā mua,kā varu ei koe. Make the water foaming first before you shave.

‘aka‘uka‘uka

‘aka‘uka‘uka, caus. ‘uka‘uka. Make foam, froth. ‘Ea‘a rā te va‘a o te ‘oro‘enua i ‘aka‘uka‘ukāi? Why has the horse’s mouth become frothy?

‘aka‘unōnga

‘aka‘unōnga, caus. ‘unōnga. Regard as son- or daughter-in-law. Ka ‘aka‘unōnga au iā Maru, te tāne a te tamā‘ine a taku tua‘ine. I regard Maru, the husband of my sister’s daughter, as a son-in-law.

‘aka‘unga

‘aka‘unga, caus. ‘unga1. Make into fragments, pieces, bits. Mē reru koe,‘eia‘a koe e ‘aka‘unga roa,‘inē? When you pound them, don’t make the pieces too fine, okay?

‘aka‘unga‘ungā-tītī

‘aka‘unga‘ungā-tītī, caus.‘unga‘ungā-tītī. Smash to smithereens, pulverise, annihilate. Kua ‘aka‘unga‘ungā-tītī rava roa‘ia tōna nuku va‘e‘au. His army was totally annihilated.

‘aka‘unga‘unga

‘aka‘unga‘unga, caus. ‘unga‘unga. Make into pieces, fragments, crumbs. E ‘aka-‘unga‘unga mai ana koe i te maniva tokatoka,kā pī atu ei ki roto i te ‘ānani. Make the lumpy manure into (finer) fragments, before spreading into the orange plot.

‘aka‘ura

‘aka‘ura, caus. ‘ura. Make dance. E ‘aka-‘ura takita‘i koe ia rātou nā mua. Make them dance one at a time first.

‘aka‘ura‘ura

‘aka‘ura‘ura, fq. ‘aka‘ura. Make or get to dance. ‘Aere ‘oki e ‘aka‘ura‘ura i tērā au tamariki tamā‘ine e no‘ono‘o ‘uā ra. Go then and get those girls sitting down to dance.

‘aka‘uru

‘aka‘uru, caus. ‘uru. Grow (of hair, feathers). Te ‘aka‘uru ‘aere maī ra te punupunuāmoa. The chickens are beginning to grow (adult) feathers.

‘aka‘ututua

‘aka‘ututua, caus. ‘ututua. Make to lie in disorderly piles, or heaps. ‘Ea‘a kōtou i ‘aka‘ututua ai i te pirīki mei tēnā te tū? Why have you piled the bricks up in that disorderly fashion?

‘aka-2

‘aka-2, morph. N.B. Many words containing the prefix ‘aka- can be used in more than one of the following ways. Words beginning with ‘aka-, which is an extremely productive affix, are entered in alphabetical position in the body of the … Continue reading

‘aka1

‘aka1, rt. *Low. (see (tā)‘aka‘aka, (tā)‘akamā.) [Pn. *saka2.]

‘akaa‘a

‘akaa‘a, caus.a‘a. What connection or blood relationship? Ka ‘akaa‘a koe i ā Tere? What is your connection with Tere?; Ka ‘akametua au iāia. I make him/her my parent (uncle/aunt).

‘akaa‘ia‘i

‘akaa‘ia‘i, incho. a‘ia‘i. Draw towards evening, start to get dark. E no‘o kia ‘akaa‘ia‘i ka ‘aere ei. Wait till it gets dark before you go; Kia ‘akaa‘ia‘i mai, ka ‘aere ei tātou. When it gets towards evening, we‘ll go; Kua … Continue reading

‘akaa‘u(a‘u)

‘akaa‘u(a‘u), caus. a‘u1. Heap, mound, or pile up. Ka ‘akamata au i te ‘akaa‘u i tāku kūmara āpōpō. I will begin mounding up my kumara (plot) tomorrow.

‘akaana

‘akaana, v.i. Make a cave or tunnel, to tunnel. Ka ‘akaana nā ‘ea? Where will the tunnel be put through?; ‘E ‘akaana meitaki mai koe iā ko na. Tunnel that place properly. [‘aka-2, ana1.]

‘akaanaana

‘akaanaana, (-‘ia), caus. anaana. Hollow out, esp. to widen an existing hollow. Nā te vai i ‘akaanaana i tēnā ngā‘i i pururū ei te one. It was the water that hollowed out that place where the earth has fallen in; … Continue reading

‘akaanga1

‘akaanga1, (-‘ia), caus. anga1. Turn something or sbdy around to face towards (ki) a given direction. Kua ‘akaanga ‘aia i te pa‘ī ki te tonga. He turned the ship towards the south; Kāre te poti i anga mai ana i … Continue reading

‘akaanga2

‘akaanga2, (-‘ia), caus. anga2. Relieve (tiredness), calm (anger), revitalise. Tē ‘akaanga nei au i tōku ro‘i. I‘m taking a rest now; Kua ‘akaanga au i tōna riri. I’ve pacified him; E ‘aere e moe, kia ‘aka-anga‘ia tō‘ou ro‘iro‘i. Go and … Continue reading

‘akaangaanga1

‘akaangaanga1, (-‘ia), fq. ‘akaanga1. Turn something or sbdy around. E ‘akaangaanga i te tamariki ki runga i te mataara i mua ake kā tae mai ei te kāvana. Turn the children to face the road before the Commissioner arrives.

‘akaangaanga2

‘akaangaanga2, (-‘ia), fq. ‘akaanga2. Get rid of tiredness or anger.

‘akaangiangi

‘akaangiangi, (-a, -‘ia). 1. v.t., caus. angiangi. Make something thin, thin down, apply thinly. Nā‘au i ‘akaangiangi roa, te ‘openga ē, puta mai! You have thinned (it) down too much, it might be holed (easily); Ka nga‘ā ‘ua te kumete … Continue reading

‘akaanu(anu)

‘akaanu(anu), caus. anu. Chill, cool, make cold. Kua ‘akaanu ake koe i te pia? Have you chilled the beer yet?

‘akaapi(api)

‘akaapi(api), caus. api1. Congest, clutter up. Nā‘au ‘oki i ‘akaapiapi i te pi‘a moe ki tā‘au tītā! (Because) you have cluttered up the bedroom with your paraphernalia!

‘akaara(ara)

‘akaara(ara), caus. ara1. Rouse, wake up. E ‘akaara mai koe iāku i te ora rima, ‘inē? Wake me up at five o‘clock, please?; ‘Oro, ‘akaaraara‘ia rātou kātoatoa. Run and wake all of them up.

‘akaariki

‘akaariki, caus. ariki. Crown, empower, invest. ‘Aere mai, e ‘akaariki tātou iāia ‘ei ariki nō tātou. Come, let us crown him as High Chief for us.

‘akaaro‘a

‘akaaro‘a, caus. aro‘a. Pity, sorrow for, sympathise. Te ‘akaaro‘a i tō kōtou ‘aere-‘aere ‘ua‘anga mai nā roto i te ua. How sad that you walked (all the way) through the rain.

‘akaata(ata)

‘akaata(ata), caus. ata2. Frighten, intimidate. ‘Eia‘a koe e ‘akaata mai iāku! Don’t you intimidate me!; Kua ‘akaataata-‘ia ana te moa, nō reira i ‘i‘iu ei. The chickens have been frightened off, that’s why they are scary.

‘akaau

‘akaau, caus. au1. 1. Fit, or try out. Kua ‘akaau ana koe i tō‘ou pona ‘ōu? Have you tried out your new shirt? 2. Be unanimous, to match, standardise. Kua ‘akaau rātou i tā rātou tuatua i mua ake kā … Continue reading

‘akaauē

‘akaauē, caus. auē. Make to cry, weep. Nā‘ai koe i ‘akaauē? Who made you cry?

‘akaauīka

‘akaauīka, caus. auīka. Colour in blue. Ka mānea mē ‘akaauīka koe i tēia ngā‘i. It will look nice when you colour this part in blue.

‘akaaueuē

‘akaaueuē, fq. ‘akaauē, q.v. ‘Eia‘a koe e ‘akaaueuē ‘ua ia rāua. Don’t you make them cry all the time.

‘akaea(ea)

‘akaea(ea), caus. ea. 1. Breathe in, inhale. E ‘akaea viviki koe ki roto! Breathe in quickly! 2. Recuperate, rest. Te ‘akaeaea maīra rātou i raro i te tumutoa. They are recuperating underneath the ironwood tree.

‘akaemi(emi)

‘akaemi(emi), reflx. emi. Be deterred, shrink from. Kua ‘akaemi te unga ki roto i tōna anga. The (coconut) crab shrunk back into its shell.

‘akaenaena

‘akaenaena, caus. ena. Stretch tight. Te ‘akaenaena a‘o-tautai maīra rāua. They are stretching out a fishing line.

‘akaepaepa

‘akaepaepa, caus. epa. Honour, celebrate, dedicate. Te ‘akaepaepā ra rātou i tō rātou ariki ‘ōu. They are honouring their new High Chief.

‘akaeta

‘akaeta, caus. eta. Stretch tight, make taut. E ‘akaeta atu koe kia eta meitaki! Stretch it to make it really taut!

‘akaetaeta

‘akaetaeta, fq., rflx. etaeta. Stretch, exercise; train. E ‘akaetaeta meitaki mai kōtou ia kōtou! Do the exercises properly!

‘akaipoipo

‘akaipoipo, caus. ipo2. Marry, wed. Ka ‘akaipoipo rāua a te Varaire. They will marry on Friday.

‘akairaira

‘akairaira, caus ira. Make linear marks with knife on the skin. ‘Eia‘a koe e taomi pakari roa mē ‘akairaira anake koe. Don’t press down too hard when you are cutting.

‘akairiiri

‘akairiiri, caus. iri1. Hang, or rest, on some support. E ‘akairiiri atu i te au kete toe ki runga i te naero. Hang the remaining baskets on to the nail.

‘akairo

‘akairo, incho. iro1. Become maggoty. Te ‘akairo ‘aere maī ra te vī i teia nei. The mangoes are beginning to get maggoty now.

‘akairo(iro)

‘akairo(iro), caus. -iro2. Make a mark. E ‘akairo koe i te kati ā‘au i te ngā‘i e pao mai ei te mangā. Make a mark on your fishing line (by tieing a knot) when the barracuda takes the bait.

‘akaiti

‘akaiti, caus. iti2. Incite, urge on (of a dog). ‘Ea‘a ‘oki koe i korēi e ‘akaiti i tō puakāoa kia arumaki i te puaka? Why didn’t you urge your dog on to chase the pig?

‘akaiti

‘akaiti, caus. iti1. Make small (in size, amount, quantity). Mē tae koe ki tēnā ‘ope, e ‘akaiti mai koe, ‘inē? When you get to that end, make it smaller, alright?

‘akaivi

‘akaivi, caus. ivi. Draft, outline, or sketch out (of a sermon). E ‘akaivi meitaki koe i tā‘au ako‘anga kia mako. Draft out your sermon properly.

‘akakā

‘akakā, caus. kā1. Burn, ignite, light. Nā‘ai i ‘akakā i te mōrī? Who lit the lamp?

‘akakāivi

‘akakāivi, caus. kāivi. Make a crest, mound, ridge; elevate, upraise. ‘Ea‘a kōtou i ‘akakāivi ei i tēia ngā‘i? Why have you raised this place (area) up?

‘akakāka‘u

‘akakāka‘u, caus. kāka‘u. Clothe, dress, garb. Nāku koe e ‘akakāka‘u ana, mē kāre āinei? I clothe you, isn’t that so?

‘akakākaoa

‘akakākaoa, caus. kākaoa. Make to cackle, cry, howl. ‘Eia‘a koe e ‘aere e ‘akakākaoa tamariki! Don’t you go and make the children cry!

‘akakāpiti

‘akakāpiti, caus. kāpiti. Combine, team up. ‘Eia‘a koe e ‘akakāpiti vave ia rātou. Don’t team them up yet.

‘akakātiri

‘akakātiri, caus. kātiri. Establish, or produce a line of offspring. Nāna i ‘aka-kātiri mai ia rātou. Their lineage was established through him.

‘akakē

‘akakē, caus. kē. Alienate, estrange. ‘E a‘a koe i ‘akakē ei iā koe? Why have you alienated yourself?

‘akakī

‘akakī, caus. kī1. Fill, or top up. Ka ‘akakī au i te tāngika kia kī tākiri? Shall I fill the tank right up?

‘akakīkī

‘akakīkī, caus. kīkī. Fill in, swell up. Kua ‘akakīkī ‘aere rātou i te ngā‘i va‘ava‘arua ki te toka. They filled in the potholes with stones.

‘akakō‘ae‘ae

‘akakō‘ae‘ae, caus. kō‘ae‘ae. Open, or spread out (of legs, as in drum dancing). E ‘akakō‘ae‘ae atu ‘oki koe i ngā vaevae ō‘ou! Open your legs out (a bit) wider then!

‘akakō‘anga

‘akakō‘anga, caus. kō‘anga. Nest, make nest. Kua ‘akakō‘anga te tīnanā moa. The mother hen has nested.

‘akakō‘ao

‘akakō‘ao, incho. kō‘ao. Be bloated, distended. ‘Ea‘a tōna kōpū i ‘akakō‘ao ei? Why has his stomach bloated.

‘akakōenga

‘akakōenga, caus. incho. kōenga. Begin to ripen (of fruit). Te ‘akakōenga maī ra te nītā. The pawpaws are beginning to ripen.

‘akakōkō

‘akakōkō, caus. kōkō1. Incite, prod, tempt. ‘Eia‘a koe e ‘akakōkō atu ia rātou kia rave ‘anga‘anga nēneva! Don’t tempt them to do stupid things!

‘akakōkopi

‘akakōkopi, caus. kōkopi. Fold, or furl. ‘Āriāna kōrua, ‘eia‘a e ‘akakōkopi vave! Wait, you two, don’t furl it yet!

‘akakōmingi

‘akakōmingi, caus. kōmingi. Bend, or curl (of legs while lying down). E ‘aka-kōmingi mai ‘oki koe i ngā vaevae ō‘ou. Bend your legs up.

‘akakōmingimingi

‘akakōmingimingi, caus. kōmingimingi. Bend or curl up (of legs). Kua ‘aka-kōmingimingi ‘aere ‘ua rātou nō te anu. They have (all) curled up because it was cold.

‘akakōpā(pā)

‘akakōpā(pā), caus. kōpā. Become thin, undeveloped (of banana fruit esp.). Nō te anu, kua ‘akakōpāpā te meika. Because of the cold (winter), the bananas are undeveloped.

‘akakōpūpū

‘akakōpūpū, caus. kōpūpū. Bulge out, swell up, warp. Kua ‘akakōpūpū ‘aere tēia au vā‘anga rākau. These planks have become warped.

‘akakōpatapata

‘akakōpatapata, caus. kōpatapata. Become spotted. Te ‘akakōpata ‘aere maī ra te rau kūmara. The kūmara leaves are becoming spotted.

‘akakōtinga

‘akakōtinga, caus. kōtinga. Demarcate, delimit, mark out. Tei iā koe te ‘aka-kōtinga i tō tātou ‘enua. It’s up to you to demarcate the boundary of our land.

‘akakōtu‘utu‘u

‘akakōtu‘utu‘u, caus. kōtu‘utu‘u. Make dots, splotches. E ‘akakōtu‘utu‘u koe i tēna ngā‘i ki te pēni kerekere. Put black dots at that place.

‘akaka‘o

‘akaka‘o, caus. ka‘o. Fix thatch rafters. Kia oti i te ‘akaka‘o, kā ato ei te rau. When the thatch rafters are affixed, the pandanus thatch will then be thatched.

‘akaka‘u

‘akaka‘u, incho. ka‘u1. Begin to foam, or flow (of tide). Te ‘akaka‘u maī ra te tai i teianei. The tide is beginning to flow now.

‘akakai

‘akakai, caus. kai. Corrode, decompose, fester. Te ‘akakai ‘ua atū ra tōna tona ki roto. His yaws are festering deeply.

‘akakakā

‘akakakā, caus. kakā. Illuminate, shine, glory. E ‘akakakā mai ‘oki koe i te a‘i ki kōnei, kia mārama mātou. Shine the light here (towards us) so that we can see.

‘akakakau

‘akakakau, caus. kakau. Haft, or replace (of handles). Āpōpō au e ‘akakakau ei i te toki. I will haft the axe tomorrow.

‘akakake(kake)

‘akakake(kake), caus. kake. Increase, raise, climb. Kua ‘akakake ‘aka‘ou‘ia te moni o te varaoa ki runga. The price of bread has been increased again.

‘akakako

‘akakako, caus. kako. Encircle, span, surround. ‘I nā kia ‘akakako kōtou i tēnā tumu vī, see if you can span that mango tree.

‘akakanapa

‘akakanapa, caus. kanapa. Flash, glisten, shine. Te ‘akakanapā ra koe i tā‘au i‘o ki‘ea? Where are you flashing your mirror to.

‘akakangakanga

‘akakangakanga, caus. kanga. Lark about, play. Te ‘akakangakangā ra ‘aia i te punua kiore-ngiao ki te pōnao taura. He is playing around with the kitten with a cotton reel.

‘akakao(kao)

‘akakao(kao), incho. kao. Bud, shoot (of plants, flowers trees). Te ‘akakao maī ra tāku tiare māori. My gardenias are budding.

‘akakaokao

‘akakaokao, caus. kaokao. Go, lean, tilt, walk sideways. E ‘aere ‘akakaokao atu kōrua ki roto. You two go in sideways.

‘akakapakapa

‘akakapakapa, caus. kapakapa. Flap, flutter. E ‘akakapakapa kōtou i tō kōtou au rima mei te manu rāi. Flap your arms just like the birds.

‘akakapi(kapi)

‘akakapi(kapi), caus. kapi. Fill in, or complete (of planting a piece of land). Nāku e ‘akakapi i te au rua toe ki te moko. I will complete planting the remaining holes with taro-corms.

‘akakapukapu

‘akakapukapu, caus. kapukapu. Become choppy, rough (of the sea). Te ‘akakapu-kapu maī ra te tai, kā ‘oki tātou ki uta. The sea is getting rough, we‘ll return ashore.

‘akakara

‘akakara, caus. kara. Colour in. E ‘akakara koe i tēia ngā‘i ki te kara rengarenga. Colour this area in yellow.

‘akakarekare

‘akakarekare, caus. karekare. Be rough, whipped up (of the sea). Kua ‘akakare-kare te moana i tō mātou vaitata‘anga mai ki te ‘enua. The sea began to be rough as we neared land.

‘akakaru(karu)

‘akakaru(karu), caus. karu. Slacken (of a rope, line, or net). ‘Eia‘a e ‘akakaru i te kupenga! Don’t slacken off the net!

‘akakata(kata)

‘akakata(kata), caus. kata1. Amuse, make happy, make laugh. ‘E tangata kite koe i te ‘akakata tangata. You are a clever person at amusing people.

‘akakau(kau)

‘akakau(kau), caus. kau1. Float, or swim around. Nā‘au e ‘akakau atu iāia ki tērā tua mai o te ava. Swim him across to the other side of the harbour.

‘akakavangū

‘akakavangū, incho. kavangū. Become acrid, very bitter, or sour. Kāre e meitaki i te inu, kua ‘akakavangū! It’s not fit to drink, it’s become very sour!

‘akakavekave

‘akakavekave, caus. kavekave. Strive to breathe. Te ‘akakavekave pakarī ra ‘aia i te ‘akaea. He’s really striving hard to breathe.

‘akake‘u(ke‘u)

‘akake‘u(ke‘u), caus. ke‘u. Make hair ginger coloured, or reddish brown. Kua ‘akake‘uke‘u ‘aka‘ou ‘aia i tōna rauru. She has made her hair ginger coloured again.

‘akakeiā

‘akakeiā, caus. keiā. Accuse of theft, call a thief. Ko‘ai koe ka ‘akakeiā mai ei iāku? Who are you to call me a thief.

‘akakena

‘akakena, caus. kena. Delimit, make a boundary. Nā te ‘ui tupuna rāi i ‘akakena i te ‘enua. The ancestors made the boundary to the land.

‘akakenu(kenu)

‘akakenu(kenu), caus. kenu. Heap up, mound, turn (of ground). Ka ‘aere au ka ‘akakenu i tāku kūmara. I‘ll go and mound my kumara (plot).

‘akakeo(keo)

‘akakeo(keo), caus. keo(keo). Sharpen to a point. Kua ‘akakeokeo meitaki tika ai ‘aia i tāna ‘āuri tīti‘a. He really sharpened his fishing spear well.

‘akakerekere

‘akakerekere, incho. kerekere. Become black, or dark; defame; make black. Te ‘akakerekere maī ra te rangi i teia nei. The skies are darkening now.

‘akakererē

‘akakererē, caus. kererē. Jangle, rattle. Ko koe tērā e ‘akakererē angā tinī ra? Are you the one rattling those empty tins?

‘akaketa(keta)

‘akaketa(keta), caus. keta. Tauten, tighten, strengthen. Tē ‘akaketaketa nei mātou i te au taura nō te ‘uri‘ia. We are tautening the ropes (ready) for the hurricane.

‘akakeu(keu)

‘akakeu(keu), caus. keu. Move, shake. ‘Eia‘a e ‘akakeukeu ma‘ata, ka maringi! Don’t move (it) too much, it will spill!

‘akakina

‘akakina, caus. -kina2. Sharpen.

‘akakino(kino)

‘akakino(kino), caus. kino. Abuse, malign, slur. ‘Eia‘a e ‘akakino atu, kia kore koe e ‘akakino‘ia mai. Don’t malign others so that you won’t be maligned.

‘akakite(kite)

‘akakite(kite), caus. kite. Disclose, reveal, tell. Kua ‘akakite tika ai koe i te tika? Did you really tell the truth?

‘akako‘uko‘u

‘akako‘uko‘u, caus. ko‘uko‘u. Wrap up, keep warm. ‘Akako‘uko‘u meitaki‘ia ‘a pēpe ka ‘aere ei kōtou ki va‘o. Wrap baby up well before you go out.

‘akakoi

‘akakoi, caus. koi1. Sharpen, whet (of cutting edges). kua oti te toki iāku i te ‘akakoi. I have finished sharpening the axe.

‘akakoka

‘akakoka, caus. koka1. Cause to wander aimlessly. ‘Eia‘a koe e ‘aere ē ‘akakoka tamariki ‘aere! Don’t you go and lead children to wander aimlessly around!

‘akakoki(koki)

‘akakoki(koki), caus. koki. Hobble, limp. Kāre au i kite ē ‘ea‘a ‘aia i ‘akakoki ei. I don’t know why he’s limping.

‘akakokoi

‘akakokoi, caus. kokoi. Be quick, hasten. E ‘akakokoi atu ki te kāinga ‘ē tunu i te kai. Hurry home and cook the food.

‘akakoma(koma)

‘akakoma(koma), caus. koma1. Chatter, jabber, prattle. Nā‘au tika ai e ‘akakoma-koma ana i te tamariki! You‘re the one who makes the children chatter!

‘akakona(kona)

‘akakona(kona), caus. kona1. Become drunk. Kua ‘akakona pikika‘a ‘aia iāia ‘inapō. He pretended to be drunk last night.

‘akakopa(kopa)

‘akakopa(kopa), caus. kopa. Dent, depress, indent. ‘Ea‘a kōtou i ‘akakopakopa ai i te mereki? Why have you dented the (tin) plates?

‘akakopi(kopi)

‘akakopi(kopi), caus. kopi1. Cuff, hem. ‘Eia‘a koe e ‘akakopi vave! Don’t you hem it yet!

‘akakorōna

‘akakorōna, caus. korōna. Crown. Nāku e ‘akakorōna iā koe i tō‘ou rā ‘akauruuru-‘anga. I will crown you on your coronation day.

‘akakore(kore)

‘akakore(kore), caus. kore. Abolish, annul, forgive, postpone. Nā‘ai i ‘akakore i tā tātou pīkinīki? Who postponed our picnic?

‘akakoro(koro)

‘akakoro(koro), caus. -koro3. Consider, intend, plan. Te ‘akakoro nei au i te ‘aere tautai. I‘m intending to go fishing.

‘akakoromaki

‘akakoromaki, caus. koromaki. Be patient, forbear, put up with. Te ‘aka-koromaki ‘uā ra ‘aia i tōna mamae. She’s just putting up with her pain.

‘akakoromingo(mingo)

‘akakoromingo(mingo), caus. koro-mingo. Crease, crumple, wrinkle. Nā‘ai i ‘akakoromingomingo i tōku kāka‘u‘āpi‘i? Who crumpled my school uniform?

‘akakoropini

‘akakoropini, caus. koropini. Encircle, surround. E ‘akakoropini kōtou i te pūnanga nā mua. Surround the stronghold first.

‘akakovikovi

‘akakovikovi, incho. kovikovi. Be scarred, shrivelled, wrinkled. Kua ‘aka-mata tōna pāpāringa i te ‘akakovikovi. His cheeks are beginning to wrinkle.

‘akakukukuku

‘akakukukuku, caus. kukukuku. Roll, or ruck up (of sleeves and trouser legs). Kua ‘akakukukuku ‘aia i ōna vaevae piripou. He has rolled up his trouser legs.

‘akakukumi

‘akakukumi, caus. kukumi. Make to wrestle. Nā‘ai i ‘akakukumi ia kōrua? Who made you wrestle?

‘akakututū

‘akakututū, caus. kututū. Start up (of engine, machine). Kā kite koe i te ‘aka-kututū i te torōka? Do you know how to start up the truck?

‘akamā‘ū

‘akamā‘ū, caus. mā‘ū. Make wet, or damp. ‘Ea‘a koe i akamā‘ū ei iā koe? Why have you got yourself wet?

‘akamā‘aki‘aki

‘akamā‘aki‘aki, caus. mā‘aki‘aki. Cause to break off, detach, fall. Nā te matangi i ‘akamā‘aki‘aki i te ‘uā vī ‘ōu. It was the wind that caused the young mangoes to fall.

‘akamā‘ana‘ana

‘akamā‘ana‘ana, caus. mā‘ana‘ana. Keep warm. Vao‘o‘ia mai, nāku e ‘akamā‘ana-‘ana atu. Leave it (to me), and I‘ll keep it warm.

‘akamā‘ara‘ara

‘akamā‘ara‘ara, caus. mā‘ara‘ara. Remember, reminisce. Kua ‘akamā‘ara‘ara au i tō mātou tamariki‘anga. I reminisced about our childhood days.

‘akamā‘eu‘eu

‘akamā‘eu‘eu, caus. mā‘eu‘eu. Leave open. Kua ‘akamā‘eu‘eu ‘ua rātou i te au pā o te ‘are-pure. They left the church doors open.

‘akamā‘ora‘ora

‘akamā‘ora‘ora, caus. mā‘ora‘ora. Lay open, spread out. Kua ‘akamā‘ora‘ora meitaki kōrua i te kie? Have you two spread the sail out properly?

‘akamā‘ora‘ora

‘akamā‘ora‘ora, caus. mā‘ora‘ora. Open out, spread out. Tē ‘akamā‘ora‘ora kie maī ra rātou i tapa-ta‘atai. They are spreading out sails at the seaside.

‘akamā‘ore‘ore

‘akamā‘ore‘ore, caus. mā‘ore‘ore. Peel, rub, or flake off. Ko te ‘ākoko ‘aere ‘ua tā‘au e ‘akamā‘ore‘ore mai ki te ‘uru-‘āuri. You rub off (the old paint) in the corners (of the house) only with the wire brush.

‘akamākaiore

‘akamākaiore, caus. mākaiore. Shrivel, shrink (of premature fruit). Nō te tuātau anu pa‘a i ‘akamākaiore ei te meika. Perhaps it is because of winter that the bananas have shrivelled.

‘akamākara

‘akamākara, caus. mākara. Make orange-coloured. E ‘akamākara pa‘a koe iā raro i te pāreu e māneaai. Perhaps, making the bottom part of the dance-skirt orange-coloured will (make it) look nice.

‘akamākitakita

‘akamākitakita, caus. mākitakita. Make angry, indignant. ‘Ea‘a rā kōtou i ‘aka-mākitakita atu ei ia rātou? Why ever did you make them angry?

