K

Click here for K word list plus a brief excerpt.

-kā4

-kā4, suff. Attached to words describing states or conditions. Very, extremely, or (often) excessively. (See meangitikā, roroākā, teateākā, venekā. N.B. -kā causes lengthening of a final short -a of the preceding root, cf. vene, venekā, but roroa, roroākā, cf. -ā5.)

-kāti3

-kāti3, in ‘āpakāti, n. Half-caste. [Eng. -caste.]

-ka‘a4

-ka‘a4, see pikika‘a, deceive.

-kai6

-kai6, bound root. (See pōkai1, pōkaikai, tākai(kai).)

-kana3

-kana3, see tuakana, elder sibling.

-kao2

-kao2, rt. (See maikao, matikao.)

-kara3

-kara3, rt. *Look. (See ‘ākara(kara), ‘āka-ranga, ‘ī kara(kara, karakara3.)

-kara4

-kara4, rt. *Smell sweet. (See kakara, tāka-kara; karakara2, kōkarakara, karakarātio.)

-karaoni

-karaoni, in ‘āpakaraoni, half-crown. [Eng. -crown.]

-karea

-karea, see ipukarea.

-kati2

-kati2, rt. *Bite. (See kātia1, kātinga, pākati, pākatikati, kāti2.)

-kau3

-kau3, rt. (See tī kau(kau), embrace.)

-kau4, kau-4

-kau4, kau-4, rt. *Wood, tree, stick. (See kakau handle, kauariki umbrella-tree, kautā netting-needle, rākau tree, plant.)

-kave2

-kave2, rt. (See kākave, mākave, mākave-kave, tākave(kave); cf. kave1.)

-kete4

-kete4, rt. (See (tā-)rūketekete, (tā-)-rūtetetete.)

-ki‘a

-ki‘a, rt. (See mārōki‘aki‘a, bone-hard, obstinate.)

-kia4

-kia4, v.suff. (See (amo)amokia, (‘ere)-‘erekia, ‘irokia, monokia, (moto)motokia, (‘opu)‘opukia, ‘ōrākia, (oro)orokia, (‘oro)‘orokia, (to)to‘akia, (tono)tonokia.)

-kie2

-kie2, rt. (See kiekie.)

-kina2

-kina2, rt. In ‘akakina, sharpen, q.v. (cf. kina1.]

-kina3

-kina3, rt. (See kākina, kōkina, (tā-)paka-kina, (tā-)pakapakakina.)

-kina4

-kina4, v.suff. See (‘opu)‘opukina.)

-kini2

-kini2, rt. *Pinch. (See kikini, kinikini, kiniti, kinikiniti, mākini, mākinikini.) [Pn. *kini1.]

-kio2

-kio2, rt. *Chirp. (See kiokio2.) [Pn. *kio.]

-ko‘i2

-ko‘i2, rt, var. koi1 in ko‘iko‘i, nimble, cf. koikoi.

-koke2

-koke2, rt. (See ‘ī koke(koke), lean, gaunt.)

-kope2

-kope2, rt. (See kopekope2; cf. kopi.)

-kora1

-kora1, rt. *Speck. (See korakora.)

-koro3

-koro3, rt. *Plan. (See ‘akakoro(koro).)

-koro4

-koro4, rt. (See korokoromingo, korotea; cf. koro1.)

-koti

-koti, rt. *Sever, divide. (See kokoti, kōtinga, kotikoti, kōtia, pākoti(koti), tī koti(koti).) [Pn. *koti.]

-ku1

-ku1, pers.pron. I, me. A phonologically bound form which is used after (and usually written together with) an immediately preceding personal article (see iāku, kiāku) and the possessive particles ō1, ā1, a-3 (see tōku, nōku, ōku; tāku, nāku, āku; taku, … Continue reading

-kuku3

-kuku3, rt. In maikuku, nail, claw, etc.

-kura3

-kura3, in kamakura, foolish, q.v.

-kuri

-kuri, rt. (See kurikuri.)

-kuru3

-kuru3, rt. *Thick and clotted (of semi-fluids). (See kukuru, kurukuru1.)

-kutu2

-kutu2, rt. *Throb. (See kutukutu, kututū, kutukututū; ? cf. kuru2.)

kā‘ara

kā‘ara, n. Sharkskin drum, made from a three-foot section of tree-trunk, top third hollowed out and covered with tympanum of shark or cowskin. A small circular sounding-slot is cut in one side. Kua reka te tangi o te kā‘ara. The … Continue reading

kā‘iro

kā‘iro, (-a, -‘ia). Mix, blend. Kua kā‘iro au i te pēni ki te ‘inu. I’ve mixed the paint with oil; Ko te pēni kā‘iro‘ia tēia. This paint is already mixed; Kua kā‘iro vai te pēnitī ni. There’s water in the … Continue reading

kā‘iro‘iro

kā‘iro‘iro, (-a, -‘ia), fq. kā‘iro. Mix or blend together. ‘E mānea tika ai tōna kā‘iro‘iro‘anga i te kara o te taura. It’s very beautiful the way she has blended the different colours of the threads; Kua kā‘iro‘iro‘ia te tiare māori … Continue reading

kā‘ore

kā‘ore, neg. No! (Ait. dial = Rar. kāre). [Ce. *ka(a)ore.]

kā‘uru

kā‘uru, see kā‘uru‘uru.

kā‘uru‘uru, ka‘uru

kā‘uru‘uru, ka‘uru, n. A fish, surmullet (Mullidae). Kua kai mātou i te kā‘uru‘uru matū. We ate fat surmullets; ‘E kī kau kā‘uru‘uru tāna. He has a basket of sur-mullets. (? cf. ‘uru‘uru – referring to the barbels on the goatfish … Continue reading

kā-3

kā-3, pref. (See kā‘iro, kā‘iro‘iro, kāivi(ivi), kākapu, kākave, kākina (cf. kōkina), kāmuta1, kāmutamuta (cf. kātamutamu), kāoko(oko), kāpiti, kāpipiti, kāpitipiti, kāvaru, kāviri.)

2

kā2, v.i., n. Burn, shine; flame, glow. E tāmate koe i te a‘i kia kore e kā te ‘are. Put the fire out so the house won’t catch fire; Kua kā te mōrī . The lamp is lit; Kāre e … Continue reading

kāinga

kāinga, n. Home, homestead, land around the house, field, property; Kua ‘akaruke au i tāku puka ki te kāinga. I’ve left my book at home; ‘E toa kāinga ‘ua ‘aia. He’s brave enough when he’s safe at home; Kua tanu … Continue reading

kāivi

kāivi, n. 1. Ridge. Te kāivi maunga, mountain ridge. 2. Edge (of wall or plank, i.e. projection, not brink). Kāre i pateka meitaki te kāivi o te rākau. The edge of this piece of wood isn’t smooth (straight, regular) enough. … Continue reading

kāiviivi

kāiviivi, n., fq. kāivi. (Little) ridges etc. Kua ‘akatika‘ia te au kāiviivi o te purūmu. The ridges in the road were levelled out. [kā-3, ivi RR.]

kākā1

kākā1, n. Name given to a number of lianas. ‘ī toru āku kākā i ‘apai mai ei ‘ei rere nā tātou. I’ve brought three (lengths of) lianas for us to skip with; Kua ‘apai mai ‘a Mere i te ruru … Continue reading

kākā2

kākā2, n. Said to be a large heron-like bird living in the hills but visiting the river banks at certain seasons, but the ornithologists know of no such bird. Kua rere te kākā nō tei arumaki‘ia e te puakāoa. The … Continue reading

kākā3

kākā3, n. Kind of jellyfish (Ait. dial.).

kākāia

kākāia, n. The white tern (Gygis alba). Mē ‘e manu ‘uru teatea, ‘e kākāia. If the bird has white feathers, it‘ll be a fairy tern; ‘Auraka e vā‘i i te ‘ua kākāia. Don’t break the fairy tern’s eggs; I pupu‘i … Continue reading

kākāia

kākāia, White Tern

kākākuru

kākākuru, n., var. akākākuru. A kind of sea-snake. Te kōpatapata kerekere i runga i te kōpapa o te kākākuru, the black spots on the snake-eel’s body.

kākē

kākē, n. Parrot. ‘E manu kikite tuatua te kākē. Parrots are good at talking; Ka ‘apai tāua ka ‘āngai i te punua kākē. Let’s take the young parrot and make a pet of it. [? Eng. cocky.]

kākī

kākī , n. Khaki. ‘E kākī meitaki tēia ē te ‘oko māmā. This is a good cheap khaki material; KĀ ‘oko mai ‘a pāpā i tēta‘i pona kākī nōku. Father is going to buy me a khaki shirt. [Eng. khaki.]

kākō

kākō, n. Cargo. Kua tari‘ia te kākō nā runga i te pere‘ō ki te ‘are ‘a‘ao‘anga ‘ua rākau. The cargo was taken by wagons to the packing-shed. ‘E ‘are kākō ma‘ata tō Tānara i Avarua. Tānara has a big cargo-shed … Continue reading

kāka‘o

kāka‘o, n. 1. A tall perennial grass having a cane-like stem and feathery terminal panicles (Miscanthus floridulus). E ‘iri koe i te kāka‘o mama‘ata ‘ei koro i te ‘are. Pick out the biggest canes for the walls of the house; … Continue reading

kāka‘u

kāka‘u, (-a, -‘ia). 1. Wear, put on clothes. Kua kāka‘u ‘aia i te pereue mā‘ana‘ana. He wore a warm coat; ‘E pona tēia kua kāka‘u‘ia. This shirt has been worn; i tōna kāka‘u‘anga i te kāka‘u repo, when he had … Continue reading

kākakake

kākakake, v.i. Climb (an old dual (?) form of kake, cf. kakake).

kākakaro

kākakaro, v.i. Quarrel (an old dual form of karo2). Tē kākakarō ra rāua i tae atu ei au. They were quarrelling when I arrived; Nō te ‘are i kākakaro ei rāua. It was the house that they were quarrelling about.

kākakata

kākakata, v.i. Laugh a lot (pl. and intens. of kata1). Kua kākakata rātou nō tei ‘inga au. They laughed a lot because I fell over.

kākaoa

kākaoa, v.i. Crow, cackle, scream out, howl, neigh. Kua kākaoa te moa i te māmāiāta. The cock crowed at dawn; Te moa e kākaoa, nāna rāi te ‘ua. The hen that cackles, she’s laid the egg (it’s the guilty party … Continue reading

kākapu

kākapu, (-a, -‘ia -na). 1. Fill (i) a container with (ki) something; container, receptacle. Kua kākapu au i te pi‘a ki te ‘ānani. I filled the box with oranges; I tōku kākapu‘anga i te pi‘a ki te one, kua nga‘ā … Continue reading

kākapuna

kākapuna, pass. kākapu, q.v.

kākarāvai, karakarāvai

kākarāvai, karakarāvai, n. Various species of dragonfly. Kua tō te kākarāvai ki runga i te ‘ātava rākau. The dragonfly perched on a branch. (cf. -kara3 + vai1 water gazer?; karo2 + vai1 water scooper?)

kākara

kākara, n. Small terrestrial hermit crabs (Coenobita spp.). ‘E tini kākara kī tā mātou i te kāinga. We’ve got a tinful of kākara at home; KĀre i ma‘ata roa tā mātou kākara i napō, ‘e unga ‘ua te ra‘i‘anga. We … Continue reading

kākaro

kākaro, v.t. Look (Mang. dial., cf. Rar. ‘ākara).

kākavaatua

kākavaatua, n. A shrub. (See kavakava-atua.)

kākave

kākave, n. Tentacle. Kua pipiri te kākave o te ‘eke ki runga i tōna rima. The octopus’s tentacles held tight to his arm; Kua totoro mai te kākave o te ‘eke ki va‘o i te va‘arua. The tentacles of the … Continue reading

kākenga

kākenga, n. Way of ascent, ladder, stairway. Kua topa te tangata mei runga i te kākenga ki raro. The man fell down off the ladder. Ara kākenga, flight of steps, stairway. Kua kake mātou ki te ta‘ua i runga nā … Continue reading

kākina

kākina, n. Rumbling, hubbub, uproar, din (esp. crowd noises). Kia ‘akarongo mātou i te kākina i te tūruā‘i pō, kua manako mātou ē ‘e pupu tangata ma‘ata tē ‘aere mai nei. When we heard a hubbub in the middle of … Continue reading

kākore

kākore, neg., N.G.Pt dial., cf. Rar. kāre.

kāmera

kāmera, n. Camel. ‘E manu pu‘apinga te kāmera nō te ‘aere nā roto i te mētēpara. The camel is a useful beast for travelling through the desert; Kua ‘aka‘oro kāmera ana te ‘Ārāpia. The Arabs rode camels; ki runga i … Continue reading

kāmuta1

kāmuta1, v.t. Move (the mouth, as in muttering or mumbling). Kua kāmuta ‘aia i tōna va‘a, kāre rā i rongo‘ia ‘ea‘a tāna tuatua. He moved his lips, but what he said wasn’t heard. [kā3, muta.]

kāmuta2

kāmuta2, (-‘ia). Carpenter; work or build in wood. Kua ma‘ani meitaki te kāmuta i tō mātou ‘are. The carpenter has made a good job of our house; Kua ‘aere mai te tangata kāmuta i nana‘i. The carpenter came yesterday; Kua … Continue reading

kāmutamuta, kātamutamu

kāmutamuta, kātamutamu, v.t., v.i. Move (the lips), move (of the lips), mutter. Kua kāmutamuta ‘aia, nō te mea kua mataku ‘aia i te tuatua. He muttered (under his breath), because he was afraid to speak out; Kua ‘akarongo mātou i … Continue reading

kānapanapa

kānapanapa, v.i., n. Gleam, shine, glitter, sparkle. Kua kānapanapa te tāmaka ō‘ou. Your shoes are shiny (well-polished); Kua ūkī kānapanapa ‘aia i te ta‘ua. He polished the floor till it shone; Kua riro te kānapanapa o te i‘o ‘ei ‘akakino … Continue reading

kānara1

kānara1, n. 1. Candle. Nā te tamaiti i tutungi i te kānara. The boy lit the candles; Kua ‘apai mai ‘a Ngā i te pi‘a kānara. Ngā fetched the box of candles. 2. Wax, sealing wax. Kua ‘akapātekateka‘ia te ta‘ua … Continue reading

kānara2

kānara2, n. Colonel. Koia tō mātou kānara. He’s our colonel. [Eng. colonel.]

kānguē

kānguē, n. Gangway. Kua kake te au pātete nā runga i te kānguē. The passengers went up the gangway. [Eng. gang-way.]

kāngukurū

kāngukurū, n. Kangaroo. [Eng. kangaroo.]

kāoa

kāoa, n. Coral, coral rock in the lagoon. Kua tautai te aronga mama‘ata ki runga i te akau, kāreka te tamariki kua no‘o rātou ki runga i te kāoa i roto i te roto. The grownups fished on the reef, … Continue reading

kāoko

kāoko, (-a, -‘ia). Gather up in armfuls or handfuls, scoop up with a sweeping motion of the arm or hand. Kua mou ‘aia iāku i te kāoko‘anga i te moni ki roto i te pūtē. I caught him scooping the … Continue reading

kāokooko

kāokooko, (-a, -‘ia), fq. kāoko. Scoop up. E kāokooko koe kia pou meitaki te one ki roto i te tini. Scoop up all the sand into the tin; KĀokooko‘ia atu tēta‘i ‘ānani nā‘au i roto i tāku pūtē. Help yourself … Continue reading

kāpī

kāpī , n. A shiny dress material, perhaps crepe-de-chine. ‘E kāpī te kāka‘u tāna i ‘oko mai ei nō Mi‘i. She bought some crepe-de-chine for Mi‘i’s dress.

kāpa

kāpa, n. Gaff (of sail). Tukutukuna tēta‘i mānga i te kāpa, ‘e pakari te matangi. Let the gaff out a bit, the wind is strong. [Eng. gaff.]

kāpaiē

kāpaiē, n. Several very common hedge plants (Acalypha spp. and Polyscias spp.). Nā Mere i tanu i tēnā pā kāpaiē. Mere planted that wild-coffee hedge; E tope koe i te kāpaiē. Trim back the wild-coffee hedge; Kua tanu ‘aia i … Continue reading

kāparāta

kāparāta, n. Cupboard. E tuku koe i te kāka‘u ki roto i te pi‘a kāparāta. Put the clothes in the drawer of the cupboard (or dressing-table). Kāparāta i‘o, dressing-table with mirror. Kāparāta kai, food safe. Kāparāta puka, bookcase. Kāpa-rāta vairanga … Continue reading

kāpati

kāpati, n. Cabbage. ‘E mama‘ata te kōpū o te kāpati. The cabbages have big hearts. [Eng. cabbage.]

kāpeutara

kāpeutara, n. Cornerstone, end-plate. I akamouia tona au tango ki runga i te aa? e naai i tuku i te kāpeutara? Where upon are the foundations thereof fastened? or who laid the cornerstone thereof? (Job 38.6). (cf. tara1.)

kāpiki

kāpiki, (-a, -‘ia). Call, summon. Kua kāpiki rātou iāia ē kāre ‘aia i ī ō mai. They called him and he didn’t reply; i tō mātou rongo‘anga i te reo kāpiki, when we heard the voice calling; Kua ‘akarongo mātou … Continue reading

kāpiki‘anga

kāpiki‘anga, n. Summons. ‘E kāpiki-‘anga tēia iā koe ki te ‘akavā‘anga āpōpō. This is a summons on you to attend court tomorrow. [kāpiki, -‘anga4.]

kāpikina

kāpikina, pass. kāpiki, call, q.v. [kāpiki, -na4.]

