‘ā-7

‘ā-7, morph. Attenuative or diminutive in meaning, rather, somewhat, -ish.

‘E pēni ‘āmuramura tē kā tano.
A reddish paint would be suitable;

kia ‘āmarū mai te matangi,
when the wind eases off a little. Often used with the direction particles

ake, mai,
to form comparatives:

Kua ‘āngari mai tōna maki i tēia rā.
He is a bit better today;

‘E ‘āmāmā ake te ‘oko i tēia punu ū.
This tin of milk is a little cheaper;

Kua ‘āma‘ata mai te tangata i te pure i tēia pōpongi.
There are a few more people at church this morning.
(see ‘āangiangi, ‘āngari, ‘ā‘īkoke, ‘ākerekere, ‘ākō‘ina‘ina, ‘ākōtu‘utu‘u, ‘āmāmā, ‘ā(ma)ma‘ata, ‘āmā‘atama‘ata, ‘āmamao, ‘āmaru(maru), ‘āmarū, ‘āpakapaka, ‘āpiri(piri), ‘ārenga(renga), ‘āre‘ure‘u, ‘āroeroe, ‘āteatea, ‘āto‘u(to‘u), ‘āupe(upe).)

Leave a Reply