‘akamāmā

‘akamāmā, caus. māmā1. Make light (in weight), lighten. ‘Akamāmā mai ana kōrua kia tāuru atu au i te pange ki raro. You (two) make (it) lighter so that I can insert a block beneath.

‘akamāmāngikā

‘akamāmāngikā, caus. māmāngikā. Make lighter, lighten (of weight). E ‘akamāmāngikā mai rāi ‘oki koe iā koe! Make yourself a bit lighter!

‘akamāmānu

‘akamāmānu, caus. māmānu. Drift, float. Te ‘akamāmānu ‘uā ra te pa‘ī i tai mai i te akau. The ship is just drifting beyond the reef.

‘akamānakonako

‘akamānakonako, caus. mānakonako. Think often, recall. Mē ‘akamānakonako au i tō‘ou tākinga-meitaki ia mātou, kāre e rauka ia mātou i te tūtaki. When I recall your kindness to us, we cannot repay (it).

‘akamānea

‘akamānea, caus. mānea. Make attractive, beautiful, nice, decorate. Ka ‘aere mātou ka ‘akamānea ‘are-pure āpōpō. We‘ll go and decorate the church tomorrow.

‘akamāngaro(ngaro)

‘akamāngaro(ngaro), caus. māngaro. Be flavourless, insipid. ‘Ea‘a i ‘akamāngaro ei te pāni kai? Why has the pot of food become flavourless?

‘akamāngikī

‘akamāngikī, caus. māngikī. Be like a monkey. Te ‘akamāngikī iā koe! How like a monkey you behave! (or, You behave like a monkey!)

‘akamānukunuku

‘akamānukunuku, caus. mānukunuku. Loosen, pull, unloose. Ko‘ai mā tei ‘aka-mānukunuku ‘aere i taku pā tiare? Who has been loosening my row of flower cuttings?

‘akamāongaonga

‘akamāongaonga, caus. māongaonga. Roughen, sear, scratch. ‘Eia‘a e ‘aka-māongaonga ‘aka‘ou iā kona, kua oti i te tāpateka‘ia. Don’t roughen that place again, it’s been smoothed.

‘akamāori

‘akamāori, caus. māori. Act, sound māori; to maorify. ‘E meitaki ake te ‘akamāori i te ma‘ata‘anga o te au kupu pītinīti. It’s better to maorify many of the business terminologies.

‘akamāpū

‘akamāpū, caus. māpū. Make young, or youthful; behave like a youth. ‘Apinga tika ai te rua‘ine atū ra i te ‘akamāpū iāia! How very much the old fellow over there behaves like a youth!

‘akamārōki‘aki‘a

‘akamārōki‘aki‘a, caus. mārōki‘aki‘a. Be obstinate, stubborn. ‘Ea‘a koe i ‘aka-mārōki‘aki‘a ‘ua atu ei iā koe? Why have you continued to be stubborn?

‘akamārama

‘akamārama, caus. mārama. Clarify, explain. Nāku e ‘akamārama atu kia rātou. I will explain it to them.

‘akamāramarama

‘akamāramarama, fq. ‘akamārama. Clarify, elucidate, illustrate, unravel. Māri kōrua i ‘akamāramarama mai kia mātou i mārama ai mātou. It was good that you illustrated it to us so that we now understand.

‘akamārangaranga

‘akamārangaranga, caus. mārangaranga. Come, or rise to the surface; lift up. Kua ‘akamārangaranga te matangi i te rau o tōna ‘are. The wind lifted up the pandanus leaf thatches of his house.

‘akamārererere

‘akamārererere, caus. mārererere. Dribble, or drop out one by one. ‘Āē, te ‘akamārererere maī ra ā‘au patapata mei roto mai i tō‘ou pūtē. Hey, your marbles are dropping out one by one from your pocket.

‘akamārie

‘akamārie, caus. mārie. Slow down. Kia ‘akamārie mai ana i te poti. Slow the boat down.

‘akamāringiringi

‘akamāringiringi, caus. māringiringi. Spill. ‘E ‘akamāringiringi mārie ‘ua mai koe i te vai ki roto i tā mātou pakete. Just slowly spill the water into our buckets.

‘akamāro‘iro‘i

‘akamāro‘iro‘i, caus. māro‘iro‘i. Animate, bestir, exhort, invigorate. E ‘aka-māro‘iro‘i ia kōtou kia riro mai te rē ia kōtou. Bestir yourselves that you may win the prize.

‘akamāruarua

‘akamāruarua, caus. māruarua. Cheer, clamour, encourage, shout loudly. E tū mai e ‘akamāruarua i tō tātou pupu kia rē. Stand up and cheer our team on so that they win.

‘akamātūtū

‘akamātūtū, caus. mātūtū. Make firm, strong. Kua ‘akamātūtū meitaki kōtou i te au poupou? Did you place the posts firmly?

‘akamātakutaku

‘akamātakutaku, caus. mātakutaku. Scare, put the wind up. Kua ‘aere ‘aia i te ‘akamātakutaku i te au va‘ine ramarama. He went to put the wind up the women torch fishing.

‘akamātangitangi

‘akamātangitangi, caus. mātangitangi. Be breezy, windy. Te ‘akamātangitangi ‘aka‘ou mai nei i tēia a‘ia‘i. It’s getting breezy again this evening.

‘akamātau

‘akamātau, caus. mātau. Accustom to, familiarise, get into the habit. Te ‘akamātau ‘aka‘ou nei au iāku i te pā‘ī vai anu i te pōpongi. I‘m getting myself back into the habit again of having cold showers in the mornings.

‘akamātautau

‘akamātautau, caus. mātautau. Familiarise, habituate. Nāku i ‘akamātautau ia rātou ki runga i tēna matīni. I familiarised them on that machine.

‘akamāti

‘akamāti, caus. māti1. March (tr.). ‘E ‘akamāti meitaki koe ia rātou kia mako tā rātou māti. March them properly so that they improve.

‘akamātorutoru

‘akamātorutoru, caus. mātorutoru. Thicken, or make solid; place thickly. E ‘akamātorutoru kōtou i te kīkau mē tāpoki anake i te pa‘i. Place the coconut leaves thickly when you mulch the taro patch.

‘akamāuiui

‘akamāuiui, caus. māuiui. Make sore and weary. Nāna rāi i ‘akamāuiui i tōna kōpapa. She herself has made her body sore and weary.

‘akamāuruuru

‘akamāuruuru, caus. māuruuru. Give extra (to delight, or appreciate). Nā kōtou atu e ‘akamāuruuru i tā rātou kīkau kai. It’s up to you to put extra (food) into their food basket.

‘akamōraro

‘akamōraro, caus. mōraro. Bow down, defer to. ‘E mea tau kia ‘akamōraro atu te tamariki ki te metua. It’s fitting that children (should) defer to the parent(s).

‘akamōteateākā

‘akamōteateākā, caus. mōteateākā. Be anaemic, pale, sallow. Kua ‘akamōteteākā mai ‘aia i tōna ‘oki‘anga mai mei te ‘enua anuanu mai. He is pale looking on his return from the cold country.

‘akamūmū

‘akamūmū, caus. mūmū. Cluster, flock, swarm around. Kua ‘akamūmū mai te rango ki runga i tōna ‘ē‘ē. The flies swarmed around his boil.

‘akamūrare

‘akamūrare, caus. mūrare. Stay dumb, speechless. ‘Ea‘a ‘oki koe,i ‘akamūrare ‘ua ai iā koe? Why did you just remain dumb?

‘akamūtēkī

‘akamūtēkī, caus. mutēkī. Stay quiet, silent, still. Kua ‘akamūtēkī ‘ua ‘aia i tōna ngā‘i,kāre roa i komakoma ana. He remained quiet in his place and never uttered a word.

‘akama‘aki

‘akama‘aki, caus. ma‘aki. Detach, pull off, pluck. ‘E ākā ‘anga‘anga i te ‘akama-‘aki‘anga i tērā kā‘ui nū. It’s quite difficult detaching (nuts from) that coconut bunch.

‘akama‘ana

‘akama‘ana, caus. ma‘ana. Make warm. E ‘akama‘ana mai koe i tēnā, ‘inē? Will you warm that one up, please?

‘akama‘ara

‘akama‘ara, caus. ma‘ara. Remind, jog someone’s memory, remember. E ‘akama-‘ara mai koe iāku mē ngaropōina anake iāku. Remind me if I do forget.

‘akama‘ata

‘akama‘ata, caus. ma‘ata. Enlarge, enrich, expand. Nā kōtou e ‘akama‘ata atu i tēia. You enlarge on this.

‘akama‘atama‘ata

‘akama‘atama‘ata, fq. ‘akama‘ata. Enlarge, extend. Kāre e meitaki kia ‘akama-‘atama‘ata atu kōtou i te umu? Wouldn’t it be better if you made the earth-oven larger?

‘akama‘eu

‘akama‘eu, caus. ma‘eu. Make to gape, open. Nā‘ai i ‘akama‘eu i te pā? Who made the door to open?

‘akama‘iti

‘akama‘iti, caus. ma‘iti. Be energetic, lively. E ‘akama‘iti mai ana koe iā koe! Try and liven yourself up!

‘akama‘ora

‘akama‘ora, caus. ma‘ora. Let hang loose, spread out. E ‘akama‘ora ‘ua koe i tō rauru. Just let your hair hang loose.

‘akama‘ora

‘akama‘ora, caus. ma‘ora. Open, or spread out; hang loose. Kua ‘akama‘ora ‘ua ‘aia i tōna rauru i te oti‘anga ‘aia i te pā‘ī. She just let her hair down after she had bathed.

‘akama‘ore

‘akama‘ore, caus. ma‘ore. Peel away, peel off. ‘Eia‘a koe e ‘akama‘ore i te paka! ‘E vao‘o rāi ē nāna rāi e topa. Don’t you peel off the scab! Let it drop off of its own accord.

‘akama‘u

‘akama‘u, caus. ma‘u. Heal up, recover. Te pē‘eā ra tō‘ou vā‘i? Kāre i ‘akama‘u ake? How’s your operation? Hasn’t it healed yet?

‘akamae

‘akamae, caus. mae. Wilt, wither. Te ‘akamae atū ra tērā pū ‘ānani. That orange tree is wilting.

‘akamaemae

‘akamaemae, caus. maemae. Wilted, withered. ‘Ea‘a rā tāku tiare māori i ‘akamaemae ei? Why have my gardenia plants wilted?

‘akamaitu

‘akamaitu, caus. maitu. Make to offend, shock. ‘Ea‘a koe i ‘akamaitu atu ei ia rātou? Why did you offend them?

‘akamaka

‘akamaka, caus. maka1. Blaze, make (of a trail). Nāna i ‘akamaka mua i tēnā mataara. She was the first to blaze that trail.

‘akamakariri

‘akamakariri, caus. makariri. Cool down, cool off. Kua ‘akamakariri koe i te mōinā ū? Have you cooled down the bottle of milk?

‘akamaki(maki)

‘akamaki(maki), incho. maki1. Fester, ulcerate. Te ‘akamaki ‘aere ‘ua atū ra tēnā motu nō‘ou. That wound of yours is festering badly.

‘akamako

‘akamako, caus. mako. Be careful, diligent, heedful. E ‘akamako meitaki mai kōtou ia kōtou. You (people) be very careful.

‘akamama‘ata

‘akamama‘ata, caus. mama‘ata. Double up, increase. E ‘akamama‘ata mai koe i tā rātou tu‘anga,‘inē. Increase their portions, won’t you.

‘akamamae

‘akamamae, incho. mamae. Have birth pains, to ache. Te ‘akamamae maī ra ‘aia i tēia nei. She’s having birth pains now.

‘akamamao

‘akamamao, caus. mamao. Be distant, remain at a distance. ‘Eia‘a kōtou e ‘aka-mamao ‘aere, te vaitata nei te umu i te tāpoki. Don’t go too far, the earth-oven is nearly ready to be covered.

‘akamana

‘akamana, caus. mana. Authorise, empower. Nā‘ai e ‘akamana i tēia ture? Who will empower this law?

‘akamana(mana)tā

‘akamana(mana)tā, caus. manatā. Bother, interfere, trouble, worry. ‘Aere mai, ‘eia‘a koe e ‘akamanamanatā atu ia rātou. Come away, don’t bother them.

‘akamanako

‘akamanako, caus. manako. Consider, have in mind, think. Kia ‘akamanako meitaki au, kāre i te manako meitaki roa. When I reconsidered carefully, it wasn’t really a good idea.

‘akamanga

‘akamanga, caus. manga1. Make barb, or prong. Te ‘akamanga nei au i tāku ‘āuri tīti‘a. I‘m making a barb for my fishing spear.

‘akamania

‘akamania, caus. mania. Smooth, sandpaper. Nā‘au e ‘akamania mai iā kona. You will smooth there.

‘akamanu‘i

‘akamanu‘i, caus. manu‘i. Disengage, disjoin. E ‘akamanu‘i ‘aka‘ou koe, ka ‘aka‘oki ‘aka‘ou ei i te ivi. Disjoin (it) again, before readjusting the bone again.

‘akamanu‘iri

‘akamanu‘iri, caus. manu‘iri. Call someone a foreigner, or outsider. ‘Ea‘a koe i ‘akamanu‘iri mai ei iāku? Kāre koe i kite ē ‘e toketoke rāi au nō te ‘enua? Why did you call me an outsider? Didn’t you know that I‘m … Continue reading

‘akamanuia

‘akamanuia, caus. manuia. Make lucky, good fortune. Kia ‘akamanuia mai te Atua i tō kōtou ‘aerenga. May God give you good fortune on your journey.

‘akamanuku

‘akamanuku, caus. manuku. Dislocate, slip off (of bone). E ‘akamanuku ‘aka‘ou koe, ka ‘aka‘oki ‘aka‘ou ei i te ivi. Dislocate (it) again, (and then) reset the bone again.

‘akamaoa

‘akamaoa, caus. maoa. Recook, make food cooked. Ka ‘aere au ka ‘akamaoa i tāku taro kia maoa meitaki. I‘m going to recook my taro to make sure that they are well cooked.

‘akamarō

‘akamarō, caus. marō. Dry up. ‘E viviki te vai-puke i te ‘akamarō. The floodwater is quick to dry up.

‘akamarōkā

‘akamarōkā, caus. marōkā. Become dry, or parched. Te ‘akamarōkā mai nei tōku karaponga. My throat is getting dry.

‘akamarū

‘akamarū, caus. marū. Conform, comply, agree with. E ‘akamarū atu rāi ‘oki koe iā koe, ‘eia‘a tērā tū mārōki‘aki‘a ō‘ou ra! You should be able to conform and not retain that streak of stubbornness of yours!

‘akamaranga

‘akamaranga, caus. maranga. Lift up, make light. ‘Eia‘a e ‘akamaranga roa i tēnā ‘ope ki runga! Tukutuku mai i tēta‘i mānga ki raro! Don’t lift that end up too much! Lower it down a little!

‘akamaratea

‘akamaratea, caus. maratea1. Lose, or fade (of colour). Kua ‘akamaratea vave ‘ua te kara o tēnā kāka‘u,mē kāre? The colour of that dress has faded quickly, hasn’t it?

‘akamareka

‘akamareka, incho. mareka. Become glad, happy, pleased. Tēia te nūti mataora ‘ei ‘akamareka i tō kōtou au ngākau. Here’s the happy news to gladden your hearts.

‘akamaremo

‘akamaremo, caus. maremo. Drown. Nā‘ai i ‘akamaremo i te ‘oro‘enua? Who drowned the horse?

‘akamarere

‘akamarere, caus. marere. Cause to drop, or fall off (as fruit from tree). E ‘aka-marere mai koe i te vī para ‘ua nā māua. Just make the ripe mangoes fall off for us.

‘akamaringi

‘akamaringi, caus. maringi. Shed, or spill. Nā rātou i ‘akamaringi mua i te toto. It was they who first shed blood.

‘akamarino

‘akamarino, caus. marino. Be calm and still (of sea, wind, weather.). Kua ‘aka-marino ‘ua te reva i teia rā. The weather has become calm and still today.

‘akamaro

‘akamaro, caus. maro. Put on a loincloth, diaper, or nappy. Kua oti ‘a pēpe iāku i te ‘akamaro. I’ve finished putting on baby’s nappy.

‘akamaromaroā

‘akamaromaroā, caus. maromaroā. Be apathetic, bored, depressed. ‘Eia‘a e ‘aka-maromaroā, ‘akamāro‘iro‘i, ‘aere ki mua! Don’t be apathetic, be strong and go forward!

‘akamarua

‘akamarua, caus. marua. Scatter, spread. Ko‘ai tei ‘akamarua pākiri ‘ānani ‘aere ana nā va‘o i kōnei? Who has been scattering orange peels outside here?

‘akamarumaru

‘akamarumaru, caus. marumaru. Shelter (from heat, rain). Nō te ua, kua ‘akamaru-maru rātou ki raro ake i te tumu i‘i. Because of the rain, they sheltered beneath the chestnut tree.

‘akamatū

‘akamatū, caus. matu. Fatten, make big. ‘Akamatū‘ia mai ana koe! Fatten yourself up!

‘akamata

‘akamata. Begin, commence, start. E ‘akamata mai kōtou i te vāere nā te pae kauvai mai. Start clearing from the stream bank.

‘akamataara

‘akamataara, caus. mataara. Build, make (of path, road, track.). Te ngā‘i tano tēnā i te ‘akamataara atu ki uta i te ō. That’s an ideal place to make a road inland into the valley.

‘akamatakite

‘akamatakite, caus. matakite. Admonish, remonstrate, warn. E ‘akamatakite meitaki koe ia rāua, kia kore rāua e rave ‘aka‘ou. Admonish them well so that they won’t do it again.

‘akamataku

‘akamataku, caus. mataku. Frighten, terrify. Nā‘ai koe i ‘akamataku? Who frightened you?

‘akamatapō

‘akamatapō, caus. matapō. Make blind, turn a blind eye, pretend not to see. Kua ‘akamatapō koe iā koe i reira! Then you’ve become a blind man!

‘akamate

‘akamate, caus. mate. Be numb, low (of the tide). Nō te no‘o tāpiki i ‘akamate ei ōku vaevae. My legs became numb from sitting crosslegged.

‘akamatemate

‘akamatemate, incho. matemate. Die off, wither away, stop and start (of mechanisms). ‘Ea‘a tō tāua matīni i ‘akamatemate ‘aere ‘ua ai? Kāre e pēnitīni? Why is our (outboard) motor stopping and starting? Isn’t there any benzine?

‘akamatepongi

‘akamatepongi, caus. matepongi. Become hungry. Kua ‘akamatepongi rātou i tō rātou kite atu‘anga i te kai mānea i runga i te kaingākai. They became hungry when they saw the nice food on the table.

‘akamatie

‘akamatie, caus. matie. Colour green. Kāre au i karanga atū na ē ‘e ‘akamatie koe i tēnā ngā‘i? Didn’t I tell you to colour that part in green?

‘akamea

‘akamea, caus. mea. Annoy, taunt; make a spectacle, show off. ‘E ‘apinga tika ai koe i te ‘akamea! What a real, show-off you are!; ‘Eia‘a koe e akamea atu iāia! Don’t you annoy him!

‘akameameā‘au

‘akameameā‘au, caus. meameā‘au. Be arrogant, to rebel, be unruly. ‘Ea‘a rā te pu‘apinga kia ‘akameameā‘au kōtou? What’s the point in being arrogant?

‘akameamea

‘akameamea, caus. meamea. Court, woo. Kāre koe i a‘a ake,kua kite takere koe i te ‘akameamea va‘ine! You‘re only a pipsqueak and you already know how to court women!

‘akameangiti

‘akameangiti, caus. meangiti. Turn down (of sound volume), reduce (of size, amount, quantity). Kāre e rauka iā koe i te ‘akameangiti mai i te rātio? Can’t you turn down the radio.

‘akameangitikā

‘akameangitikā, caus. meangitikā. Decrease, diminish, minimise. ‘Eia‘a pa‘a koe e ‘akameangitikā roa. Don’t decrease it too much.

‘akameariki

‘akameariki, caus. meariki. Make small, reduce. Ka ‘akameariki mai pa‘a au i te tounati. Perhaps, I should reduce the size of the doughnuts.

‘akamearikiriki

‘akamearikiriki, caus. mearikiriki. Be small, little. Kua ‘akamearikiriki roa te ‘ua o te tōmāti i teia mata‘iti. The tomatoes have become smaller this year.

‘akameitaki

‘akameitaki, caus. meitaki. Make well, praise, thank. Te ‘akameitaki atu nei mātou ia kōtou nō tā kōtou tauturu ma‘ata. We thank you for your great help.

‘akameremere

‘akameremere, caus. meremere. Cherish, love, treasure. E ‘akameremere kōtou i tō kōtou metua-va‘ine,‘auraka e tākingakino iāia. Cherish your mother and never ill-treat her.

‘akametua

‘akametua, caus. metua. Regard as a parent. Ka ‘akametua au iā Tere,nō te mea,‘e teina ‘aia nō tōku pāpā. I regard Tere as a parent because he’s my father’s young brother (i.e. Tere is my uncle).

‘akamimi

‘akamimi, caus. mimi. Make urinate, hold out (of a baby). Kua ‘akamimi koe ia pēpe? Did you hold the baby out?

‘akamingi

‘akamingi, caus. mingi. Bend, curve. E vai‘o mai e nāku e ‘akamingi i te ‘āuri-tīti‘a. Leave it to me to bend the spear-fishing spear.

‘akamingimingi

‘akamingimingi, caus. mingimingi. Bend, curve (several times), gyrate. Te ‘akamingimingi maī ra ‘aia i tāna ‘ura i nakōnei. He was really gyrating a while back.

‘akamoe

‘akamoe, caus. moe. Lay down, put to sleep. E nā mua koe i te ‘akamoe ia pēpe ka ‘aere ei kōrua. Put baby to sleep first before you depart.

‘akamoe‘au

‘akamoe‘au, caus. moe‘au. Be at peace, harmonise, pacify. E ‘akamoe‘au,e ‘akamoe‘au,kia au tō te ‘enua kātoatoa! Harmonise, be at peace, that peace may reign throughout the whole land!

‘akamoemoe

‘akamoemoe, caus. moemoe. Lull, put to sleep. Te ‘akamoemoe maī ra ‘aia i te tamariki kia moe. She’s lulling the children off to sleep.

‘akamoki

‘akamoki, caus. moki. Cease, pause, stop. ‘Aere mai ka ‘aere tāua,kua ‘akamoki te ua. Come and let us go, the rain has stopped.

‘akamokorā

‘akamokorā, (-‘ia), caus. mokorā. Belittle, degrade, derogate, make like a duck. ‘Auē,kua ‘akapūtī,kua ‘akamokorā‘ia au ē! Alas, I’ve been bastardised and made like a duck! (from a love song).

‘akamoremore

‘akamoremore, caus. moremore. Depilate, make smooth, shave off. Kua ‘aka-moremore roa ‘aia i te rauru o tōna ūpoko. He’s shaven off (all) the hair of his head.

‘akamorimori

‘akamorimori, caus. morimori. Worship. E ‘akamorimori atua ‘ītoro ‘ua ana tō tātou ‘ui-tūpuna i mua ake kā tae mai ei te ‘ēvangeria. Our ancestors worshipped idols before the gospel arrived.

‘akamotomoto

‘akamotomoto, caus. motomoto. Box, punch, spar. Te ‘akamotomotō ra te tangata terēni-moto ia rāua i roto i te rīngi. The boxing trainer is making them spar in the ring.

‘akamotumotu

‘akamotumotu, caus. motumotu. Break, cut, sever. ‘E tangata ‘akamotumotu niuniu kītā koe! What a guitar-string-breaking-person you are!

‘akamou

‘akamou, caus. mou1. Keep, hold, retain (in heart, mind). E ‘akamou koe i teia ki roto i tō ngākau. Keep this in your heart.

‘akamou‘āuri

‘akamou‘āuri, caus. mou‘āuri. Confine, enslave, overwork. ‘Aere rā! Kia ‘aka-mou‘āuri‘ia atu tika ai koe! Go then! May you be really overworked!

‘akamoupuku

‘akamoupuku, caus. moupuku. Hold grudge, hate, spite, or enmity. Kāre au i kite ē,‘ea‘a koe i ‘akamoupuku mai ei iāku. I don’t know why you hold a grudge against me.

‘akamouranga

‘akamouranga, caus. mouranga. Rehaft, make a handle. Ka ‘aere au ka ‘aka-mouranga ‘aka‘ou i taku tuāpara. I‘m going to put a (new) handle to my shovel.

‘akamura

‘akamura, caus. mura1. Chide, rebuke, tick off. Kua ‘akamura atū ra ‘aia ia rātou nō tō rātou tū manakokore. He ticked them off for their thoughtlessness.

‘akamuramura

‘akamuramura, caus. muramura. Blush, redden. Kua ‘akamuramura vave ‘ua ‘aia i te ‘akarongo‘anga ‘aia i tā rātou tuatua. She blushed quickly on hearing their talk.

‘akanākirokiro

‘akanākirokiro, caus. nākirokiro. Make to understand. Nā‘ai rā ‘oki e ‘aka-nākirokiro mai ia tātou? Who will give us some glimmer of understanding?

‘akanēneva

‘akanēneva, rflx. nēneva. Be crazy, mad, stupid. Tēnā ia koe e ‘akanēneva maī ra iā koe! There you are making a fool of yourself!

‘akana‘ena‘e

‘akana‘ena‘e, caus. na‘ena‘e. Get overcooked, or overbaked. ‘I te ‘uke‘anga mai mātou i te umu,te ‘akana‘ena‘e atū ra te taro. At the time we uncovered the oven, the taro were getting overcooked.

‘akanakiro

‘akanakiro, caus. nakiro. Make aware, to explain, to realise, to understand. Te ‘akanakiro atu nei au ia kōtou kia nakiro meitaki kōtou. I‘m explaining it to you so that you‘ll really understand it.

‘akananave

‘akananave, caus. nanave. Enjoy, delighted, pleased. Ko mātou kia ‘anga‘anga,ko koe kia ‘akananave i te no‘ono‘o ‘ua! While we work, you just laze around enjoying yourself!

‘akanatinati

‘akanatinati, caus. natinati. Gnarl, twist, kink. Kua ‘akanatinati tēnā motu nō‘ou i te meitaki‘anga mai, ‘eā? That cut of yours has gnarled up after healing, eh?

‘akanaunau

‘akanaunau, caus. naunau. Be hasty, impatient. ‘Eia‘a koe e ‘akanaunau vave i te rama,kāre te tai i oma meitaki ake. Don’t be too hasty to torch-fish, the tide has not turned properly yet.

‘akanavenave

‘akanavenave, caus. navenave. Make enjoyable, delightful. Nā‘au rāi e kimi i te rāvenga nō te ‘akanavenave i tō‘ou reo. You yourself must find ways and means of making your voice attractive.

‘akaneke

‘akaneke, caus. neke. Move, or shift sbdy once. E ‘akaneke mānga meangiti ‘ua atu koe kiā koe. You shift it just a little bit towards you.

‘akanekeneke

‘akanekeneke, fq. nekeneke. Edge, move, shift, or shuffle along. ‘Akanekeneke mai kōtou,kia ō mai rātou ki roto. Move along this way so that they can fit in.

‘akanene

‘akanene, caus. nene. Ejaculate semen. Kua ‘akanene ‘aia i tōna tāte‘a ki roto i tēta‘i mō‘ina. He ejaculated his semen into a bottle.

‘akanengonengo

‘akanengonengo, caus. nengonengo. Behave arrogantly, be boastful, haughty, proud. ‘Ea‘a rā ēta‘i tāngata e ‘akanengo-nengo ana rāi ia rātou? Why do some people behave arrogantly?

‘akangākau

‘akangākau, caus. ngākau. Agitate, fidget, fret. ‘Aere mai, ka ‘aere tātou! Kua ‘akangākau kino roa ‘a pēpe! Come, let’s go! Baby is fretting too much!

‘akangāngā‘ere

‘akangāngā‘ere, caus. ngāngā‘ere. Allow to be overgrown with weeds. ‘Ea‘a koe i ‘akangāngā‘ere ‘ua ai i teia ngā‘i? Why have you left this place to be overgrown with weeds?