kāpikipiki

kāpikipiki, (-a, -‘ia, -na), fq. kāpiki. Call (repeatedly). Kua kāpikipiki te māmā i tāna ‘ānau, ‘inārā ‘okota‘i rāi tei tae mai. The mother called (repeatedly or severally) her children, but only one came; Kua kāpikipiki te tamaiti i tāna puakāoa. … Continue reading

kāpikipikina

kāpikipikina, pass. kāpikipiki, call. q.v. [kāpiki Rr. -na4.]

kāpipiti

kāpipiti, v.i., pl. kāpiti. Be close together. Kua no‘o kāpipiti ‘ua rātou nō te anu. They sat huddled together because of the cold; Kua tuatua maira aia, kare au e akaruke ia koe. Kua aere kapipiti iora raua. He (Elisha) … Continue reading

kāpiti

kāpiti, (-a, -‘ia). 1. Put or come together, combine, unite, associate, team up. ‘Auraka e kāpiti i te ‘ānani kino ki te ‘ānani meitaki. Don’t put the bad oranges in with the good ones; KĀpiti i te vai ki te … Continue reading

kāpitipiti

kāpitipiti, (-a, -‘ia), fq. kāpiti. 1. Put or come together. Kua kāpitipiti rātou i te ‘ā‘āenga pēpa. They pieced together the bits of paper; Kua kāpitipiti rātou i te tanu‘anga i te pā rākau. They planted the row of trees … Continue reading

kāpu

kāpu, n. 1. Dust-cap (on a tyre). E tāmou ‘aka‘ou koe i te kāpu ki runga mē oti te kiri i te pāmu. Put the dust-cap back on when the tyre is pumped up. 2. Cap (on cartridge). ‘Auraka e … Continue reading

kāpua

kāpua, (-‘ia). Create, originate. Kua kāpua te Atua i teianei ao ē kua ‘anga i te tangata mua, ko ‘Ātamu. God created the world and made the first man, Adam. (See kāpua‘anga.)

kāpua‘anga

kāpua‘anga, nom. Origin, very beginning. Mei te kāpua‘anga o teianei ao ē tae mai ki teia nei rā, from the beginning of the world up to this very day; Ka rauka iāia i te papa i tōna kāpua‘anga ‘ē ‘ia … Continue reading

kārāti

kārāti, n. Garage. Kāvea tō mōtokā ki te kārāti ma‘ani ei. Take your car to the garage for repairs. [Eng. garage.]

kārangaranga

kārangaranga, v.i. Talk together, converse. Kua ‘uipā maī ra te aronga mana ki te ngā‘i ‘okota‘i ē kua kārangaranga ‘iōra. The chiefs and influential people came to-gether and had a discussion; Kua karanga-ranga iorā Iehova kia Mose. The Lord talked … Continue reading

kārani

kārani, n. Gallon. Kua ‘oko mai au i te kārani pēnitī ni. I’ve bought a gallon of benzine; E ‘apai mai i te punu kārani. Bring the gallon tin. [Eng. gallon.]

kāraparapa

kāraparapa, v.i., fq. karapa. Flash continually or intermittently. [kā-3, rapa3 RR.]

kāraperape

kāraperape, v.i., fq. karape. Clever, quite smart or skilful, shrewd (ness). Nāringa kōtou i kāraperape, kua ‘autū rāi. If you’d been smart (quicker and more skilful), you would have won all right; ‘E peu kāraperape, quite a clever ruse; ‘E … Continue reading

kāratī ni

kāratī ni, n. Kerosene, paraffin. ‘E mō‘ina kāratī ni tēia nō tō mātou mōrī . This is a bottle of kerosene for our lamp; Kua tī tō ‘aia i te kāratī ni ki roto i te punu kārani. He poured … Continue reading

kārati

kārati, n. Carat. ‘ī toru kārati i tāku poe i tōku paunu‘anga. My pearl was three carats when I weighed it. [Eng. carat.]

kārava

kārava, n. Weal, welt, stripe. (See kārava-rava.) [ka-2, -rava3.]

kāravarava

kāravarava, n. Weals, stripes. Kua vai mai te ira kāravarava o te keini ki runga i tōna kōpapa. The cane left weals on his body. [ka-2, -rava3 RR.]

kāre

kāre, 1. neg. (Be) not, nothing, nowhere. (N.B. The slow pronunciation (kā are), syntax (e.g. (b), 1(c) below), and related constructions in other Polynesian languages indicate that kāre is a fusion of the verbal particle ka1 with a verb denoting … Continue reading

kāreka

kāreka, conj. But (as for). Used to contrast nominals, not clauses. E no‘o ‘ua te ‘anga‘anga i nana‘i, kāreka i tēia rā, ‘e ma‘ata te ‘anga‘anga. There wasn’t any work yesterday, but today there’s a lot; Kua ūkī mātou i … Continue reading

kārena

kārena, n. Calendar. Kua ‘akairo au ki runga i te kārena i te rā i ‘akaruke ei au ia Rarotonga. I have marked on the calendar the day I left Rarotonga. [Eng. calendar.]

kārueta

kārueta, (-‘ia). (Use) a cultivator. ‘E kārueta ‘ōu tāku i ‘oko ei. I bought a new cultivator; Kua kārueta‘ia ā roto i te pā tōmāti i muri ake i te ua‘anga. A cultivator was used between the rows of tomatoes … Continue reading

kātamutamu

kātamutamu, v.i. Move lips, mutter. (See kāmutamuta.)

kātara

kātara, (-‘ia). 1. Make a vow. Kua kātara te metua i te tamaiti kia riro ‘ei ‘orometua mē tae ki te pakari‘anga. The father made a vow that his son should become a pastor. 2. Lay a curse on. Kua … Continue reading

kātara‘apa

kātara‘apa, n. Fruit of several Annona species including the custard-apple (A. reticulata), sour sop (A. muricata), sweet sop (A. squamosa). E ‘apai mai i tēta‘i kātara‘apa nā tāua āpōpō. Bring a custard-apple for us tomorrow; Kua parapara tā mātou pū … Continue reading

kātea

kātea, v.t. (used only as imper.). Stand clear, keep back. Kātea ake kōtou! Stand clear!, Make way!; Kātea ake ki te pae, kā ū kōtou i te pi‘a. Stand aside, the crate will hit you. (Short form of ‘akaātea.)

kātiārangi

kātiārangi, n. A thick-lipped wrasse.

kāti‘aera

kāti‘aera, n. Castor oil. Kua ‘oko au i te mō‘ina kāti‘aera ‘ei ‘aka‘eke i te tamariki. I’ve bought a bottle of castor oil to purge the children. [Eng. castor oil.]

kāti1

kāti1, (-a, -‘ia). Guard. Kua kāti rātou i te ‘āua o te ariki. They guarded the king’s palace; I tō mātou kāti‘anga, kua roko‘ia ‘a Tā e te maki. When we were on guard, Tā was taken ill; Kua no‘o … Continue reading

kāti2

kāti2, v.t. Bite (Mang. dial., cf. Rar. kakati).

kātia1

kātia1, pass. kakati. Bite. [ka(k)ati, -a5.]

kātia2

kātia2, n., (Bib. kasia). Cassia. Ko te mura, e te aloe, e te kasia, myrrh, and aloes, and cassia (Ps. 45.8). [Eng. cassia, from Hebrew.]

kātinga

kātinga, in kātingā ika, nom. Biting-place on back of a fish’s neck. Mē tā koe i te ika, e kakati koe ki te kātingā ika. When you kill the fish, you bite the place on the back of the neck. … Continue reading

kātirī ti

kātirī ti, n. Cartridge. Kua ‘oko ‘aia i te kātirī ti ‘ei pupu‘i moakirikiri. He bought the cartridges to shoot flying foxes; Nāku e ‘oko i tā tāua pi‘a kātirī ti. I‘ll buy our box of cartridges; Anga kātirī ti, … Continue reading

kātirōka

kātirōka, n. Catalogue. ‘E kātirōka mei kō mai i te ‘ona. It’s a catalogue from the firm there. [Eng. catalogue.]

kātiri

kātiri, (-a, -‘ia). 1. Breed, produce a line of offspring, establish (a race or breed). Nā tēia tī nana ‘oro‘enua i kātiri mai i tōku au ‘oro‘enua. All my horses have been bred from this mare; Kua kātiri mai ‘a … Continue reading

kātita

kātita, n., (Bib. kasida). Stork. Te au berusi ra, to te kasida ra are. The fir trees are the stork’s house (Ps. 104.17).

kātoatoa‘anga

kātoatoa‘anga, n. All. Kua ‘aere mai te kātoatoa‘anga o te tamariki ‘āpi‘i ki te tārekareka, all of the schoolchildren came to the sports. [katoa rR, -‘anga4.]

kātorika

kātorika, n. Catholic. Ka ‘aere tāua ki te pure ā te KĀtorika i tēia Tāpati. Let’s go to the Catholic church this Sunday; ‘E ‘ākono‘anga Kātorika tā tōku pāpā. My father is a Catholic. [Eng. Catholic.]

kāuki

kāuki, n. Shooting inguinal or sciatic pains. ‘E kāuki tōku maki. I’ve got sciatica; Kua mamae te kāuki i runga i taku ‘ū‘ā. I’ve got shooting pains in my thigh.

kāura

kāura, v.i. Go (‘Ātiu dial., cf. Rar. ‘aere).

kāuru

kāuru, n. Tip, tapering end (as opposed to tumu butt-end). E pari koe i te kāuru o tēnā rākau. Cut off the top of that tree; Kua ‘akaputu‘ia te kāuru o te kī kau. The tips of the coconut leaves … Continue reading

kāvana

kāvana, n. Resident-Commissioner, governor. Ko te kāvana te mata o te kavamani Nūtirēni i Rarotonga. The Resident-Commissioner was the head of the New Zealand government in Rarotonga; Kāvana Tiānara, Governor-General. [Eng. governor.]

kāvaru

kāvaru, (-a, -‘ia). Scratch, scrape. Kua kāvaru ‘aia i tōna ingoa ki runga i te patu. He scratched his name on the wall; E kāvaru i taku tua. Scratch my back; E kāvaru i te vari mei runga i tō‘ou … Continue reading

kāvei

kāvei, n. (?) In ‘eke kāvei, a small long-tentacled octopus. ‘E ‘eke kāvei tēnā, kāre e kainga ana. That’s a kāvei octopus, it is never eaten; ‘E roroa te kākave o te ‘eke kāvei. The kāvei octopus has long tentacles.

kāvenga

kāvenga, nom. 1. Load, anything carried. Ko te kāvenga mua tei ‘ākara‘ia. It was the first load that was inspected. 2. (also kavenga, kave‘anga). An emotional transport. Kāvengā riri, transport of rage, flare up of anger. ‘E kāvengā riri ‘ua … Continue reading

kāviri

kāviri. (Make into) a bunch, cluster (Ait. dial., cf. Rar. māviri). [kā-2, viri.]

1

kē1, v.i. 1. Different, other, wrong (different from the one required.) ‘E tangata kē tērā, kāre ē ko te tangata i ‘aere mai ana. That’s a different person, it’s not the one that came before; Kua ‘a‘ao ‘aia ‘e piripou … Continue reading

2

kē2, n. Letter ‘K’. E tī pū i te kē. Cross out the ‘k’. [Eng. kay.]

kēkē1

kēkē1, v.i., fq. kē1. Different, strange, apart, like strangers. Kua ‘anga‘anga kēkē rātou. They worked apart (or unco-operatively); Kua ‘ākara kēkē te tangata. The people all looked in different directions. [kē1 RR.]

kēkē2

kēkē2, n. Armpit. Kua ‘u‘una ‘aia i te ‘ōrei ki raro i tōna kēkē. She hid the handkerchief under her arm; Kua varu ‘a Mata i tōna ‘uru‘uru kēkē. Mata shaved off her underarm hair. [Ce. *keekee.]

kēmura

kēmura, n., (Bib.). Fallow deer. Te aili, e te zabi, e te kemura, e te puaka-nio taetaevao, the hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat (Deut. 14.5).

kēpota

kēpota, n., (Bib. kephoda). Bittern. E akariro au iaia ei nooanga no te kephoda ra. And I will make it a haunt of the bittern (Is. 14.23).

kēpura

kēpura, n., (Bib. kephura). Hoarfrost. Te akapueurikiriki ke nei i te kephura mei te reu ai ra, he scattereth the hoarfrost like ashes (Ps. 147.16).

kērūtārito

kērūtārito, n., (Bib. kelusalito). Chryso-lite. Te itu ra, e kerusalito ia (Rev. 21.20). The seventh (foundation) was chrysolite. [Gk khrūsolithos.]

kērūtōpara,

kērūtōpara, (Bib. kerusopara). Chryso-prase. Te ngauru ra, e kerusopara ia. The tenth (foundation) was chrysoprase (Rev. 21.20). [Gk khrūsoprasos.]

kērero

kērero, (Bib. kelero). Lot. Kua tuku‘ia te kērero ki roto i te ‘āriki. The lots were put into the container; Kua tu‘a kērero rātou i te ‘apinga. They drew lots for the thing; I tuku kelero oki i ta te … Continue reading

kērite

kērite, n., (Bib.). Barley. I te mua o te akaū kerite ra, in the beginning of the barley harvest (Ruth 1.22).

kērupi

kērupi, n., (Bib. kerubi). Cherub. Kua noo aia ki runga i te kerubi, e kua rere. And he rode upon a cherub, and did fly (2 Sam. 22.11). [Heb. keruub.]

1

kī 1, (-a, -‘ia),.v.i. Be full, fill (intr.) teem; Fullness, bounty, wealth. Kua kī tā mātou pi‘a i te rēmene. Our box is full of lemons; ‘E pi‘a ‘ānani kī tēia. Here is a full box of oranges; kī i … Continue reading

2

kī 2, v.i. Talk, speak. Kāre taku māmā i kī mai ana kiāku. My mother didn’t speak to me; Kua tāmataku rātou iāia, ē kāre rava ‘aia i kī . They threatened him, but he didn’t talk.

3

kī 3, n. Key. Kua ngaro iāku tēta‘i a‘o kī . I’ve lost the other key. (cf. tāviri.) [Eng. key.]

kī kī

kī kī , v.i., fq. kī 1. Full, bulging, plumped out, plump. Kua kī kī tōna pāpāringa. Her cheek is swollen, or she is round-cheeked; Kua tī pū ‘aia i te au kāpati kī kī meitaki. He cut the cabbages … Continue reading

kī kaia

kī kaia, pass. kika, q.v. Drag.

kī kau

kī kau, 1. n. (a) Coconut frond. Kua tāpoki ‘aia i te pa‘i ki te kī kau marō. He covered the taro patch with dry coconut fronds. (b) Basket plaited from coconut frond. E ‘apai mai koe i taku kī … Continue reading

kī naki

kī naki, (-a, -‘ia). To complement (meat or fish) with other food (another meat, or vegetables); food used for this purpose, relish. Kua kī naki au i tāku moa ki te taro. I had taro to go with the chicken; … Continue reading

kī namo

kī namo, n., (Bib.). Cinnamon. Kua taka-kara au i taku roi ki te mura, te aloe, e te kinamo. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon (Prov. 7.17). [Gk kinnamon, Heb. qinnamōn.]

kī ni

kī ni, n. The target at various games: goal (at football), wicket (at cricket), net (at basketball), home base (at baseball, rounders, hide-and-seek). Kua tu‘e ‘a Mi‘i i te pōro ki roto i te kī ni. Mi‘i kicked the ball … Continue reading

kī nura

kī nura, n., (Bib.). Harp. E akameitaki ia Iehova ki te kinura (Ps. 33.2). Praise the Lord with harp; I motu ana ngā niuniu o te kī nura. A couple of the wires of the harp had broken. [Heb. kinnur.]

kī tā

kī tā, n. Guitar. Nāku tēia kī tā. This is my guitar; Kua motu te niuniu kī tā. The guitar string is broken; Ka ‘aere au ka ‘āpi‘i ‘akatangi kī tā. I‘m going to learn to play the guitar. [Eng. … Continue reading

kō‘ā

kō‘ā, v.i. Wide open, gaping open (Mang. dial., cf. Rar. tu‘era, pu‘erākā, kakā). [kō-4, ‘ā6.]

kō‘ā‘ā

kō‘ā‘ā, v.i., fq. kō‘ā, q.v. Wide open. [kō-4, ‘ā6 RR.]

kō‘ī

kō‘ī , (-a), v.i. 1.Spray, spurt out. Kua rave ‘a Tumu i te kiri vai ē kua kō‘ī i te ta‘ua ki te vai. Tumu took the hose and sprayed the floor with water; Kua kō‘ā te one ‘ānani e … Continue reading

kō‘ī ‘ī 1

kō‘ī ‘ī 1, (-a), v.i., fq. kō‘ī . Squirt, spurt out, spray. Kua kō‘ī ‘ī ‘a Tupe ia mātou ki te vai. Tupe kept squirting us with water; Kua kō‘ī ‘ī mai te vai nā roto i te kiri vai. … Continue reading

kō‘ī ‘ī 2

kō‘ī ‘ī 2, n. Scarlet Bell or Fountain Tree (Spathodea campanulata). (cf. kō‘ī ‘ī 1.)