‘akangārepurepu

‘akangārepurepu, fq. ‘akangarepu. Disturb, or roughen water continuously. Kāre rātou i ‘akaoti ana i te ‘akangārepu-repu i te vai, ē ‘oki ‘ua atu rātou. They never stopped disturbing the water until they departed.

‘akangāteitei

‘akangāteitei, caus. ngāteitei. Elevate, exalt, honour. E ‘akangāteitei atu i tō‘ou metua-tāne ē tō‘ou metua-va‘ine. Honour your father and your mother.

‘akangāueue

‘akangāueue, caus. ngaueue. Move to and fro, shake. E ‘akangāueue ‘oki koe i te pou kia ngāueue nā mua, ka kiriti ei koe. First move the post to and fro to loosen it up before pulling it out.

‘akangē(ngē)

‘akangē(ngē), caus. ngē. Swell, inflame. ‘Ea‘a ō mata i ‘akangēngē ei? Why have your eyes become swollen?

‘akangū(ngū)

‘akangū(ngū), caus. ngū. Grunt. ‘Ea‘a koe i ‘akangū ‘ua mai ei i kona? Why do you just grunt from there?

‘akanga‘ā

‘akanga‘ā, caus.nga‘ā. Break, crack. Nā‘au i ‘akanga‘ā i te karāti? Did you crack the (drinking) glass?

‘akanga‘ae

‘akanga‘ae, caus. nga‘ae. Rip, tear. ‘Ei a‘a roa koe e ‘akanga‘ae i tēnā pona, te rongo maīra koe? Don’t you ever rip that shirt, do you hear?

‘akanga‘anga‘ā

‘akanga‘anga‘ā, caus. nga‘ā. Break, shatter into pieces. Ko‘ai tei ‘akanga-‘anga‘ā mō‘ina ana i kōnei? Who’s been breaking bottles here?

‘akanga‘anga‘ae

‘akanga‘anga‘ae, fq. ‘akanga‘ae. Rip, tear in many places. Nā‘ai i ‘akanga-‘anga‘ae i tēia puka ‘ōu nei? Who tore this new book to pieces?

‘akanga‘oro

‘akanga‘oro, caus. nga‘oro. Make to glide, or slide down in a mass (as avalanche, landslide). Nō te uaua ‘ua i ngā rā akenei, kua ‘akanga‘oro ‘aere ā uta i te maunga. Because of continuous rain in the past few days, … Continue reading

‘akangangata

‘akangangata, caus. ngangata. Make wider, or open up. E ‘akangangata akē na koe i te vā! Make the space (a bit) wider!

‘akangarepu

‘akangarepu, caus. ngarepu. Disturb, roughen (of water). I te pōpongi roa te taime meitaki nō te ‘akangarepu i te vai. The early morning is a good time for disturbing the water.

‘akangaro(ngaro)

‘akangaro(ngaro), rflx. ngaro. Disappear, vanish; get lost, begone. E ‘aka-ngaro viviki atu koe iā koe, ‘inē! Please, get lost quickly!

‘akangaropōina

‘akangaropōina, caus. ngaropōina. Forget, slip from memory. ‘Auraka rava kōtou e ‘akangaropōina mai ia māua. Don’t you ever forget us.

‘akangarungaru

‘akangarungaru, caus. ngaru. Become rough (of the sea). Te ‘akangarungaru maīra te tai i ‘akamatāi mātou i te rama kōura. The sea was getting rough when we began torch fishing for crayfish.

‘akangaue

‘akangaue, caus. ngaue. Disturb, or shake (of newly planted cuttings.). ‘Eia‘a kōtou e ‘akangaue ‘aere i te tiare māori! Don’t you go and disturb the gardenia cuttings!

‘akangenge

‘akangenge, caus. ngenge. Become numb, to tingle. Kua ‘akangenge ōna vaevae nō tei roa te no‘o tāpiki ‘ua‘anga. His legs became numb from sitting cross-legged too long.

‘akangere

‘akangere, caus. ngere. Make to go without, to lack. Kua ‘akangere ‘aia i tāna tamā‘ine i te ‘āpara. He made his daughter go without the apple.

‘akangingiti

‘akangingiti, caus. ngingiti. Catch breath (from stabbing, or shooting pain). Kua ‘akangingiti te tamaiti i te motu‘anga tōna vaevae i te mō‘ina. The boy held his breath when his foot was cut by a broken bottle.

‘akango‘engo‘eā

‘akango‘engo‘eā, caus. ngo‘engo‘eā. Be apathetic, dispirited. ‘Akamāro‘iro‘i! ‘Eia‘a e ‘akango‘engo‘eā tō kōtou manako! Bear up! Don’t be apathetic!

‘akangorengore

‘akangorengore, caus. ngore. Cut very short (of hair, or leaves). Kua ‘akangore-ngore roa‘ia tōna rauru, nō te tunga i tōna katu. His hair was cut really short because of the scabs on his head.

‘akangoru

‘akangoru, caus. ngoru. Enfeeble, slack-en, weaken. E ‘akangoru mai koe i tēnā taura! Slacken off that rope!

‘akangote(ngote)

‘akangote(ngote), caus. ngote. Absorb, suck in, suck up. Nā tēnā ‘oki e ‘aka-ngote mai i te pīrau ki va‘o. That will absorb the pus.

‘akani‘oni‘o

‘akani‘oni‘o, incho. ni‘oni‘o. Bud, shoot, sprout. Kua ‘akani‘oni‘o takere mai te rau ‘ōu o tāku ‘ānani. The new leaves of my orange trees have already sprouted.

‘akaniniore

‘akaniniore, incho. niniore. Become shrivelled, wizened, Kāre pa‘a tēia tīnana-puaka e ‘āngai‘ia ana ki te kai i ‘akaniniore ei. Perhaps, this sow is not fed any food, that is why it’s wizened.

‘akano‘o

‘akano‘o, caus. no‘o. Put, set. Kua ‘akano‘o ‘a Tere iāia ki te pae ‘openga roa. Tere has put her towards the end.

‘akano‘ono‘o

‘akano‘ono‘o, caus. no‘ono‘o. Arrange, organise, set. E ‘akano‘ono‘o meitaki kōrua i te au no‘o‘anga kia ō mai te kātoatoa. Arrange the chairs properly so that everyone will be accommodated.

‘akano‘otū

‘akano‘otū, caus. no‘otū. Make to sit upright. Vai‘o ‘ua kia takoto ‘aia ki raro,‘ei a‘a e ‘akano‘otū mai. Just let her lie down and not have to sit upright.

‘akanoa

‘akanoa, caus. noa. Make common, secular, deconsecrate. ‘I te oti‘anga te kai‘anga‘ōro‘a,kua ‘akanoa te ‘orometua i te toenga o te ‘ōro‘a. At the conclusion of partaking of Holy Communion, the minister deconsecrated the remaining Eucharist.

‘akanoanoa

‘akanoanoa, caus. noanoa. Make common, insignificant, vulgar. Kua ‘akanoa-noa ‘ua tēta‘i pāpaki tangata i tō rātou au marae i tēia tuātau. Nowadays, some people have just made their sacred places common.

‘akanui

‘akanui, caus. nui. Make abundant, large, loud (of sound), vast. ‘Eia‘a koe e ‘akanui roa i te tangi. Don’t make the sound too loud.

‘akanuka

‘akanuka, caus. nuka. Make ledge, step, terrace. Mē ‘akanuka koe iā kona,ka mānea. If you make a terrace there, it will be nice.

‘akanukanuka

‘akanukanuka, caus. nuka. Make ledges, steps, terraces. Kua ‘akanukanuka rātou i te mataara ki runga i te ‘atarau. They made steps up to the pulpit.

‘akaoaoa

‘akaoaoa, caus. oaoa. Make tight. ‘Eia‘a koe e ‘akaoaoa roa i tēnā pona! Don’t you sew that dress too tight!

‘akaoi

‘akaoi, caus. oi. Shake, shove. Kua ‘akaoi pa‘a koe i taku tiare māori. Perhaps you have shaken my gardenia cutting.

‘akaoioi

‘akaoioi, caus. oioi. Rock, shake. E ‘akaoioi mārie ‘ua kōtou kia kore e māringiringi. Just rock (it) gently so that it won’t spill over.

‘akaoma

‘akaoma, caus., rflx. oma1. Lean, slant, slope, tilt. ‘Eia‘a koe e ‘akaoma roa ki mua. Don’t lean too far forward.

‘akaomaoma

‘akaomaoma, fq. ‘akaoma. Lean, slant, tilt. Kua ‘akaomaoma pouroa rātou i te vaitata‘anga atu ki te rē. They all leaned forward on nearing the finishing tape.

‘akaoneone

‘akaoneone, caus. oneone. Make gritty, sandy. Nā‘ai ‘oki i ‘akaoneone iā roto i kōnei? Who made inside here gritty, or sandy?

‘akaonga

‘akaonga, caus. onga. Make extra, excess. E ‘akaonga ‘ua mai ‘ē ta‘i tuāpara one. Just shovel in one extra shovel of sand.

‘akaonge

‘akaonge, caus. onge. Deprive of food, starve. Kāre roa au e ‘akatika kia ‘akaonge koe i tā tāua tamariki. I‘ll never allow you to starve our children.

‘akaono

‘akaono, rflx. ono1. Appear, come in sight. Te ‘akaono mai‘anga te mīmiti ki va‘o,pakakina taku ‘āuri ki runga! As the head appeared, bang went my spear!

‘akaonoono

‘akaonoono, fq. ‘akaono. Appear, bud, come up, show. Viviki tika ai tā‘au ‘ua merēni i te ‘akaonoono mai,‘eā? Your watermelon seeds have really come up fast, eh?

‘akaora

‘akaora, caus. ora1. Revive, stimulate, make aware. Nāna i ‘akaora ‘aka‘ou mai i tēnā au ‘īmene ta‘ito. He revived those old songs.

‘akaoraora

‘akaoraora, rflx. oraora. Be energetic, lively, vigorous. E ‘akaoraora mai ana kōtou ia kōtou kia mataora tā tātou ‘anga‘anga. Liven yourselves up so that we‘ll have an enjoyable get-together.

‘akaori

‘akaori, caus. ori. Have sex with for the first time. Nāna i ‘akaori i tērā tamā‘ine. He was the first to have sex with that girl.

‘akaoriori

‘akaoriori, caus. oriori. Move around (e.g. lulling a baby). ‘Apaina atu ‘a pēpe ‘akaoriori ‘aere‘ia mai nā va‘o. Take baby outside and lull him to sleep.

‘akaoti

‘akaoti, caus. oti. Complete, end, finish. Ka ‘akaoti māua i te ‘uri i te pa‘i āpōpō. We‘ll finish digging our (taro) patch up tomorrow.

‘akaotioti

‘akaotioti, caus. otioti. Put finishing touch, complete. E ‘oki atu kōtou, nā māua e ‘akaotioti ‘aere i te ngā‘i toe. You return and we‘ll put the finishing touches to the remaining unfinished area.

‘akapā‘ī

‘akapā‘ī, caus. pā‘ī. Bathe, shower, wash. E ‘akapā‘ī mai koe ia pēpe, kia tunu atu au i tā tātou kai. You bathe baby while I cook our food.

‘akapā‘aruā

‘akapā‘aruā, caus. pā‘aruā. Be careless, happy-go-lucky, slapdash, negligent. ‘Eia‘a roa atu kōtou e ‘akapā‘aruā mai i tā tātou ‘anga‘anga, ‘inē! Don’t ever be slapdash about our task, please!

‘akapā‘eke‘eke

‘akapā‘eke‘eke, caus. pā‘eke‘eke. Slide, slip, slither (downwards). ‘E meitaki atu te ‘akapā‘eke‘eke mai nā tērā ngā‘i mai. It’s much better to slide (downwards by) that place (over there).

‘akapā1

‘akapā1, caus. pā1. Bat, play games involving bat. ‘Aere mai koe ākōnei, ka ‘akapā mātou iā koe. Come later on, we‘ll make you play (tennis, cricket).

‘akapā2

‘akapā2, caus. pā3. Form a line, row. E ‘akapā mai kōtou nā tai mai i te akau. Form a line from the reef.

‘akapāetaeta

‘akapāetaeta, caus. pāetaeta. Become taut, tight and stiff. Te ‘akapāetaeta mai nei te uaua i ōku vaevae. The muscles of my legs are tightening up.

‘akapākūkū

‘akapākūkū, caus. pākūkū. Thump, thud, bang around. Kua oti ‘ua ana tēnā ‘akapākūkū ‘aere i roto nei i te ‘are. That thumping around in the house should cease.

‘akapākarikari

‘akapākarikari, caus. pākarikari. Make strong and sturdy. Te ‘akapākarikari atu nei māua i tēia tua o te ‘are-umu. We are making this side of the cookhouse strong and sturdy.

‘akapāketaketa

‘akapāketaketa, caus. pāketaketa. Be obstinate, persistent. ‘Akarukea ana e mea mā te ‘akapāketaketa ia kōtou! Hey you guys, stop being obstinate!

‘akapākiakia

‘akapākiakia, fq. ‘akapakia. Bruised, grazed. E matakite, ‘eia‘a e ‘akapākiakia i te ‘ānani mē ‘a‘aki kōtou, ‘inē? Be careful and don’t bruise the oranges when you pick them, please?

‘akapākikokiko

‘akapākikokiko, caus. pākikokiko. Graze, scratch. Kāre e tangata kē i ‘akapākikokiko iā koe, māri rā ko koe ānake rāi. No one else caused your grazes but you alone.

‘akapānu

‘akapānu, caus. pānu. Drift, or float about. Kua ‘akapānu atu ‘a Tere iāia ki tai mai ‘aka‘eke ei i tāna toko. Tere drifted seaward (of us) to lower his ruvettus hook to the bottom.

‘akapāpā

‘akapāpā, caus. pāpā3. Regard as a father, parent, uncle. Ka ‘akapāpā ‘aia iā Tangi, nō te mea, ‘e tungāne ‘a Tangi nō tōna māmā. She regards Tangi as a father because Tangi is her mother’s brother.

‘akapāpākita‘i

‘akapāpākita‘i, caus. pāpākita‘i. Become lopsided, or one-sided. Kua ‘akapāpākita‘i ‘ua tā‘au ‘aere i teia rā. Your walking is lopsided today.

‘akapāpāmarō

‘akapāpāmarō, caus. pāpāmarō. Begin to dry up, recede (of floodwater). Te ‘akapāpāmarō atū ra te vai-puke, mē kāre? The floodwater is receding, isn’t it?

‘akapāpānu

‘akapāpānu, caus. pāpānu. Drift, float freely. Kua ‘akapāpānu ‘aere ‘ua rātou i tua i te taka‘uri‘anga tō rātou poti. They just floated around when their boat capsized.

‘akapāpū

‘akapāpū, caus. pāpū. Elucidate, make clear, explain. E ‘akapāpū meitaki mai koe kia mātou kia pāpū tika ai mātou. Explain carefully to us so that we are quite clear about it.

‘akapāpaku

‘akapāpaku, caus. pāpaku. Make shallow. ‘Eia‘a koe e ‘akapāpaku roa i te rua. Don’t you make the hole too shallow.

‘akapāpunga

‘akapāpunga, caus. pāpunga. Congregate, flock, mill around (of a crowd). Kua ‘akapāpunga ‘aere ‘ua te māpū nā va‘o i te ‘are-tāmataora ‘inapō. The young people were just milling around outside the nightclub last night.

‘akapāreu

‘akapāreu, caus. pāreu. Envelope, cover, wrap. Ka ‘akapāreu rāi tātou ia rātou? Will we be wrapping pāreu material around them?

‘akapātītī

‘akapātītī, fq. ‘akapatī. Splash, spray. Ko‘ai mā tei ‘akapātītī vai ‘aere i roto nei i te ‘are? Who has been spraying water around inside the house?

‘akapātekateka

‘akapātekateka, caus. pātekateka. Make slippery. ‘E kōtou mā, ‘ea‘a kōtou i ‘akapātekateka ai i te mataara? Eh you people, why did you make the pathway slippery?

‘akapāti

‘akapāti, caus. pāti. Pass, qualify (of exams). Māri tōna pū‘āpi‘i ‘ei ‘akapāti iāia i tāna tārērē! It was his teacher who got to qualify him in his exams!

‘akapē

‘akapē, caus. pē1. Become rotten, decayed. E vai‘o ‘ua ana kia ‘akapē ka ma‘ani ei tāua. Leave it awhile to putrefy, then we‘ll fix it up.

‘akapē‘ea

‘akapē‘ea, caus. pē‘ea. How?, What? Te ‘akapē‘ea mai nei kōtou i tō kōtou manako‘anga? What do you think you are doing?

‘akapēia

‘akapēia, caus. pēia. Make like this, show how. I ‘akapēia ‘oki ‘aia i te ma‘ani‘anga. This is how she did it.

‘akapēnā

‘akapēnā, caus. pēnā. How to do. How to do that way. ‘Ea‘a kōtou i ‘akapēnā ai? Why did you do it that way?

‘akapēnei

‘akapēnei, caus. pēnei. Make this way. Nāna rāi ‘oki i karanga mai ē e ‘akapēnei au. She told me to make it this way.

‘akapēpē

‘akapēpē, caus. pēpē. Be soft-ripe, marinated. Kua ‘akapēpē te mitiore, kua tano nō te kai. The mitiore has marinated, it’s ready for eating.

‘akapērā

‘akapērā, caus. pērā. Do, make, show that way. Mē karanga atu au ē, ‘akapērā, e ‘akapērā rāi! When I say, do it that way, then do it that way!

‘akapī

‘akapī, caus. pī1. Become high, or flow (of tide). ‘I tōku manako, te ‘akapī maī ra te tai i tēia nei. I think the tide is getting to high tide now.

‘akapīrau

‘akapīrau, caus. pīrau. Become putrid, smell, rotten. ‘Āē, kua ‘akapīrau te tui ika ā kōrua e tautau maī ra i roto i te rā! Hey, your string of fish hanging out in the sun has become rotten!

‘akapō‘itirere

‘akapō‘itirere, caus. pō‘itirere. Startle, surprise. ‘Eia‘a koe e ‘akapō‘itirere atu ia māmā rāua ko pāpā, ‘inē. Please, don’t startle mum and dad.

‘akapōiri

‘akapōiri, incho. pōiri. Become dark, blurry. Te ‘akapōiri mai nei ōku mata. My eyes are becoming blurry.

‘akapōpōā

‘akapōpōā, caus. pōpōā. Jinx, make unlucky, unsuccessful. ‘I toku manako, nāna e ‘akapōpōā ana i tō tātou tere! I think he’s the one who jinxes our expedition!

‘akapōpōiri

‘akapōpōiri, incho. pōpōiri. Become dark, dim, dusk. Kia ‘akapōpōiri mai ake ka rama ai tāua. When it becomes dark we‘ll begin torch fishing.

‘akapū

‘akapū, caus. pū1. Make another handle, rehandle. Te ‘akapū ‘aka‘oū ra ‘a Tanga i tāna toki. Tanga is fixing another handle to his axe.

‘akapū‘aki‘aki

‘akapū‘aki‘aki, fq. ‘akapū‘aki. Belch repeatedly. Kua ‘akapū‘aki‘aki ‘ua rātou i te kī kino‘anga tō rātou kōpū. They just kept on belching on account of overfull stomachs.

‘akapūenaena

‘akapūenaena, fq. ‘akapūena. Swell up, bloat, bulge. ‘E a‘a i ‘akapūenaena ai tō kōtou kōpū? Why have your stomachs swollen up?

‘akapūko‘u

‘akapūko‘u, caus. pūko‘u. Give a steam or vapour bath. Kua ‘akapūko‘u rātou iā ia ‘inapō. They gave her a vapour bath last night.

‘akapūma‘ana

‘akapūma‘ana, caus. pūma‘ana. Commiserate, condole. ‘Aere mai, ka ‘aere tātou ka ‘akapūma‘ana i tō rātou tūmatetenga. Come, we‘ll go and condole them in their bereavement.

‘akapūnou

‘akapūnou, caus. pūnou. Pick fruit with a long pole with a pushing or thrusting movement. ‘ī ta‘i rāi ‘akapūnou‘anga, topa mai te kuru. With one thrust the breadfruit fell down.

‘akapūnounou

‘akapūnounou, fq. ‘akapūnou. Pick fruit with a long pole with a pushing or thrusting movement. Kāre e nā kona ana te ‘akapūnounou kuru! That’s not the way to pick breadfruits!

‘akapūtī

‘akapūtī, caus. pūtī. Call or treat as a bastard, waif. Nō tō‘ou riri kiāku, i ‘akapūtī mai ei koe ‘iāku? Was it because of your animosity towards me that you called me a bastard?

‘akapūtaka‘iti

‘akapūtaka‘iti, caus. pūtaka‘iti. Jostle, shove, wriggle. Kua ‘akapūtaka‘iti ‘aere rātou ‘e vaitata roa atu ki te rē. They just jostled and shoved around until right close to the goal line.

‘akapūtata

‘akapūtata, caus. pūtata. Make to gape, or open wide. E ‘akapūtata mārie mai ana i ō kōtou taringa, kia ‘akarongo meitaki mai kōtou i tāku reo-‘iku. Open your ears wide and carefully, so that you may hear correctly my last … Continue reading

‘akapūtiki

‘akapūtiki, caus. pūtiki. Knot, or tie up (of hair in a knot). ‘I te tuātau mua, ‘e ‘akapūtiki ana te au toa i tō rātou rauru ka ‘aere ei ki te pūruki. In the olden days, the warriors used to … Continue reading

‘akapūtoto

‘akapūtoto, caus. pūtoto. Be bloody, blood-spotted, bloodshot. ‘E a‘a i ‘akapūtoto ei ngā mata ō‘ou? Why have your eyes become bloodshot?

‘akapūtotototo

‘akapūtotototo, fq. ‘akapūtoto. Be bruised (badly of body), blood-bespotted. Kua ‘akapūtotototo ‘ua tōna kōpapa i muri ake i te taia‘anga e tāna tāne. Her body was badly bruised after being beaten by her boyfriend.

‘akapa‘apa‘a

‘akapa‘apa‘a, caus. pa‘apa‘a. Glorify, praise, boast. Ka ‘akapa‘apa‘a tātou i te Atua nā roto i te reo ‘īmene. We will praise God by singing a hymn.

‘akapa‘e

‘akapa‘e, caus. pa‘e. Swerve, turn, change direction quickly. E ‘akapa‘e poto koe ia tāua ki kaui i mua ‘ua atu i kō. Turn us quickly to the left just up ahead.

‘akapa‘eke

‘akapa‘eke, caus. pa‘eke. Come, slip down (quickly), take a shortcut. E ‘akapa‘eke ‘ua mai koe nā kō! Just come down (quickly by) that way!

‘akapa‘epa‘e

‘akapa‘epa‘e, caus. pa‘epa‘e. Swerve from side to side, zigzag, tack (of vessels). Nō tō rāua konā kava, kua ‘akapa‘epa‘e ‘aere ‘ua tō rāua torōka i runga i te mataara. Because they were drunk, their truck swerved from side to side … Continue reading

‘akapa‘ore

‘akapa‘ore, caus. pa‘ore. Be bald, bared, exposed (of skin, flesh). ‘Ea‘a i ‘akapa-‘ore vave ei tō‘ou ūpoko? Why has your head become bald so quickly?

‘akapae1

‘akapae1, caus. pae1. Cast, or put aside. Mē māoa mai te pāni taro, ‘e ‘akapae ake koe ki te pae. When the saucepan of taro is cooked, put it aside (from the fire).

‘akapae2(pae)

‘akapae2(pae), caus. pae2. Bias, favour, be choosy, selective. ‘Ea‘a koe i ‘akapae ta‘i ‘ua ai iā koe? Why did you favour just one side?; Kua makokore te ‘akakoro-‘anga nō tei ‘akapaepae ‘anga‘anga kōtou. The intention was spoilt because you worked … Continue reading

‘akapakū

‘akapakū, caus. pakū. Make thumping noise, bang, crash, splash. Te ‘akapakū ‘aerē ra tēta‘i to‘orā i tai mai ia mātou. A whale was making thumping noises seaward of us.

‘akapaka

‘akapaka, caus. paka1. Encrust, form scabs (of cuts, sores). Kua ‘akamata te motumotu ‘aere ōna i te ‘akapaka. His cuts have begun to encrust.

‘akapakakina

‘akapakakina, caus. pakakina. Bang, beat, slam. Ko‘ai tērā i ‘akapakakina i te pā? Who was that who slammed the door?

‘akapakapaka

‘akapakapaka, fq. ‘akapaka. Encrust, heal. Te ‘akapakapaka maī ra te ‘une i runga i ōna vaevae. The sores on his legs are encrusting (i.e. healing).

‘akapakapakakina

‘akapakapakakina, caus. pakapakakina. Set off explosives. Nā‘ai kōtou i karanga ē e ‘akapakapakakina paura kōtou ki kōnei? Who told you to come and explode firecrackers here?

‘akapakari

‘akapakari, caus. pakari. Strengthen, support, make sturdy. Ko au tika ai tēta‘i tangata tei ‘akapakari atu i tēnā ‘akakoro‘anga kia rave‘ia rāi. I definitely was one person who strongly supported putting that idea into practice.

‘akapakia

‘akapakia, caus. pakia. Bruise, graze. ‘Ea‘a koe i ‘akapakia ai iā koe? Why did you graze yourself?

‘akapakiko

‘akapakiko, caus. pakiko. Go bald. ‘E viviki tō‘ou ūpoko i te ‘akapakiko, ‘eā? Your head has gone bald quickly hasn’t it?

‘akapana

‘akapana, caus. pana1. Bounce, or leap up, wander off. Tiaki koe,kāre e roa‘ia atu ana,kua ‘akapana ‘aia iāia. You wait, it won’t be long before she‘ll wander off.

‘akapanapana

‘akapanapana, caus. panapana1. Bounce about, leap up and down, jump around nimbly. Te ‘akapanapana ‘aere ‘ua ā‘au, kāre ‘ua rāi i pu‘apinga‘ia mai ana! With all your jumping around, nothing worthwhile came of it!

‘akapapa

‘akapapa, caus. papa. Arrange, dictate, tell. E ‘akapapa mai koe i tōku ‘akapapa‘anga i teianei, ‘ine? Tell me my genealogy now, please?

‘akapapa‘ā

‘akapapa‘ā, caus. papa‘ā. Become a European, white person. ‘Akarukea ana te ‘akapapa‘ā ia kōtou, ‘inē. Please, try to avoid becoming white persons.

‘akapapapapa

‘akapapapapa, caus. papapapa. Prepare, make ready. Te ‘akapapapapa maī ra rātou nō te ‘aere atu ki te moana ‘ī mangā. They are preparing to go out fishing for barra-couta.

‘akapara

‘akapara, caus. para2. Come to a head (of boils). Kāre i ‘akapara ake tēnā ‘ē‘ē nō‘ou? Hasn’t that boil of yours come to a head yet?

‘akaparangi

‘akaparangi, caus. parangi. Make to run (of ink, or paint). Nā‘au i ‘akaparangi i te pēni i tēia ngā‘i? Did you make the paint run at this place?

‘akaparapara1

‘akaparapara1, caus. parapara1. Smear, soil, stain. ‘Ākara meitaki, ko te ‘akaparapara koe i tō pona mānea. Watch carefully or you might stain your nice shirt.

‘akaparapara2

‘akaparapara2, caus. parapara2. Ripen, turn yellow (of leaves). Kua ‘akaparapara vave ‘ua tā‘au nītā. Your pawpaws have ripened quickly.

‘akaparapararā

‘akaparapararā, caus. parapararā. Make a din, noise, rattle etc. ‘Ea‘a koe i ‘akaparapararā ‘aere ei i tēnā au tini? Why are you rattling those tins?

‘akapararā

‘akapararā, caus. pararā. Make noise, rattle, crackle. E ‘aere marū ‘ua tāua, ‘ei a‘a e ‘akapararā. We just tread softly and make no noise.

‘akapararī

‘akapararī, caus. pararī. Smash up, wreck. ‘ī Mara! ‘Ākono meitaki‘ia tō tāua vaka, ‘eia‘a koe e akapararī, ‘inē? Oh Mara! really look after our canoe and don’t wreck it, okay?

‘akaparau

‘akaparau, caus. parau. Be conceited, proud, swollen-headed. Kua ‘akaparau ‘ua rātou, nō te meā ra ē, ko tō rātou māmā te pū‘āpi‘i. They became conceited because their mother was the teacher.

‘akapare

‘akapare, caus. pare1. Put on a crown, hat, or headware. Ko ia ka ‘akapare i te ariki āpōpō. It is he who will crown the High Chief tomorrow.

‘akaparepare

‘akaparepare, caus. parepare2. Decline, or setting (of the sun). Te ‘akaparepare atū ra te rā i uru mai ei māua ki uta. The sun was declining when we came back ashore (in our canoes).

‘akapari

‘akapari, caus. pari1. Accuse, blame. ‘E mea rave kino tika ai koe i ‘akapari ē, nāku i keiā i te puaka ā Ngā! You are most unfair in accusing me of stealing Nga’s pig!

‘akaparu

‘akaparu, caus. paru1. Loosen, slacken. Kua eta kino roa te kiri o te pa‘u, e ‘akaparu mai kōtou i tēta‘i manga. The drumskin is too taut, slacken it a little.

‘akaparukā

‘akaparukā, caus. parukā. Become exhausted, get weaker and weaker. Te ‘akaparukā ‘ua maī ra ‘aia i runga i tōna ro‘i. He lies just exhausted on his bed.

‘akaparuparu

‘akaparuparu, caus. paruparu1. Soften, tenderise, weaken. ‘Ei a‘a koe e ‘akaparu-paru mai i tō māua manako, ka ‘aere atu rāi māua ki mua. Don’t you weaken our intention, we‘ll still go ahead.

‘akaparuparukā

‘akaparuparukā, caus. paruparukā. Be feeble, seasick, weaken. Nō te ravakore o te kai e te kinokino o te moana, kua ‘aka-paruparukā ‘aere ‘ua te pātete. Because of food shortage and rough seas, the passengers just weakened.

‘akapatī

‘akapatī, caus. patī. Splash, splatter. Kua kape rātou i te torōka e ‘akapatī maī ra i te vai i te pae mataara. They dodged the truck that was splashing water (towards them) on the roadside.

‘akapata

‘akapata, caus.pata1. Cause to drip. Nā‘ai i ‘akapata i tō‘ou? Who made you drip with sweat?

‘akapatapata

‘akapatapata, caus. patapata1. Drip, make drip. ‘Āē, te ‘akapatapata mai nei te ua ki raro! Hey, the rain is dripping down!

‘akapateka

‘akapateka, caus. pateka. Smooth, sandpaper. Kua oti iāku tēia ngā‘i i te ‘akapateka. I’ve finished smoothing this area.

‘akapekapeka

‘akapekapeka, caus. pekapeka. Disagree, dispute, quarrel. Kāre au i kite ē, ‘ea‘a koe i ‘akapekapeka mai ei kiāku. I don’t know why you are quarreling with me.

‘akapeke

‘akapeke, caus. peke1. Clear, meet, pay off (of debt). E ‘aere koe e ‘akapeke i tā‘au kaio‘u i tēia taime nei! Go and clear your debt now!

‘akaperepere

‘akaperepere, caus. perepere2, (-pere5). Cherish, care for. Ka ‘akaperepere ‘ua rāi au iā koe ‘ē mate ‘ua atu au. I will always cherish you until I die.

‘akapetepetetue

‘akapetepetetue, caus. petepetetue. Make thick, thicken. E ‘akapetepetetue mai kōtou iā kōnei ki te auau. Make the padding over here thicker.

‘akapetetē

‘akapetetē, caus. petetē. Squash, squeeze. Nā‘au i ‘akapetetē i te pū‘ao meika para ā mātou? Was it you who squashed our paperbag of ripe bananas?

‘akapetetue

‘akapetetue, caus. petetue. Swell, make thick, thicken. ‘I te pao‘anga‘ia tōku mata e te rango-pātia, kua ‘akapetetue katoa mai tōku ngutu. When my eye was stung by the wasp, my lip also swelled.

‘akapeu

‘akapeu, caus. peu. Make a show, show off. E ākā ‘akapeu tika ai tōna i tēia pō nei. She’s really showing off tonight.

‘akapi‘a

‘akapi‘a, caus pi‘a. Make room. Te ‘akapi‘ā ra ‘a Tū i tēta‘i pi‘a-moe nō tāna tamā‘ine. Tu is making another bedroom for his daughter.

‘akapi‘api‘a

‘akapi‘api‘a, caus. pi‘api‘a. Make compartments. Kua oti takere i te kāmuta i te ‘akapi‘api‘a iā roto. The carpenter has already finished making compartments inside.

‘akapiki

‘akapiki, caus. piki2. Bend (over) (tr.), or curve. Mē oti iā koe i te ‘akakeokeo, nāku e ‘akapiki. When you have finished sharpening it to a point, I‘ll do the bending.

‘akapiki(piki)

‘akapiki(piki), caus. pikipiki3. Be cunning, deceive, flatter. Kāre rāi koe i ‘akaruke ake i tēnā ‘anga‘anga ‘akapikipiki tangata nā‘au? You still haven’t desisted from deceiving people?

‘akapikika‘a

‘akapikika‘a, caus. pikika‘a. Make believe, pretend. ‘E a‘a koe i ‘akapikika‘a maki ei iā koe ‘inana‘i? Why did you pretend to be sick yesterday?

‘akapikipiki

‘akapikipiki, fq. ‘akapiki. Bend (over) (tr.). E ‘akapikipiki ‘aere kōrua i te au naero e onoono maī ra ki va‘o. You go and bend over the nails that have pierced through.

‘akapikipikika‘a

‘akapikipikika‘a, caus. pikipikika‘a. Deceive, lie, make false pretence. ‘Auē ia kōtou i te ‘akapikipikika‘a ē! Oh, how you deceive (people)!

‘akapiko

‘akapiko, caus. piko. Make to bow, stoop. E ‘akapiko mai koe i te mōrī i tēta‘i mānga, ‘ei reira e mārama ai. Stoop the lantern a little bit (down), then there will be (more) light.

‘akapikopiko

‘akapikopiko, caus. pikopiko. Bow, courtsy, stoop. Ia rātou e pāraku ra i te tītā ki tō rātou rima, kua ‘akapikopiko ‘aere rātou. They were stooping as they raked the rubbish with their hands.

‘akapini

‘akapini, caus. pini1. Complete, or fill up (remainder of planting land, or plot). E vao‘o ngā rua kūmara toe, nāku e ‘akapini i te tanu. Leave the remaining kumara holes, I‘ll complete planting (them).

‘akapipini

‘akapipini, caus. pipini. Hide, conceal. ‘E a‘a tā‘au e ‘akapipini ‘aerē ra nā muri ia rātou? Why were you trying to hide behind them?

‘akapipiri

‘akapipiri, caus. pipiri. Cling, or stick fast to. Mārie koe i te ‘uti‘anga, nō reira te ‘eke i viviki ei i te ‘ākapipiri iāia i roto i tōna rua. You were slow in pulling (your line up), that’s why the … Continue reading

‘akapiri

‘akapiri, caus. piri1. Make man and wife, join, marry, unite. ‘I te mate‘anga te tuakana, kua ‘akapiri ‘ua‘ia atu tōna teina. When the older brother died, his wife (widow) was married to his younger brother.

‘akapiripiri

‘akapiripiri, caus. piripiri. Come close, crowd together, cram up. Mē tanu koe i ēia ‘uri, ‘ei a‘a koe e ‘akapiripiri roa, e ‘akavaravara rā koe. When you plant these shoots, don’t crowd them too close, but spread them out.

‘akapititī

‘akapititī, caus. pititī. Make to spurt, squirt. ‘Eia‘a koe e ‘akapititī mai i tā‘au kiri-vai ki kōnei! Don’t you squirt your hose over here!

‘akapo‘epo‘e

‘akapo‘epo‘e, caus. po‘epo‘e. Dim, or lower (of flame, or light). Kā roa tāua i te tiaki‘anga, ‘ē ngari koe i te ‘akapo‘epo‘e i tō tāua mōrī. We‘ll have a long wait, so you had better dim our lantern.

‘akapoapoa

‘akapoapoa, caus. poapoa. Make smelly, stink (of fish smell). Ko ‘ai tēia i ‘akapoapoa iā roto i tēia pi‘a? Who has made a stink in this room?

‘akapoe

‘akapoe, caus. poe1. Put, or make to wear (of earrings, or flower on the ear). Kua ‘akapoe rātou i tā rātou ‘unaonga-va‘ine ki te poe-kutekute. They put ruby earrings in their daughter-in-law’s ears.

‘akapoko

‘akapoko, caus. poko1. Dent. Kino atu tā‘au! Te ‘akapoko atū ra koe i tēnā ngā‘i! You‘re worse! You are denting that place!

‘akapokopoko

‘akapokopoko, fq. ‘akapoko. Make dents, cavities, hollows. E ‘aere e ‘akakīkī i te au ngā‘i i akapokopoko ‘aere‘ia e te tamariki. Go and fill in the spots that have been dented by the children.

‘akaponga

‘akaponga, incho. ponga. Become knotted (of wood). Ko te rākau meitaki tika ai tēia nāringa kāre i ‘akaponga i kōnei. This would have been the ideal timber if only it wasn’t knotted here.

‘akapongaponga

‘akapongaponga, caus. pongaponga. Become pitted, or scarred. ‘E a‘a rā tēia au nū i ‘akapongaponga ai, ‘ē kāre ērā? Why have (the surfaces of) these nuts become pitted and those (yonder) are not.

‘akapopo

‘akapopo, incho. popo1. Decay, rot (inside of a tree). Manuia, kāre i ‘akapopo roa ki roto. It’s lucky that it (tree trunk) hasn’t rotted right through.

‘akapori

‘akapori, caus. pori. Blanch, fatten, massage. Kua kore te ‘anga‘anga ‘akapori i te au tamariki tamā‘ine ā te ‘ui-mata‘iapo i tēia tuātau nei. The practice of blanching and massaging high-ranking daughters is no more today.

‘akaporo

‘akaporo, caus. poro1. Make, or repair heel (of shoe). ‘Apai mai kia ‘akaporo au i tō‘ou tāmaka. Bring (them), so that I can repair the heels of your shoes.

‘akapoto

‘akapoto, caus. poto. Shorten. E ‘akapoto mānga meangiti ‘ua mai koe i tēnā rākau. Just shorten that piece of wood a little.

‘akapotonga

‘akapotonga, caus. potonga. Apportion, cut into parts, section. Kua ‘akapotonga mai rāi tōna pāpā i tēta‘i potonga ‘enua nōna. Her father has apportioned her a piece of land.

‘akapotongio

‘akapotongio, caus. potongio. Make, or cut very short. Nāringa kāre koe i ‘akapotongio, kā tūkati meitaki tika ai tēia pa‘u‘anga. If only you hadn’t cut them too short, this join would have fitted nicely.

‘akapotopoto

‘akapotopoto, caus. potopoto. Shorten, trim. ‘I nā, te mānea ‘uā ra te ‘akapotopoto i te rauru, mē kāre āinei? See, trimming the hair short looks nice, does it not?

‘akapotopotonga

‘akapotopotonga, caus. potopotonga. Cut, or divide into pieces, sections. Kua oti takere tēnā ‘enua i te ‘akapotopotonga ‘aere‘ia. That land has already been divided into pieces.

‘akapou

‘akapou, caus. pou1. Complete, or finish off. Nō te Ma‘anākai au i ‘akapou ei i te kiriti mai i tēnā pa‘i taro. I finished off harvesting that taro patch on Saturday.

‘akapu‘aki

‘akapu‘aki, caus. pu‘aki. Make belch, burp. Mē oti ‘a pēpē i te kai ū, ‘e ‘akapu‘aki ‘ua rāi koe iā ia. When baby finishes having her milk, always make her belch.

‘akapu‘apinga

‘akapu‘apinga, caus. pu‘apinga. Develop, enhance, enrich, extend. Kaimoumou tika ai tēnā kite nō‘ou mē kāre koe e ‘akapu‘apinga. That knowledge of yours is wasted if you don’t make something of it.

‘akapu‘ata

‘akapu‘ata, caus. pu‘ata. Open up. E ‘akapu-‘ata mai ana koe i ngā taringa ō‘ou! Open your ears!

‘akapu‘erākā

‘akapu‘erākā, caus. pu‘erākā. Leave gaping, open wide. ‘E a‘a i ‘akapu‘erākā ‘ua‘ia ai? Why was it left gaping wide?

‘akapuaka

‘akapuaka, caus. puaka. Liken to a pig, call someone a pig. ‘ī koe, ‘e a‘a koe i ‘akapuaka atu ei iā Rere? Hey you, why did you call Rere a pig?

‘akapuangi

‘akapuangi, caus. puangi. Waft (of air, wind). Te ‘akapuangi mārie ‘ua maī ra te matangi nā roto i te māramarama. The wind is wafting softly through the window.

‘akapue‘u

‘akapue‘u, caus. pue‘u. Billow up, or scatter (as a cloud of dust). E purūmu mārie ‘ua mai koe iā kona, ‘ei a‘a koe e ‘akapue‘u, ‘inē? Just sweep over there carefully and try not to billow the dust up, won’t … Continue reading

‘akapuena

‘akapuena, caus. puena. Bloat, distend, swell up. Kua ‘akapuena tō‘ou kirione pātikara. Your bicycle tyre has swelled up.

‘akapuke

‘akapuke, caus. puke2. Heap, or pile up. E ‘akapuke mai rāi ‘oki kōrua i tēta‘i puke one nā kōrua. You two pile up a heap of sand for yourselves.

‘akapuku

‘akapuku, caus. puku. Clench of fist, to knot. ‘Ei a‘a koe e ‘akapuku mai i tō‘ou rima i kona, ka motokia atu e au tō‘ou ūpoko! Don’t clench your fist to me, or I‘ll box your head!

‘akapukupuku

‘akapukupuku, caus. pukupuku. Flex muscles. Mānea tika ai te ‘akapukupuku uaua ā te au māpū-‘akatumutumu ‘inapō. The muscle flexing of the young body builders last night was really nice.

‘akapunupunu

‘akapunupunu, caus. punupunu. Become round. ‘E a‘a tēia arā-pō? Kua ‘akapunu-punu te marama. How is the moon tonight? It is full.

‘akapunupunua

‘akapunupunua, caus. punupunua. Become pupae of honeybee larvae. Kāre e meitaki ana te meri, kua ‘akapunupunua. The honey is no good, it’s full of pupae.

‘akapupū

‘akapupū, caus. pupū. Break out in pimples, rashes. ‘E a‘a ‘oki tēnā e ‘aka-pupū maī na i muri i tō mokotua? And what’s that breaking out on your back?

‘akapupū

‘akapupū, caus. pupū3. Blister, bubble, erupt, swell up. E ‘ākara meitaki koe i tēnā ngā‘i e ‘akapupū maī ra te pēni. Watch that place carefully where the paint is bubbling up.

‘akapupu

‘akapupu, caus. pupu. Make a group, or team. ‘Ei a‘a koe e ‘akapupu vave ia rātou, kia tae roa atu au. Don’t group them yet until I get there.

‘akaputa‘ua

‘akaputa‘ua, caus. puta‘ua. Bankrupt, make destitute, very poor. ‘Āē, ‘ei a‘a ‘oki koe e ‘akaputa‘ua vave mai i tō tāua toa! Hey, don’t you just bankrupt our store so quickly!

‘akaputa1

‘akaputa1, caus. puta1. Make a hole, perforation, puncture. Nāku i ‘akaputa i tēnā ngā‘i o tōna vaka. I holed that part of his canoe.

‘akaputa2

‘akaputa2, caus. puta2. Make an appearance, come forth. Kāre roa au i kite atu ana i tō ratou ‘akaputa mai ‘anga. I just didn’t see them making their appearance.

‘akaputaputa

‘akaputaputa, fq. ‘akaputa1. Make holes, perforations. Kāre au i karanga atu ana ē, e ‘akaputaputa pou roa kōtou! I didn’t tell you to make holes in all of them!

‘akaputu

‘akaputu, caus. putu. Assemble, gather together, muster. Ka ‘aere au ka ‘akaputu ‘akari nā te puaka. I‘m going to gather coconuts for the pig(s).

‘akaputunga

‘akaputunga, caus. putunga. Allot, apportion, parcel out. Kua oti ia māua i te ‘akaputunga ‘aere i te kai mei tā‘au i ‘akaue mai. We’ve completed apportioning the food as you have instructed.

‘akaputuputu

‘akaputuputu, fq. ‘akaputu. Assemble, congregate, gather together. E ‘akaputu-putu pou roa mai kōtou āpōpō ki kōnei. All of you assemble here tomorrow.

‘akarēra

‘akarēra, caus. rēra. Make rails, struts. Ko tā tātou ‘anga‘anga ‘openga ia, koia ‘oki, ko te ‘akarēra i te porotito. That would be our last task, that is, to put the rails up for the verandah.

‘akarū

‘akarū, caus. rū2. Make quiver, shake, tremble, vibrate. E vao‘o ‘ua atu koe iāia, ‘eia‘a koe e ‘akarū atu. You just leave him alone and don’t make him tremble.

‘akarūti

‘akarūti, caus. rūti. Make to lose. Kāre au e ‘ēkōkō ē, ‘e mea ‘akarūti rāi nā rātou kia rūti rātou! I’ve no doubt that they purposely meant to lose (the game)!

‘akarangatira

‘akarangatira, caus. rangatira. Elevate, honour, liberate. Kua ‘akarangatira mātou iā koe i tēia rā nei, kia manava roa koe. Today, we have elevated you (in rank and status), may you live long.

‘akarangirangi

‘akarangirangi, caus. rangirangi. Be cloudy, overcast. Kua ‘akarangirangi ‘ua tēia rā, ‘e a‘a rā tē kā tupu? Today has remained overcast, (I wonder) what will happen.

‘akarapa

‘akarapa, caus. rapa. Flash, or rotate (blade of oar or paddle in the air). Te ‘akarapa maī ra ‘a Tanga i tāna ‘oe. ‘Ea‘a rā? Tanga is flashing his paddle. (I wonder) why?

‘akaraparapa

‘akaraparapa, caus. raparapa. Make flat-sided and tapered. ‘Eia‘a koe e tarai ‘akaraparapa roa iā muri i tō‘ou vaka. Don’t taper off the stern of your canoe too much.

‘akarapurapu

‘akarapurapu, caus. rapurapu. Hurry up, rush. Nā‘au ‘ua rāi e ‘akarapurapu mai ia rātou, ‘ei reira e tāviviki mai ei! Only you can hurry them along, and then they will get a move on!

‘akararata

‘akararata, caus. rarata. Become docile, tame. Te ‘akararata ‘aere ‘ua maī ra ngā toa puakani‘ō ra, mē kāre? Those two billygoats are slowly becoming tame, aren’t they?

‘akarava

‘akarava, caus. rava1. Make adequate, enough, sufficient. Nā kōtou e ‘akarava mai i te kīnaki āpōpō. You will provide us with sufficient relish tomorrow.

‘akareka

‘akareka, caus. reka. Make enjoyable, likeable, pleasant. ‘E tangata kite ‘aia i te ‘akareka ‘ūtē. He’s good at making ‘ūtē singing enjoyable.

‘akarekareka

‘akarekareka, caus. rekareka. Make cheerful, glad, happy. ‘Ei a‘a koe e ‘akamātau i te ‘akarekareka ‘ua ia rātou! Don’t you get into the habit of making them cheerful! (i.e. don’t spoil them too much).

‘akareki

‘akareki, caus. reki2. Make to jump, leap, spring. Kua ‘akareki ‘a Tangi i tōna ‘oro‘enua ki tēta‘i tua mai o te ta‘engā-vai. Tangi made his horse leap across to the other side of the drain.

‘akarenga

‘akarenga, incho. renga. Become golden, yellow (i.e. to ripen). Te ‘akarenga maī ra te vī i tēia nei. The mangoes are beginning to ripen.

‘akarengarenga

‘akarengarenga, caus. rengarenga. Be yellowish. ‘Āē, kua tū‘ia pa‘a koe e te maki pīva-rengarenga i ‘akarengarenga ai ō ngā mata. Hey, you’ve probably contracted hepatitis hence your eyes are becoming yellowish.

‘akarepo

‘akarepo, caus. repo. Besmear, besmirch, sully. Kāre ‘ua rāi au i kite ē, ‘ea‘a ‘aia i ‘akarepo mai ei ‘iāku. I just do not know why she has besmirched me.

‘akarere

‘akarere, caus. rere. Fly (tr.). Kua kite te tamā‘inē ra i te ‘akarere pa‘īrere i tēia nei. That girl knows how to fly aeroplanes now.

‘akarererere

‘akarererere, fq. ‘akarere. Fly (tr.), make sail through the air. Te ‘akarererere manu maī ra rātou i ta‘atai. They are flying kites at the seashore.

‘akareva

‘akareva, caus. reva3. Make, or leave a space. E ‘akareva rāi koe iā raro i te pā, kia marū te vā‘i‘anga ‘ē te ‘ōpani ‘anga i te reira. Make a space under the door so that it can be opened … Continue reading

‘akarevareva

‘akarevareva, caus. revareva. Make loose (of clothing). Mē tui anake koe i tōku pōna, ‘e ‘akarevareva koe iā raro i te kēkē. When you sew my dress, make it loose under the armpits.

‘akarikarika

‘akarikarika, caus. rikarika. Horrify, terrify. Kua ‘akarikarika mai ‘aia ‘iāku i roto i tāku moemoeā. He terrified me in my dream.

‘akarikiriki

‘akarikiriki, caus. rikiriki. Diminish, make smaller, reduce (in size, quantity). E ‘akarikiriki mai koe i tō te tamariki vāito kāti‘ēra. Make the children’s castor oil doses smaller.

‘akario

‘akario, incho. rio2. Wilt, wither. Te ‘akario atū ra tēnā kā‘ui mario. That bunch of bananas is wilting.

‘akariorio

‘akariorio, fq. ‘akario. Become deformed, wilted, or withered. E ‘akariorio ‘ua ana rāi te meika i te tuātau paroro. Bananas often become withered during colder months.

‘akaripo

‘akaripo, caus. ripo. Become calm, abate (of the wind). Kua ‘akaripo te matangi ka meitaki te ramarama i tēia pō. The wind has calmed down, it will be good for torch fishing tonight.

‘akariri

‘akariri, caus. riri1. Make angry, to inflame, vex. ‘Eia‘a koe e ‘akariri atu iāia, ko te kore ā‘ea ‘aia e ‘oko mai i tēta‘i ‘āuri-tui-kāka‘u nāku. Don’t make her angry, or she may not buy me a sewing machine.

‘akaririnui

‘akaririnui, caus. ririnui. Make powerful, strong, intense. E ‘akaririnui mai koe i te taotaomi mai i tōku mokotua. Press strongly on my back.

‘akariririri

‘akariririri, caus. riririri. Become irritable, angry, miffed. ‘Ea‘a rātou i ‘akariririri ‘aere ‘ua ai ‘inapō? Why did they become irritable last night?

‘akariro

‘akariro, caus. riro. Cause to become. Te ‘akariro nei koe ia mātou ē, ‘e nēneva nā‘au! You are causing us to become your fools!

‘akarito

‘akarito, caus. rito. Cherish, foster, treasure. ‘E mea meitaki kia ‘akarito kōtou i tō kōtou tua‘ine ‘okota‘i. It’s a good thing that you cherish your only sister.

‘akaroāngarere

‘akaroāngarere, caus. roāngarere. Make extremely long, or tall, extend. Te ‘akaroāngarere atū ra rātou i tō rātou ngā‘i tō‘anga pa‘īrere. They are extending their airstrip further.

‘akaro‘i

‘akaro‘i, incho. ro‘i. Become bored, fatigued, fed up, tired, weary. Te ‘akaro‘i mai nei au i tēnā ‘anga‘anga! I‘m getting fed up with that work!

‘akaro‘iro‘i

‘akaro‘iro‘i, fq. ‘akaro‘i. Become tired, bored, weary, fatigued. ‘Eia‘a kōtou e ‘akaro‘iro‘i i te ‘akarongorongo atu‘anga i tāna au tua. Don’t become bored at listening to his stories.

‘akaroa

‘akaroa, caus. roa. Elongate, lengthen, prolong. Kāre au e ‘akaroa roa i tāku kōrero i tēia a‘ia‘i. I won’t prolong my speech too much this evening.

‘akaroeroe

‘akaroeroe, caus. roeroe. Be despaired, despondent, desolate. Kua ‘akaroeroe ‘aia i te riro‘anga tāna tāne i te va‘ine kē. She was desolated when her husband was taken by another woman.

‘akarongo

‘akarongo, caus. rongo. Hear, listen. E ‘akarongo meitaki mai kōtou ki tāku ka tuatua atu ki a kōtou. Listen carefully to what I‘m going to say to you.

‘akarongorongo

‘akarongorongo, fq. ‘akarongo. Hear. Kua ‘akarongorongo ana mātou i tēnā nūti, kāre rā mātou i pāpū meitaki ē, mē ‘e tika, mē kāre. We’ve heard about that news, but we‘re not quite sure whether it is true, or not.

‘akaroro

‘akaroro, caus. roro1. Eat with gusto. Mē ‘akaroro mai ‘a Rima i tāna kai, ‘inangaro atu rāi koe kia kai koe. When Rima eats with gusto, you‘ll want to eat also.

‘akaroroa

‘akaroroa, caus. roroa. Grow long (of hair, beard). Kua ‘akaroroa ‘aia i tōna rauru i te mate‘anga tōna pāpā. He grew his hair long when his father died.

‘akaruai

‘akaruai, incho. ruai. Be uneatable, unpalatable (of root crops, e.g. manioc). Kāre tā‘au māniota i ‘akaruai ake? Hasn’t your arrowroot become uneatable yet?

‘akaruaki

‘akaruaki, caus. ruaki. Make to spew, or vomit. E rapu kōtou i te ‘akaruaki mai iāia, kia pou tākiri mai tāna i kai ana ki va‘o. Try to get her to spew out everything that she has eaten.

‘akaruarua

‘akaruarua, caus. ruarua. Make holes, pits. Nā‘ai i ‘akaruarua ‘aere iā kōnei? Who’s made holes around here?

‘akaruerue

‘akaruerue, incho. ruerue. Become upset, nauseated (of stomach). Te ‘akaruerue maī na tō kōpū? Is your stomach getting upset?

‘akaruru

‘akaruru, caus. ruru1. Keep together, united. Ko tā‘au ‘anga‘anga ia, e ‘akaruru mai i te tangata. That’s your job, to keep the people together (or united).

‘akaruru

‘akaruru, caus. ruru2. Shelter (from rain, sea, wind). ‘I te tuātau ‘uri‘ia, e ‘akaruru ana te au pa‘ī tākie ki Māngarongaro. During the hurricane season, the sailing ships used to shelter in Māngarongaro.

‘akatā

‘akatā, caus. tā. Make fight, attack. Kua ‘akatā ‘aia i tōna toa-‘oro‘enua ki tō Rata. He made his stallion fight Rata’s.

‘akatā‘ī‘ī

‘akatā‘ī‘ī, caus. tā‘ī‘ī. Get tangled, snarled. ‘Ākara meitaki mai koe, ‘eia‘a koe e ‘akatā‘ī‘ī mai i tā tāua ngā kati. You keep a sharp eye, don’t get our fishing lines snarled up.

‘akatā‘ū‘ū

‘akatā‘ū‘ū, caus. tā‘ū‘ū. Make the ridge of a house. Te ‘akatā‘ū‘ū maī ra rātou i te ‘are i tēia nei. They are putting in the ridge of the house now.

‘akatā‘ae

‘akatā‘ae, caus. tā‘ae. Act like a demon, monster; be ferocious. ‘Ea‘a koe i ‘akatā‘ae mai ei iā koe mei tērā roa ai te tū? Why did you behave monstrously like that?