kō‘ae

kō‘ae, (-a, -‘ia). 1. Rip, split, tear apart. Kua kō‘ae te pū‘āpi‘i i tā Mene pēpa. The teacher tore up Mene’s exercise; Mē oti te pāreu kiri‘au i te tā, e kō‘ae koe kia ‘unga-‘unga. When you have made the … Continue reading

kō‘ae‘ae

kō‘ae‘ae, (-a, -‘ia), fq. kō‘ae. Tear, split. Kua kō‘ae‘ae ‘a Ka‘a i te pona o Tiare i tō rāua tā‘anga. Ka‘a ripped Tiare’s shirt to shreds when they were fighting; Kua kō‘ae‘ae‘ia te rau meika e te matangi. The banana … Continue reading

kō‘anga

kō‘anga, (-‘ia), n. Nest (of bird or animal), make nest, lay eggs in nest; clutch of eggs. Kua kō‘anga te moa ki roto i te pi‘a. The hen laid its eggs in a box; Kua kō-‘anga‘ia te ro‘i e te … Continue reading

kō‘ao

kō‘ao, v.i. (-‘ia). Bloated, distended (esp. of the stomach). Kua kō‘ao tōna kōpū i te kai i te kai a te mata‘iapo. His stomach became bloated when he ate the chief’s food; ‘E kōpū kō‘ao tōna maki. He is suffering … Continue reading

kō‘atu

kō‘atu, n. Stone (Mang. dial., cf. Rar. toka). [kō-4, ‘atu5.]

kō‘ina‘ina

kō‘ina‘ina, v.i. Marked or streaked with grey or silver. Kua ‘a‘ao ‘aia i tōna pereue kō‘ina‘ina ki te pure. He wore his grey coat to church; Kua nā mua te ‘oro‘enua kō‘ina‘ina. The grey horse was in the lead. [kō-4, … Continue reading

kō‘iri‘iriā,

kō‘iri‘iriā, v.i. (Feel) the shivery onset of cold, fear, horror, foreboding, sleep. I tōna kō‘iri‘iriā anu‘anga, kua kai ‘aia ‘ē rua ‘ua. He took two tablets when he felt shivery; Kua kō‘iri‘iriā tōku pākiri i te mataku. My skin crawled … Continue reading

kō‘iti2

kō‘iti2, n. General name for small sand-burrowing beach crabs; Kō‘iti raukura is the red-clawed fiddler crab (Uca tetrago-non); Kō‘iti teatea is the very wide-spread ghost crab (Ocypode laevis). E keri koe i tēia va‘arua kō‘iti. Dig out this kō‘iti hole; … Continue reading

kō‘umu

kō‘umu, v.i. Whisper, mutter, murmur. Kua rongo au iā koe i te kō‘umu‘anga ki tērā tamā‘ine. I heard you whispering to that girl; Ko te kō‘umu ‘ua tei ‘akarongo-‘ia. Only a murmur was heard. [kō-4, -‘umu; cf. mu‘u1.]

kō‘umu‘umu

kō‘umu‘umu, v.i., fq. kō‘umu. Whisper, mutter. Kua kō‘umu‘umu te tangata i roto i te ‘uipā‘anga nō tō rātou ‘āriki kore i te tuatua tei ‘akakite‘ia. The people were muttering in the meeting because they didn’t like what they had been … Continue reading

kō‘unga‘unga

kō‘unga‘unga, (-‘ia). Crumble, break into pieces, pulverise. ‘Auraka e kō‘unga‘unga i te varaoa mē tī pūpū. Don’t break the bread to bits when you are slicing it up. [kō-4, ‘unga1 RR.]

kō‘ure

kō‘ure, (-a, -‘ia). 1. Turn something inside-out or outside-in, invert, evert. E kō‘ure i te pūtē piripou ki va‘o. Turn the trouser pockets out; Kō‘ure i tō mata kia ma‘ani‘ia te repo ki va‘o. Evert your eyelid so I can … Continue reading

kō‘ure‘ure

kō‘ure‘ure, (-a, -‘ia), fq. kō‘ure. Turn over. [kō‘ure Rr.]

kō-3

kō-3, in kōrua you (dual), and kōtou you (plural). (cf. koe.)

kō-4

kō-4, pref. (See kō‘ā(‘ā), kō‘ae(‘ae), kō‘atu, kō‘ī (‘ī ), kō‘ina(‘ina), kō‘iti, kō-‘iri‘iriā, kōkarakara, kōkai, kōkina, kākina, kōkopi, kōmata, (‘aka)kōmingi-mingi, kōmiri, kōmono, kōneke, kōnoni-(noni), kōpae, kōpata(pata), kōpeka koro-peka, kōpotopoto, kōputa(puta), kōrapa-(rapa), kōta‘a, kōtaka, kōtipi(tipi), kōto‘e, kō‘unga‘unga, kōvari, kōviri(viri), mata-kōviriviri.)

1

kō1, (-‘ia). 1. Poke, prod, butt, bore, gore. ‘Auraka koe e kō mai iāku ki tō‘ou rima. Don’t poke me with your finger; Kua auē te tamaiti i tōna kōia‘anga e te puakani‘o. The child screamed when the goat butted … Continue reading

2

kō2, loc.pron. Over there, yonder. Tei kō ‘aia i te ‘are ‘āpi‘i. He is over there at the school; Kua ‘apai au i te kā‘ui ‘ara ki kō i te ‘are ‘āpi‘i. I took the bunch of pineapples over there … Continue reading

kōenga

kōenga, v.i. Start to ripen (of fruit). Kua kōenga te ‘ānani. The oranges are ripening; Ko te tōmāti kōenga tā‘au e ‘a‘aki. Pick the tomatoes that are starting to turn ripe.

kōera

kōera, n. Coil. Ko te kōera niuniu ma‘ata tā‘au e ‘oko mai. You should buy the large coil of wire; Kua ‘apai kōera taura mai ‘aia nō te poti. He has brought a coil of rope for the boat. [Eng. … Continue reading

kōia

kōia, pass. kō1, q.v. Poke. [kō1, -ia4.]

kōiro

kōiro, n. Conger eel. [Np. *ko‘ilo.]

kōkā

kōkā, n. Banana (Mang. dial. = Rar. meika).

kōkō1

kōkō1, (-ia), fq. kō1. Keep poking, prodding, stabbing, jabbing, digging. Kua kōkō te tamaiti i te va‘arua ki te rākau kia ‘oro te kioretoka ki va‘o. The child kept poking the stick into the hole to make the rat run … Continue reading

kōkō2

kōkō2, loc.pron. Further over there. E neke ki kōkō atu. Move a little further away still. [kō2 RR.]

kōkō3

kōkō3, n. Cocoa. Kua inu kōkō mātou i tēia a‘ia‘i. We had cocoa to drink this evening; E riringi mai koe i tēta‘i kapu kōkō nāna. Pour him out a cup of cocoa; Kua pou tā mātou kōkō. We‘re out … Continue reading

kōkōia

kōkōia, pass. kōkō, q.v. Poke. [kō1 RR, -ia4.]

kōkōkina

kōkōkina, n. small silvery fish, said to be a young tī tī ‘ara (jack, trevally). ‘E kōpū kōkōkina tērā e tāterē ra nā te pae one. There is a shoal of young jacks swimming around near the shore; Ka ‘aere … Continue reading

kōkai

kōkai, (-a, -‘ia). 1. Fork (ground). Kua kōkai au i tāku pa‘i ‘ei rūrū i te ‘ua tōmāti. I forked over my piece of ground so I could sow the tomato seeds; Kōkai‘ia ā roto i te pā o te … Continue reading

kōkapi

kōkapi, (-‘ia), var. kōkopi, q.v. Fold up, shut (e.g. an umbrella).

kōkarakara

kōkarakara, v.i. To give off the appetising savour of fish or entrails being grilled on embers; to cook in this way. Kua kōkara-kara te ‘aunga o te ika i runga i te a‘i. There was the appetising smell of fish … Continue reading

kōkina

kōkina, v.i. Make an uproar, din; hubbub, esp. noise of many voices. Kua kōkina pū ‘ua te tangata i roto i te ‘ōire i napō i te kā‘anga te ‘are i te a‘i. Everyone in the village made a dreadful … Continue reading

kōkiri

kōkiri, n. Triggerfish and filefish spp. (Balistidae). Ka ‘aere tāua ka tākiri kōkiri. We‘ll take our rods and fish for triggerfish; ‘E tui kōkiri ‘oko māmā tēia. Here is a cheap string of triggerfish. Kōkiri moana, black with white stripes … Continue reading

kōkopi, kōkapi

kōkopi, kōkapi, (-‘ia). Fold in, fold over, fold up. Kua kōkopi te manu i tōna pē‘au ma te ko‘uko‘u i tāna ‘anaunga. The bird folded her wings and covered her brood; Kua kōkopi ‘aia i te ‘ope o te ‘āriki … Continue reading

kōkopu

kōkopu, n. The small freshwater gudgeon (mainly Eleotris fusca). Kua matemate te kōkopu i raro i te arāvai nō te vera i te vai. The gobies died off in the drain because the water was hot; Tei kō i tō … Continue reading

kōkota

kōkota, v.i. Narrow. ‘E mataara kōkota tēia, kāre e ō te mōtokā i te ‘aere. This is a narrow road, the car won’t get through; nō te kōkota i te ngūtupa, because the doorway was narrow. (See ‘aka-, tā-kōkota.)

kōma

kōma, var. koama, q.v.

kōmata

kōmata, n. Teat, nipple. Kua ‘ōrei te tangata ‘akatē ū i te au kōmata o te puakatoro i mua ake ka ‘akatē ei. The milker washed the cow’s teats before starting to milk; Kua ta‘eta‘e mai te ū nā roto … Continue reading

kōmene

kōmene, v.t. Contract lengthwise, draw (the legs) up. E kōmene koe i tō‘ou vaevae kia vā te mataara nō te tangata i te ‘aere. Pull your legs in to leave room for people to walk; Kua ngenge tōku vaevae nō … Continue reading

kōmeta

kōmeta, n., (Bib.). Used in Lev. 11.30 where A.V. has snail: te moko, e te kōmeta, e te tenesemeta, the lizard, and the snail, and the mole.

kōmingi

kōmingi, (-a, -‘ia). Bend, curl up or around. Kua kōmingi ‘aia i te rākau. He bent the stick. [kō-4, mingi.]

kōmingimingi

kōmingimingi, (-a, -‘ia), fq. kōmingi. Bend. Kua komingimingi‘ia te niuniu i te tāuru‘ia‘anga ki roto i te pi‘a. The wires were bent as they were being put into the box.

kōmiri

kōmiri, (-a, -‘ia). Squeeze hard with the hand(s). Kua kōmiri ‘a No‘o i te rima o te tamaiti kia kākāoa. No‘o squeezed the child’s hand to make him squeal; Kua kōmiri ‘aia i te ‘unga‘ungā one mama‘ata kia pururū. He … Continue reading

kōmiti,

kōmiti, kūmiti, n. Committee. ‘E ‘uipā-‘anga kūmiti tā mātou āpōpō. We have a committee meeting tomorrow; ‘E kūmiti ‘aia. He is on the committee. Kūmiti ‘akamārama, advisory committee. [Eng. committee.]

kōmono,

kōmono, n. Representative or deputy of the mata‘iapo (head of a family group), often a younger brother, who acts for the mata‘iapo when necessary. Kua ‘iki te kōpū tangata iā Ta‘i ‘ei kōmono nō te mata‘iapo mē roko‘ia ake te … Continue reading

kōmoto

kōmoto, n. A half-ripe coconut, between the stage when it is suitable for drinking (nū) but not yet fully ripe (‘akari). Kua ‘a‘aki au i te māviri kōmoto ‘ei ma‘ani mitiore. I picked a bunch of kōmoto to make mitiore … Continue reading

kōmotu

kōmotu, n., var. kōmutu, q.v. Stub of firewood, ember. [kō-4, motu.]

kōmuri

kōmuri, n. Horse-eye Jack (Caranx sex-fasciatus), a silvery and cream-coloured fish of the jack or scad family, fast-swimming and caught in Rarotonga outside the reef with line or spear. Kua kai te kōmuri ki runga i te matau ē kua … Continue reading

kōmutumutu1

kōmutumutu1, n., fq. kōmutu, q.v. Bits and pieces of unburned firewood. E ‘aka-putu koe i tēnā au kōmutumutu ki roto i te ‘are kia kore e mā‘ū. Pile up those leftover bits of wood in the shed so they won’t … Continue reading

kōmutumutu2

kōmutumutu2, n. A small damselfish (Pomacentridae) with blackish vertical bars, perhaps Abedufduf saxatilis. Kua ‘oko au ē rua tui kōmutumutu. I bought two strings of kōmutumutu. (cf. kōmu-tumutu1.)

kōnako

kōnako, n. Name of a fish, said to be a stage in the growth of the grey mullet, between ‘āvake and kanae, q.v. Kā rava ‘ua au i tēia kōnako, ‘apaina te kanae nā‘au. This kōnako will be enough for … Continue reading

kōneke

kōneke, 1. n. Sled, sledge. Kua ‘uri ‘a Tara i te taramu vai ki runga i te kōneke. Tara rolled the drum of water onto the sledge; ‘E ‘oro‘enua kika kōneke tēia. This horse is very good at pulling a … Continue reading

kōnitara

kōnitara, n. 1. Council. Kua ‘uipā te kōnitara. The council held a meeting; Kua rave‘ia te ‘uipā‘anga kōnitara i te rā 28 nō Mē. The council meeting was held on 28 May. Kōnitara ma‘ani ture, legislative assembly. 2. Councillor. Ko … Continue reading

kōnoni

kōnoni, v.i. Scramble, scrimmage, make a mad rush (of a jostling crowd), crowd together. Kua kōnoni te mātakitaki ki roto i te ‘are i te topa‘anga te ua. The spectators scrambled into the building when the rain came down; ‘Auraka … Continue reading

kōnoninoni

kōnoninoni, v.i., fq. kōnoni. Mill around, rush here and there (of a crowd). Kua kōnoninoni te tangata ki te pae i te mataara kia kite i te Ariki va‘ine i te ‘aere‘anga mai. People crowded the side of the road … Continue reading

kōpā

kōpā, v.i. Narrow (esp. of three-dimensional objects which have not filled out to the normal width, as an underdeveloped banana, or a hatchet-faced person). ‘Auraka e ‘a‘ao i te meika kōpā ki roto i te pi‘a. Don’t put the scrawny … Continue reading

kōpāpā

kōpāpā, v.i., fq. kōpā. Quite narrow, lean, not filled out, emaciated. Kua ma‘ani kōpā ‘a Ma‘a i tāna varaoa. Ma‘a made thin loaves; Nō te roa i tōna maki‘anga, kua kōpāpā tōna pāpāringa. He had been ill so long that … Continue reading

kōpē

kōpē, v.i. Lazy, idle, slack, lackadaisical, dilatory. ‘E tangata kōpē koe i te vāere i tō‘ou kāinga. You are slack about weeding your garden; Nō te kōpē iāia, kua ‘aere atu au kua tauturu iāia. He was so lackadaisical that … Continue reading

kōpī

kōpī , n. Name of some plants of the ginger family (Zingiberaceae) including the white-flowered ginger lily (Hedychium coconarium) and the yellow-flowered (Hedychium flavum). Kua katokato te tamariki tamā‘ine i te pu‘era o te kōpī ‘ei ma‘ani ‘ei. The girls … Continue reading

kōpūpū

kōpūpū, 1. v.i., fq. kōpū. Bulge out, swell up, puff up, blister. Kua ‘akamata te rākau ta‘ua i te kōpūpū. The floorboards began to warp; I te kōpūpū‘anga te rākau, kua vāvā te au pa‘u‘anga. When the wood warped, the … Continue reading

kōpūtea

kōpūtea, n. Variety of banana with a whitish film over the skin, resembles the taruā-raparapa variety. Kua mānga tēia kā‘ui kōpūtea. This bunch of kōpūtea is matured now; ‘E kōpūtea te ma‘ata‘anga i tāku meika i tanu ei. I’ve planted … Continue reading

kōpae

kōpae, (-‘ia). Set aside, discard, reject, shun, forsake, divorce. Kua kōpae te ‘ākarakara i te ‘ua rākau kikino. The inspector rejected the bad fruit; Kua kōpae ‘aia i tōku manako. He rejected my proposal; Kua kōpae‘ia te pati‘anga a te … Continue reading

kōpani

kōpani, n. Cork, stopper, bung. (Mang. dial., cf. Rar. pōpani). [kō-4, -pani3.] [Ta. *koo-pani.]

kōpapa

kōpapa, n. 1. Body. Kua tanu‘ia te kōpapa ‘oro‘enua mate ki raro i te va‘arua ‘ō‘onu. The body of the dead horse was buried in a deep hole; Kua ‘iki‘ia te aronga kōpapa mēmeitaki nō te tamaki. Those with good … Continue reading

kōpara

kōpara, n. Copra. E tauraki i te kōpara kia marō meitaki kā tari mai ei ka paunu. Spread the copra out until it is thoroughly dry before you bring it to be weighed; Kua tari‘ia te au pūtē kōpara ki … Continue reading

kōpata

kōpata, v.i. Spotty, spot. ‘E ‘apinga kōpata muramura tei runga i tō kakī . There is a red spot on your neck; ‘Ea‘a tērā‘o kōpata i runga i tō pona? What is that spot on your shirt. [Ce. *koo-pata(pata).]

kōpatapata

kōpatapata, v.i. (Have) spots, speckles. Kua kōpatapata te rau o te tōmāti i te maki. The tomato leaves are spotted with disease; Kua ‘apai viviki rātou iāia ki te taote i te kōpatapata‘anga tōna pākiri. They took him straight to … Continue reading

kōpeka1

kōpeka1, n. Swiftlet (Aerodramus sawtelli). [Ce. *koo-peka1.]

kōpeka2

kōpeka2, var. koropeka, q.v. Encircle.

kōpekapeka1

kōpekapeka1, var. koropekapeka, q.v.

kōpekapeka2

kōpekapeka2, n. A bird, said to resemble the kākāia (white tern) in size and plumage, but differing in flight pattern and nesting in hole or crevice on cliffs. Not now seen in the southern Cook Islands.

kōpera

kōpera, (Bib. kophera). Camphire, henna. E putunga tiare kophera taku akaperepere nei. My beloved is unto me as a cluster of camphire (Song 1.14).