‘akatā‘inu

‘akatā‘inu, caus. tā‘inu. Anoint. Nā te ‘orometua rāi o te ‘ōire e ‘akatā‘inu ia kōtou ā tēra Sābati ki mua. It will definitely be the minister of the village that will anoint you this coming Sunday.

‘akatā‘inu‘inu

‘akatā‘inu‘inu, caus. tā‘inu‘inu. Oil, or grease something. Mē putuputu koe i te ‘akatā‘inu‘inu i te au ‘īnere, kāre ia rātou e parapararā. If you oil the hinges regularly, they won’t squeak.

‘akatā‘ipa

‘akatā‘ipa, caus. tā‘ipa. Make askew, or crooked. ‘E mānea ake mē ‘akatā‘ipa koe i tō‘ou pare nā kōnei! It’s nicer looking if you wear your hat tilted like this!

‘akatā‘ipa‘ipa

‘akatā‘ipa‘ipa, fq. tā‘ipa‘ipa. Skew, tilt, slant. ‘Ea‘a koe e ‘akatā‘ipa‘ipa ana rāi i tā‘au tātā? Why do you always write slanted?

‘akatā‘uri‘uri

‘akatā‘uri‘uri, caus. tā‘uri‘uri. Rock from side to side, lurch. Kua ‘akatā‘uri‘uri te mou-‘oe i te pa‘ī kia ruaki te pātete! The steersman rocked the ship from side to side in order to make the passengers vomit!

‘akatākotokoto

‘akatākotokoto, caus. tākotokoto. Lay down. E ‘akatākotokoto kōtou i te au poupou ki te pae i tō rātou au va‘arua. Lay down the posts beside their holes.

‘akatāmaka

‘akatāmaka, caus. tāmaka. Put shoe on, to shoe. Kua oti ngā ‘oro‘enua ō‘ou i te ‘akatāmaka? Have you completed shoeing your (two) horses?

‘akatāne

‘akatāne, incho. tāne. Act like a man, have manly qualities; be a tomboy. Mei tōna tamariki‘anga mai tēnā tamā‘ine i te ‘akatāne ‘aere‘anga mai. That girl has been a tomboy ever since she was a child.

‘akatānga

‘akatānga, caus. tānga. Incline, lean (out or in). E ‘akatānga kōtou ki ama! Lean out towards the outrigger!

‘akatārevakē

‘akatārevakē, caus. tarevakē. Make to err, do wrong. ‘Ea‘a koe i ‘akatārevakē mai ei iāku? Why did you make me do the wrong thing?

‘akatāupe

‘akatāupe, caus. tāupe1. Make something bend over, or droop. E ‘akatāupe mai ana koe i tēna ‘ātavā vī, ‘e vī para ‘oki tāku e kite atu nei. Bend that mango branch down as I can see a ripe mango.

‘akatāupeupe

‘akatāupeupe, caus. tāupeupe. Bending, or drooping. Kua ‘akatāupeupe ‘ua tāna ‘ānani nō te ra‘i o te ‘ua i tēia mata‘iti. His orange trees are drooping because of the heaviness of fruit this year.

‘akatāvini

‘akatāvini, caus. tāvini. Make to be a servant. Ko ‘ai tā‘au ka ‘akatāvini koe? Who are you going to make to be your servant?

‘akatī‘ae

‘akatī‘ae, caus. tī‘ae. Infuriate, tease. E no‘o mārie ‘ua koe,‘eia‘a koe e ‘akatāe atu iāia. You just sit down quietly and don’t tease her.

‘akatī‘ae‘ae

‘akatī‘ae‘ae, caus. tī‘ae‘ae. Enrage, infuriate, tease. Kāre te ‘akatī‘ae‘ae tangata i te ‘anga‘anga meitaki. Infuriating people is not a good thing (to do).

‘akatīkaokao

‘akatīkaokao, caus. tīkaokao. Lean, list, tilt sideways. E ‘akatīkaokao koe i te paero kā kapu ei koe. Tilt the barrel sideways before you bale it out.

‘akatīnainai

‘akatīnainai, caus. tīnainai. Be in deep, sound (sleep). Kia ‘akatīnainai meitaki te moe ā tō māmā,ka totoro mārie ei koe ki va‘o. When your mother is sleeping soundly, then you may creep out stealthily.

‘akatīpapa

‘akatīpapa, caus. tīpapa. Lie down face downwards. Kua ‘akatīpapa rātou ia rātou ki mua i te aroaro o te ariki. They laid themselves down face downwards before the presence of the king.

‘akatīpoki

‘akatīpoki, caus. tīpoki. Turn over (face downwards). Kua ‘akatīpoki kōrua i te vaka? Have you (two) turned the canoe over?

‘akatīpokipoki

‘akatīpokipoki, caus. tīpokipoki. Turn face down, or upside down. E ‘akatīpoki-poki pouroa i te au mereki kia kore e tauria e te rango. Turn all the plates downwards so that they won’t be perched on by the flies.

‘akatīpoto

‘akatīpoto, caus. tīpoto. Make short, short cut. Kua ‘akatīpoto ‘ua mai rātou nā roto mai i te one merēni. They just took a shortcut through the watermelon plot.

‘akatīra‘a

‘akatīra‘a, caus. tīra‘a. Make to lie flat on one’s back, to lie flat side down. E ‘akatīra‘a meitaki ‘oki koe,ka vāito ei koe. Make sure that you have it lying flat down before you start measuring.

‘akatīra‘ara‘a

‘akatīra‘ara‘a, caus. tīra‘ara‘a. Make to lie flat side down. Kua oti pou roa ia kōtou i te ‘akatīra‘ara‘a ‘aere? Have you completed lying them flat side down?

‘akatīrekireki

‘akatīrekireki, caus. tīrekireki. Limp, hobble, be unstable. ‘Ea‘a ‘aia i ‘akatīreki-reki ‘aere ei? Why is he hobbling about?

‘akatīroa

‘akatīroa, caus. tīroa. Stretch out. ‘I nā kia ‘akatīroa mai i tēnā vaevae. Now stretch out that leg (towards me).

‘akatīroaroa

‘akatīroaroa, caus. tīroaroa. Lay length-wise. Kā tano ‘ua mē ka ‘akatīroaroa mai kōtou ki kōnei. It would be alright if you were to lay them lenghthwise towards here.

‘akatītiko

‘akatītiko, caus. tītiko. Make to defecate, evacuate the bowels. Kua ‘akatītiko koe ia pēpe? Did you take baby to his potty to make him defecate?

‘akatōānu

‘akatōānu, incho. tōānu. Become nauseated, revolted. ‘I ‘akatōānu mai ei au,ākā ‘anga‘anga iāku i te tāpū i tōku ruaki. When I got nauseous, it took a great effort on my part to stop from vomiting.

‘akatō1

‘akatō1, caus. tō6. Make to alight, land, perch. Te ‘āpi‘ipi‘ī ra ‘aia iāia i te ‘akatō pa‘īrere. He’s teaching himself to land a plane.

‘akatō2

‘akatō2, caus. tō8. Make to fight. Nā‘ai ēnā toā-moa e ‘akatō na kōtou? Whose roosters are you making to fight?

‘akatōmarumaru

‘akatōmarumaru, caus. tōmarumaru. Become overcast, cloudy, shady. Kua ‘aka-tōmarumaru te rangi,kā ua. The sky has become overcast, it will rain.

‘akatōpā

‘akatōpā, caus. tōpā1. Clear, cause to heal (by sexual intercourse the superincisional scab of penis). Kua tano tō‘ou nō te ‘akatōpā ākōnei. Your (superincisional scab) will be ready for healing by having sex later.

‘akatōpēpē

‘akatōpēpē, caus. tōpēpē. Become rotten, decayed, footrotted. Nō te ‘eke ‘ua ki roto i te vari i ‘akatōpēpē ei ōna vaevae. Entering the swamp so often has given him footrot.

‘akatōpata

‘akatōpata, caus. tōpata. Make drip, dribble. E ‘akatōpata takita‘i ‘ua mai koe,‘inē? Just make it drip drop by drop, okay?

‘akatōpatapata

‘akatōpatapata, caus. tōpatapata. Make drips, drops. Nā‘au rāi e kimi mai i te rāvenga nō te ‘akatopatapata mārie mai‘anga i te vai-rākau. You yourself will have to find the ways and means of dripping the medicine slowly.

‘akatū

‘akatū, caus. tū1. Make to stand up, erect, build. Kāre ‘aia e rapurapu ana i te ‘akatū i tōna ‘are. He’s not in a hurry to build his house.

‘akatū

‘akatū, caus. tū2. Ape, imitate, impersonate. Ko ‘ai tā‘au e ‘akatū maī ra i nakōnei? Who were you impersonating a while ago?

‘akatū‘era‘era

‘akatū‘era‘era, fq. ‘akatū‘era. Open up, make ajar. E ‘akatūera‘era ‘oki kōtou i te māramarama e ‘aere mai ei te reva ‘ōu ki roto nei. Open up the windows and the fresh air will come in.

‘akatūkē

‘akatūkē, caus. tūkē. Alter, change, vary. Kāre au e ‘inangaro ana kia ‘akatūkē koe i tāku ‘akano‘o‘anga. I don’t want you to alter my arrangement.

‘akatūkēkē

‘akatūkēkē, caus. tūkēkē. Vary, diversify, alternate. Ka mānea tā‘au tūtū pēni mē ‘akatūkēkē koe i te au kara. Your painting will be nice if you vary the colours.

‘akatūkētūkē

‘akatūkētūkē, caus. tūkētūkē. Change, alter, chequer. Nā kōtou pa‘a i reira e ‘akatūkētūkē ‘aere atu iā roto. Perhaps you people will make the changes internally.

‘akatūkatau

‘akatūkatau, caus. tūkatau. Make capable, skilful, eloquent. Nā‘au e ‘āpi‘i mai i te ‘akatūkatau i tāku kōrero. You will teach me to make my speech eloquent.

‘akatūkati

‘akatūkati, caus. tūkati. Join, meet. ‘Āriāna,kia ‘aere atu au ka ‘akatūkati ei tāua. Hold on until I get there, then we‘ll join (them).

‘akatūkekē

‘akatūkekē, caus. tūkekē. Make different, or separate. E ‘akatūkekē rāi koe i tā‘au au putunga ki tāna. Make your heaps different from hers.

‘akatūkia

‘akatūkia, caus. tūkia. Make contact, hit, touch, brush against. Kia matakite,ko te ‘akatūkia mai koe i tōku ‘ē‘ē! Watch out, lest you hit my boil!

‘akatūmatetenga

‘akatūmatetenga, caus. tūmatetenga. Afflict, agonise, distress. ‘Eia‘a koe e ‘aka-tūmatetenga ‘ua atu i ngā rū‘au. Don’t distress the old folks further.

‘akatūpā‘oro‘oro

‘akatūpā‘oro‘oro, caus. tūpā‘oro‘oro. Slide, skid, slither. ‘E māmā ake pa‘a mē ‘akatūpā‘oro‘oro mārie tātou i tēia ki raro. Perhaps it would be easier if we slid this down slowly.

‘akatūpātī

‘akatūpātī, caus. tūpātī. Form, or stand in line, rank, row. Mānea tika ai tō rātou ‘akatūpātī mai‘anga. They really looked smart as they stood in their lines.

‘akatūpara

‘akatūpara, caus. tūpara. Rub out,erase, blot, smudge. ‘E ‘akatūpara atu koe i tēnā,ko tēia tā‘au e tātā. Rub that out and write this (instead).

‘akatūparapara

‘akatūparapara, caus. tūparapara. Smear, smudge, erase. ‘Ea‘a kōrua i ‘akatūpara-para ai i tā kōrua puka? Why have you (two) smudged your books?

‘akatūtū

‘akatūtū, caus. tūtū. Act, dramatise, mime, practise. Te ‘akatūtū maī ra rātou i tā rātou peu tupuna. They are dramatising their legend.

‘akata‘a

‘akata‘a, caus. ta‘a1. Make skim, glide. ‘E ‘akata‘a ‘ua koe i tā‘au toka nā runga i te kiriātai. Just skim your stones over the surface of the sea.

‘akata‘ata‘a

‘akata‘ata‘a, caus. ta‘ata‘a1. Glide, sail (through air), soar. ‘Apinga tika ai te kōta‘a e ‘akata‘ata‘a ‘aere maī ra i ta‘atai. Many, many frigate birds are soaring around over the seashore.

‘akata‘e

‘akata‘e, caus. ta‘e. Make flow, drip (of liquid), melt, dissolve. ‘Aere rā koe e ‘akata‘e viviki mai i te kiri-vai i teia nei. Go now and make the water hose flow fast (i.e. turn the tap on full).

‘akata‘enga

‘akata‘enga, caus. ta‘enga. Make a drain, or water channel. Ka ‘akata‘enga atu au nā kōnei atu ki kona. I‘ll make a drain from here to there.

‘akata‘ero

‘akata‘ero, caus. ta‘ero. Pretend to be drunk, or intoxicated. Kua ‘akata‘ero ‘aia iāia kia kore ‘aia e inu ‘aka‘ou. He pretended to be drunk in order not to drink any more.

‘akata‘eta‘e

‘akata‘eta‘e, caus. ta‘eta‘e. Make drip. E ‘akata‘eta‘e mārie ‘ua koe i te vai-rākau ki roto i tōna taringa. You just drip the medicine slowly into his ear.

‘akata‘ua

‘akata‘ua, caus. ta‘ua. Make deck, floor, platform. Nō tei pē te ta‘ua-rākau, kua manako rātou i te ‘akata‘ua ki te ta‘ua-tīmēni i tēia nei. Because the wooden floor has rotted away, they decided to refloor it with cement now.

‘akata‘uri

‘akata‘uri, caus. ta‘uri. Turn upside down, capsize. Nā‘au i ‘akata‘uri i te vaka? Did you turn the canoe upside down?

‘akatae

‘akatae, caus. tae1. Add to, attain, make up (of number, quantity), make to reach. Nā‘au e ‘akatae i tā tāua putunga ‘akari kia taeria te ‘ā rau? Will you make up (the number of) our heap of coconuts to reach … Continue reading

‘akataeake

‘akataeake, caus. taeake. Become friend, comrade, pal. ‘I na‘ea kōrua i ‘akataeake ei? When did you become friends?

‘akataetaevao

‘akataetaevao, caus. taetaevao. Be antisocial, untamed, wild. ‘Ea‘a tēia e ‘akataetaevao nei kōrua ia kōrua, ‘ē kāre e ‘oki ‘aka‘ou mai ana ki tā tātou karapu? What’s this about you (two) being antisocial and not attending our club again?

‘akataitai

‘akataitai, caus. taitai. Make salty, or season with salt; become brackish, salty. ‘E ‘akataitai ‘aka‘ou koe i tā tātou tai, kāre i taitai meitaki. Salt our coconut sauce again, it’s not salty enough.

‘akataitaiā

‘akataitaiā, caus. taitaiā. Be afraid, apprehensive, gloomy, sad. ‘Eia‘a e ‘akataitaiā te ngākau, e ‘akamāro‘iro‘i ‘ua atu rāi. Don’t be downhearted, always be courageous.

‘akataka1

‘akataka1, caus. taka1. Make to start, or run (of engine, or machine). E ‘akataka mai ‘oki koe i te matīni, mē kā taka mai rāi. Start the motor up (to see) whether it will run.

‘akataka2

‘akataka2, caus. taka4. Make certain, clear, distinct, to explain. Te ‘akataka meitaki maī ra ‘aia i tā mātou tu‘anga ‘anga‘anga kā rave. She’s explaining clearly what we are to do.

‘akataka3

‘akataka3, caus. taka3. Be naked, unclad. Nō te vera i ‘akataka ‘ua ai rātou i te pēpe. They (purposely) left the baby unclad, because of the heat.

‘akatakakē

‘akatakakē, caus. takakē. Make apart, separate. Nā rātou rāi i ‘akatakakē atu ia rātou mei ia mātou atu nei. They themselves separated from us.

‘akatakanimonimo

‘akatakanimonimo, caus. takanimonimo. Surround, lay siege. Kua ‘akatakanimo-nimo rātou i taua pūnanga ketaketā ra. They laid siege to that strong fortress.

‘akatakataka

‘akatakataka, caus. takataka1. Make loose, or unscrew. Nā‘ai i ‘akatakataka i ngā nāti nei? Who unscrewed these (two) nuts (and bolts)?

‘akatakataka

‘akatakataka, caus. takataka2. Make clear, clarify, explain etc. Kāre te aronga pakari i mārama meitaki i tā kōrua i ‘akatakataka mai ana. The old folks did not quite understand what you two were explaining.

‘akatakatakakē

‘akatakatakakē, fq. ‘akatakakē. Make apart, to divide, separate. E ‘akatakatakakē ‘aere rāi kōrua i te au rākau roroa ki tō rātou putunga,te rākau potopoto ki tō rātou putunga, ‘ē oti ‘ua atu. Separate the long timbers into their pile and … Continue reading

‘akatakoto

‘akatakoto, caus. takoto. Make to lie down, recline, rest. ‘Apaina‘ia atu ana ‘a pēpe e ‘akatakoto ki runga i tōna ro‘i. Take baby and lay him down on his cot.

‘akatamā‘ine

‘akatamā‘ine, caus. tamā‘ine. Regard as a daughter or a niece. Ka ‘akatamā‘ine au iāia, nō te mea, ‘e tamā‘ine ‘aia nā taku tua‘ine. I regard her as my daughter because she’s my sister’s daughter.

‘akatamaiti

‘akatamaiti, caus. tamaiti. Regard as a son; a nephew. Ka ‘akatamaiti koe iā Tere? Do you regard Tere as your nephew?

‘akatamariki

‘akatamariki, caus. tamariki. Behave as children, be childish. ‘Eia‘a ana kōrua e ‘akatamariki mai ia kōrua! Don’t you two be childish!

‘akatane‘a

‘akatane‘a, caus. tane‘a. Make barren, desolate; to destroy. Kua ‘akatane‘a tākiri‘ia te au ‘are i tapa-ta‘atai ‘e te ‘uri‘ia. The houses on the seashore were completely destroyed by the hurricane.

‘akatangata

‘akatangata, incho. tangata. Become a man, or person (and not an animal). ‘Āē, ‘akatangata‘ia maī na koe i tēta‘i taime! Hey, act like a human being sometime!

‘akatangi

‘akatangi, caus. tangi. Make sound (generally), play (a musical instrument). Kā kite au i te ‘akatangi i te kōriāni e te pū. I know how to play the accordion and the trumpet.

‘akatangitangi

‘akatangitangi, fq. ‘akatangi. Make sounds, squeakings. ‘Ea‘a rā ‘aia i ‘akatangitangi ‘ua ai i tōna pū mōtokā? Why is she continually sounding her car horn?

‘akatano

‘akatano, caus. tano. Adjust, correct; make accurate, exact, right. E ‘akatano koe i te kaveinga ki Miti‘āro. Set the compass for Miti‘āro.

‘akatanotano

‘akatanotano, fq. ‘akatano. Coordinate, correct, make right. Nā kōtou rāi e ‘akatanotano mai i tā kōtou uāti ki runga i tāku. Each of you should coordinate your watches with mine.

‘akatanu

‘akatanu, rflx. tanu. Bury oneself to moult (of coconut crab). E ‘akatanu ana te unga ia rātou i roto i ngā marama anu. The coconut crabs bury themselves to moult during the cold months.

‘akataorangi

‘akataorangi, n. Ridgepole, or ridge support (of thatched house). ‘Eia‘a kōtou e ‘akangaropōina i te ‘akataorangi. Don’t you forget to put the ridgepole in. [‘aka2, taorangi.]

‘akatapakau

‘akatapakau, caus. tapakau. Use coconut-leaf mat screen. Kua ‘akatapakau takapini‘ia tōna kapakapā-‘are ‘ei pāruru-‘are. Her shack was completely surrounded with coconut-leaf mats as a wall screen.

‘akatapu

‘akatapu, caus. tapu1. Make holy, sacred. Nā te ‘orometua rāi i ‘akatapu i te ‘ōro‘a, the minister made the communion holy.

‘akataputapu

‘akataputapu, caus. taputapu1. Make, or regard as sacred, out-of-bounds, taboo, to venerate. Te ‘akataputapu nei rāi tēta‘i pāpāki tāngata i te au marae o te ‘ui-tupuna. Some people are still regarding the ancestral marae as taboo.

‘akatara

‘akatara, caus. tara1. Make a barb. Te ‘akatara maī ra ‘aia i tāna ‘āuri-pata. He’s fixing a barb to his (underwater) fishing spear.

‘akatarapu

‘akatarapu, caus. tarapu. Make strap, or loop (for trouser belt). ‘Eia‘a koe e ‘akangaropōina i te ‘akatarapu i tōku piripou, ‘inē. Please, don’t forget to sew straps onto my trousers.

‘akataratara

‘akataratara, caus. taratara. Make bristly, rough-surfaced, serrated. Ka mānea mē ‘akataratara koe iā te pae. It will look nice if you serrate the sides.

‘akataupare

‘akataupare, caus. taupare. Make a lean-to, shelter. ‘Inangaro tika ai au kia ‘akataupare kōtou i te tara i uta. I really want you to make a lean-to on the inland gable end.

‘akatautau

‘akatautau, caus. tautau1. Dangle, hang down. ‘Eia‘a e ‘akatautau i te rima ki roto i te tai,ka kātia e te mangō.Don’t dangle a hand in the sea, it might be bitten by a shark.

‘akatea

‘akatea, caus. tea. Show white of teeth. ‘Ea‘a koe i ‘akatea ‘ua mai ei i ngā ni‘o ō‘ou? Why are you just showing the white of your teeth?

‘akateima‘a

‘akateima‘a, caus. teima‘a. Make to be heavy. Ko koe pa‘a tēia e ‘akateima‘a mai nei iā muri i te torōka! Perhaps you are the one increasing the weight at the back of the truck!

‘akateina

‘akateina, caus. teina. Regard as a younger sibling or cousin. ‘Ea‘a ‘a Rata nō‘ou? Ka ‘akateina au iāia. What is Rata to you? He’s my younger brother (or cousin).

‘akateitei

‘akateitei, caus. teitei. Elevate, heighten, lift up. Tēna tika ai tā kōtou ngā‘i e ‘akateitei mai ki runga. There exactly is the place that you should be raising.

‘akateke

‘akateke, caus. teke. Move position, shift along. ‘Aere mai ka ‘akateke tāua i te kāparāta ki va‘o. Come and we‘ll shift the cupboard outside.

‘akateketeke

‘akateketeke, caus. teketeke. Shift slightly, edge along. ‘E teima‘a! Nō reira,e ‘akateketeke mārie ‘ua mai kōtou i tēnā au ‘iri. It’s heavy! So shift those pews along slowly.

‘akateni

‘akateni, caus. teni. Extol, praise, yell exultantly. Kua ‘akateni ‘aia i te ‘autū‘anga ‘aia i te tamaki. He yelled exultantly on winning the battle.

‘akateniteni

‘akateniteni, caus. teniteni. Magnify, praise, exalt. ‘Ea‘a kōtou i ‘akateniteni vave ‘ua ai? Why have you praised prematurely?

‘akatere

‘akatere, caus. tere. Make to slip, slide. 1. E tāpeka ‘akatere ‘ua koe i tēnā ‘ope ki runga i te ‘ātava tuava. Just tie a slipknot of that end (of the rope) onto the branch of the guava tree. 2. … Continue reading

‘akateretere

‘akateretere, caus. teretere. Sail along. Te ‘akateretere vaka maī ra rātou i roto i te roto. They are sailing canoes in the lagoon.

‘akatiāmu

‘akatiāmu, caus. tiāmu. Embarrass, commit a faux pas. ‘Eia‘a koe e ‘akatiāmu mai ia tāua,‘inē! Please, don’t embarrass the two of us!

‘akati‘amā

‘akati‘amā, caus. ti‘amā. Make blameless, clean, guiltless. E nā mua tātou i te ‘akati-‘amā ia tātou,ka ‘aka‘apa atu ei i ēta‘i kē. Let us cleanse ourselves first before pointing the finger at others.

‘akati‘eti‘e

‘akati‘eti‘e, caus. ti‘eti‘e. Gloat over, jeer, mock at. ‘Auē,i te ‘akati‘eti‘e ia kōtou ē! Alas, what a gloating lot you are!

‘akatika

‘akatika, caus. tika. Agree, allow, consent. Kua ‘akatika pou roa tātou ē,kā rave tātou i te ‘anga‘anga. We’ve all agreed to do the job.

‘akatikatika

‘akatikatika, caus. tikatika. Straighten, level. Nā‘ai i ‘akatikatika i tēia ngā‘i? Who levelled this place out?

‘akatikitiki

‘akatikitiki, caus. tikitiki2. Carve, engrave, sculpt. E vao‘o ‘ua koe iāia kia ‘akatikitiki i tāna ‘akatikitiki‘anga. Let her alone to carve her own carving.

‘akatikitiki

‘akatikitiki, caus. tikitiki3. Become rough and choppy. Kā ‘oki tāua ki uta,te ‘aka-tikitiki ma‘ata ‘aere ‘ua maī ra te ngaru. We‘ll have to return ashore as the waves are getting rougher and choppier.

‘akatinai

‘akatinai, caus. tinai. Treat harshly, or unjustly, oppress. ‘Ea‘a rā koe e ‘akatinai ‘ua ana rāi i tēnā tamaiti ki te ‘anga‘anga? Why do you always punish that child unjustly with work?

‘akatinamou

‘akatinamou, caus. tinamou. Confirm, establish, ratify, set. Kua ‘akatinamou te kōpū-tangata ‘ē kia no‘o rāi ‘a ia ki runga i te ‘enua. The extended family has confirmed that he continue to remain on the land.

‘akatipa

‘akatipa, caus. tipa. Make an abrupt, or sudden movement. Nāringa kāre koe i ‘akatipa vave,tei runga tāua i tērā tumu-i‘i! If you hadn’t turned suddenly, we would have hit that chestnut tree!

‘akatipatipa

‘akatipatipa, caus. tipatipa. Be restive, restless. ‘Ea‘a rā te ‘oro‘enua i ‘akatipatipa ‘aere ei? Why has the horse become so restive?

‘akatitima

‘akatitima, caus. titima. Defy, make trouble, rebel. ‘Ea‘a rā te pu‘apinga kia ‘akatitima ‘ua atu rāi tātou? What gains (do we hope to achieve) by continuing to rebel?

‘akato‘u

‘akato‘u, caus. to‘u2. Stain or make darker with colour. ‘Eia‘a koe e ‘akato‘u roa ki te matie. Don’t darken it too much with green.

‘akato‘uto‘u

‘akato‘uto‘u, caus. to‘uto‘u2. Stain, spot. ‘Ea‘a kōrua i ‘akato‘uto‘u ei i tō kōrua pona ki te nū māngaro? Why did you (two) stain your shirts with nū māngaro juice?

‘akatoa

‘akatoa, caus. toa1. Act like a male (of animals). Kua ‘akatoa pa‘a e koe tēnā tīnana-puaka. Perhaps that sow has become barren (like a male).

‘akatoe

‘akatoe, caus. toe. Keep the leftovers, or remainder. E ‘akatoe mai rāi koe i tēta‘i kai nā tō teina. Keep some leftovers (of food) for your younger sister.

‘akatoetoe

‘akatoetoe, fq. ‘akatoe. Keep, or put aside remainders. Te ‘akatoetoe ‘ua atu nei rāi au i ngā vī para nā‘au. I’ve been keeping the remaining ripe mangoes for you.

‘akatomo

‘akatomo, caus. tomo3. Sink, go down (in water). Kua ‘akatomo rātou i te Mataora ki te moana i Tūpapa ‘inana‘i. They sank the Mataora in the ocean yesterday, at Tūpapa.

‘akatomotomo

‘akatomotomo, caus. tomotomo2. Over-load. ‘Ea‘a rā kōtou i ‘akatomotomo ro ai i te poti mei tēnā te tū? But why did you over-load the boat like that?

‘akatopa

‘akatopa, caus. topa. Decrease, lower (of price). Mē ‘akatopa mai koe i te moni o tā‘au merēni,kā pou i te ‘oko‘ia e te tangata. If you lower the price of your watermelons, they‘ll all be bought by the people.