kōperepere

kōperepere, (-‘ia). Flatter, cajole. Ma te vaa koperepere ua, e te ngakau rua ta ratou e tuatua nei. With flattering lips and with double heart do they speak (Ps. 12.2). [kō-4, -pere5 RR.]

kōperu

kōperu, n. A fish, mackerel scad (Decapterus macarellus). ‘E kōperu ota tā mātou i kai ei. We had raw kōperu to eat; Kua ‘oko‘ia te kōperu mama‘ata ‘ē rima tirī ngi i te tui. The larger kōperu were sold for … Continue reading

kōpiro

kōpiro, n. The coconut at an early stage of its development, between pei and kōua, q.v.

kōpotopoto

kōpotopoto, (-a, -‘ia). Cut into short pieces. E kōpotopoto i te au tumu nū mē tī pūpū kia māmā ‘ua mē tari. Cut the coconut trunks into short lengths so they will be quite light to carry; Kua kōpoto-potoa te … Continue reading

kōpura

kōpura, n. Cutting (or whole) of tuber (esp. of yam) for propagation (N.G.Pt. dial.). Kua tanu mātou i te kōpura. We planted the seed tubers. [Ta. *koo-pura.]

kōpurerua

kōpurerua, n. A jellyfish. Kia matakite i te kōpurerua mē pā‘ī tai. Watch out for the jellyfish when you go bathing. [Ce. *koo-pure, Pn. *rua.]

kōputa

kōputa, (-a, -‘ia). 1. Make hole in, pierce, puncture, pierce and open (can). Kua kōputa ‘aia i te nū ki te mātipi. He pierced the drinking coconut with a knife; Kua kōputa ‘aia i te kiri pātikara ki te naero. … Continue reading

kōputaputa,

kōputaputa, (-a, -‘ia), fq. kōputa, q.v. Pierce holes in, broach. ‘Auraka e kōputa-puta kanga i te nū. Don’t pierce holes in the drinking nuts just for fun; Kōputaputa i te punu ‘ei pī pī i te ‘uri tōmāti. Make holes … Continue reading

kōputu

kōputu, n. The Herald Petrel (Pterodroma heraldica), still found in small numbers in the mountainous areas of Rarotonga. Tē ‘akamata mai nei te kōputu i te ‘oki‘oki ‘aka‘ou mai. The kōputu are beginning to return.

kōrapa1

kōrapa1, v.i., n. Flash. Kua kōrapa te uira ē i muri ake kua ‘aruru te māngūngū. The lightning flashed and afterwards the thunder pealed; Ko te kōrapa ‘ua o te a‘i tei kitea. Only a flash of the light was … Continue reading

kōrapa2

kōrapa2, v.i. Skid (of a wheel or vehicle). Nō te pateka i te mataara, kua kōrapa te uira i tōna pātikara ē kua ‘inga ‘aia ki raro. Because the road was slippery, the wheel of his bike skidded out and … Continue reading

kōraparapa1

kōraparapa1, v.i. n., fq. kōrapa1. Flash (continuously). Kua kōraparapa te uira i napō ma te ua katoa. The lightning kept flashing last night and it was raining as well. [kōrapa1 Rr.]

kōraparapa2

kōraparapa2, v.i., fq. kōrapa2. Skid. Kua kōraparapa te uira. The wheels kept skidding [kōrapa2 Rr.]

kōrare

kōrare, n. Lance, wooden javelin. Kua vero ‘aia i tōna ‘enemi ki te kōrare. He pierced his enemy with a lance; ‘E puta kōrare tōna maki i mate ei ‘aia. He died of a lance wound.

kōrero

kōrero, 1. n. Oral traditions, traditional lore. Kua kai te tamaiti i te kōrero a tōna metua tāne. The son learned the old lore from his father; E mou koe i te kōrero tāku i ‘āpi‘i atu kiā koe. Remember … Continue reading

kōreromotu

kōreromotu, (-‘ia). Promise (i) something to (ki) sbdy, enter into an agreement, assign by contract; covenant, treaty, agreement, compact, firm promise. Kua kōreromotu ‘aia ki tōna pū ē kāre ‘aia e ‘akaruke i te ‘anga‘anga ē pou ‘ua atu te … Continue reading

kōriāni

kōriāni, n. Accordion, concertina. Kua ‘akatangi ‘a Ma‘a i te kōriāni ē kua ‘ura te tangata. Ma‘a played the accordion and the people danced. [Eng. accordion.]

kōringo

kōringo, n. In kōringo mata, pupil of the eye. Tiaki mai koe iaku mei te koringo-mata ra. Keep me as the apple of the eye (Ps. 17.8).

kōrio

kōrio, n., (Bib.). Coriander. E teatea, mei te ua korio te tu (Ex. 16.31). It (manna) was white, like coriander seed. [Gk korianon.]

kōro1

kōro1, n. Gold. ‘E uāti kōro, a gold watch. [Eng. gold.]

kōro2

kōro2, n. Coal. Kua ta‘u‘ia te a‘i ki te kōro ‘ei ‘akama‘ana i te ‘are. A coal fire was lit to warm the house; te au pūtē kōro, the sacks of coal. [Eng. coal.]

kōropā

kōropā, n. Crowbar. E ‘apai mai i te kōropā ‘ei pātia i te va‘arua. Bring a crowbar to make a hole with; Kua ‘apai kōropā au ‘ei vāvā‘i i te toka ngaika. I took a crowbar to break up the … Continue reading

kōrua

kōrua, pers.pron. You two. Ko kōrua tēnā? Is that you two?; Nā‘ai kōrua i ‘apai mai? Who brought you two?; E ‘oki kōrua ki tō kōrua kāinga. You two go back to your homes. [Np. *koolua.]

kōta

kōta, n., var. koata, q.v. Quarter.

kōta‘a

kōta‘a frigatebird (female)

kōta‘a

kōta‘a bird’s-nest fern

kōta‘a1

kōta‘a1, n. The least frigatebird (Fregata aerial) and the great frigatebird (F. minor) which nest mainly on Suwarrow and Takutea. Tē ‘akata‘ata‘ā ra te kōta‘a i roto i te reva. The frigatebird was planing in the sky; I tōna tunutunu‘anga … Continue reading

kōta‘a2

kōta‘a2, n. Two species of bird’s-nest fern (Asplenium nidus and A. australasicum). Tei runga i te maunga te ngā‘i i tupu ei te kōta‘a. The kōta‘a ferns grow in the hills; Ka ‘aere mātou kā tiki kōta‘a ‘ei tanu nā … Continue reading

kōtaka

kōtaka, v.i. Flit past (of people), dodge by. Kua kite atu mātou iā koe i te kōtaka‘anga nā roto i te one meika. We saw you dodging through the banana plantation; Tērā te tangata keikeiā e kōtaka atū ra nā … Continue reading

kōti‘ati‘a

kōti‘ati‘a, v.i., (Bib.). Marked or banded with patches of colour. Te au puaka-nio toa kotiatia e te koinaina, e te au puaka-nio ua katoa i kotiatia e te koiaaina, the he-goats that were ring-streaked and spotted, and all the she-goats … Continue reading

kōtia

kōtia, pass. kokoti, q.v. Sever.

kōtinga

kōtinga, n. Division or demarcation, boundary, limit, section, stage. Tēia te kōtinga o tā‘au ngā‘i kā tanu. You can plant up as far as here; Kua tae tātou i tēianei ki te kōtinga o tēia ‘ōire. We have now come … Continue reading

kōtipi

kōtipi, (-a, -‘i). 1. Slice. ‘Auraka e kōtipi rikiriki i te taro. Don’t slice up the taro too small; Kōtipia te u‘i ka ‘apai mai ei. Slice up the yams before you bring them over; ‘Apaina mai te mereki kōtipi … Continue reading

kōtipitipi

kōtipitipi, (-a, -‘ia), fq. kōtipi. Slice, skid. Kōtipitipia kia rikiriki. Slice them up small; Kua kōtipitipi ‘aia i te potonga puakatoro. He sliced the beef joint; Kua paraia tēnā au kōtipitipi varaoa ki te pata? Have those slices of bread … Continue reading

kōto‘e

kōto‘e, (-a, -‘ia). 1. Back away, reverse, draw back. Kua kōto‘e te pa‘ī ki muri. The ship backed off; Kua kōto‘e te tangata ki muri nō tei ‘akaue‘ia e te ‘akavā. The people moved back as ordered by the police. … Continue reading

kōto‘e‘anga

kōto‘e‘anga, nom. Excuse, refusal. Kāre āna kōto‘e‘anga tau tika ai. He had no genuine excuse; Kāre rāi au i mareka i tānā kōto‘e‘anga. I wasn’t pleased at his refusal. [kōto‘e, -‘anga4.]

kōtou

kōtou, pers.pron. You (more than two). E ‘aere atu kōtou, ka āru atu au. You go on, I‘ll follow; Ko kōtou ko ‘ai mā i ‘aere ei ki te tautai? Who did you go fishing with? [Np. *koutou.]

kōtu‘u

kōtu‘u, (-a, -‘ia). (Make) spot, dot, mark. E kōtu‘u i te rau ki te matiē. Dot the leaves in with green (paint); ‘E ‘apinga kōtu‘u muramura tei runga i tō pāpāringa. There is a red spot on your cheek; Mē … Continue reading

kōtu‘utu‘u

kōtu‘utu‘u, (-a, -‘ia). (Make) marks, dots, spots, splotches. E tāmā koe i tēna ‘apinga kōtu‘utu‘u muramura i runga i tō‘ou mata. Wipe those red flecks off your face; ‘E kōtu‘utu‘u parākava te kara o tāku puaka i ngaro. It’s the … Continue reading

kōtuku

kōtuku (Mussaenda raiateensis)

kōtuku

kōtuku Pacific reef heron

kōtuku1

kōtuku1, n. The reef heron (Egretta sacra) which has two colour morphs, slate-grey and white. I tōku no‘o‘anga i te pae tai, kua kite atu au i te kōtuku i te ‘akata‘a-‘anga nā runga i te kiriātai i te kimi … Continue reading

kōtuku2

kōtuku2, n. An erect shrub (Mussaenda raiateensis) growing on the open hills and having a large white sepal on each flower thereby bearing a resemblance to the white reef heron (kōtuku1).

kōua

kōua, n. A coconut which has not yet matured into the stage when it is best for drinking (between pei and nū, q.v.). Kua nga‘anga‘ā te kōua i tōna ‘a‘aki‘anga. He broke the immature drinking nuts when picking them; ‘E … Continue reading

kōunu

kōunu, v.t. Push (Mang. dial. = Rar. -‘ōpara).

kōura

kōura, n. General term for crayfish, including freshwater (kōurā vai) and salt-water (kōurā tai) species. Ka ‘aere tātou i tēia pō kā rama mai i tēta‘i kōura nō te umukai āpōpō. We‘ll go out tonight with torches and catch some … Continue reading

kōutu

kōutu, n. A ceremonial ground, where the ariki was invested and held court, and where various meetings and ceremonies were held. Kua ‘akauruuru te ‘ui tupuna i tō rātou ariki ki runga i te kōutu. Our forefathers ceremonially confirmed the … Continue reading

kōvari

kōvari, v.i. Marshy, boggy. ‘E kōvari ‘ua tēia ngā‘i, kāre e meitaki i te ‘uri pa‘i. This place is all marshy, it’s no good for a (dry land) taro bed. [kō-4, vari1.]

kōviri

kōviri, 1. (-a, -‘ia). Plait. Kua kōviri tōku māmā i tēta‘i pare rau‘ara nōku. My mother has plaited me a pandanus-leaf hat; Kua ‘inangaro te va‘ine kia ‘akapātara-tara‘ia te kōviri‘anga. The woman wanted it plaited with a saw-toothed design. 2. … Continue reading

kōviriviri

kōviriviri, (-a, -‘ia), fq. kōviri. Plait. Kua pou te rau‘ara i te kōviriviri‘ia ki te pare. All the pandanus leaf has been used up plaiting the hats. [kōviri Rr.]

1

kū1, n. The name of several squirrelfish and soldierfish (Holocentridae). Sometimes distinguished as kū pā, kū tā, kū tea, and including the marau (blotch-eye). Kua rauka te kū a te aronga tautai i napō. The fishermen caught a lot of … Continue reading

kūki

kūki, v.t. 1. Cook. Nā‘au e kūki i tā tātou kai i tēia rā, ka ‘aere au ki Avarua. You’d better cook our food today, I‘m going to Avarua; Kua pakapaka te kai i tōku kūki‘anga. I burned the food … Continue reading

Kūki ‘Airani

Kūki ‘Airani, n. Cook Islands. Kua riro ‘a Rarotonga ‘ei ‘akapū‘anga nō te pā ‘enua Kūki ‘Airani. Rarotonga has become a centre for immigrants from other islands in the Cook Islands; Kua ‘aere mai ‘aia mei te Kūki ‘Airani mai. … Continue reading

kūkuma

kūkuma, n., (Bib.). Cucumber. Te kukuma, e te meleni, e te kesira, e te oniani, e te sumi, the cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlick (Num. 11.5). [Lat. cucumis or Eng. cucumber, cf. … Continue reading

kūkumu

kūkumu, 1. (-a, -‘ia). Crush into a heap, bunch up, bundle up, clench (fist). Kua kūkumu ‘aia i tōna kāka‘u piro ē kua pē‘i ki tōna māmā kia pu‘a. He bundled up his old clothes and threw them to his … Continue reading

kūkumupa

kūkumupa, n. Cucumber. Mātipia te kūku-mupa ka tī pūpū ei. Cut the skin off the cucumber and slice it up. [Eng. cucumber.]

kūkupa

kūkupa Cook Islands fruit-dove

kūmia

kūmia, pass. kukumi, q.v. Wrestle, clutch.

kūmino

kūmino, n., (Bib.). Cummin. E kua titiri aere i te kumino, and scattered the cummin (Is. 28.25). [Lat. cuminum or Eng. cummin.]

kūpiti

kūpiti, n., (Bib. kubiti). Cubit. E rua kubiti e afa kubiti te roa. The length shall be two cubits and a half (Ex. 25.17). [Lat. cubi-tum.]

kūte

kūte, n., (Bib. kuze). Fitches, black cummin. Kare ainei aia e ruru aere i te kuze? Doth he not scatter the fitches? (Is. 28.25).

kūti

kūti, n. Goose. Kua kapakapa te kūti i tōna pē‘au. The goose flapped its wings. [Eng. goose.]

kūtini

kūtini, n. Cushion. E tari koe i te kūtini kia pou ki va‘o i te rā. Take all the cushions out in the sun; E ‘ao‘ao koe i tēnā putunga kūtini ki te auaro ‘ōu. Put new covers on the … Continue reading

ka‘a-3

ka‘a-3, bound root (?). (See ka‘atea.)

ka‘a1

ka‘a1, n. The strong fibre of the coconut husk, coir, sennit. Kua pāpā mātou i te puru kia rauka ma i te ka‘a. We beat the coconut husks to get the fibre; Kua ‘iri te tangata i te taura ka‘a … Continue reading

ka‘a2

ka‘a2, n. Name of a fish resembling the kanae (grey mullet), but yellowish with black side fins. Kua rauka te ka‘a a te aronga ravākai. The fishermen got a lot of ka‘a; Kua tā‘ei mātou i te na‘o ka‘a ki … Continue reading

ka‘atea

ka‘atea, v.i. Show up greyish white. Tē ka‘atea ‘uā ra te upe i runga i te matie i te pōpongi‘anga ake. The dew was showing whitish on the grass the morning after; tērā mea ka‘atea, that whitish object; Kua ka‘atea … Continue reading

ka‘i1

ka‘i1, n. Pacific Asaphis (Asaphis violescens). E ‘aere kōtou e keri mai i tēta‘i ka‘i. Go and dig some ka‘i; ‘E pūtē ka‘i tā mātou. We’ve got a sack of ka‘i; Ka pu‘era ‘ua te ka‘i [from a chant]. The … Continue reading

ka‘i2

ka‘i2, v.t. Cut; a knife (Mang. dial. = Rar. tī pū, pari, mātipi). (See tūka‘i.)

ka‘ika

ka‘ika, n. 1. The aboriginally-introduced Malay-apple (Szygium malaccense) and its fruit. ‘E ka‘ika ‘ua tā mātou. We have a Malay-apple tree which is bearing heavily; ‘E ka‘ika para tāku. I’ve got a ripe Malay-apple. 2. The rose-apple (Eugenia jambos), often … Continue reading

ka‘o

ka‘o, n. Thatch rafter. Kua ‘iri te kāmuta i te rākau mēmeitaki ‘ei ka‘o nō te ‘are. The carpenter selected the best rods for the thatch rafters; ‘E ‘are ka‘o mātūtū tēia ē te tikatika. This house has strong and … Continue reading

ka‘u1

ka‘u1, v.i. Come in, rise (of the tide). Kua ka‘u te tai. The tide has come in; Kāre e meitaki te tai ka‘u i te tākiri i runga i te akau. High tide is no good for rod-fishing on the … Continue reading

ka‘u2

ka‘u2, n. 1. Amnion, membrane enclosing the foetus. Kua va‘ī ‘ia te punupunua puaka e te ka‘u i te ‘ānau‘anga. The piglets were wrapped in the foetal sac when they were born. 2. White pithy layer inside the peel of … Continue reading

ka‘uare

ka‘uare, n. A type of banana. The plant is shorter than the ta‘unga with thicker stem and the hands of bananas set closer together. Kua tanu mātou i te meika ka‘uare. We planted ka‘uare bananas; ‘E ka‘uare tāku meika i … Continue reading

ka-2

ka-2, pref. (See karapa, karava.)

ka1, kā1

ka1, kā1, v.part. Marks inceptive aspect. 1. Refers prospectively to the commencement of an action or state. Often translatable by an English future tense or ‘going to’ construction. Ka ‘aere au ki te ‘āpi‘i āpōpō. I‘m going to go to … Continue reading

kai karakia

kai karakia, v.i. Learn (or learned in) the traditional lore, esp. the karakia, q.v. Kua kai karakia teia tangata. This man knows the old poems and incantations; ‘E tangata kai karakia ‘aia. He is well-versed in the old lore. [kai3, … Continue reading

kaiū

kaiū, n. Suckling. No roto i te vaa o te tamariki meangiti e te kaiu, out of the mouths of babes and sucklings (Matt. 21.16); te kaiu, e te tangata rauru inaina, the suckling and the man with grey hairs … Continue reading

kai‘anga

kai‘anga, n. Taste. ‘E kai‘anga meitaki tō teia kūmara. This kumara tastes good. [kai1, -‘anga4.]

kai‘ara

kai‘ara, n. The aerial brace-roots of the pandanus tree. Nō te tiki kai‘ara mai mātou ‘ei ma‘ani vairākau. We’ve been getting pandanus brace-roots to make medicine. [kai-5, ‘ara3.]

kai‘au

kai‘au, v.i. Live peacefully. Tē kai‘au ‘ua nei mātou i te ‘au o Peritāne. We live in peace under Britain’s rule; Te au tangata ke katoa e kaiau aere i rotopu ia kotou. The strangers that sojourn among you (Ezek. … Continue reading

kai-3

kai-3, pref. The first element in a few verbal compounds (see kai‘au live in peace, kaikarakia learned in the old lore, kaimoumou waste, kainanu selfish, (‘aka)kaio‘u owe, ‘akakai pakari act tough, kaipenu mean, kaitamaki wage war, kaitū‘au‘au squander). (cf. kai1, … Continue reading

kai-5

kai-5, bound root. (See kai‘ara.) (cf. –kai6.)

kai1

kai1, (-nga, -‘ia (rare)). 1. (a) Eat, consume liquor and many beverages (but not water, cf. inu); smoke (tobacco). Kua kai au i te ‘ānani. I’ve eaten the orange; Kua kainga te meika para e te moa. The chickens have … Continue reading

kai2

kai2, in kai tika! and kai rā! Serves you right then! (cf. kai-3.)

kai4

kai4, n. Score (e.g. runs in cricket, points at cards, goals at basketball). Nā mātou te kai ma‘ata i tā kōtou i te pā‘anga pōro i topa ake nei. We got a bigger score than you in the last cricket … Continue reading

kaiatea

kaiatea, n. A common inland tree (Weinmannia samoensis).

kaiatea

kaiatea, Weinmannia

kaikai

kaikai, v.i. 1. Eat a meal. Kua oti mātou i te kaikai. We’ve had dinner; ‘E tangata kaikai tērā. That man is a great eater. Te taime kaikai, mealtimes. Mereki kaikai, food plates, dinner plates. Kua ‘akapapa te tamā‘ine i … Continue reading

kaimoumou

kaimoumou, (-a, -‘ia). Waste, squander, be extravagant with something. ‘Auraka e kaimoumou i tā‘au moni. Don’t waste your money; Kua rave kaimoumou ‘ua kōtou i te rākau. You’ve been very wasteful with the timber; ‘Ea‘a i kaimoumou‘ia ai te ika? … Continue reading

kainanu

kainanu, v.i. Selfish, mean. Kua kainanu koe i tā‘au moni. You are very mean with your money; ‘E tangata kainanu koe i tā‘au vī . You are very selfish with your mangoes. [kai-3, -nanu2.]

kaingākai

kaingākai, n. 1. Table. E ‘akapapa koe i te puka ki runga i te kaingākai. Stack the books up on the table; Kua tari mai rātou i te kai ki runga i te kaingākai ē kua kāpiki i te tangata … Continue reading

kainga1

kainga1, n. Table or mat spread with food, meal, feast. ‘E ‘apinga tika ai te kai i teia kainga! What a lot of food laid out here! E varu nga‘uru tangata tei ‘aere mai ki te kainga a mātou. Eighty … Continue reading

kainga2

kainga2, pass. kai1, eat, q.v. [kai1, -nga3.]

kaio‘u

kaio‘u, (-a, -‘ia). Owe, (be in) debt. Kua kaio‘u au kiāia ‘ē rua nga‘uru paunu. I owe him twenty pounds; Kua tūtaki au i tāku kaio‘u i roto i te toa. I’ve paid off what I owe at the shop; … Continue reading

kaipenu

kaipenu, v.i. Selfish, stingy (‘Ātiu dial.), cf. Rar. karapi‘i. [kai-3, -penu.]

kaitamaki

kaitamaki, v.t. Wage war on (ki). Kua kaitamaki ‘a Tiāmani kia Peritāne. Germany waged war on Britain. [kai-3, tamaki.]

kaitū‘au‘au

kaitū‘au‘au, (-a, -‘ia). Squander. Kua kaitū‘au‘au ‘aia i tāna moni. He squandered his money; Kua kaituauau atura i tona apinga i te kanga. And there wasted his substance with riotous living (Luke 15.13). [kai-3, ? Tah. tuahu ‘do wrong’.]

kakā

kakā. 1. v.i. Shine brightly, vividly, radiantly, gloriously; brightness, glory. ‘E kakā tika ai te mārama o te ‘ētū a‘ia‘i. The evening star is shining brightly; ‘E mārama tika ai te kakā o te marama. The moonlight is very bright; … Continue reading

kakī 1

kakī 1, (-‘ia). Crave, long for (esp. food or drink), desire inordinately; craving. I tōku kite‘anga i te kā‘ui meika para, kua kakī au. When I saw the bunch of ripe bananas, I longed for them (to eat); Nō tōna … Continue reading

kakī 2

kakī 2, n. Neck. Kua tāpeka au i te taura ki runga i te kakī o te ‘oro‘enua. I tied the rope around the horse’s neck; Kua tāpeka tōku māmā i te kāka‘u mā‘ana‘ana ki runga i tōku kakī kia … Continue reading

kaka1

kaka1, v.i. Hop, skip. E kaka koe ki kō i te ngūtupa. Hop over there to the door; I tōku kaka‘anga kua tārevakē tōku vaevae. I put my foot wrong (made a mistake) when I was skipping; Kāre au e … Continue reading

kaka2

kaka2 The brown textile-like stipule at the base of the coconut frond (used as a strainer or for squeezing out coconut cream, formerly used for coarse clothing or for wrapping the sinkers on fishing nets). Kua tī pū ‘aia i … Continue reading

kakai

kakai, v.i. intens. kai1. Eat heavily, consume a great deal; Heavy eating or consumption. ‘E ‘apinga tika ai te kakai i tērā tamaiti. It’s amazing how much that boy can stow away; I aere mai te Tamaiti a te tangata … Continue reading

kakakaka1

kakakaka1, v.i., fq. kaka1. Hop, skip. ‘Okota‘i ō tātou kakakaka‘anga. Let’s all skip together. [kaka1 RR.]

kakakaka2

kakakaka2, v.i. Cluck or cackle (as hen), croak (as frog). Kua ‘akarongo au i te kakakaka a te moa. I heard the cackling of the hens; Kua kakakaka te tī nanā moa. The mother hen clucked; Kua kakakaka te rana. … Continue reading

kakake

kakake, v.i., (pl. of kake). Climb. Tē kakake atū ra rāua i taka mai ei te toka. They were climbing on up when the rock rolled down. [kake rR.]

kakara

kakara, v.i. (Give off) an attractive scent, smell sweet; sweet smell. Kua kakara te kai a kōtou. Your food smells good; ‘E tiare kakara te tī pani. The frangipani is a scented flower; I te kakara‘anga o te manongi, kua … Continue reading

kakata, kākata

kakata, kākata, v.i., dual or pl. of kata1. Laugh. ‘Ea‘a rāua i kākata ai? What are those two laughing at? [kata1 rR.]

kakati1

kakati1, (-‘ia, kātia). 1. Bite, nip. Kua kakati te puakāoa i te tamaiti. The dog bit the child; Kua kakati te namu iāku. The mosquitoes bit me; ‘Ē ‘ākara koe i te kakati a te puakāoa i runga i taku … Continue reading

kakati2

kakati2, n. Waistcoat. Kua ‘a‘ao ‘aia i te kakati i mua ake ka ‘a‘ao ei i te pereue. He put on the waistcoat and then the jacket.

kakau

kakau, n. Stem, stalk, handle. E ‘aki‘aki kōtou i te kakau o te tōmāti. Nip off the stalks of the tomatoes; te kakau o te rau rākau. The stalk of the leaf; Kua ‘ati te kakau o te toki. The … Continue reading

kake

kake, 1. (-a, -‘ia, -na). (a) Climb (i) something, climb up or get on (ki runga i) something. I tōna kake‘anga i te maunga, kua patere ‘aia ē kua ‘ati tōna vaevae. When he was climbing the mountain, he slipped … Continue reading

kakekake

kakekake, (-a, -‘ia, -na), fq. kake. Climb, mount, rise. I tō te tamariki kakekake-‘anga i te ro‘i, when the children kept climbing around on the bed; Kua ngangata te ngūtupa i te kakekake‘ia‘anga e te tamariki. The gate is loose … Continue reading

kakekakena

kakekakena, pass. kakekake, climb, q.v. [kake RR, -na4.]

kakena

kakena, pass. kake, climb, q.v. [kake, -na4.]

kako

kako, v.i. Fully occupied (of ground or floor-space), covered, pervaded. Nō te roa i te ‘akaruke‘anga i tō mātou kāinga, kua kako i te tī tā kino. We were away from home for so long that it became overgrown with … Continue reading

kaku

kaku, v.t. 1. Beg, entreat for something. Kāre ‘aia i roa i te no‘o‘anga ki Peritāne, kua kaku kia ‘aka‘oki vave‘ia ki Rarotonga. She hadn’t been in Britain long before she begged to be taken back quickly to Rarotonga; Kua … Continue reading

kakunga

kakunga, nom. Begging, longing. E kakunga wina tei te au arataa. There is a crying for wine in the street (Is. 24.11). [kaku, -nga2.]

kama‘atu

kama‘atu, v.i. (obsol.). Wise, wisdom. ‘Aua koe e kamakura, kia kama‘atu rā. Don’t be neglectful, be circumspect; te au vaine ngakau kamaatu, the wise-hearted women (Ex. 35.26.)

kama-

kama-, see kama‘atu, kamakura.

kamakura

kamakura, v.i. Careless, ignorant and inexperienced, neglectful. Kua rave kama-kura ‘aia i tāna ‘anga‘anga. He scamped his work; ‘E tamaiti kamakura tērā i te ‘ākono i te ‘apinga a tōna metua. He is very careless with his father’s things; e … Continue reading

kami-

kami-, see kamikami.

kamika

kamika, n. An uncommon herb whose flowers are used for scenting oil (Sieges-beckia orientalis). [Pn. *kakamika.]

kamikami

kamikami, n. Gills (of fish). Kua kī te kamikami o te ika i te one. The fish’s gills were full of sand; MĒ tūaki koe i te ika e kiriti koe i te kamikami. Remove the gills when you clean … Continue reading

kamo

kamo, (-a, -‘ia). 1. Blink (the eye), wink. Kamo‘ia tō‘ou mata. Blink your eye; I tōku ‘ākara atu‘anga kiā koe, kua kamo mai koe i tō‘ou mata. When I was looking at you you winked your eye at me; Kāre … Continue reading

kamokamo

kamokamo, (-a, -‘ia), fq. kamo. 1. Blink, wink. Kua kamokamo ‘aia i tōna mata, ē kua auē. He blinked his eyes and cried; ‘E tamā‘ine kamokamo‘ia ‘a Rangi e te tamariki tamāroa. Rangi is always getting winked at by the … Continue reading

kamonga

kamonga, nom. Blink, wink, in kamongā mata (cf. kamo‘angā mata under kamo above). E roa ‘ua ki te kamongā mata kua ngaro koe. As quick as a wink, you were out of sight. [kamo, -nga2.]

kamu

kamu, n. Chewing-gum. ‘Auraka e kai i te kamu i roto i te ‘are ‘āpi‘i. Don’t chew gum in school. [Eng. gum.]

kamupani

kamupani, n. 1. Trading company. Kua tere ma‘ata tā mātou kamupani i teia mata‘iti. Our company made a big profit this year; ‘E pātikara Kamupani tōku. Mine is a Company bicycle. 2. Regimental company. Te au ‘ōpita o te kamupani, … Continue reading

kanāka

kanāka, n. Derogatory name for a Polynesian, mostly used attributively. Ko te tū rāi ia o te Māori kanāka, a typical Māori behaviour. [Haw. kanaka man, via Eng.]

kana‘ete

kana‘ete, n. Lie(s), (obsol., cf. pikika‘a). Kua kāpiki ‘ua mai rātou ma te reo ma‘ata, “Kana‘ete! Kāre mātou e ‘irinaki”. And so they shouted out, “It’s a lie! we will not believe it.”

kana1

kana1, 1. n. Stool-type coconut grater (the word is said to have been introduced into Rarotonga along with the implement from the Northern Group. E ‘apai mai koe i te kana ‘ei kana i tā mātou ‘akari ‘ei ma‘ani poke. … Continue reading

kana2

kana2, 1. (-‘ia). (Have) a cast or blemish (in the eye). ‘E tangata mānea tika ai ‘aia, nā te kana ‘ua i tōna mata i ‘akavi‘ivi‘i iāia. He’s a very handsome man, it’s just the cast in his eye that … Continue reading

kanae

kanae, n. Warty-lipped mullet (Crenimugil crenilabis). Kua tā‘ei mātou ki te kupenga roa ‘ē ta‘i ‘ānere kanae. We caught a hundred mullet with the long-net; Ka ‘aere tātou ki te ‘ōire kā pati i te kupenga kanae roāngarere. Let’s go … Continue reading

kanakā

kanakā, 1. (a), n. A kind of heavy bread or pudding made from grated chestnuts (i‘i or māpē). Kua ūkī taku māmā i te i‘i ‘ei ma‘ani kanakā. My mother grated the chestnuts to make kanakā bread; (b) v.i. Flat … Continue reading

kanakana

kanakana, 1. (a) (-‘ia). Roll or swivel (the eyes). Kanakana‘ia tō‘ou mata kia kitea te repo. Roll your eye around so that (I) can see the bit of grit; ‘Auraka e kanakana kē i tō‘ou mata. Don’t look away; Kua … Continue reading

kanapa

kanapa, v.i. Flash, glint. Kua kanapa te uira. The lightning flashed; Kua kite mātou i te a‘i kanapa i roto i te reva. We saw a flash of light in the sky; te kanapa-‘anga o te mōrī pata, the flashing … Continue reading

kane

kane, n., (Bib.). Calamus, sweet-flag (Song 4.14). [? Gk kannē, reed.]

kanga

kanga, (-‘ia). Play (as children do), lark about, play tricks, meddle or tamper with, ill-treat, misuse, spoil; damage, mischief. Kua kanga ‘a Rangi i ta‘atai ē kua motu tōna vaevae i te anga mō‘ina. Rangi has been playing on the … Continue reading

kangakanga

kangakanga, (-‘ia), fq. (and usually dim.) kanga. Play, (have) sport (with), misuse . Kua kangakanga te tamaiti i te pōro. The children played with the ball; Kua kangakanga te metua ē tāna tamariki. Father and children played together; Kua piri … Continue reading

kano‘i

kano‘i, n., (obsol.). In kano‘i mata, eyeball (mod. ‘uā mata.) [Np. *kanofi.]

kao1

kao1, 1. n. Bud, young leaf, young mid-leaf of coconut, banana. E katokato mai koe i te kao o te tiare māori. Nip off the gardenia buds; Kua takaviri te kao o te meika. The young mid-leaf of the banana … Continue reading

kaokao

kaokao, 1. n. Side (of person or thing), rib (= ivi kaokao). E no‘o ki te kaokao o te ‘are kia kite meitaki koe i te teata. Sit to one side of the hall to see the picture well; ‘ī … Continue reading

kaoni

kaoni, n. Maize (Zea mays). Kua tāparu-paru mātou i te one nō te tanu‘anga i tā mātou kaoni. We broke the soil down to a fine tilth to plant our maize; Kua kainga‘ia te pā kaoni e te puakatoro. The … Continue reading

kaope

kaope, n. Coffee. I inu kaope ana mātou i muri ake i te ‘āpi‘i. We used to have coffee after school; Kua ‘oko mai au i te tāviri kaope mei roto mai i te toa. I bought a coffee mill … Continue reading

kaoreti

kaoreti, n. College. ‘ī rua ōna mata‘iti ki te kaoreti. He had two years at college. [Eng. college.]

kapa1

kapa1, (-‘ia). Flap, flutter (wings, arms), esp. to perform the arm and hand gestures that accompanied the old songs and chants. Kua kapa te tamāroa i tō rātou rima. The boys flapped their arms; Kua tāmou rātou i te pe‘e, … Continue reading

kapa2

kapa2, n. In kapā punu, sheet of galvanised iron. ‘E kapā punu roa tē ka ‘inangaro‘ia. A long sheet of iron will be needed. (See kapanga, kapakapa2, tākapa1, tākapā‘are, tākapakapa2, tākapakapā‘are.) (cf. kapa1, ? or kapa3.)