‘akatopatopa

‘akatopatopa, caus. topatopa. Leave, quit, withdraw. Kua ‘akamata te tamariki i te ‘akatopatopa ‘aere ia rātou mei roto mai i te tere. The players have started to withdraw (their names) themselves from the touring team.

‘akatore

‘akatore, caus. tore. Make, or mark stripes. Ka mānea ake pa‘a mē akatore koe i tēnā ngā‘i ki te auīka. That place would perhaps look better if you striped it with blue.

‘akatoretore

‘akatoretore, caus. toretore. Mark stripes. Kua tano te au tore teatea nō te ‘akatore-tore ‘aka‘ou. The white stripes are ready to be restriped (i.e. painted with white stripes) again.

‘akatoro

‘akatoro, caus. toro. Extend, stretch out, protrude. Nā‘ai e ‘akatoro i tō kōrua ‘are? Who will extend your house?

‘akatorotoro

‘akatorotoro, caus. torotoro. Spread, or stretch out. Te ‘akatorotoro ‘aere maī ra te ma‘utini ki tō tātou tua. The pumpkin (vines) are spreading out to our side.

‘akatuā‘ine

‘akatuā‘ine, caus. tuā‘ine. Regard as sisters (by a male kin). Ka ‘akatuā‘ine au ia rātou tokotoru. I regard the three of them as my sisters.

‘akatuā‘u

‘akatuā‘u, caus. tuā‘u. Make a mound of earth. Nō te ‘akatuā‘u mai au i tāku one kūmara. I’ve been mounding my kūmara plot.

‘akatuātau

‘akatuātau, caus. tuātau. Allocate, apportion, or make a timetable. E ‘akatuātau ‘ua ana rāi tō rātou pū i tā rātou ‘angaanga tātakita‘i. Their boss always allocates times for their individual tasks.

‘akatu‘anga

‘akatu‘anga, caus. tu‘anga. Allocate, apportion, share. Kua ‘akatu‘anga pou roa au ia rātou ki te ‘enua. I have allocated all of them (pieces of) land.

‘akatu‘e

‘akatu‘e, caus. tu‘e. Make, or allow to play rugby. Kāre au e ‘akatu‘e iā koe āpōpō. I will not let you play rugby tomorrow.

‘akatu‘era

‘akatu‘era, caus. tu‘era. Make open, ajar. Nā‘au i ‘akatu‘era mai i te pā? Did you leave the door ajar?

‘akatua‘ine

‘akatua‘ine, caus. tua‘ine. Regard as sister, (by a male kin). Ka ‘akatua‘ine koe iā Tangi,nō te mea,‘e tamā‘ine ‘aia nā tōku tuakana. You‘ll regard Tangi as your sister because she’s my older brother’s daughter.

‘akatuakana

‘akatuakana, caus. tuakana. Regard as an elder, or senior sibling (i.e. either an elder brother, or sister). ‘Ea‘a koe i ‘akatuakana ai iā Rau? Why do you regard Rau as your elder sibling?

‘akatuika‘a

‘akatuika‘a, caus. tuika‘a. Enslave, slave drive. ‘E tangata ‘akatuika‘a tangata tika ai koe! You are a real slave driver!

‘akatuitārere

‘akatuitārere, caus. tuitārere. Regard as an alien, a stranger, or wanderer. Tū ‘ua akē ra koe,‘akatuitārere atu ra ia rāua! You just stood up and accused them of being foreigners!

‘akatumatuma

‘akatumatuma, caus. tumatuma. Frown, scowl. ‘Aere mai! ‘Ea‘a koe i ‘akatuma-tuma ai i ō mata? Come! Why are you scowling?

‘akatumutumu

‘akatumutumu, caus. tumutumu. Flex muscles, or pose (in body building sport). Mānea tika ai ‘a Tere mē ‘akatumutumu mai iāia. Tere really looks nice when he poses.

‘akatungāne

‘akatungāne, caus. tungāne. Regard as a brother. Ka ‘akatungāne ‘ā Mere iā Riki,nō te mea,‘e teina-tuakana tika ai ō rāua ngā metua va‘ine. Mere regards Riki as a brother because their mothers are real sisters.

‘akatupu

‘akatupu, caus. tupu. Grow (cultivate), start, develop something. E ‘apai koe i tēnā ‘ātava e ‘akatupu i te kāinga. Take that branch and grow it at home.

‘akatupuna

‘akatupuna, caus. tupuna. Regard as an ancestor, grandparent. Ka ‘akatupuna rāi mātou i tēnā tangata. We also regard that man as an ancestor.

‘akatuputupu

‘akatuputupu, caus. tuputupu. Grow (cultivate), sprout. Ko tāku ‘anga‘anga rāi tēna ‘inana‘i,e ‘akatuputupu ‘aere ki roto i te anga paoti. I was doing that yesterday, growing them in empty cans.

‘akaturi

‘akaturi, caus. turi2. Copulate, commit adultery, have sex. Kua mou rāua i te ‘akaturi ‘inapō. They were caught having sex last night.

‘akatutū

‘akatutū, caus. tutū. Stand something up, lean against. ‘Akatutū ‘ua‘ia atu ki te pae patu. Just stand them up against the wall.

‘akatutū

‘akatutū, caus. tutū. Put up, stand erect. Kua oti te au poupou i te ‘akatutū. The posts have been erected.

‘akaue

‘akaue, caus. ue. 1. Shake, disturb, loosen. ‘Eia‘a koe e ‘akaue i taku tiare māori i tanu‘ia e au ki kona, ‘inē. Please don’t shake my gardenia cutting that I planted there. 2. Order, bid, command. Te ‘akaue atu nei … Continue reading

‘akaueue

‘akaueue, caus. ueue. Move something to and fro, shake, disturb. E ‘akaueue koe kia takataka meitaki,ka kiriti ei koe ki va‘o. Move it to and fro until it is loosened properly, then you can pull it out.

‘akauka

‘akauka, caus. uka. Make supple, to bend, sag. E ‘akauka ‘oki koe i tā‘au ura! Make yourself supple in your dancing!

‘akaukauka

‘akaukauka, caus. ukauka. Bend and be supple continuously, sag, sway to and fro. ‘E tangata kite rāi koe i te ‘akaukauka i tā‘au ‘ura! You‘re an expert at bending and swaying to and fro in your dance!

‘akauma

‘akauma, caus. uma2. Make arm-wrestle. Te ‘akaumā ra ‘aia ia rāua kia kītea ē ko‘ai te tiāmupēni uma ia rāua. He’s making them arm-wrestle to find out which of them is the arm-wrestling champion.

‘akaumauma

‘akaumauma, fq. ‘akauma. Arm-wrestle. Ka meitaki ‘ua i te ‘akaumauma ia rātou ākōnei ake. It will be alright to arm-wrestle them later on.

‘akaunga

‘akaunga, caus. unga2. Send on an errand. Ko Tere tā‘au e ‘akaunga e tiki ki te kāinga. You should send Tere to fetch it from home.

‘akaungaunga

‘akaungaunga, caus. ungaunga1. Send on errands. Ko‘ai i reira tā‘au ka ‘akaunga-unga koe i tēia nei? Who then are you going to send on errands now?

‘akaupe

‘akaupe, caus. upe1. Make droop, sag. ‘I nā koe kia ‘akaupe mai i tēnā ‘ātava ki raro. See if you can make that branch droop down lower.

‘akaupeupe

‘akaupeupe, fq. ‘akaupe. Make droop, sag, bow down. E ‘akaupeupe ‘aere mai kōtou i tēnā au ‘ātavatava, ka ‘aere ei kōtou. Make those branches droop down before you go.

‘akauri

‘akauri, caus. uri. Become dark blue (of skin colour). ‘Ea‘a tēnā ngā‘i i tō mata i ‘akauri ei? Why has that part of your eye become dark blue?

‘akauriuri

‘akauriuri, caus. uriuri. Become dark green (of plants), dark blue (of skin). Te ‘akauriuri ‘aka‘ou maī ra te tupu o te rākau, mē kāre? The trees are becoming dark green again, aren’t they?

‘akauru

‘akauru, caus. uru. Enter, or emerge from (a passage by canoe). Nā‘ai koe i ‘akauru mai ki tua? Who helped you to come to sea?

‘akaurunga

‘akaurunga, caus. urunga. Cushion, pillow. E ‘akaurunga mārie ‘ua atu koe ki te pae ia pēpe. Just softly pillow (your head) beside baby.

‘akauruuru

‘akauruuru, caus. uruuru. Pass or push through, penetrate. E nā tēnā tua mai kōtou i te ‘akauruuru i te kīkau. Push the coconut fronds through from your side.

‘akauta

‘akauta, caus. uta2. Hoist, load, carry. Nā‘ai i ‘akauta mai i ngā taramu nei? Who loaded these two drums on?

‘akautauta

‘akautauta, caus. utauta2. Load, carry. Kia pou ia rātou i te ‘akautauta ki runga i te torōka, ka ‘aere ei tātou. Until they’ve loaded (everything on) the truck, then we‘ll go.

‘akauto

‘akauto, caus. uto1. Begin to germinate (of coconut). Te ‘akauto maī ra tika ai ‘oki e, kōia atū ra e koe ‘ei kanā-tai nā‘au! It (the coconut) was beginning to germinate when you had to husk it for sauce-making!

‘akautunga

‘akautunga, caus. utunga. Punish, fine, sentence. Kāre au e ‘akautunga iā koe i tēia nei. I won’t punish you now.

‘akavā1

‘akavā1, caus. vā1. Make a gap, space, interval. E ‘akavā koe iā kona kia ‘āma-‘ata ake. Make a gap a little bigger there.

‘akavā2 (nui)

‘akavā2 (nui), caus. vā2. Adjudicate, determine, judge, separate. Nā te ‘akavānui e rave i tō ‘kōrua ‘akavā‘anga. The judge will adjudicate your court case.

‘akavāvā

‘akavāvā, caus. vāvā. Space out, be wide apart. Kua ‘akavāvā au i te tanu‘anga i tāku one-mereni. When I planted my watermelons I spaced them wide apart.

‘akavāvare

‘akavāvare, caus. vāvare. Deceive, dupe, mislead. ‘E a‘a koe i ‘akavāvare mai ei i a māua? Why (on earth) have you deceived us?

‘akavī

‘akavī, caus. vī3. Make to desist. Tano rāi ē nā‘au e ‘akavī ia rātou. You‘re just the one to make them desist.

‘akava‘ine

‘akava‘ine, caus. va‘ine. Behave like a woman. Te ‘akava‘ine i ā koe! How womanish you are!

‘akavae

‘akavae, caus. vae. Fit ribs (of boat, canoe). Kāre koe e ‘akavae i tō‘ou vaka? Aren’t you fitting ribs to your canoe?

‘akavaiā

‘akavaiā, caus. vaiā. Despair, despond, lose heart. ‘Ei a‘a koe e ‘akavaiā mai i a mātou! Don’t make us lose heart!

‘akavaitata

‘akavaitata, caus. vaitata. Come close, or near. ‘Akavaitata mai! ‘E a‘a kōtou i ‘akamamao ei? Come close! Why are you staying at a distance?

‘akavaitatatata

‘akavaitatatata, caus. vaitatatata. Draw close, near. Kua ‘akavaitatatata mai te au vaka i te ea‘anga mai te kōperu. The canoes drew closer when the mackerels came to the surface.

‘akavaravara

‘akavaravara, caus. varavara. Space out, make sparse. Kāre e kino ana mē ka ‘akavaravara koe i te tiare māori i runga i tēnā ‘ei. It won’t matter if you space out the gardenias on that garland.

‘akavare

‘akavare, caus. vare. Deceive, dupe, lead astray. Nā‘au i ‘akavare mai iāku, i vare atu ei au. You deceived me and I was fooled.

‘akavare‘au

‘akavare‘au, caus. vare‘au. Make purple, or violet colour. Ka ‘akavare‘au au i tēia potonga o te pāreu? Shall I make (paint) this portion of the pāreu (i.e. sarong-like material) purple?

‘akavari

‘akavari, caus. vari. Make muddy, soil. ‘Ei a‘a koe e ‘akavari mai i ā va‘o i kona, ‘inē? Don’t you muddy outside there, please?

‘akavarivari

‘akavarivari, fq. ‘akavari. Make muddy, bespatter, dirty. Te ‘akavarivari maī ra te tamariki i tērā ‘ōruā-vai. The children are muddying that puddle of water.

‘akavata

‘akavata, caus. vata. Separate, or make a space between. E ‘akavata koe i tēnā ngā‘i kia vā meitaki. Separate that part so that there’s a space between.

‘akavatavata

‘akavatavata, caus. vatavata. Be attentive, pay attention to. E ‘akavatavata mai i ō kōtou taringa kiāku nei. Pay attention to me.

‘akavave

‘akavave, caus. vave. Be quick, hasten, hurry. ‘Akavave mai, ka rūti ā‘ea koe! Hurry up, or you‘ll miss out!

‘akave‘u

‘akave‘u, caus. ve‘u. Make dirty, or muddy (of water). Nā te aronga tango tuna i ‘akave‘u i te vai. It was the freshwater eel gropers that muddied the water.

‘akave‘uve‘u

‘akave‘uve‘u, fq. ‘akave‘u. Disturb (of water). ‘E na‘o ‘a‘ai pa‘a tērā e ‘akave-‘uve‘u maī ra i mua. That’s probably a school of tuna disturbing the water ahead.

‘akavera

‘akavera, caus. vera. Heat up. Kua oti te ‘āuri iāku i te ‘akavera. I’ve heated up the iron.

‘akaveravera

‘akaveravera, caus. veravera. Become hot, heated, feverish. Kāre ‘a ia e ‘aka-veravera ana i te pōpongi? Doesn’t she get feverish in the morning?

‘akavere

‘akavere, caus. vere. Peel in strips (of poro‘iti berries). Ko koe rāi te tangata kite ia tāua i te ‘akavere. You are the better one of us at peeling poro‘iti berries.

‘akaverevere

‘akaverevere, caus. verevere. Put tassels on. ‘Ea‘a koe i kore ei e ‘akaverevere i tēnā ‘ei? Why didn’t you put tassels on that garland?

‘akaveru

‘akaveru, caus. veru. Fray, make a fringe. ‘Eia‘a e ‘akaveru, e vao‘o ‘akapēnā ‘ua. Don’t fray it, just leave it as is.

‘akaveruveru

‘akaveruveru, caus. veruveru. Shred, tatter, fringe. Ka ‘akaveruveru māua iā kōnei? Shall we shred here?

‘akaveve

‘akaveve, caus. veve. Make needy, or poor. Nō reira rāi i ‘akaveve ‘ua‘ia ai! That’s why they‘re made poor!

‘akavi‘ivi‘i

‘akavi‘ivi‘i, caus. vi‘ivi‘i. Dislike, loathe, be disgusted. Nāringa rāi ē ko koe tēta‘i i kite mata tika ai, ka ‘akavi‘ivi‘i rāi koe. Had you been one to see for yourself, you would be disgusted.

‘akaviki1

‘akaviki1, caus. viki1. Cheat, swindle. Kua ‘akaviki ‘aia i tōna ‘ua‘orāi metua-tāne. He swindled his own father.

‘akaviki2

‘akaviki2, caus. viki2. Blaze, mark out (of trail). Nō te ‘akaviki mataara mai rātou ki runga i te maunga. They’ve been blazing a trail up the mountain.

‘akaviti

‘akaviti, caus. viti. Liven up, be vigorous. E ‘akaviti mai kōrua ia kōrua! You (two) liven yourselves up!

‘akaviviki

‘akaviviki, caus. viviki. Hasten, hurry up, be quick. E ‘akaviviki mai kōrua āpōpō,te ‘akarongo maī ra kōrua? Hurry up tomorrow, do you hear?

‘aketa

‘aketa (Jasminum diymum)

‘aketa

‘aketa, n. A strong climbing vine (Jasminum diymum) formerly used for nets and baskets. Kua tāviri ‘aere te ‘aketa nā runga i te niuniu ‘āua. The ‘aketa wound itself around the fencing wire; Tē tīpū ‘aketā ra rāua ‘ei raranga … Continue reading

‘aki

‘aki, (-a, -‘ia, -na).Pick, pluck. Te ‘aki ‘ānanī ra māua i ‘aere mai ei. We were picking oranges when he came; Ka ‘aere tāua ka ‘aki vī. Let’s go and pick mangoes; Kua te‘ate‘amamao te aronga ‘aki tōmāti. The tomato … Continue reading

‘aki‘aki

‘aki‘aki, (-a, -‘ia, -na), fq. ‘aki, ‘a‘aki, q.v. Pick, pluck, pull (trigger). Tē ‘aki‘aki kukū ra rāua i tangi mai ei te pa‘u. They were picking mussels when the drum sounded; Kāre i pou ake te tōmāti para i te … Continue reading

‘aki‘akina

‘aki‘akina, pass. ‘aki‘aki, pick, q.v. [‘aki RR, -na4.]

‘akina

‘akina, pass. ‘aki, pick q.v. [‘aki, -na4.]

‘amo

‘amo, v.t. Lie (Mang. dial., cf. Rar. pikika‘a).

‘ana‘ana1

‘ana‘ana1, (pass. -‘ia), fq. ‘ana1. Shoot with bow and arrow. ‘ī toru marama āna utunga i te ‘ana‘ana‘anga i te puaka. He got three months for shooting the pigs with a bow and arrow; Kua ‘ana‘ana ‘aia i te ngā‘i … Continue reading

‘ana‘ana2

‘ana‘ana2, (-‘ia). Polish. Tē ‘ana‘ana nei au i tōku tāmaka. I‘m polishing my shoes; Kua ‘ana‘ana‘ia te au pitopito i runga i tōna pereue. The buttons on his jacket had been polished; ‘uru ‘ana‘ana tāmaka, a shoe-brush. (see tā‘ana‘ana1.)

‘ana1

‘ana1, (‘anā‘ia). 1. Shoot something with bow and arrow. Kua ‘ana ‘aia i te ‘āpara tei tuku‘ia ki runga i te upoko o tāna tamaiti. He shot the apple which had been placed on his son’s head; Kua puta te … Continue reading

‘ana2

‘ana2, n. A bridge, arch, span. Tē tū ‘uā ra ‘aia i runga i te ‘ana ma te ‘ākarakara ki raro i te vai. He was just standing on the bridge staring down at the water; Tē ma‘ani ‘ana ra … Continue reading

‘ana3

‘ana3, rt. *Heat. (see ma‘anākai, ma-‘anama‘a, tāma‘ana, tāmā‘ana‘ana.) [Pn. *fana2.]

‘anaunga

‘anaunga, n. Brood, litter, progeny, breed, race. Ko te ‘anaunga puakaoa mua tēna, tēia te rua. Those are the first litter of puppies, these are the second lot; ‘E ‘anaunga tangata roroa ē te mama‘ata. They are a tall and … Continue reading

‘anga‘anga

‘anga‘anga, 1. v.i. Work, function. Ka ‘anga‘anga māua ē ‘opu ‘ua atu te rā. We are going to work until the sun goes down; Kua ‘anga‘anga pakari ‘aia. He worked hard; ‘ī rima mata‘iti i tōku ‘anga‘anga‘anga nāna. Five years … Continue reading

‘anga1

‘anga1, (-‘ia). Create, invent, fashion, building. Kā ‘anga tātou i te tangata kia ‘āite ki tō tātou tū. Let us create man in our own image; Nā tōna metua i ‘anga i te rātio mua ki teianei ao. His father … Continue reading

‘anga2

‘anga2, n. A type of fish trap (woven from roots of the coconut, or from kiekie liana). ‘E kiekie ma‘ani ‘anga tēnā, those kiekie are to make fish traps; Tē raranga ‘angā ra rāua. They are weaving a fish trap; … Continue reading

‘anga3

‘anga3, see -‘anga4, 1.

‘ange

‘ange, n. A shrub with fragrant leaves on the makatea of Mangaia and Miti‘āro (Geniostoma sykesii) and in Rarotonga (G. rarotongensis), formerly used for perfume and in garlands. [Ck. *saē.]

‘angi

‘angi, rt. *Waft, eddy. (see ‘a‘angi, (‘aka)‘angi‘angi.) [Pn. *aīi1.]

‘angi‘angi

‘angi‘angi, (-a, -‘ia), fq., dim. ‘a‘angi, blow, q.v. Kua ‘angi‘angi mai te matangi ē kāre i roa kua motu. The wind came in light puffs, but soon dropped; I te ‘angi‘angi‘anga te matangi, kua ‘uti i tō rātou kie ē … Continue reading

‘ano

‘ano, n. A common tree (Guettardia speciosa) which provides useful wood. Kāre e meitaki te ‘ano, ‘e rākau nga-‘anga‘ā ‘ua. ‘Ano won’t do, the wood just splits; tē tīpū ‘ano nei māua ‘ei ka‘o ‘are. We‘re cutting ‘ano sticks for … Continue reading

‘ao‘ao

‘ao‘ao, (-a, -‘ia, -na), fq. ‘a‘ao. 1. Pack (into a container), stow away. Ka rauka iāia i te ‘ao‘ao mei te ‘ānere pi‘a ‘ānani i te rā. She can pack about a hundred boxes of oranges a day; E ‘ao‘ao … Continue reading

‘ao‘aona

‘ao‘aona, pass. ‘ao‘ao. Pack, wear. [‘ao2 RR, -na4.]

‘ao‘aorima

‘ao‘aorima, n. Gloves. (see ‘a‘aorima.)

‘ao1

‘ao1, (-a, -‘ia, -na, ‘auna). Snatch, take something away by force, confiscate. Kua ‘ao te keiā i tāna kiri moni ē kua tāpekapeka iāia. The thieves snatched his purse and tied him up; Kua riri ‘aia ki te puakaoa i … Continue reading

‘ao2

‘ao2, rt. *Pack (into container), *wear (clothes). (see ‘a‘ao, ‘ao‘ao, pū‘ao, rau-‘ao.) [Pn. *fa‘o.]

‘aona1

‘aona1, pass. ‘ao1. Snatch. [‘ao1, -na4.]

‘aona2

‘aona2, pass. ‘a‘ao. Pack, wear. [‘ao2, -na4.]

‘aonga

‘aonga, n., (obs.). Crew (of ship). [? ‘ao2, -nga2.]

‘aopu

‘aopu, n. Hops. Tē tunu ‘aopu nei au ma te kūmara ‘ei ma‘ani ‘ōpue. I‘m boiling hops and kumara to make yeast; ‘E paeketi ‘aopu tāna i ‘oko ei. He bought a packet of hops (see tā‘aopu.) [Eng. hops.]

‘apa‘apai

‘apa‘apai, v.t., pl. or intens. ‘apai. Carry. ‘E tangata ‘apa‘apai ‘aia. He can carry (or lift) really heavy weights. [‘apai rR.]

‘apa1

‘apa1, 1. v.i. Be guilty, at fault, in the wrong, to sin. Kua ‘apa koe i te ture, ko koe i ‘aka‘oro pōiri ‘ua i tō‘ou pātikara. You have offended against the law by riding a bicycle without lights; Kua … Continue reading

‘apa2

‘apa2, loc.n. Wind quarter. (see ‘apatonga, ‘apatokerau.)

‘apai

‘apai, (-‘ia, -na). Carry, take, convey, lift. Ka maranga ‘ua iāku i te ‘apai i te pi‘a. I can carry the box quite easily myself; Kua ‘apai ‘aia i te kapu mei runga i te kaingākai. She removed the cups … Continue reading

‘apaina

‘apaina, pass. ‘apai. Carry. [‘apai, -na4.]

‘apainga

‘apainga, nom. Something carried, load, burden. Kāvea tēnā ‘apainga. Take that load; Tē marū nei tāku amo ē tē māmā nei tāku ‘apainga. My yoke is easy and my burden is light. ‘Apainga tukituki, n., a crushing burden (a bumping … Continue reading

‘apatokerau, ‘apa tokerau

‘apatokerau, ‘apa tokerau, loc.n. Northerly quarter (of winds). Mē no‘o ‘ua te matangi ki ‘apatokerau, ka pakari. If the wind sits in the north, it‘ll blow hard. [‘apa2, tokerau.]

‘apatonga, ‘apa tonga

‘apatonga, ‘apa tonga, loc.n. Southerly quarter (of winds). Kua ‘uri te matangi ki ‘apatonga. The wind swung round to a southerly quarter; ‘E matangi ‘apatonga te matangi i tere mai ei mātou. We sailed here on a southerly wind. [‘apa2, … Continue reading

‘ape‘ape

‘ape‘ape, v.i., fq. ‘ape2. Bother, fret, complain peevishly. ‘E a‘a te ‘ape‘ape? What’s the bother?; Kua ‘ape‘ape te pēpe nō te pongi. The baby fretted because it was hungry; ‘E tangata ‘ape‘ape tika ai ‘aia. He’s a dreadful bother; Kua … Continue reading

‘ape1

‘ape1, v.i. Make a mistake, be mistaken. Mē ‘ape ‘ua ake tēta‘i pupu, kā riro te rē i tēta‘i. If either side makes the slightest mistake, the other team will win; Kua ‘ape tō‘ou manako. You are mistaken; I te … Continue reading

‘ape2

‘ape2, v.i. Fuss, fret, bother, pester. ‘E a‘a tā‘au e ‘ape nei, kāre e vave te torōka i te ‘aere. What are you fussing about, the bus won’t leave early; Kua ‘ape ‘aia ki tōna metua kia ‘akatika iāia kia … Continue reading

‘ape3

‘ape3, n. 1. A dodge, a trick of doing something. Kua kimi te rangatira i te au ‘ape tūkētūkē kia rauka te rē, inā rā kāre i manuia. The captain tried every dodge (he knew) to win, but it didn’t … Continue reading

‘ape4

‘ape4, rt. In tara‘ape, spur (of cockerel).

‘apepa

‘apepa, (-‘ia), v.i. Lame(ness). Kua ‘apepa te tamaiti i te ū‘anga i te motokā. The child was lame after being struck by a car; Kua ‘apepa‘ia taua tangatā ra. The man was lamed; ‘E vaevae ‘apepa tō taua tamā‘inē ra. … Continue reading

‘apinga

‘apinga. 1. n. A thing (usu. a physical object). ‘E ‘apinga tāku e kite nei i runga i te kiriātai. I can see something on (the surface of) the sea; ‘E pi‘a ‘apinga kāmuta tēia nā taku pāpā. This is … Continue reading

‘aputu

‘aputu, n. Name of a deep-sea fish, caught with line, dark grey in colour, up to two feet long (Serranidae). ‘E potonga ‘aputu tēia, ‘ē rua tirīngi te ‘oko. Here is a piece of ‘aputu, it costs two shillings. [Pn. … Continue reading

‘ara‘ara

‘ara‘ara, (-‘ia). Go and visit sbdy. (Bib. and obsol.; usual word is ‘ātoro). Kua ‘ara‘ara‘ia te Ariki ‘ānau ‘ōu e te aronga pakari mei te ‘itinga mai o te rā. The New-Born King was visited by the wise men from … Continue reading

‘ara1

‘ara1, v.i. (Commit) offence, fault, crime, sin; guilt(y). ‘E a‘a te ‘ara i papaki ei koe iāia? What (offence) did you slap him for?; Kua ‘ara koe, ko koe i tomo ‘ua ki roto i tōna ‘āua ma te tika … Continue reading

‘ara2

‘ara2, v.i. Be in excess (of (i) a given amount), extra, more than (i) a given number. ‘ī toru ‘akari i ‘ara i roto i teia putunga. There are three coconuts too many in this pile; Kua ‘ara atu i … Continue reading

‘ara3

‘ara3, n. 1. General name for the different species of Pandanus. Tē kai ‘ara nei māua. We‘re eating pandanus cones; E tari mai koe i tēta‘i rau ‘ara marō ‘ei tāviri ‘ava‘ava nāku. Bring some dry pandanus leaves for me … Continue reading

‘ara4

‘ara4, rt. (see ‘arapaki.)

‘ara5

‘ara5, rt. (see ‘aka‘ara1; perhaps same as ‘ara2.)

‘araketa1

‘araketa1, n. Alligator, crocodile. ‘E kiri pākiri ‘araketa tō‘ou. You’ve got an alligator-skin (crocodile-skin) belt. [Eng. alligator.]