kapa3

kapa3, n. 1. Copper (the metal). Kāre e tūtae‘āuri mē i ma‘ani‘ia ki te kapa. It won’t rust if it’s made of copper; Kua riringi ‘aia i te vai ki roto i te tini kapa. He poured the water into … Continue reading

kapakapa1

kapakapa1, (-‘ia), fq. kapa1. Flap, flutter. Kua kapakapa te manu i tōna pē‘au. The bird flapped its wings; Kua amu rātou i te pe‘e ma te kapakapa ‘aere. They chanted the refrain as they performed the arm movements; Kua kapakapa … Continue reading

kapakapa2

kapakapa2, n., fq. kapa2, q.v. In kapa-kapā ‘are, little ramshackle shack, shanty. Nō‘ai tēia mea kapakapā ‘are? Whose little old shack is this? Kapa-kapā punu, sheets of galvanised iron. Taria mai tēnā kapakapā punu. Bring over those sheets of corrugated … Continue reading

kapakapanga

kapakapanga, nom. Flat pieces, loose pieces (fq. kapanga). Kapakapangā punu, pieces of galvanised iron. [kapa2 RR, -nga2.]

kapanga

kapanga, nom. Flat piece or sheet (or iron). E ‘apai mai koe i tēnā kapangā punu ki teia tua o te ‘are. Bring that piece of galvanised iron round to this side of the house; Ko te kapanga i runga … Continue reading

kape1

kape1, (-a, -‘ia). 1. Dodge, swerve aside, avoid, evade. Kua ‘opu mai ‘aia iāku, inārā kua kape au ki te kaokao. He tackled me, but I dodged to the side; Kua manuia te va‘ine rū‘au i tōna kape‘ia‘anga e te … Continue reading

kape2

kape2, n. Giant taro (Alocasia macro-rrhiza), a slow-maturing crop eaten in times of shortage. I muri ake i te ‘uri‘ia ma‘ata kua roko‘ia te ‘enua e te onge, kua ‘akaputuputu te tangata i te kape ē te tī ē kua … Continue reading

kapekape

kapekape, (-a, -‘ia), fq. kape1. 1. Dodge, avoid. Kua kapekape ‘aia nā roto i te urupū tangata. He dodged in and out through the crowd; Kua ‘oro kapekape ‘aia nā roto i te tangata ē kua taomi i te rē. … Continue reading

kapenga

kapenga, nom. Way of avoiding something. In the phrase kāre ‘e kapenga toe, nothing left to try, nothing to be done, no way round it. ‘ī toru o rātou rā i te kimi-‘anga iāia ē i te ‘ā o te … Continue reading

kapi1

kapi1, v.i. Covered completely, fully occupied (of floor space or a piece of land which has been planted up), filled in and completed (of the cane wall of a house, or a palisade). Kua pururū te rau ē kua kapi … Continue reading

kapi2

kapi2, (-a, -‘ia). 1. Copy down, make a copy of, transcribe. E kapi koe i tāna tuatua ki runga i tēta‘i ‘aenga pēpa. Copy down what he says on a piece of paper; Kua tārevakē koe i tō‘ou kapi‘anga i … Continue reading

kapi3

kapi3, n. In kapi mato, the bare rocky hills. Kua kimi rātou iāia nā roto i te kapi mato ē kāre i kitea. They searched for him through the bare rocky hills, but couldn’t find him. (cf. ‘ākapi(kapi).)

kapi4

kapi4, see kopi1 fold.

kapikapi1

kapikapi1, v.i., fq. kapi1. Covered, completely occupied. Kua kapikapi pouroa te au ‘are i te tangata, ko tēia ‘ua te toe. All the houses are occupied, there is just this one left. [kapi1 RR.]

kapikapi2

kapikapi2, (-a, -‘ia), fq. kapi2. 1. Copy down. E kapikapi i tāna tuatua. Note down what he says. 2. Pl. of kapi2. Sheets of paper, pages. ‘Ao‘ao‘ia te kapikapi pēpa ki roto i te tini. Put the sheets of paper … Continue reading

kapikapi3

kapikapi3, n. Large thorny-oysters (mainly Spondylus varius), (perhaps Penrhyn dial.).

kapinga

kapinga, nom. 1. Copy. Tei iā ‘ai tēta‘i kapinga? Who has another copy?; TĒia tāku kapinga. This is my copy. 2. Same as kapi‘anga. I tōna kapinga i te nūti, as he was copying down the news. [kapi2, –nga2.]

kapo

kapo, (-a, -‘ia). 1. (a). Catch (a flying object), catch (a batsman) out. E pē‘i mai koe i te ‘ānani kia kapo au. Throw the oranges for me to catch; Kua kapo ‘aia i te vī kia kore e nga‘ā. … Continue reading

kapokapo

kapokapo, (-a, -‘ia), fq. kapo. Catch. Kua ‘a‘aki ‘aia i te ‘ānani ē kua pēpē‘i kiā No‘o kia kapokapo. He picked the oranges and threw them down for No‘o to catch; Kua pēpē‘i‘ia te pōro ki roto i te reva … Continue reading

kapu1

kapu1, (-a, -‘ia, -na). 1. Scoop up or hold contained in a cup, ladle, coconut shell or other vessel. Kua kapu au i te vai ki te karāti. I scooped up the water in a glass; Kua kapu‘ia te ū … Continue reading

kapu2

kapu2, n. Brown Booby (Sula leuco-gaster), (Penrhyn dial.)

kapukapu

kapukapu, (-a, -‘ia, -na), fq. kapu1. 1. Scoop up, dip or ladle out, contain in a vessel. Kua kapukapu ‘aia i te vai repo ki va‘o ē kua tāmā i te taramu. He scooped the dirty water out and cleaned … Continue reading

karāka

karāka, n. Clerk. Kua ‘anga‘anga ma‘ata te karāka tūtaki moni i te tūtaki‘anga i te moni a te aronga ‘anga‘anga i te ‘openga o te marama. The wages clerk worked hard paying the workmen their money at the end of … Continue reading

karāma1

karāma1, n. Grammar. ‘E karāma reo papa‘ā tā mātou i ‘āpi‘i ei i teia rā. We did English grammar today; Kua oti te puka karāma i te nene‘i‘ia. The grammar has been printed now. Tu‘anga karāma, part of speech. E … Continue reading

karāma2

karāma2, n. Clamp. E tāmou koe i te karāma kia piri meitaki ka pātia ai i te naero. Tighten the clamp well before you drive the nail in; Ka ‘inangaro‘ia ‘ē rua karāma nō te ma‘ani‘anga i tēia poti. We … Continue reading

karāti

karāti, n. A glass, tumbler. Kua inu ‘aia i te vai ki roto i te karāti. He drank the water in a glass; E ‘apai mai koe nōku tēta‘i karāti vai. Bring me a glass of water; ‘E meitaki ake … Continue reading

kara‘ī , kara‘i

kara‘ī , kara‘i (older form), n. A small land crab (Geograpsus grayi), coloured brown and violet. Kua ‘opu‘opu mātou i te kara‘ī kia ma‘ata ‘ei māunu nā mātou. We caught a lot of kara‘ī crabs for our bait; ‘E va‘arua … Continue reading

kara‘o, kara‘oa

kara‘o, kara‘oa, n. Moray eel (Ait. dial. = Rar. ‘ā‘ā-pata).

kara1

kara1, 1. v.t., n. Colour. E kara koe i tā‘au tūtū ki te pēni matie ē te rengarenga. Colour your picture with green and yellow crayons; ‘E tūtū kara tāna i ‘apai mai ei. She brought a coloured portrait; ‘E … Continue reading

kara2

kara2, n. Collar. Kua repo te kara i tō‘ou pona. Your shirt collar is grubby; E ‘apai mai i te kara ‘oro‘enua āpōpō. Bring the horse collar tomorrow. Pona kara, shirt with attached collar. Pona karakore, shirt with detachable collar. … Continue reading

karaea1

karaea1, n. Red clayish earth. Kāre e tupu te meika i teia ngā‘i nō te ma‘ata i te karaea. Bananas won’t grow here because of the red clayey soil; ‘Auraka e tari mai i te one karaea. Don’t bring clay … Continue reading

karaea2, karakaraea

karaea2, karakaraea, n. Lizard fish (Synodontidae). Kua ‘opu‘opu mātou i te karaea ē kua tunutunu mātou. We caught the lizard fish and cooked them. (cf. moko3.)

karaka

karaka, n. An inland forest tree (Elaeocarpus tonganus) with tough white timber which does not warp. Kua tī pū mātou i te karaka i runga i te maunga ē kua tari mai ki te kāinga ‘ei ma‘ani ‘apinga ngutu‘are. We … Continue reading

Karaka

Karaka (Elaeocarpus)

karakarātio

karakarātio, n., (Bib.). Burnt offering. I nā te ai e te vaie; teiea ra te mamoe ei atinga karakaratio ra? Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? (Gen. 22.7). [karakara2, -tio2.]

karakarāvai, kākarāvai

karakarāvai, kākarāvai, n. Dragonfly. Kua tō te kākarāvai ki runga i te ‘ātava rākau. The dragonfly perched on a branch. [? -kara3, vai1.]

karakara1

karakara1, v.t., n., fq. kara1. Colour. [kara RR.]

karakara2

karakara2, v.i. Smell of grilling, scorching or singeing. Kua karakara te ‘aunga i tēnā umu puaka. That oven of pork smells good; Kua ‘aunga karakara te ika i runga i te a‘i. The fish grilling on the fire gave off … Continue reading

karakara3

karakara3, v.t. Look (‘Ātiu dial., cf. Rar. ‘ākara). [-kara3 RR.]

karakaraea1

karakaraea1, n. Red clayey earth, ochre. ‘Auraka e tanu ‘apinga ki kona, ‘e kara-karaea tēnā ngā‘i. Don’t plant anything there, it’s red clayey soil; Kua tupu ‘ākenakena te rākau i te ngā‘i one kara-karaea. The trees on the ochreous clay … Continue reading

karakaraea2

karakaraea2, n. See karaea2, lizard fish. [karaea2 rR, but cf. karakaraea1.]

karakararā

karakararā, see ngarangararā, rattling in the throat.

karakema

karakema, n., (Bib.). Saffron. Te narido, e te karakema, te kane, e te kinamo, spikenard and saffron; calamus and cinnamon (Song 4.14).

karakia

karakia, n. Incantation, poem or prayer to the old gods. Kua pūpū rātou i te karakia ki tō rātou atua kiā Rongo. They offered up their prayer to their god, Rongo. (See kaikarakia.) [Ta. *karakia.]

karanga

karanga, (-‘ia). 1. Say, tell, remark, state. E ‘akakite koe kiāia i tāku i karanga atu kiā koe. Let him know what I’ve said to you; Kua karanga ‘aia ki te ‘akavā ē kāre ‘aia i rave ana i te … Continue reading

karapa

karapa, v.i. Flash, var. rapa3, q.v. [ka-2, rapa3.]

karape

karape, v.i. Shrewd, skilful, smart(ness), clever(ness). Kua karape ‘aia i tāna ‘anga‘anga. He is clever at his work; Kua rauka iāia i te pāto‘i i te ‘akavā, nō tōna kite ē te karape. His knowledge and shrewdness enabled him to … Continue reading

karapi‘i

karapi‘i, v.i. Stingy, mean, selfish(ness). Kua ‘u‘una te tamaiti karapi‘i i tāna kai. The selfish child hid his food away; Nō tōna karapi‘i, nō reira kāre ōna taeake. He’s so mean, that’s why he hasn’t any friends; ‘E tangata karapi‘i … Continue reading

karaponga

karaponga, n. Throat. ‘E karaponga mamae tōna. He’s got a sore throat; Kua tī pū takakē‘ia te karaponga o te moa. The fowl’s throat was severed; te mātipi ki tō karaponga, a knife to your throat (Prov. 23.2). [Ta. *karapo”a.]

karapu1

karapu1, n. Club, truncheon. Kua paoa e te ‘akavā taku katu ki te karapu. The policeman cracked me over the head with a truncheon. [Eng. club.]

karapu2

karapu2, n. Club, association. Kua ‘aka-tupu karapu ‘ura te māpū. The young people formed a dance club; Kā tu‘e tā mātou karapu ki te ‘Ārorangi āpōpō. Our club is playing football against Arorangi tomorrow. [Eng. club.]

karapu3

karapu3, n. Club(s) – the card suit. ‘E karapu tāna pere i titiri ei ki raro. He played a club; ‘E ‘umi karapu tāna pere i roto i tōna rima. He had the ten of clubs in his hand. [Eng. … Continue reading

karapu4

karapu4, n. Glove, in karapu moto, boxing glove. E ‘apai mai koe i tō‘ou karapu moto ākōnei i te pō. Bring your boxing gloves along tonight; E rave karapu moto koe nō te tamariki. Get some boxing gloves for the … Continue reading

kararā

kararā, v.i. Make a rattling, choking or gargling noise in the throat, = ngararā, q.v. Kua kararā ‘aia i te mouria‘anga tōna kakī . He gagged when he was grabbed round the neck.

kararū

kararū, n. Cockroach. Kua totoro te kararū ki roto i te pi‘a kāka‘u. The cockroach crawled into the clothes chest; Vairākau kararū, substance used to deter cockroaches etc., mothballs. [Pn. *kakalaluu.]

karavia

karavia, Long-tailed Cuckoo

karavia

karavia, n. Long-tailed cuckoo (Eudy-namis taitensis), a winter visitor from New Zealand. Mei te rua taime i te mata-‘iti, kā kite te tangata i te karavia i te rere-‘anga nā runga ia Rarotonga. Twice a year people find the long-tailed … Continue reading

kare1

kare1, n. Sea-foam, spume, spindrift, surf, spray. Kua pue‘u te kare o te moana i te ririnui o te matangi. The foam was whipped up by the force of the gale. [Np. *kale.]

kare2

kare2, n. Curry powder. Kua tuku ‘aia i te kare ki roto i te pāni tiōpu. She put the curry into the pan of stew. (See tākare.) [Eng. curry.]

karekara

karekara, n, (Bib. karegala). Beetle. Ko te tāpaki…e te saloma…e te karegala…e te kereteki i tō rātou tū, the locust…and the bald locust…and the beetle…and the grasshopper after his kind (Lev. 11.22).

karekare

karekare, v.i. 1. Rough, whipped up (of the sea). I tō mātou ‘akaruke‘anga i te ava kua karekare te moana ē kua tā‘uri‘uri te pa‘ī . When we left the harbour, the sea got rough and the ship rolled; tai … Continue reading

karere1

karere1, n. 1. Messenger, herald. Kua tonokia e te ariki te karere kia ‘akaue i te au ta‘utāūnga kia tari mai i te kai. The king sent his messenger to order his tenants to bring the crops; e kia riro … Continue reading

karere2

karere2, n. A spreading waterweed. Kua tupu‘ia te repo tāvari e te karere. The taro swamp is overgrown with karere. [? ka-2, rere.]

karetoni

karetoni, n., (Bib. kaledoni). Chalcedony. Ko te tumu toru ra, e kaledoni ia. The third foundation was of chalcedony (Rev. 21.19). [Gk chalkēdōn.]

kari‘i

kari‘i, n. 1. The leader on a fishing line. Kua tāpeka ‘aia i te kari‘i ki runga i tāna pārau. He tied the leader on to his pearl-shell hook. 2. The lines threaded through the top or bottom row of … Continue reading

kariei

kariei, n., (obsol.). Revelry. Te konā kava, te kariei, e mei te reira te tu, drunkenness, revellings, and suchlike (Gal. 5.21); ‘Auraka e tāpa‘e ki te ‘are kariei. Do not turn aside into the house of pleasure. (See ‘are kariei.) … Continue reading

karikao

karikao, n. The very hard-shelled great worm-shell (Vermetus maximus). Kua tari mātou i te karikao ki te kāinga ‘ei kai. We’ve brought the karikao home to eat; ‘Okota‘i ā mātou pūtē karikao, we’ve got a sack of karikao. ‘E karikao … Continue reading

karioi

karioi, see ‘are karioi, cf. kariei.

kariota

kariota, n. Chariot. Eaa ra tona au tipi kariota i tavare ei e? Why tarry the wheels of his chariots? (Judg. 5.28). Tā‘emo-‘emo kariota, (hold) chariot races. Nuku kariota, fleet of chariots. [Eng. chariot, but with ‘ch’ treated as if … Continue reading

karo

karo, v.t. Look (‘Ātiu dial., cf. Rar. ‘ākara).

karo1

karo1, (-a, -‘ia). 1. Scoop out. Kua karo ‘aia i te pā‘ua. He scooped the (flesh of the) oyster out (of its shell); E karo koe i te ngā‘i pē o te taro. Dig out the rotten part of the … Continue reading

karo2

karo2, (-a, -‘ia). Quarrel, brawl, fight, row, scold, tell off. Kua karo te pū‘āpi‘i i te tamariki nō te kanga i te vai. The teacher scolded the children for playing around with the water; Nō te tāvarevare iāia, nō reira … Continue reading

karonga

karonga, nom. Quarrel, brawl. I taua karongā ra i moto ei ‘aia iāku. During the quarrel he punched me. [karo2, -nga2.]

karore

karore, n. A wrasse (Thalassoma lutesdens), lemon-coloured with brownish markings on fins and tail, caught by rod and line in the lagoon. Kua ‘aere tō mātou pāpā ki te tākiri karore. Our father has gone angling for karore.

karu

karu, v.i. (Go) slack, sag (of a rope, line or net). Kua karu te a‘o ē kua ora te ika. The line went slack and the fish got away; I te karu‘anga o te taura, kua ‘u‘uti tēta‘i tua tangata … Continue reading

karukaru

karukaru, v.i., fq. karu. Hang or sag in folds, crumpled, wrinkled, wizened. Kua karukaru te piripou i tōna ‘a‘ao‘anga, nō te mea, ‘e ma‘ata te piripou, ‘e meangiti tōna kōpū. The trousers hung loose when he put them on because … Continue reading

kata1

kata1, (-‘ia, -ngia). Laugh at, laughter. Kua kata te tamariki iā Tā i tōna ‘inga‘anga ki raro mei runga i te pātikara. The children laughed at Tā when he fell off the bicycle; Kua tāpū te tangata i tā rātou … Continue reading

kata2

kata2, n. 1. A cutting (for propagation), esp. of kumara or manioc. Kua tanu mātou i te kata māniota ē te kata kūmara. We’ve planted out the manioc and the kumara cuttings. 2. Stalk (of some long-stemmed leaves). E katokato … Continue reading

kata3

kata3, in puaka kata, runt piglet. E ‘āngai meitaki koe i te puaka kata kia viviki te ma‘ata. Feed the runt well so it gets bigger quickly.

katakata1

katakata1, (-‘ia, -ngia), fq. kata1. Smile, laugh. Kua katakata te tamaiti ki te tamā‘ine. The boy smiled at the girl; Kua katakata ‘aia i te kāpiki‘ia‘anga ē kua pāti ‘aia i te tārērē. She smiled when it was announced that … Continue reading

katakata2

katakata2, n., fq. kata2. Cuttings, pieces of stem or stalk, strands. Ko‘iko‘ia te au katakata mauku. Pick up the bits of grass. [kata2 RR.]

katakata3

katakata3, n. Very big one(s). ‘Okota‘i ‘ua katakata puaka kua rava. One very big pig is enough. [? cf. taka5.]

katakatangia

katakatangia, pass. katakata1. [kata1 RR, -ngia.]

katangia

katangia, pass. kata1, laugh, q.v. [kata1, –ngia.]

katapira

katapira, n. Bulldozer. Kua tuki te katapira i te tumu nū ki raro. The bulldozer knocked the coconut trees down. [Eng. caterpillar.]

katatome

katatome, n., (Bib.). Concision, i.e. mere mutilation (as opposed to peritome circumcision). E matakite i te rave angaanga kikino ra, e matakite i te katatome. Ko tatou te peritome, ko tei akamori i te Atua ma te Vaerua ra. Beware … Continue reading

katau

katau, adj. Right (as opposed to left). E ‘aere nā te tua katau, kia kore koe e pā‘ī ‘ī . Walk along the right-hand side so you won’t get run over; Kua moto ‘aia i te tangata ki tōna rima … Continue reading

kate

kate, n., (Bib.). 1. Pelican. Mei te kate o te medebara ra au. I am like a pelican of the wilderness (Ps. 102.6). 2. Cormorant. Ko te kate e te kephoda te ka noo i reira. The cormorant and the … Continue reading

katea

katea, 1. n. The side of the canoe opposite to the outrigger, the starboard side. ‘Auraka e no‘o ki te katea o te vaka, ka taka‘uri ākonei. Don’t sit on the starboard side of the canoe or it might capsize. … Continue reading

katekate

katekate, n., (Bib. kadekade). Agate. Ei kadekade taau au pukupuku punanga kia anga au. I will make thy windows of agates (Is. 54.12).

kati1

kati1, n. Gut, stringing in racket or musical instrument. Kua motu te kati i tāku raekete. The strings in my racket are broken; ‘E rākau kati pakari tāku. My racket has strong gut in it; Kua ‘oko mai ‘aia i … Continue reading

katikati

katikati, fq. kakati. 1. (-‘ia). Nibble, gnaw, nip. Tē katikati nei te tamā‘ine i tōna maikuku rima. The girl is biting her fingernails; I katikati‘ia ana te pēpe e te namu. The baby had been bitten by mosquitoes; Kua ‘akarongo … Continue reading

kato

kato, (-a, -‘ia). Nip off, pinch off, pick (flowers). ‘E viviki tāna kato pūkaitaringa. She is quick at pinching off the side-shoots; I te kato‘ia‘anga te kaute, kua vi‘ivi‘i te pā rākau. The hedge looked ugly after the hibiscus flowers … Continue reading

katoa

katoa, 1. Whole, entire, all, every. Kua tuku ‘aia i te varaoa katoa ki runga i te kaingākai ē kua tī pūpū. He put a whole loaf on the table and sliced it up; Kua ‘apai te tamaiti ‘ē rua … Continue reading

katoa‘anga

katoa‘anga, nom. The whole amount, the total. Tēia te katoa‘anga i tā mātou pi‘a ‘ānani, ‘ē rua ‘ānere. This is the total number of our boxes of oranges, two hundred. [katoa, -‘anga4.]

kātoatoa

kātoatoa, fq. katoa. 1. All (of several things); totally, completely, altogether. E ‘oko mai koe kiāku i te ika kātoatoa. Sell me all the fish (cf. te ika katoa, the whole fish); E tui kōtou i te ika kātoatoa. String … Continue reading

katokato

katokato, (-a, -‘ia), fq. kato. Nip off, pinch off, pick. Kua katokato te va‘inetini i te pūkaitaringa o te tōmāti. The women pinched off the side-shoots on the tomato plants; ‘E mārie tā‘au katokato tiare. You are slow at picking … Continue reading

katoti

katoti, n. A small black reef-haunting damselfish. Kua ‘oko au i te tui katoti, I’ve bought a string of damselfish; ‘E tamaiti tī ti‘a katoti ‘a Tā. Tā is the boy for spearing damselfish (when fishing underwater with goggles); E … Continue reading

katu

katu, n. 1. Skull, scalp, head. Kua ‘une‘ia tōna katu. He’s got sores on his scalp; ‘E katu pakiko tō Tere. Tere has a bald head; ‘Auraka koe e tāmanamanatā atu i tō‘ou katu i te ‘akamanako ē e ‘aere … Continue reading

katu i‘i

katu i‘i, n. Kidney. Kua tunutunu ‘aia i te katu i‘i o te puaka ē kua kai. He grilled the pig’s kidney and ate it. [katu, i‘i.]

katukatu

katukatu. Containing lumps (of liquids). Kua katukatu tā‘au tai. Your sauce is full of lumps; ‘Auraka e ‘aka‘āngai i te pēpe ki te ū katukatu. Don’t feed the baby with lumpy milk; E tā‘au koe i te katukatu i roto … Continue reading

kauī , kauvī

kauī , kauvī , adj. Left. Kā no‘o au i te tua kauī , e no‘o koe ki te tua katau. I‘ll sit on the left side, you sit on the right; Kua pē‘i ‘aia i te pōro ki te … Continue reading

kau-5

kau-5, pref. (See kauvai river, lake.)

kau-6

kau-6, verbal pref. (See kauamo, kauono, kauraro, kaurunga.)

kau1

kau1, v.i. 1. Swim, float. Kua kau te tamariki tamāroa ki runga i te akau. The boys swam to the reef; ‘E tamaiti kau ‘a Tā. Tā is a good swimmer; ‘E meitaki ake au iā koe i te kau. … Continue reading

kau2

kau2, collective part. In Rar. mostly before ta‘unga, but used more widely elsewhere in the Cook Islands for other groups of people. Kua ‘aere mai te kau ta‘unga a te ariki ki mua i tōna aroaro. The king’s counsellors came … Continue reading

kauae, kauvae

kauae, kauvae, n. Chin. Kua motu tōna kauae i te varu‘anga ‘aia. He cut his chin while he was shaving; ‘E kauae kopa tōna. He has a dimpled chin. [Pn. *kau‘ahe.]

kauamo

kauamo, (-a, -‘ia). Carry jointly (on carrying-pole, stretcher, or with linked hands). Kua kauamo rāua i te kā‘ui meika. They carried the bunch (whole stalk) of bananas slung between them on a pole; Ka kauamo tāua i tēia tamaiti. Let’s … Continue reading

kauariki

kauariki, n. Large deciduous trees with spreading branches and tough reddish wood (Terminalia glabrata and T. capatta). Said to have been a sacred tree under which the chiefs met. Kua tanu ‘aia i te kauariki ki runga i te kena … Continue reading

kaukau

kaukau, v.i., fq. kau1. Swim around. Kua rekareka te tamariki i tō rātou kaukau‘anga i roto i te kauvai. The children enjoyed swimming in the river; Kua pou te tamariki ki roto i te tai ‘ē kua kaukau ‘aere. The … Continue reading

kauono

kauono, (-a, -‘ia). 1. Represent, replace, substitute for sbdy; fill a vacant title or post; a representative, substitute, replacement. Kua kauono‘ia te tā‘onga ariki ki tāna tamaiti. The king’s son succeeded to the title; Kua kauono rātou i te tā‘onga … Continue reading

kauraro

kauraro, (-‘ia). Obey, submit to, defer to, yield to (authority), obedience, submission, deference. Kua kauraro te tangata i te tuatua a te mata‘iapo. People obeyed the word of the chief; Kua kauraro‘ia te ‘akaue‘anga. The order was obeyed; Tē kaurarō … Continue reading

kaurunga

kaurunga, (-‘ia). Have authority over. Auraka roa te reira kia kaurunga mai iaku. Let them not have dominion over me (Ps. 19.13). [kau-6, runga.]

kautā

kautā, n. Netting-needle, mesh-gauge, shuttle. Tākaia te kautā ki te a‘o. Wind the cord on to the netting-needle; E viviki to te au rā noku nei i to te kauta a te raranga kakau ra. My days are swifter than … Continue reading

kaute

kaute, n. The introduced hibiscus shrub with showy flowers (Hibiscus rosasinensis). Kua pū‘era‘era te kaute. The hibiscus are in bloom; ‘E ‘ei kaute tōku. I’ve a wreath made of hibiscus flowers. Kaute ‘enua, a dark-red double-flowered variety said to be … Continue reading

kaute ‘enua

kaute ‘enua, Polynesian Hibiscus

kauvī

kauvī , var. kauī left, q.v.

kauvae1

kauvae1, (-‘ia). Reprove, rebuke, command (the elements). Kua kauvae maira ra tetai, na ko maira, kare oou mataku i te Atua? But the other rebuked him, saying dost not thou fear God? (Luke 23.40); Tu akera aia ki runga, kauvae … Continue reading

kauvae2

kauvae2, var. kauae chin, q.v.

kauvai

kauvai, n. Body of (usually fresh) water, river. Kā ‘oe tāua i te vaka ki tēta‘i tua i te kauvai. Let’s paddle the canoe to the other side of the river; Kua kō rātou i te ara kauvai ‘ei ‘akata‘e … Continue reading

kava1

kava1, v.i. 1. Sour, bitter, acrid, stinging, venomous. Kua kava tēia ‘ānani, kāre i para. This orange is sour, it’s not ripe; ‘E tiōpu kava tēia nō te ma‘ata i te miti i roto. This stew is bitter, there is … Continue reading

kava2

kava2, n. 1. A shrub (Piper methysticum), also called kava māori. 2. A mildly narcotic and diuretic beverage, formerly obtained by chewing or pounding and straining the roots of above, diluted with water and ceremonially drunk. Kua tukituki rātou i … Continue reading

kavakava1

kavakava1, v.i., fq. kava1. 1. Rather salty, bitter, acrid. Kua rava te miti, kua kavakava te puaka. That’s enough salt, the pork is quite salty; Kua tano te kavakava i tēia tai. This sauce is salty enough; te ‘aunga kavakava … Continue reading

kavakava2

kavakava2, n. A fish: long-snouted, slender-bodied, with a marked stripe on its side; said to be narrower and more eel-like than the ‘aupā. Kua mou te kavakava ki runga i te kupenga. The kavakava was caught in the net. [Pn. … Continue reading

kavakavaatua, kākavaatua

kavakavaatua, kākavaatua, n. An indigenous shrub (Piper latifolium) resembling kava2 in appearance. ‘E kava-kavaatua tērā rākau e tupu maī ra i te pae kauvai. That shrub growing beside the river is a kava-kavaatua. [Np. *kawakawa-‘atua.]

kavamani

kavamani, n. 1. Government. ‘E ‘anga-‘anga meitaki tā te kavamani i rave i Rarotonga. The government did good work in Rarotonga; Kua ‘uipā te aronga ‘anga‘anga a te kavamani. The government officials held a meeting. Manu kavamani, n., the Indian … Continue reading

kavangū

kavangū, v.i., intens. kava1. 1. Very sour, bitter, acid, acrid, rancid. Kua kavangū te rēmene. The lemon was very sour; Kua kavangū te ū. The milk had a sour taste; To ratou kavangu e tau ia ki te kavangu ovi … Continue reading

kavangia

kavangia, pass. kava1, q.v. [kava1, -ngia.]

kave1

kave1, (-a, -‘ia, kāvea). 1. Take, carry, convey. E kave koe i te tamaiti maki ki te ‘are maki. Take the sick child to hospital; ‘E tangata kave pēpa tērā ake. Here comes someone with a message; Kua kave‘ia te … Continue reading

kaveinga

kaveinga, n. 1. Guide to direction. Kua riro te ‘ētū ē te marama ‘ei kaveinga nō rātou ki Aotearoa. The stars and moon were their guide to New Zealand. ‘Ētū kaveinga, guiding star, star used to navigate by. 2. Direction, … Continue reading

kavekave

kavekave, (-a, -‘ia), fq. kave1. 1. Carry about. Tē ‘aere mai nei te tamaiti kavekave pēpa. Here comes the boy who delivers the letters; Kua kavekave‘ia e te tamariki te ‘āuri tī ti‘a. The children carried the harpoon about; ‘Auraka … Continue reading

kaveu

kaveu, coconut crab

kaveu, unga kaveu

kaveu, unga kaveu, n. Coconut crab (Birgus latro). Tei te rama kaveu rāua. They are out hunting coconut crabs with torches. [Ta. *kaweu.]

kavi

kavi, v.i., var. kovi, , q.v. Twisted, wrinkled, puckered.

kavikavi

kavikavi, v.i., var. kovikovi, q.v. Twisted. [kavi RR.]

kaviti

kaviti, n. Barb of the pearl-shell hook (matau pārau). Ko te kāviti o te matau tei ‘ati. The barb of the hook has snapped off.

kā‘ui

kā‘ui, n. Bunch or cluster (of fruit: coconuts, bananas, pandanus, tomatoes). ‘E kā‘ui nū mama‘ata tēna. That bunch has big coconuts; Kua tanu au i te kā‘ui meika ki raro i te va‘arua. I’ve buried the bunch of bananas (to … Continue reading

ke‘o

ke‘o, n. Stalactite, stalagmite. Tē tautau ‘uā ra te ke‘o i taua anā ra. The stalactites were just hanging there in the cave. Reru ke‘o, a calcite food-pounder.

ke‘u

ke‘u, v.i. Ginger (of hair), reddish brown, bay (of horses). ‘E tamā‘ine rauru ke‘u tērā ake. There’s a ginger-haired girl coming. (See ke‘uke‘u.) [Pn. *kefu.]

ke‘uke‘u

ke‘uke‘u, v.i. Ginger-coloured, reddish brown. ‘Ea‘a rā i ke‘uke‘u ei tōna rauru? Why is her hair that ginger colour? [ke‘u RR.]

kea1

kea1, n. Inflamation of throat and mouth, thrush. ‘E kea tōna maki. He’s got thrush; Kua kai te tamaiti maki i te vairākau kea. The sick child took the medicine for thrush. [Pn. *ke(‘)a.]

kea2

kea2, (-‘ia). Worry, bother about (usu. with negative). Kāre au e kea atu i tā‘au tuatua. I don’t care what you say; K ua riri ‘a Māmā iā koe, inārā ‘auraka koe e kea atu. Mother is angry with you, … Continue reading

keiā

keiā, (-‘ia). Steal (something), rob (a place); thief, robber. Nā te tamariki i keiā i tā mātou ‘uā moa. The children stole our eggs; Kua keiā‘ia tō mātou toa. Our shop has been robbed; Kua mou te tangata keiā i … Continue reading

keikeiā

keikeiā, (-‘ia), fq. keiā. Steal repeatedly, pilfer; thieves, robbers. Kua keikeiā te ‘ānana keiā i tā mātou one merēni. The gang of thieves have been pilfering our patch of melons; Ka keikeiā‘ia mē kāre koe e tiaki. They‘ll be pilfered … Continue reading

keini

keini, n. Cane, rod. ‘E no‘o‘anga keini mānea tōna. He has a nice cane chair. [Eng. cane.]

kekē

kekē, v.i. Different, foreign, strange, assorted (of several things), pl. kē1. Kua ‘aere mai te au tangata kekē mei te au ‘enua mai i va‘o. Many strangers came from overseas; Kāre e ‘akatika‘ia te aronga kekē kia piri ki te … Continue reading

keke

keke, (-a, -‘ia). Saw, amputate. Kua keke ‘a Manu i te rākau. Manu sawed the wood; Tēia te rākau keke. Here is the sawn timber; Tēia te rākau kā keke. Here is the timber for sawing; E tari mai i … Continue reading

kēke

kēke, n. Cake. Kua reka au i tā‘au kēke. I like your cake; Kua tunu kēke taku māmā. My mother has baked some cakes; E ma‘ani koe i tēta‘i kēke meika nā mātou. Make us a banana cake. Kēke ‘inu, … Continue reading

kekekeke

kekekeke, (-a, -‘ia), fq. keke. Saw. Nā Tā i kekekeke i te rākau. Tā sawed up the pieces of wood; Kua oti tō va‘ie i te kekekeke potopoto. Your firewood has all been sawn up into short pieces. [keke RR.]

kekeo

kekeo, v.i. Pinnacled, having a pointed peak. E puke mato kekeo tei taua arataa. There were a pair of pinnacled crags by the road (1 Sam. 14.4). [keo rR.]

kena1

kena1, (-‘ia). Define a boundary, delimit, determine the extent; boundary, limit. Kua kena ‘aia i tōna kāinga ki te pā kaute. He marked the boundary of his land with hibiscus hedges; Kua kena te pū‘āpi‘i i te kōtinga o te … Continue reading

kena2

kena2, rt. (See ‘ākenakena, dried, stunted and unproductive.)

kena3

kena3, n. Brown booby (Sula leucogaster), (Manihiki dial.). [Pn. *kena1.]