‘araketa2, ‘arakita

‘araketa2, ‘arakita, see nū ‘arakita.

‘aramu

‘aramu, n. Tiller, helm. E tāmou i te ‘aramu ki runga i te ‘oe. Fix the tiller on to the rudder. [Eng. helm.]

‘arapaki

‘arapaki, v.t. 1. Touch (accidentally), knock against. ‘Auraka e ‘arapaki iāia. Don’t knock him. 2. Lay hands on (ie. chastise). ‘E a‘a tāna ‘ara i ‘arapaki ‘ua atu ei koe iāia? What’s he done wrong for you to lay your … Continue reading

‘arara1

‘arara1, v.i. Lean, tilt. Kua ‘arara ‘aia ki tēta‘i tua i te pā‘anga te moto ki runga i tōna pāpāringa. He rocked to one side when the punch landed on his cheek; Kua ‘aere ‘arara ‘aia i te manuku‘anga tōna … Continue reading

‘arara2

‘arara2, v.i. Blow, rise, gust (of wind). I taua ‘ati‘anga tika ai, kua ‘arara viviki mai te matangi mei te tokerau ē kua ta‘uri te vaka. At that very moment there came a sudden gust of wind from the north … Continue reading

‘aratita

‘aratita, n. Peanut. ‘ī ono pene i te paunu ‘aratita, peanuts sixpence a pound.

‘are

‘are, n. 1. House, building. ‘E ‘are rau tōna, kua pāruru‘ia ki te koro. He has a thatched house with wattled walls. ‘Are ‘a‘ao ‘ua rākau, fruit-packing shed. ‘Are ‘āiti, freezer, icecream shop. ‘Are ‘akaanuanu, freezer. ‘Are ‘akavā-‘anga, courthouse. ‘Are … Continue reading

‘are‘are

‘are‘are, v.i. 1. Having houses. Mē ‘e ‘are‘are ‘aere tō reira ko taua ngā‘ī ra ia. If there are houses about, that‘ll be the place. 2. Overhanging (of projecting rocks). ‘E toka ‘are‘are ‘ua taua tokāra, kāre rava koe e … Continue reading

‘aruru

‘aruru, v.i. 1. Rumble, bang, roar, explode. Kua ‘aruru te māngūngū ē kua nga‘āte i‘o. There was clap of thunder and the glass shattered; Kua ‘aruru te paura ki roto i tōna rima. The firework went off in his hands; … Continue reading

‘atāmoa

‘atāmoa, n. Scaffolding. Kua ‘akatū‘ia te ‘atāmoa takapini i te ‘are nō te pēni‘anga i te patu. Scaffolding was erected around the house for painting the walls; ‘E au rākau ma‘ani ‘atāmoa tēnā. Those poles are to make scaffolding with. … Continue reading

‘atūra, atū ra

‘atūra, atū ra, dir.part. + loc.part. (see atu2, away, and -rā4, -ra, there, then.) Kua ‘aere atū ra ‘aia ki taua ‘enuāra ē no‘o atū ra ki reira ‘ē rua mata‘iti. Then he went on to that island and stayed … Continue reading

‘ata

‘ata, 1. v.i. Propped up (on some support), resting on top of something. Kua ‘ata tēnātua i te pi‘a, ‘e ‘apinga pa‘a tei raro ake. The box is higher at that end, maybe there is something underneath; Kua ‘ata tēia … Continue reading

‘ata‘ata

‘ata‘ata, 1. v.i., fq. ‘ata1. Rest on top of something be propped up here and there, roost. Kāre i mako meitaki te kupenga i te tuku, nō reira i ‘ata‘ata ‘aere ei. The net wasn’t cast properly, so it has … Continue reading

‘atamira

‘atamira, n. The ceremonial litter, carved seat or throne of an ariki. Kua ‘akano‘o‘ia te ariki ki runga i te ‘atamira ē kua amo‘ia mei tēta‘i ‘ope i te ‘ōire ki tēta‘i. The ariki was installed on his throne and … Continue reading

‘atarau

‘atarau, n. 1. Altar, raised part of chancel where altar stands. Kua tuku rātou i ta‘ito i tārātou ‘ātinga karakarātio ki runga i te ‘atarau ma te pūpū ki te Atua. In the old days they used to lay their … Continue reading

‘ati

‘ati, v.i. 1. Snap, break across (not length-wise, cf. nga‘ā split), (a) fracture. Kua ‘ati te rākau i tōku rutu‘anga iāia. The cane snapped when I beat him; Kāre tēnā‘ātava nō te ‘ati iākoe. You won’t be able to break … Continue reading

‘ati‘anga

‘ati‘anga, see ‘atinga1. [‘ati, -‘anga4.]

‘ati‘ati

‘ati‘ati, 1. v.i., fq. ‘ati. (a) Snap off, break across. Kua ‘ati‘ati tōna au ni‘o i mua i te ū‘anga i te moto. His front teeth snapped off when the punch landed; Kua ‘ati‘ati tōna kaokao i te kata. He … Continue reading

‘atia

‘atia, see ‘ātia.

‘atinga1, ‘ati‘anga1

‘atinga1, ‘ati‘anga1, nom. Moment, period of time. I taua ‘ati‘anga rāi, kua tupu pō‘itirere mai te matangi ē kua taka‘uri te poti. At that very instant the wind sprang up and the boat turned over; ‘Ea‘a te ‘atinga tau nō … Continue reading

‘atinga2, ‘ati‘anga2

‘atinga2, ‘ati‘anga2, ‘ātinga, nom. Place where anything bends, creases or folds over, esp. where the arm or leg bend at elbow or knee. ‘E mama‘ata te ‘ātingāngaru. The waves are breaking from a great height; ‘Auraka ‘e tū ki te … Continue reading

‘atu‘atu

‘atu‘atu, (-a, -‘ia, -na), v.i., v.t., fq. ‘a‘atu. Fold over, fold up, curl and break (of waves). Kua ‘āuri ‘aia i te kāka‘u ē kua ‘atu‘atu. She ironed the clothes and folded them up; Kua ‘atu‘atu‘ia te kāka‘u ē kua … Continue reading

‘atu‘atuna

‘atu‘atuna, pass. ‘atu‘atu. Fold. [-‘atu3 RR, -na4.]

‘atu1

‘atu1, (-a, -‘ia).Compose (music, poetry). Tē ‘atu nei au i tēta‘i pe‘e nō tōna tae‘anga mai. I‘m composing a chant to celebrate his arrival; Kāre i roa‘ia ana tōna ‘atu‘anga i taua ‘ūtē ra. He didn’t take long to compose … Continue reading

‘atu2

‘atu2, n. 1. Owner, landowner, landlord. Koia te ‘atu o teia ‘enua. He is the owner of this land. 2. Master, boss. Nā‘ai koe i ‘iki ‘ei ‘atu ki runga ia mātou? Who elected you boss over us? 3. (Biblical) … Continue reading

‘atuke

‘atuke, sea-urchin, see ‘etuke.

‘atupaka

‘atupaka, (Ait. dial.), cf. Rar. ma‘ata, big.

‘ature

‘ature, n. Big-eye scad (Selar crumenop-thalmus). Ka tā‘ei tāua i teia kōpū ‘ature. Let’s net this shoal of mackerel; Tērārātou e a‘u pā‘ature maī ra. There they are building a mackerel weir. ‘Ature pai, a large well-grown mackerel. [Pn. *‘atule.]

‘au

‘au (Hibiscus tiliaceus)

‘auā

‘auā, see ‘aua.

‘auāna

‘auāna, ‘ā‘uāna, interj. Wait a minute! (= ‘āriāna). (see ‘aua + ana2.)

‘au‘au

‘au‘au. Ugly, dirty, nasty (Mang. and ‘Ātiu dial. = Rar. vi‘ivi‘i).

‘au‘iri

‘au‘iri, pass. -a, -‘ia. 1. v.t. Sew backing or lining onto (a quilt or dress material). Kua ‘au‘iri te va‘ine i tōna tīvaevae ki te paruai. The woman backed her patchwork quilt with calico; ‘Au‘iria te pāreu ō‘ou ki te … Continue reading

‘au‘opu

‘au‘opu, n. Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis).

‘au1

‘au1, v.i. Peaceful, (at) peace, peacefully settled (of wars, quarrels). ‘E pātireia ‘au tē reira. That is a peaceful country; Kua ‘au te tamaki. The war is over; Kua rekareka te mou‘āuri i te ‘au‘anga te tamaki. The prisoners were … Continue reading

‘au2

‘au2, n. 1. Ruling body, authority or power, realm. Ko te reva tē reira o tē reira ‘au. That’s the national flag of that power; te ‘au Peritāne, the British Commonwealth. ‘Au va‘ine, women’s guild. Kua ‘akaue‘ia e te ‘au … Continue reading

‘au3

‘au3, n. The widespread hibiscus tree (Hibiscus tiliaceus), sometimes called by the Tahitian word pūrau. ‘E vakā‘au tōna. His canoe is made of hibiscus wood; Tē kekekeke va‘iē ‘aū ra ‘aia. He is sawing hibiscus firewood. ‘Au toka, name given … Continue reading

‘au4

‘au4, n. Dew. Ka pakari te ‘au i teia pō nō te marino. There will be heavy dew tonight because it’s calm. [Pn. *sau1.]

‘au5

‘au5, n. Name of a fish about two feet long, blackish, edible, caught mainly in deep water, perhaps a large wrasse. (see ‘aumauri, ‘aupā.)

‘aua

‘aua, ‘auā, neg. Don’t! ‘Aua e koma! Don’t chatter! (A shortened form of ‘auraka, now used mostly in songs, chants and hymns.)

‘aua‘a

‘aua‘a, (Mang. dial.) = Rar. ‘auraka, don’t.

‘aua‘i

‘aua‘i, v.i. Smoke. Tē aua‘ī ra rāi te a‘i, the fire was still smoking. Pū aua‘i, chimney, funnel. ‘Akatika‘ia te pū aua‘i. Straighten up the chimney; ‘E pa‘ī pū aua‘i muramura. It is a ship with red funnels. (see au3, … Continue reading

‘Aukute

‘Aukute, n. August. I teia ‘Aukute i topa ake nei i tae mai ei ‘aia. It was this last August that he came. [Eng. August.]

‘aumārenga

‘aumārenga, n. A fish (Manihiki dial. = Rar. ‘aumauri).

‘aumauri

‘aumauri, n. A fish, light silvery green, up to about three feet long, edible, yellowish near the tail with a few spots; said to resemble the tītī‘ara (trevally) but narrower in the body. Ko te ‘aumauri ma‘ata tāna i pātia … Continue reading

‘aumi‘i

‘aumi‘i, n. Bow, front part of the hull of a canoe. Tō a‘i, e te tūtū a‘i, kia mārama, Te painga o te mārōrō, Ko te ‘aumi‘i vaka ē. Let your torch be bright, torch-holder, (so we may see) the … Continue reading

‘auna

‘auna, var. ‘aona, pass. ao1. Pack, wear.

‘aunga

‘aunga, v.i. (Give off a) smell, odour. Kua ‘aunga kino teia ika. This fish smells bad; ‘E manongi ‘aunga kakara tēia. This scent has a nice smell; Tē ‘ongi ‘aungāpoa nei au. I can smell something fishy; Kua ‘ongi te … Continue reading

‘auniti

‘auniti, n. Ounce. E tuku ‘ē ta‘i nga‘uru ‘auniti paura ki roto i te tini vai. Put ten ounces of the powder into a tin of water. [Eng. ounce.]

‘aupā

‘aupā, n. A fish about two feet long, variously marked, sometimes blackish with vertical greyish stripes, or dark green with lighter green stripes; it swims vigorously twisting the whole body; one of the wrasses. ‘E na‘o ‘aupātei ‘eke mai ki … Continue reading

‘aupe

‘aupe, v.i. Droop. Tē ‘aupe ‘uāra te au ‘ātava o te vī, kua teima‘a‘ia e te ‘ua. The branches of the mango tree were drooping, weighed down by the fruit; Kua pururū tōna roimata i te ‘aupe‘anga tōna ūpoko ki … Continue reading

‘aurakāna

‘aurakāna, ‘aurakā na, neg. Don’t (do it) for a minute, wait a minute. ‘Aurakāna e ‘akakututū vave i te mōtokā. Don’t start the car too soon. [‘auraka, ana2.]

‘auraka

‘auraka, neg. 1. Don’t. ‘Auraka e ‘aere, tē ma‘ani maī ra ‘a Mīnāi te tī. Don’t go, Mīnā is making the tea; ‘Auraka rava koe e ‘āmiri i teia niuniu ora, ka ‘uti‘uti‘ia koe. Don’t on any account touch this … Continue reading

‘auro

‘auro, n. Gold. Kāre āku ‘auro ē te ‘ārio ‘ei aro‘a iākoe. I have no gold or silver to give you; Kua ‘oko tāpe‘a ‘auro ‘aia nō tō rāua ‘akaipoipo‘anga. He bought a gold ring for their wedding; ‘E korōna … Continue reading

‘autū

‘autū, v.i. Emerge victorious, carry the day, win. Kua ‘autū rātou i taua tamaki‘angāra, emerged victorious from the war; Kua ‘oki ‘autū mai rātou ki te kāinga mei taua tu‘e‘anga pōrō ra. They returned home in triumph from the rugby … Continue reading

‘autara

‘autara. Speak (Ait. dial. = Rar. tuatua).

‘aute

‘aute, n. The paper mulberry tree (Broussonetia papyrifera). ‘E aute tērārākau e tupū ra i kō. That’s a paper mulberry growing over there; Tē katokato rau ‘aute nei au ‘ei ma‘ani vairākau. I‘m picking paper mulberry leaves to make some … Continue reading

‘Autirēria

‘Autirēria, n. Australia.

‘ava‘ava1

‘ava‘ava1, v.i. Stained, smeared, sullied. Kua ‘ava‘ava tō rimāpona i te toto puaka. Your shirt-sleeve is smeared with pigs’ blood; Kua riri ‘aia iāku i te ‘ava‘ava‘anga tōna piripou i te repo. He was angry with me when he got … Continue reading

‘ava‘ava2

‘ava‘ava2, n. Tobacco, cigarette, the tobacco-plant. Kākai koe i te ‘ava‘ava? Would you like to smoke?; Tē taka ‘ava‘avāra rātou. They are preparing sticks of (locally-grown) tobacco. ‘Ava-‘ava māori, locally-grown tobacco. ‘Ava‘ava tāviri, cigarette tobacco. Kāre au e kai i … Continue reading

‘Avaiki

‘Avaiki, prop.n. Hawaiki, the legendary homeland of the Polynesians. I tere tū mai rātou mei ‘Avaiki mai. They voyaged here direct from Hawaiki.

‘avare1

‘avare1, v.i. Slimy, slime, sliminess. Kua ‘avare tēnāmō‘inātai. That bottle of sauce has gone slimy; Te ‘avare o te tuna. The slime of the eel. (cf. vare2.) [Np. *saa-wale.]

‘ave‘aveā

‘ave‘aveā, v.i. Languid, listless(ness), lackadaisical. ‘E ‘ave‘aveātika ai tāna ‘aere. He slouches about so lackadaisically. (cf. –ā5.)

4

-ā4, morph. Meaning uncertain, but see ‘ave‘aveā, ngarungaruā, (kō)‘iri‘iriā, maromaroā, moemoeā, (‘aka)pā‘aruā, tuputupuā, (‘aka)vaiā.

-‘anga4

-‘anga4, nominalising and noun-forming suffix. 1. Used syntactically in sentence nominalisation, where it is added to verbs or verb phrases to convert them into gerundial constructions. In this use ‘anga is often written as a separate word (not, however, in … Continue reading

-‘atu3

-‘atu3, bound root. *Fold over. (see ‘a‘atu(na), ‘atu‘atu(na), ‘ātua.)

-‘atu4

-‘atu4, bound root. *Stone. (see kō‘atu, kurukuru‘atu, puku‘atu, tā‘atu.)

-‘au6

-‘au6, bound pronoun. You (sg.). (see (t)ā‘au, nā‘au; cf. koe.)

-a-4

-a-4, morph. Pluralising element arising from lengthening of the stem vowel a in the nouns tāngata, men, tuā‘ine, sisters, vā‘ine, women.

-a5

-a5, morph. Marks the verb as passive. Stylistically, this suffix and its variants emphasise the verbal action, hence their frequent use in imperative sentences. (cf. -nga3, -ngia, -ia4, -kia4, -kina4, -mia, -na4, -ria2, -tia4.)

-anga5

-anga5, morph. Nominalising suffix, indicating the occasion or time of the action of the base.

-ata4

-ata4, in ‘ōata, third night of the moon. (cf. ata1.)

-ave

-ave, bound root. (see āve, aveave1.)ā

a‘ōna

a‘ōna, dir.part. + loc.part. (see a‘o3 and -na2.)

a‘ōra

a‘ōra, dir.part.+ loc.part. (see a‘o3 and -ra.)

a‘a

a‘a, v.i., n. What? I a‘a ana kōtou? What were you doing?; ‘E a‘a tō‘ou teima‘a? What is your weight?; ‘E a‘a rā tō‘ou manako? What do you think then?; ‘E a‘a ‘oki tā‘au ka ‘inangaro? What else would you … Continue reading

a‘o1

a‘o1, v.i. 1. Have good wind, plenty of breath. Kā a‘o koe mē terēni putuputu koe. You‘ll have plenty of wind if you train frequently. Tangata ‘oro a‘o, long-distance runner. Ko Tiā tō mātou tangata ‘oro a‘o. Tiā is our … Continue reading

a‘o2

a‘o2, n. Cord, strong string, fishing line. ‘ī toru āku pōkai a‘o ka ‘inangaro. I’d like three balls of string; Kua motu taku a‘o, i tōku manako ‘e ika ma‘ata. My line has broken, I think it was a big … Continue reading

a‘o3, -‘o

a‘o3, -‘o, dir.part. (N.B. a‘o is commonly written ‘o and attached to the preceding word when this ends in -a, e.g. tērā a‘o is written as tērā‘o, tēnā a‘o as tēnā‘o, tōna a‘o as tōnā‘o, tāna a‘o as tānā‘o, tukuna … Continue reading

a‘ore

a‘ore, n. A fish: about a foot long with small silvery scales, black stripe along the back and black spot on tail-fin; edible; mountain bass (G. Duleidae). Kua paru ‘aia i te a‘ore ki te kiko nū i mua ake … Continue reading

a‘u‘ua

a‘u‘ua, n. Wall plate, one of the beams in a house. Kātano tē reira rākau ‘ei a‘u‘ua nō te ‘are. That pole will do for the wall plate for the house.

a‘u1

a‘u1, (-a, -‘ia, -na).Pile up, heap up, mound up, scoop up, build (a marae, stone fish-weir, dry-stone wall). Kua a‘u ‘a Tangi‘ia i te marae ē kua topa kia Ārai-te-tonga. Tangi‘ia built a marae and called it Ārai-te-tonga; I te … Continue reading

a‘u2

a‘u2, (-a, -‘ia, -na), v.i. Plane. E a‘u i te rākau kia pateka. Plane the wood smooth; Ko te rākau a‘u tākōrua e tari mai nāmua. It is the planed timber that you two must bring first; A‘una te rākau … Continue reading

a‘ua‘u1

a‘ua‘u1, (-a, -‘ia, -na), fq. a‘u1. Pile up, heap up, build (dry-stone wall, marae, fish-weir). ‘Auraka e a‘ua‘u i te toka ki kona. Don’t keep piling the stones up there; Kua tāmanamanatā‘ia rātou i te a-‘ua‘u‘anga te marae. They were … Continue reading

a‘ua‘u2

a‘ua‘u2, (-a, -‘ia, -na), fq. a‘u2. Plane (timber). Kua ro‘iro‘i ‘aia i te a‘ua‘u‘anga i te rākau. He was tired with planing timber; Ko te rākau taratara tei a‘ua‘u‘ia. The rough wood was planed down; Kia oti te rākau i … Continue reading

a‘ua‘una1

a‘ua‘una1, pass. a‘ua‘u1. Pile up. [a‘u1 RR, -na4.]

a‘ua‘una2

a‘ua‘una2, pass. a‘ua‘u2. Plane. [a‘u2 RR, -na4.]

a‘una1

a‘una1, pass. a‘u1. Pile up.

a‘una2

a‘una2, pass. a‘u2. Plane.

a‘uru

a‘uru, n. A fish, about a foot long, orangeish, with longitudinal dark stripes, edible, fat turns orange when cooked, closely resembles the kā‘uru‘uru, but lighter in colour. One of the goatfish or red mullets. Ka tā‘ei tātou i teia na‘o … Continue reading

a-3, -a-

a-3, -a-, morph. Form occurring in the first and third person singular possessives, neutralising the distinction between alienable and inalienable possession marked by ā1 and ō1; used in informal situations where it would be inappropriate to state the nature of … Continue reading

a2

a2, prop.art. See ‘a1.

āi

āi, adv.part. Usually written as one word with the following location particle na or nei, see āina, āinei.

ai1

ai1, (-tia). Copulate (esp. of people). Kua ‘akaoti ngā puakaoa i te ai. The two dogs finished copulating; Kua aitia ‘aia e te māpū. She has been ravished by the young men. [Pn. *‘ai1.]

ai2

ai2, loc.part. A variant of ei, used after words ending in -a; traditionally written as ‘i and suffixed to the preceding word (but not in this dictionary); e.g. tuatua‘i for tuatua ai. [Pn. *ai.]

aitia

aitia, pass. ai1, q.v. [ai1, -tia4.].

akēna

akēna. A contraction of ake and na5, q.v. I kāpiki akēna koe iāku? Were you calling me just now?

akēra, akē ra

akēra, akē ra. And then, whereupon, and after that. Kua ko‘u akē ra ‘aia i taua ‘apingā ra ē tuku mai kiāku. And then he wrapped the article up and gave it me; ī kāre akēra ‘e rauka iāia kia … Continue reading

aka

aka, 1. n. Root. Kā ngote te rākau i te mā‘ū nā roto i tō rātou aka. Plants will suck up moisture through their roots; ‘E rākau aka pakari te toa. Ironwood trees have strong roots; Tē reru akā ‘orā … Continue reading

akaaka

akaaka, v.i. 1. Have many small roots. Nō te akaaka i taua rākaū ra, nō reira i roa ai i te kiriti. The tree has a lot of roots, that’s why it takes so long to dig up. 2. Fibrous, … Continue reading

akaakakuru, akaakākuru

akaakakuru, akaakākuru, akākākuru, n. A long, slender snake-eel, inedible, white with black spots. Mē tae ki te au a‘ia‘i marino, ka ‘aere mai te akākākuru ki te pae one. When the calm evenings come around, the akākākuru come in towards … Continue reading

akamā‘iti‘iti

akamā‘iti‘iti, caus. mā‘iti‘iti. Be energetic, frisky; make lively, nimble. Nā‘au i ‘akamā‘iti‘iti mai ia rātou? Was it you who put some life into them?

akatomo

akatomo, caus. tomo2. Fill, or load up. ‘Eia‘a kōrua e ‘akatomo roa i te torōka,kua paru ‘oki ngā uira ō muri. Don’t you two over-load the truck as the rear wheels are a bit flat.

akau

akau, n. Reef. ‘E ‘akapā mai kōtou nā tai mai i te akau. Form a line from the reef. [Pn. *hakau.]

ake1

ake1, part. A little distance away, a little time away. 1. Approaching, but a little way off. Tēia ake ‘a Tere. Here comes Tere; Tērā ake ‘a Tere. There comes Tere; Neke atu kōtou kia iri mai tērā ake aronga. … Continue reading

ake2

ake2, n. A tree (Dodonoea viscose). [Pn. *ake.]

akeake

akeake, n. A tree (Sapindus sp.) reported only from Ma‘uke.

akenei

akenei. Just recently. Kua ‘aere ‘ua akenei te pa‘ī. The ship has only just gone. [ake, nei.]

ako

ako, (-a, -‘ia, -na). 1. Advise, warn, exhort, preach. Kua ako ‘aia i te tamaiti kia ‘aere meitaki ki te kāinga ma te māniania kore. He urged the children to walk home in a proper fashion without making a noise; … Continue reading

ako‘anga, akonga

ako‘anga, akonga, n. 1. Sermon. Kua reka ‘aia i te ako‘anga a te ti‘ākono i teia a‘ia‘i. He liked the deacon’s sermon tonight. 2. Pulpit. Kia tae te ‘orometua ki runga i te ako‘anga, kua rave ‘aia i te pure … Continue reading

akoako

akoako, (-a, -‘ia), fq. ako. Advise, exhort, warn; advice, exhortations. Kua akoako‘ia rātou kia no‘o meitaki ki raro mē tere te torōka. They were urged to sit down quietly while the truck was moving; ‘E ‘ākono i te akoako ā … Continue reading

akona

akona, pass. ako. Admonish, preach. [ako, -na4.]

akonga

akonga, nom. See ako‘anga.

aku1

aku1, n. Garfish (? Strongylura indice [Le Sueur]). Tei iāku te upoko aku, tei iāia te tītī‘ara. I got the head of the aku, and he got the trevally. (see akurā.) [Pn. *haku.]

aku2

aku2, poss.pron. My (this form is used only before nouns, marking them as plural, usually paucal. It is neutral to the alienable/inalienable distinction carried by āku/ōku). E no‘o ake, ‘e aku au taeake. Goodbye, my dear friends. [a-3, -ku.]

akurā

akurā, n. Marlin, swordfish. The name is applied to several fish of the genus Istiophoridae, including the Pacific blue marlin, striped marlin, and black marlin. ‘E rapā ‘iku akurā tērā kua pātiā‘ia ki runga i te ‘are poti. That’s a … Continue reading

ama

ama, n. 1. n. Outrigger float, (obsol.) smaller hull of a double canoe. Ka ta‘uri te vaka mē māmā te ama. The canoe will capsize if the outrigger float is too light; Tē tarai ama nei māua. We‘re shaping the … Continue reading

ami

ami, v.i. 1. Have roe (of crustaceans). 2. n. Roe or spawn (of crustaceans, not fish, cf. ‘ua). Kua totoro te tupa ki te pae tai ki te rūrū i te ami. The crab crawled down to the edge of … Continue reading

amo1

amo1, (-a, -kia). 1. Carry on the shoulder or on a pole carried on the shoulder. Kua mamae tōna pūku‘ivi i tōna amo‘anga i te ruru va‘ie. His shoulder ached with carrying the bundle of firewood; Amoa ki te ua. … Continue reading

amo2

amo2, (-a, -‘ia, -kia). Apply something with the palm of the hand, rub or smear on. Kua amo ‘aia i te vairākau ki runga i tōna rima maki ē kua tāpeka. She applied the poultice to her bad hand and … Continue reading

amoamo1

amoamo1, (-a, -‘ia, -kia), fq. amo1. Carry on the shoulder. ‘Aere mai kia amoamo tātou i teia au poupou ki te ‘are. Come on, let’s carry these posts to the house; Kāre rava rātou i ‘akaea ana i tō rātou … Continue reading

amoamo2

amoamo2, (-a, -‘ia, -‘kia), fq.amo2. Rub or smear on. Kua amoamo‘ia te vari ki runga i te pāruru ‘are e te tamariki. The children have smeared mud over the wall of the house. [amo2 RR.]

amoamokia1

amoamokia1, pass. amoamo1. Carry on shoulder. [amo1, RR, -kia4.]

amoamokia2

amoamokia2, pass. amoamo2. Rub on. [amo2, RR, -kia4.]

amokia1

amokia1, pass. amo1. [amo2, -kia4.]

amokia2

amokia2, pass. amo2. Rub on (of ointment etc.). [amo2, -kia4.]

amu

amu, (-a, -‘ia). 1. Chant. Kua amu rātou i te pe‘e ma te kapakapa ‘aere. They chanted the pe‘e and performed the gestures with their hands. 2. n. A chant (esp. an old war chant, or a love chant, or … Continue reading

amuamu

amuamu, (-a, -‘ia). Taunt, jeer at, tease (vocally). Kua amuamu ‘aia i taua tamaitī ra kia riri. He taunted the boy to make him angry; Kāre au e tae i te amuamu iāia, ka papaki ‘aia iāku. I daren’t tease … Continue reading

āna

āna, prep. + pers.pron. His, her. Marks a following noun as plural (usu.paucal), except after kāre and ‘okota‘i.

ana1

ana1, n. Cave, tunnel. Kua pipini ‘aia ki roto i te ana. He hid in the cave; Ko Mangaia te ‘enua ana i te pā ‘enua Kūki ‘Airani. Mangaia is the (best) island in the Cooks for caves; Kua kō … Continue reading

ana2

ana2, part. The English translation of this particle will vary according to the tense/-aspect particle at the beginning of the clause and according to the time reference (stated or understood) of the sentence in which it occurs. 1. E verb … Continue reading

ana3

ana3, poss.pron. His, her. This form is neutral to the alienable/inalienable distinction and marks the following noun as plural (often paucal). Kua kitea āna puaka? Have his pigs been found? [a-3, -na3.]

anaana1

anaana1, v.i. 1. Hollowed out, hollow; clear, empty, unobstructed (of caves, holes, pipes). Kua anaana te ni‘a o te kauvai i te varo‘ia‘anga e te vai. It was hollow under the river bank where the water had scooped it out; … Continue reading

anaana2

anaana2, in anaana i te mata. Stare (wide-eyed). ‘E a‘a koe i anaana ‘ua mai ei i tō mata ki āku? Why were you staring at me? [? Pn. *kana2.]

anake

anake, adv.part. Alone, solely, only; all, without exception. Ko au anake rāi i ‘aere mai ei. I came all by myself; Nōna anake tē reira ‘enua. The land belongs solely to him; Ko māua anake kā no‘o ei, nō te … Continue reading

aneane

aneane, v.i. Delicate and tender. ‘E pākiri aneane tōna. She has a delicate skin. [? Pn. *ane.]

angā‘onu

angā‘onu, n. Span. (Manihiki and Northern Group dial. = Rar. angārima).

angārima

angārima, n. The span between thumb and little finger, used as a measure of length. E vāito koe ‘ē toru angārima ka tīpū ei. Measure out three spans and then cut it. [anga3, rima1.]

anga1

anga1, v.i. (Turn and) face. I reira, kua anga mai ‘aia kia mātou ma te kinokino i tōna mata. Then he turned and faced us with an evil look; Kāre e rauka iāia i te anga ki muri, nō te … Continue reading

anga2

anga2, v.i. Wear off, subside (of anger, tiredness, sleepiness). E tiaki koe kia anga tōna riri ka tuatuāi koe kiāia. Wait until his anger wears off before you say anything to him; Kua anga te ro‘i. The tiredness has worn … Continue reading

anga3

anga3, (-‘ia). Measure something in arm lengths, to measure something by extending it over a fixed measure (not measure with a ruler, cf. vāito). E anga mai koe ‘ē rima mārō taura nāku. Measure me out five fathoms of rope; … Continue reading

anga4

anga4, n. 1. Shell (of bivalve, e.g. clam (pā‘ua), cockle (ka‘i), mussel (kuku), not cowry (pōre‘o) or whorled shell of gastropod (pūpū)), shell (of coconut or egg). ‘E ‘akari anga petetue tēnā, kā tano ‘ei ma‘ani peru. That coconut has … Continue reading

angaanga1

angaanga1, v.i., fq. anga1, turn and face, q.v. Kua angaanga pouroa mai rātou ē kua ‘ākara matariki kiāku. They all turned around and stared at me; Nō tei angaanga ‘aere ‘aia, nō reira au i tārotokakā ai iāia. He kept … Continue reading

angaanga2

angaanga2, v.i., fq. anga2, wear off, subside. Kua angaanga tō rātou riri. Their anger gradually subsided; Kua angaanga tā rāua moe. They have had their sleep out now. [anga2 RR.]

angaanga3

angaanga3, n., fq. anga4. 1. Shell, curved fragment, empty (container). ‘E pi‘a angaanga mō‘ina tēnā. That’s a crate of empty (or broken) bottles. 2. Coconut shell used as water container. [anga4 RR.]

angamea

angamea, n. Red snapper (Lutjanus bohar). ‘E angamea tēia i mou ki runga i taku a‘o. I’ve got an angamea on my line; I ‘ī angamea ana māua. We were angling for angamea.

angi

angi, a rare variant of angiangi q.v. [Pn. *aīi2.]

angiangi

angiangi, v.i., n. Thin(ness), (esp. of materials, not physique). Kua angiangi roa tēnā rākau iā koe i te a‘u. You have planed that piece of wood down too thin; Kua tūpā angiangi ‘aia i tōna vaka, kia maranga ‘ua iāia … Continue reading

anoano

anoano, (-a, -‘ia), v.i. Desire, want, wish, need. Ko tei anoano i te ‘aere, e tāki i te rima ki runga. Those who want to go, put their hands up; Tēia te ‘ava‘ava mē kua anoano koe. Here are the … Continue reading

anu

anu, (-‘ia), v.i. 1. Cold(ness). Tēia tēta‘i parangikete ‘aka‘ou nō‘ou, kā anu pa‘a teia pō. Here’s another blanket for you, it could be cold tonight; Kua toka te ‘inu i te anu‘anga. The dripping went hard as it got cold; … Continue reading

anu‘e

anu‘e, n. Caterpillar. Kua kainga te rau o teia pū tōmāti e te anu‘e. The leaves of this tomato plant have been eaten by caterpillars; Tē ko‘i anu‘ē ra rāua i runga i te kāpati. They‘re picking off the caterpillars … Continue reading

anuanu

anuanu, v.i., dim. anu. Cool(ness). Nō te mānga matangi nō reira i anuanu ei. There was a bit of a breeze, so it was cool; Kua ‘akapā‘ī ‘aia i te pēpe i te anuanu‘anga te vai. She bathed the baby … Continue reading

ao

ao. 1. v.i. (Be) day, daylight, esp. dawn. E tū ki runga, kua ao. Get up, it’s daylight now; E ara, ‘e ao tēia. Wake up, it’s light; Kua ao te ‘enua. Day came (the land was light); Kia ao … Continue reading

aoa1, āva

aoa1, āva, (-‘ia). Shout out, yell at or for (i) sbdy/something; howl, bark, scream, cheer. ‘E tangata tē āva maī ra iā koe. Someone is shouting for you; ‘E aoa tāku ‘e ‘aka-rongo nei, mei te meā ra ē ‘e … Continue reading

aoa2, ava

aoa2, ava, n. Banyan tree (Ficus prolixa) which provided fibre for one type of bark cloth. ‘E ava tērā rākau e tautau ‘aere ‘uā ra te aka. That tree with the hanging (aerial) roots is a banyan; E ta‘u i … Continue reading

aoaoa, avaava

aoaoa, avaava, (-‘ia), fq. aoa1, āva. Shout, howl, scream, bark, cheer. Kua rongo au i te avaava, kāre rā au i kite ē ko ‘ai mā. I heard the shouting but I didn’t know who they were; Kua ‘oro te … Continue reading

Aotearoa

Aotearoa, loc.n. New Zealand (obs., cf. Nūtirēni.) [ao, tea, roa1.]

api1

api1, stat. Crowded, congested, full up, cluttered up. Kāre koe ‘e ō ki konei, kua api teia ngā‘i. You can’t get in here, it’s crowded out; Kua api te kaingākai i te puka. The table was cluttered with books; Kua … Continue reading

api2

api2, n. A surgeonfish resembling the maito, but dark brown with white spots; about six inches long, and caught mainly on the reef (Hepatus guttatus [Schneider]). ‘E api ‘ua tā māua ika i tō māua pokipoki‘anga. We only caught api … Continue reading

apiapi

apiapi, fq. api1. 1. Crowded, obstructed, full up, cluttered up. Nāringa kāre tēia au pi‘a, kāre rāi e apiapi teia rūmu. If it wasn’t for these boxes, this room wouldn’t be so cluttered up; ‘E ngā‘i apiapi tēia, ‘aere mai … Continue reading

apu

apu, ( -a, -‘ia). 1. Chase, pursue, harry. Kua apu ‘aere te tītī‘ara i te koama. The trevally chased the goatfish around; Kua apu‘ia te kōpū ika rikiriki e te urua. The urua (kind of fish) harried the shoal of … Continue reading

apuapu

apuapu, ( -a, -‘ia), fq. apu. Harry, pursue voraciously, hunt down; buckle down to (work). Kua apuapua te punupunuā moa e te kiore ngiāo taetaevao. The wild cat chased the chicks; Kua apuapu ‘ua te puakaoa i tāna kai i … Continue reading

arāpō

arāpō, n. The nights of the lunar month (there is a name for each of them). ‘E motu teia arāpō. This is the last night of the moon; Tē tanō ra te ‘akapapa‘anga arāpō? Were the nights of the moon … Continue reading

arāta‘a

arāta‘a, n. 1. Road, highway. Kua kite atū ra ‘aia i tēta‘i tangata tē tīpapa ‘uā ra i te pae arāta‘a. There he saw a man lying face-down at the side of the road. 2. n. Way(s), behaviour. ‘Auraka e … Continue reading

ara1

ara1, v.i. Wake up, be awake, stay awake, keep alert. E ara, kua ao. Wake up, it’s morning; kua ara ‘ua au i taua pō. I was awake (all) that night; Kāre ‘aia i ara ake? Isn’t he awake yet?; … Continue reading

ara2

ara2, n. 1. Road, path, passage, route, way (of travelling), trail, track. Tēia ara mingimingi, this winding path; Tē ma‘ani ara nei mātou. We‘re making a path, repairing the road; Ka nā te ara poto ‘ua tāua i te ‘aere. … Continue reading

araara1

araara1, v.i., fq. ara1. Wake up, be awake. Kua araara rātou i tō mātou pākūkū‘anga i te ta‘ua. They all woke up when we banged the floor; ‘E ngā pēpe meitaki tēia, kāre nō te araara. Here’s a couple of … Continue reading

araara2

araara2, v.t. Say, talk, speak. (‘Ātiu, Mauke and Mitiaro dial., cf. Rar. tuatua.) E araara ki ‘Avaiki. Speak to (i.e. remember) Hawaiki.

arataki

arataki, (-a, -na, -‘ia). 1. Lead sbdy or something, to guide. Kua arataki ‘aia ia rātou nā roto i tāna ngā‘i tanu‘anga kia mātakitaki i tāna au ‘apinga kai. He led them round his plantation so that they could see … Continue reading

aratakina

aratakina, pass. arataki. Lead, guide.

aratakitaki

aratakitaki, (-a, -na, -‘ia), fq. arataki. 1. Lead, guide. E aratakitaki ‘ua kōrua i tēnā ngā ‘oro‘enua, kāre ‘oki i mako meitaki ake i te ‘aka‘oro. Just lead those two horses, they‘re not really used to being ridden yet; Kua … Continue reading

aratakitakina

aratakitakina, pass. aratakitaki. Lead, guide.

areare

areare, v.i. 1. Clear (of water), plain (of water, i.e. not made into tea etc.), transparent (of glass). Ka kitea te ika i raro i te vai mē areare meitaki. (You) will see the fish down in the water if … Continue reading

arero

arero, n.

ari

ari, rt. *Visible. [Pn. *‘ali.]

ariki

ariki, n. 1. High Chief, ruler over a tribe (vaka tangata). Ariki pūtokotoko, a supporting chief, esp. one with knowledge of tribal tradition. Ariki tūtara, the ariki’s second-in-command, originally usually a younger brother. ‘E ariki tūtara ‘aia nō Ngāti Tangi‘ia. … Continue reading

ariri

ariri, n. Rough turban snail (Turbo setosus). Tē ko‘i arirī ra māua i rere mai ei taua pa‘īrere. We were collecting ariri when the plane flew over; ‘E mitiore ariri tāmāua i kai ei. We had mitiore with ariri in … Continue reading

aro

aro, n. 1. The front of the body, the front or face of something, that side (of a piece of material) which faces outwards, the upper surface (of a leaf, as opposed to tua, back), that end of a coconut … Continue reading

aroaro

aroaro, n., fq. aro. Face, presence. Kua ‘akakite ‘aia ki mua i tō rātou aroaro i tōna tere i tae mai ei. He explained in their presence why he had come; Kua no‘o ‘aia ki mua i tōku aroaro ē … Continue reading

aronga

aronga, nom. Group (of people, but not used before ariki, rangatira, mata‘iapo, or metua). Ko tērāaronga tei tae mua mai. Those people arrived first; Tē tūtaki aronga ‘anga‘angāra ‘aia nāna. He’s paying out his workmen; Kua ‘aere ‘aia ki te … Continue reading

aro‘a

aro‘a, (-‘ia). 1. Greet, welcome, salute, offer good wishes (esp. to guests on arrival or departure). Kua aro‘a mai ‘aia kiāku i tōku ‘ākara atu‘anga kiāia. He greeted me when I glanced at him. Kua nāmua ‘aia i te aro‘a … Continue reading

āru

1. Accompany, go with (sbdy), travel on (a ship, bus, etc.).

aru

aru, rt. *Follow. (see āru, aruaru, arumaki-(maki), tauāru, tuaru.) [Pn. *‘alu.]

aruaru

aruaru, (-a, -‘ia). 1. Chase. I aruaru‘ia ana e te puakaoa taua puakani‘ō ra i nakōnei, tērā, kua ‘oki ‘aka‘ou mai. The dog chased that goat off some time ago, and there it is back again now. 2. Try hard, … Continue reading

arumaki

arumaki, (-a, -na, -‘ia).Chase, drive off, expel. Kua arumaki te puakaoa i te kiore ngiāo. The dog chased the cat; Kua arumakia ‘aia e te ‘akavāē kua mou. He was chased by the police and caught; Kua rererere te manu … Continue reading

arumakimaki

arumakimaki, (-a, -‘ia), fq. arumaki. 1. Chase, drive off. Kua arumakimaki au ia rātou, kāre rāi mou. I’ve been chasing them, but I didn’t catch them; Kua arumakimakina māua e te puakaoa. We were chased by the dog. 2. Play … Continue reading

arumakimakina

arumakimakina, pass. arumakimaki. Chase, drive off. [aru, maki3 RR, -na4.]

arumakina

arumakina, pass. arumaki. Chase, drive off. [aru, maki3, -na4.]

atūna, atū na

atūna, atū na, dir.part. + loc.part. (see atu2, away, and -na2, there by you.) I kāpiki atū na ‘aia iākoe i napō? Did he call you last night?; Kua ‘aere atū na ‘aia ki taua ‘enuāra. Then he went on … Continue reading

atā ao

atā ao, n. See ata1.

ata1

ata1, 1. v.i. Become visible, take shape, form (of images). E kāpiki mai koe mē ata mai te pa‘ī. Call out when the ship comes into view; Kua ata mai te tūtū i runga i te rīpene. The image began … Continue reading

ata2

ata2, v.i. Take fright at something, be intimidated. Kua tuki ‘aia i taua tamaitī ra ‘ē toru taime kia ata, kāre rava ‘e rāvenga. He charged at the boy three times to frighten him off, but it had no effect. … Continue reading

ata3

ata3, n. Hearts (the card suit). ‘E ata te ‘uri. Hearts are trumps; Nā‘au i tuku mai i te va‘ine ata. It was you who played the queen of hearts. [Eng. heart.]

ataata1

ataata1, v.i. Loom (of shadowy shapes); shadows, reflections (fq. ata1). ‘E mea tērāe ataata ‘uāra i raro i tērāpū rākau. There is something vague and shadowy there under that tree; Nō te keukeu i te ataata i te rākau, nō … Continue reading

ataata2

ataata2, v.i., fq. ata2. Be afraid, take fright. ‘Auraka koe e ataata i te ‘aere i te ‘ārāvei iāia, ‘e tangata tauturu ‘aia i te aronga tei roko‘ia e te manamanatā. Don’t be afraid to go and see him, he‘ll … Continue reading

ate

ate. n. Liver. ‘E ate puakatoro tāmāua i kai ei ma te u‘i. We had ox-liver and yams; ‘ī rua ‘ua paunu ate, kua rava. Just two pounds of liver is enough; Tē tunutunu ate puaka nei au. I‘m cooking … Continue reading

atemāmā

atemāmā, n. Lungs. ‘E maki tei kitea ki runga i tōna atemāmā. Some disease was noticed on his lungs; Kua tunu ‘aia i te atemāmāo te puaka nāte puakaoa. He boiled the pig’s lungs for the dog. [ate, māmā1.]

ato

ato, (-a, -‘ia), n. Thatch. Nāmāua i ato i tēia ‘are i nana‘i. We thatched this house yesterday; ‘E rau te ato i tōna ‘are. His house has pandanus-leaf thatch; ‘E kīkau ato ‘are tēia e raranga‘ia nei. These coconut … Continue reading

atu1

atu1, n. Oceanic bonito, skipjack. Kua ‘aere rātou ki te ‘ī atu. They’ve gone to fish for bonito; Kua ‘apai potonga atu ‘aia nāte ‘orometua. He has taken a piece of bonito for the pastor. [Pn. *‘atu.]

atu2

atu2, dir.part. 1. (Spatial reference). Away (from the speaker), further away (from a point referred to by the speaker), further on. ‘Aere atu, go away, go further on; ‘Apaina atu ‘a Pua. Take Pua away; Tērāatu ‘a Piri, kāpikia. There’s … Continue reading

atua ‘ai tupuna

spiritual entities See New Zealand Law Commission, Māori Custom and Values…, 2001: 30 for New Zealand Maori equivalent.

atua, Atua

atua, Atua, n. 1. God, god. Kua ta‘ua te au atua ‘ītoro o tō mātou ‘ui tupuna ki te a‘i. The heathen gods of our ancestors were burnt. ‘Akamori atua ‘ītoro, worship idols. Ko te Atua tō tātou ‘akapū‘anga ē … Continue reading

auē

auē, 1. v.i. Utter a high-pitched shrill cry, weep, scream, howl, neigh, whinny, bleat. Kua auē ma‘ata ‘aia nō te mamae. She screamed out with the pain; NāPuna i tāiāia i auē ei. It was Puna that hit him and … Continue reading

auīka

auīka, v.i. Blue, sky-blue. Kua auīka ‘ua te rangi ē kua marino te matangi. The sky was all blue and the wind was still; Kua tari ‘aia i te kāka‘u ki roto i te pāi te auīka‘anga te vai i … Continue reading

au‘anga

au‘anga, v.i. Suit, match. Kāre e au‘anga tēnāpona iākoe. That dress doesn’t suit you. (cf. au1.)

au1

au1, v.i. 1. Fit, suit. Kāau pa‘a iāku tēia tāmaka. I think this pair of shoes may fit me; Kāre nō te au tēnāpereue iākoe. That jacket wouldn’t suit you at all. 2. Get on together, hit it off (of … Continue reading

au2

au2, 1. n. Ridge covering; thatch, galvanised iron or other material used to ridge the roof. Tē raranga au nei māua nō te ‘are umu. We are plaiting ridging for the cook-house; ‘ī rima vā‘anga au e ravāi. Five pieces … Continue reading

au3

au3, n. Fine spray, mist, fog, steam, smoke (au a‘i), any visible vapour or gas. Ka pururū te rau o te rākau nō te au tai. The leaves will drop off the tree because of the sea spray; Kua pupū … Continue reading

au4

au4, n. Current. No te pakari i te au, nō reira i kore ei e meitaki te tautai. The strength of the current made fishing difficult. [Pn. *‘au.]

au5

au5, n. Bile, gall bladder. E kiriti i te au i runga i te pā‘ua kākai ei. Take out the gall bladder before you eat the clam. [Pn. *‘ahu1.]

au6

au6, pers.pron. I, me. Āpōpō au e ‘oki mai ei. I‘ll come back tomorrow; nā‘ai au e tiki mai? Who is coming to fetch me?; ‘A ‘ai? ‘A au? Who? Me?; Ko ‘ai? Ko au? Who? Me? (see -ku.) [Pn. … Continue reading

au7

au7, coll.part. Several, many (usually translatable by an English plural noun). Kāvea tēnāau rākau kā‘oki mai ei kātiki i te toe. Take those logs first, then come back and fetch the rest. (cf. ngā2.)

au8

au8, n. (Wooden) needle. Au ato, wooden thatching-hook; au tui, wooden thatching-needle. [Pn. *hau1.]

aua1

aua1, n. Name of a fish, silver-grey in colour, lighter underneath, up to about six inches long. Possibly the youngest stage in the growth of the bastard grey mullet or threadfin, cf. ‘āvake, kōnako, ūoa. Kua matemate te aua i … Continue reading

aua2

aua2, dem.pron. used only attributively before the noun, marking it as dual or paucal (three or four). Those two (three or four) previously referred to. I ‘aere maī na aua tāngatāra? Have those two people been here?; Nō‘ai aua ponāra? … Continue reading

auaro, auvaro

auaro, auvaro, (-a, -‘ia), n. Line (the interior of something), put up wainscoting or ceiling in (a house), back or cover (fabric or garment), wear a garment underneath (another); lining, wainscot, ceiling, backing, casing, covering. Kua auvaro ‘aia iāroto i … Continue reading

auau

auau, (-a, -‘ia). Protect with (ki) a covering, shield. E auau i tō rima ki te tā‘au ka ‘apai mai ei i te mereki kai vera. Protect your hands with a cloth when you bring the hot plates of food; … Continue reading

auere

auere, n. A small indigenous tree (Grewia crenata).

aueuē

aueuē, v.i., fq. auē. Cry, howl, etc. Kua aueuē te pēpe, kua mate pa‘a i te onge. The baby cried from time to time, perhaps she’s hungry; ‘E puakaoa aueuē tika ai tā‘au. Your puppy whimpers a lot; I rongo … Continue reading

aumani

aumani. Noisy (‘Ātiu dial. = Rar. māniania).

autā

autā, (-‘ia). Carry. ‘Ea‘a koe i kore ei e autāmai i tēta‘i pūtē puru ‘akari? Why didn’t you bring a sack of coconut husks?; Ka rauka ‘ua ia rāua i te autāatu, ‘e māmā‘ua. They‘ll be able to carry it … Continue reading

auti, ‘āuti

‘auti, ‘āuti, v.i. Be out (of batsman), knocked out (of boxer), out-of-play (of ball). Kua ‘auti ngātangata pā. Both batsmen are out; ‘Okota‘i rāi moto, ‘auti roa. Just one punch and he’s out rightaway; ‘Auti te pōro. The ball’s out. … Continue reading

auvaro

auvaro, line, lining, see auaro.

ava1

ava1, n. Reef-channel (from opening in reef back to the river-mouth), harbour. Mei te ngutu o te ava ki te pae one te tangata i te tūpātī ‘ua‘anga. The people were lined up from the entrance of the harbour back … Continue reading

ava2

ava2, n. A fish, milkfish (Chanos chanos), a large silvery swift-swimming fish with a deeply forked tail. ‘E ava ma‘ata tāna i mou inapō. He caught a large milkfish last night; I rama ava māua ki roto i tēia roto. … Continue reading

ava3

ava3, var. aoa2. Banyan.ā

avaava1

avaava1, n. Small narrow channel(s) through the reef, (fq. and dim. ava1). I tīti‘a kōura ana au ki raro i tēnāavaava. I’ve been fishing underwater for crayfish in that little channel; ‘E akau avaava ‘o‘onu tēia. This reef has deep … Continue reading

avaava2

avaava2, var. aoaoa. Howl.

avatea

avatea, v.i. (Be) late morning and early afternoon (about 9 a.m. to 1 p.m.) E tū ki runga, kua avatea. Get up, it’s late in the morning; Āpōpō i te pōpongi avatea e ‘oki mai ei rāua. They‘ll be back … Continue reading

aveave

aveave, v.i., fq. āve. Blur, dazzle, be indistinct. Kua pakari rāi ‘aia, nō reira i aveave ei te mata. He’s quite old now, that’s why the sight isn’t too good; Nō te aveave i tāna au tūtū, nō reira ‘aia … Continue reading

ā‘au

ā‘au, poss. cplx (prep. + pers.pron.). Belonging to you (sg.), of alienable possessions; performed by you (sg.), of actions; when used before nouns marks the noun as plural (usu. indefinite paucal) except after kāre and ‘okota‘i.

a‘i1

a‘i1, n. 1. Fire.

a‘i2

a‘i2, n. 1. The sandalwood tree (Santalum insulare) which grows on Miti‘aro.

a‘ia‘i

a‘ia‘i, n. Afternoon (esp. late afternoon) and evening; the period between when the sun has noticeably declined and when it is nearly dark. Kua a‘ia‘i, tē ‘okī ra te manu ki tō rātou tauranga. It’s evening now, the birds are … Continue reading

‘ā1

‘ā1, v.i. Four, fourth, be four.

‘āeto

‘āeto, n. Eagle. Kia ‘aka‘ōu‘ia kōtou mei te ‘āetō ra. Let yourselves be renewed like the eagle; Kua ‘oki te ‘āeto ki tōna tauranga. The eagle returned to its perch. [Gk aetos]

‘āitāina

āitāina, or ‘āitāina veravera, n. Iodine. Kua ‘apai ‘āitāina ‘aia ma te kāka‘u tāpeka. She took iodine and bandages. ‘Āitāina muramura, mercurochrome. [Eng. iodine.]

‘akamoe-i-takau

The ceremony and feast at the end of a battle was called ‘akamoe-i-takau. Savage, S., A Dictionary of the Māori Language of Rarotonga, 1962: 16.

‘akari

‘akari, n. Mature coconut.

‘akateitei

‘akateitei also means arrogant

‘akateniteni

war cries. Savage, S., A Dictionary of the Māori Language of Rarotonga, 1962: 19

‘aka‘a‘ao

‘aka‘a‘ao, caus. ‘a‘ao. Dress, wear (clothes). E ‘aka‘a‘ao mai iāia ki tōna kāka‘u mānea. Dress him in his nice clothes.

‘aka‘a‘ao

‘aka‘a‘ao, (-a, -‘ia, -na), caus. ‘a‘ao. Dress sbdy in (ki) something. Kua ‘aka‘a‘ao ‘aia i te tamaiti ki te kāka‘u. She dressed the child in his clothes; Kua oti iāku i te ‘aka‘a‘ao iāia ki te kāka‘u mā, mē i … Continue reading

‘ākē2

‘ākē2, neg. Don’t! (‘Ātiu, Ma‘uke and Miti‘āro dialects, but sometimes used in Rarotonga). ‘Ākē no‘o ki kona,ka ō‘ia koe e te anu. Don’t sit there, you‘ll catch cold; ‘Ākē auē. Don’t cry.

‘ānani

‘ānani, n. The introduced sweet orange (Citrus sinensis).

‘āngai

‘āngai, (-a, -‘ia). 1. Feed sbdy with (ki) something, feed something to (ki) sbdy; the word is used for anything one can be said to kai, including liquor and medicine. Tē ‘āngaī ra te puaka i tāna au punupunua. The … Continue reading

‘āpara

‘āpara, n. Apple.

‘āpuka

‘āpuka, n. Avocado.

‘ara

‘ara (Pandanus)

‘ārote

‘ārote, (-a, -‘ia), n. Plough. E ‘ārote i te one ‘ē toru taime kātanu ei i te meika. Plough the ground three times before you plant bananas; Kua ‘ati te mata o te ‘ārote. The ploughshare has broken; Tē kika … Continue reading

‘aru

‘aru, (-a, -‘ia). Snatch away, to seize (property) by force, loot, plunder. ‘E a‘a kōtou kā‘aru ‘ua ai i tāna ‘apinga i kore ei kōtou e vao‘o kia tu‘a meitaki? Why did you snatch his things away instead of leaving … Continue reading

‘āte

‘āte, n. Hell. MĒ ka mārō kōtou i te rave i te kino, kāno‘o tō kōtou vaerua ki ‘āte. If you persist in doing evil, your souls will abide in hell. [Gk hadĒs]

‘a‘aki

‘a‘aki, (-a, -‘ia, -na, ‘ākina, ‘ākia). Pick, pluck (fruit, flowers), pull (trigger). ‘a’aki nītā…. picking pawpaws. Kāre e taea e au i te ‘a‘aki i te vī. I can’t reach to pick the mangoes; ‘e kuru ‘a‘aki ‘ōu, a freshly … Continue reading

Leave a Reply