kenu

kenu, (-a, -‘ia -mia). Turn ground, till, root (of pigs). Kua kenu ‘aia i te one ē kua rūrū i te ‘ua tōmāti. He prepared the ground and sowed the tomato seeds; Kua kenua ā roto i tāna one ‘ānani … Continue reading

kenukenu

kenukenu, (-a, -‘ia, -mia), fq. kenu, q.v. Turn ground. Kua kenukenu ‘aia i te pū o te ‘ānani ē kua tāpoki ki te tī tā. He dug over around the trunks of the orange trees and mulched them; Kua kenukenua … Continue reading

kenukenumia

kenukenumia, pass. kenukenu, q.v. Turn ground. [kenu RR, -mia.]

kenumia

kenumia, pass. kenu, q.v. Turn ground. [kenu, -mia.]

keo

keo, n. Sharp point, peak. E tākeokeo koe i te keo o te ‘āuri. Sharpen the point of the harpoon; Kua puta ‘aia i te keo o te ‘āuri. He was pierced by the point of the spear; Kua ‘ati … Continue reading

keokeo

keokeo, v.i. Sharp-pointed, fine-pointed; sharp point (of needle). E ‘akaoti koe i te vaira, kua keokeo. Stop filing, the point is sharp now; I te keokeo‘anga o te ‘āuri, kua ‘aere ‘aia ki te tautai. When the point of the … Continue reading

kerēti

kerēti, (-a, -‘ia). Grade (oranges); grading-machine. Kua kerēti mātou i te ‘ānani. We graded the oranges; Kua riringi‘ia te ‘ānani ki runga i te kerēti ē kua kerēti‘ia. The oranges were emptied on to the grader and graded. [Eng. grade.]

kerēve

kerēve, n. Stew, gravy. Kua kai mātou i te moa kā‘iro ki te kerēve. We had chicken in the stew; kapu kerēve, bowl of gravy; Kua kai kerēve mātou ē te puaka. We had gravy, and pork (the meat is … Continue reading

kera

kera, n., (Bib. gera). Gerah, the smallest Hebrew weight and coin. E te sekela, okotai takau ia gera. And the shekel shall be twenty gerahs (Ezek. 45.12). [Heb. gērāh.]

kere

kere, v.i. 1. Black, (usu. kerekere, q.v.). ‘Okota‘i ākā katakata puaka kere, a huge great black pig. 2. Earth, in keremarō, (having) dry soil, q.v. (See (tā-)kerekere, kerepuru, pōkere(kere).) [Pn. *kele.]

kereārako

kereārako, n. The very vocal Cook Islands reedwarbler common on Mangaia and Miti‘āro (Mang. dial.). Māniania! ‘Ā te kereārako rāi koe. Shut up! You chatter like a magpie; ‘E punua kereārako ‘ua, ‘e turituri rā. It’s only a young kereārako, … Continue reading

kereita

kereita, v.t., n. (Use an) excavator. Kua ‘akatika te kereita i te mataara. The excavator levelled out the road; Kua kereita‘ia te ngā‘i ‘akatō‘anga pa‘ī rere kia tika. The landing strip was levelled with an excavator. [Eng. grader.]

kerekere

kerekere, 1. (-‘ia), v.i. Black, dusky, dark (of blues, greens and browns); in the Bible, kerekere is often used to translate blue. Kua kerekere te ‘are i te aua‘i. The house was black with smoke; Kua kerekere‘ia te ‘are e … Continue reading

keremarō

keremarō, n. Dry soil. Kua kai mātou i te taro keremarō. We ate taro grown on dry ground (i.e. not in an irrigated patch); Kua tanu keremarō ‘aia i tāna taro. He planted his taro in a dry bed (not … Continue reading

kerepuru

kerepuru, (-‘ia). Sodden and begrimed. Ko tei kerepuru‘ia i te vai toka, e ngaro atūra te kiona ki roto ra. Which (brooks) are blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid (Job 6.6). [kere, puru1.]

kererē

kererē, v.i. Rattle, creak, rustle, jangle, ring. Kua kererē te angā tini i roto i te pi‘a. The empty tins rattled in the box; Kua ara mai au i te kererē‘anga o te ngūtupa. I woke up when the door … Continue reading

keretā

keretā, n., (Bib. keleda). Weasel. Ko te keleda, e te kiore, e te mokonui, the weasel, and the mouse, and the tortoise (Lev. 11.29).

kereteki

kereteki, n., (Bib.). Cricket; grasshopper. ‘Ea‘a tō tangitangi, e te kereteki? Te a‘a maī ra ā uta? What are you chirping, cricket? What’s the news from ashore?; Kua tangitangi te kereteki i te pō. Crickets chirped at night; E teiaa … Continue reading

keri

keri, (-a, -‘ia). Dig out. Nā Mata i keri i te va‘arua. Mata dug the hole; Kua keri te puakāoa i te va‘arua kioretoka. The dog dug out the rat-hole; ‘E va‘arua keri ngatā tēia, nō te ma‘ata i te … Continue reading

kerikeri

kerikeri, v.i., (-a, -‘ia), fq. keri. Dig out. Kua kerikeri te tamariki i te va‘arua takapini i te ‘are. The children dug holes around the house; Kua kerikeria te ‘āua tiare e te puakāoa. The dog has been digging in … Continue reading

Kerititiāno

Kerititiāno, n., (Bib. Kerisitiano). Christian. ‘E Kerititiāno ‘aia. He is a Christian; te ‘ākono‘anga Kerititiāno, the Christian religion; E i Anetioka ana te tapa angaia te ingoa o te au pipi e Kerisitiano. And the disciples were called first in … Continue reading

keta

keta, v.i. 1. Firmly lodged, caught on something, jammed, stuck tight. Kua keta tāku manu ki runga i te pū rākau. My kite has got caught on a tree; Kua keta taku vaevae ki roto i te vā toka. My … Continue reading

ketaketa

ketaketa, v.i. Firm, taut, sturdy, strong, secure. Kua ketaketa te poupou. The posts are firm; E ‘akaeta kōtou i te taura kia ketaketa. Pull the rope tight; ketaketa vaitata i te motu, taut to breaking point; E mou kia ketaketa … Continue reading

kete1

kete1, (-a, -‘ia). To click with the tongue (as in geeing up a horse, or tut-tutting). Kua kete ‘a Ma‘a i te ‘oro‘enua kia ‘oro. Ma‘a clicked at the horse to get it to gallop; Kua ketea te ‘oro‘enua. The … Continue reading

kete2

kete2, n. (Plaited) basket (general term). Kua ‘akakī ‘aia i te kete ki te u‘i. He filled the basket with yams; E kave koe i tēia kete vī nā Mi‘i. Take this basket of mangoes for Mi‘i; E raranga mai … Continue reading

kete3

kete3, n. An affectionate form of address. (cf. taokete.)

ketekete

ketekete, (-a, -‘ia), fq. kete1. Utter clicking noise. Keteketea tērā ‘oro‘enua kia ‘aere. Click at the horse to make him go away; Kua ketekete ‘aia i tōna va‘a nō te tuatua tei tae mai kiāia. He tut-tutted at the story … Continue reading

keteketetē

keteketetē, (-a, -‘ia), fq. ketetē. 1. Bare teeth, grin, q.v. 2. Giggle, snigger, utter high-pitched bleating laugh. [ketetē RR.]

ketetē

ketetē, (-a, -‘ia). To bare the teeth, grin. Kua ketetē te puakāoa i tōna ni‘o. The dog bared its teeth; ‘Ea‘a koe i ketetē ‘ua ai i tō ni‘o? What are you grinning about? (See keteketetē; cf. tetē.)

ketu

ketu, (-a, -‘ia). To root up the ground (of pigs). Nā te puaka ā Ka‘a i ketu i tā mātou one kūmara. It was Ka‘a’s pig that rooted up our kumara plot; Kua ‘akatika ‘aka‘ou rātou i te ngā‘i i … Continue reading

ketuketu

ketuketu, (-a, -‘ia), fq. ketu. Root up the ground. Kua ketuketu te puaka iā roto i tā mātou ‘āua tiare. The pigs have been rooting up our garden. [ketu RR.]

keu

keu, v.i. 1. Move, shift, stir, budge, shake. Mē keu koe, ka pupu‘i au iā koe. If you move, I‘ll shoot you; Kua keu te ‘enua i te ‘aruru‘anga o te pōmu. The ground shook when the bomb went off; … Continue reading

keukeu

keukeu, v.i., fq. keu. Make frequent movements, stir intermittently, shift about, fidget, tremble, quiver. Kua keukeu tōna ngutu, kāre rā e rauka te tuatua. His lips moved, but he couldn’t speak; Tēia te ngā‘i keukeu. Here is where it shakes; … Continue reading

ki

ki, prep. Marks the goal to which an action is directed (cf. i2 1.). Often translatable by to, towards, against, at (where direction or movement is involved), for, till. Kua tae te pa‘ī ki Ma‘uke. The ship has arrived at … Continue reading

kī tara

kī tara, n., (Bib.). Used sometimes in N.T. where English bible (A.V.) has harp, cf. kī nura. E akarongo atura au i te reo o te akatangi kitara i te akatangi anga i ta ratou au kitara. And I heard … Continue reading

kiā

kiā, a combination of kī (prep.) to, etc. + ā2 (prop.art.). (See kia3.)

kiā‘ai

kiā‘ai, an occasional spelling of kiā ‘ai to whom. (See kiā, ‘ai3; cf iā‘ai.)

kiāia

kiāia, a combination of kī (prep.) to, etc. + ā2 (prop.art.) + ia1 (pron.) he, she, q.v. To him, to her, etc. Kua tuatua au kiāia. I spoke to him (or her). (cf. iāia.)

kiāku

kiāku, a combination of ki (prep.) to, etc. + ā2 (prop.art.) + -ku me, q.v. To me, etc. Kua tuatua ‘aia kiāku. He spoke to me. (cf. iāku.)

ki‘ipiro

ki‘ipiro, n. A large, edible eel, marked with white, black and red.

ki2

ki2, prep. Marks the instrument: with, by, using. Kua pātiti au i te naero ki te ‘āmara. I drove the nail in with a hammer; Kua moto au iā Tā ki tōku rima katau. I hit Tā with my right … Continue reading

kia1

kia1, n. Gear(s). Kua tiēni ‘aia i te kia. He changed gear; tāuru i te kia, engage gear; Kua kino te kia o te torōka. The truck’s gears are faulty. [Eng. gear.]

kia2

kia2, v.part. Essentially optative in meaning. 1. Mildly imperative or exhortatory, expressing a desire or wish rather than a strong command. Kia vave mai! Be quick! (Don’t be long!); Kia viviki mai! Be quick! (Don’t dawdle!); Kia matakite! Be careful!; Kia … Continue reading

kia3, kiā

kia3, kiā, a combination of ki (prep.) to, etc. + a2, ā2, prop.art. Kua kave ‘aia i te punu kia Tere (or kiā Tere). He took the tin to Tere; Kua tuatua au kiā koe (or kōtou). I spoke to … Continue reading

kiāo

kiāo, n. Cat (Mang. dial. = Rar. kiorengiāo).

kiato

kiato, n. 1. Outrigger arm(s) of a canoe, joining the float (ama) to the hull fore and aft. Kua tāpeka ‘aia i te kiato o te vaka. He lashed on the canoe’s outrigger arms. 2. A rank in Maori society: … Continue reading

kie1

kie1, n. 1. Sail. Kua ‘akakī kī te mātarō i te au kie o te pa‘ī . The matelots slackened sail (let the sails belly out.) 2. Canvas. No‘o‘anga kie, canvas chair. 3. Tarpaulin (cf. tāpōrēni.) Kua tāpoki rāua i … Continue reading

kiekie

kiekie, n. A climber (Freycinetia wilderi) related to pandanus. The aerial roots were formerly much used for wickerwork. ‘E ‘anga kiekie tā tōku pāpā. My father has a fish trap woven from kiekie; Kua tauraki ‘a Pā i te no‘o‘anga … Continue reading

kiekie

kiekie (Freycinetia)

kikī

kikī , v.i., pl. and intens. kī 1, q.v. Full, bulging. Kāre i kikī meitaki teia au pi‘a i te ‘ānani. These boxes of oranges haven’t been packed full; Nō te kikī i te ū o te tī nana puakatoro … Continue reading

kika

kika, 1. v.t. (-‘ia, kī kaia), v.i. Drag, draw (over the ground or surface of something), strike (a match), skid. Nā te tamariki i kika i te vaka ki roto i te tai. The children dragged the canoe into the … Continue reading

kikakika

kikakika, (-‘ia), v.i., fq. kika. Drag along. Kā repo tēnā taura, mē kikakika koe nā runga i te mataara. The ropes will get dirty if you drag them along the road; ‘Auraka e kikakika i te māti, kā pou. Don’t … Continue reading

kikini

kikini, v.t., var. kiniti, q.v. Nip, pinch out, kill (e.g. bird) by gripping with fingertips and twisting. Ka kikini ei (te taunga) i te mimiti (o te kukupa). The priest shall wring off the head of the dove (Lev. 1.15). … Continue reading

kikino

kikino, v.i., pl. kino. Bad. ‘E au taro kikino pouroa tēnā. Those taro are all bad; Kāre mātou e ‘inangaro i te tangata kikino kia piri mai i tō mātou pupu. We don’t want any weak players in our side. … Continue reading

kikite

kikite, v.i. Cunning, knowing, artful, smart, crafty, clever at something. ‘E manu kikite tuatua te kākē. Parrots are clever at talking; ‘E aronga kikite tuatua tēna. That lot are good at spinning yarns; Ko Maki te tangata kikite i te … Continue reading

kiko

kiko, v.i. 1. Fleshy, fully developed (of tubers). Kua kiko tā mātou kūmara. Our sweet potatoes are nice and big. 2. n. Flesh. ‘E ika kiko muramura te pāpati. The porpoise has red flesh; Kua kai kiko puaka au. I’ve … Continue reading

kikoni‘o

kikoni‘o, n. Gum (of the mouth). E mamae tōku kikoni‘o. My gum is hurting. [kiko, ni‘o.]

kikotupu

kikotupu, n. Fleshy growth, wart. ‘E kiko-tupu tō‘ou i runga i tō‘ou rima. You’ve got a wart on your hand. [kiko, tupu.]

kimi

kimi, (-a, -‘ia). 1. Search for, seek out, look for, hunt. Kua kimi rāua i te tamaiti ngaro. They searched for the missing child; Nō te kimi puaka mai mātou. We’ve been looking for a pig; Ka ‘aere ‘a Tua … Continue reading

kimi‘anga

kimi‘anga, nom. 1. Business, occupation, livelihood. Kua tere ki mua te kimi‘anga. The business flourished; ‘Ea‘a tā‘au kimi‘anga? What is your occupation?; Kua tātuātau te ‘akavānui i tāna utunga, nō te mea kāre āna kimi‘anga. The judge gave him a … Continue reading

kimikimi

kimikimi, (-a, -‘ia), fq. kimi. Search for, turn over in the mind. I kimikimi ana mātou iā koe i napō, kāre rā koe i kitea. We were looking for you last night, but you couldn’t be found; Kua oti ia … Continue reading

kina1

kina1, n. Various short-spined, burrowing sea-urchins (esp. Echinometra mathaei). Kia matakite, kā puta tō‘ou vaevae i te kina. Be careful, you‘ll stab your foot on the sea-urchin; Kua kai kina mātou. We had kina to eat; Tei ta‘atai te vaka … Continue reading

kini1

kini1, n. Guinea. ‘ī toru kini te ‘oko. The price is three guineas. [Eng. guinea.]

kinikini

kinikini, (-a, -‘ia), fq. kikini. To keep pinching or nipping between finger and thumb. [-kini2 RR.]

kinikiniti

kinikiniti, (-a, -‘ia), fq. kiniti. Pinch, nip off. Kua kinikinitia ‘aia kia auē. She was pinched till she screamed; Nāna i kinikiniti i te rau. He kept nipping off the leaves. [kiniti rR.]

kiniti

kiniti, (-a, -‘ia). Pinch, pinch out, nip, take a pinch of something. Nā Mere i kiniti iā koe. Mary pinched you; Kua kinitia e Kava te mata o tōna ‘ē‘ē. Kava nipped out the head of his boil; Kua kiniti … Continue reading

kino

kino, v.i. 1. Bad (general term). 2. Hurt, damaged, out-of-order, in a bad state. Kua kino ‘a Tā i te tu‘epōro. Tā got hurt playing rugby; Kua kino te ‘are i te ‘uri‘ia. The house was damaged by the hurricane; … Continue reading

kinokino

kinokino, v.i., fq. and dim. kino, bad. Nō te kinokino iāia, kua ‘aere ‘aia kua ‘ārāvei i te taote. Because he’d been feeling poorly he went and saw the doctor; Kua kinokino tōna ngākau i te tuatua ā tōna pū. … Continue reading

kio1

kio1, usu. kiokio1, q.v. Bonefish. Matau kio, hook used to catch bonefish.

kiokio1

kiokio1, rarely kio, n. Bonefish (Albula neoguinaica), a silvery-scaled, snouted, very bony fish which feeds in shoals on the lagoon floor; common in Aitutaki. Kua tātere te na‘o kiokio nā roto i te roto. The shoal of bonefish swam through … Continue reading

kiokio2

kiokio2, v.i. Cheep, chirp. Kua rongo au i te kiokio a te punuā moa. I heard cheeping of the chicks; Kua kiokio te manu kavamani ki tāna ‘anaunga. The mynah chirped to its young brood. [-kio2, RR.]

kiona

kiona, n. Snow. Kua pururū mai te kiona ē kua kako te ‘enua. The snow came down and covered the country; mei te kiona te teatea, white as snow (Rev. 1.14).

kiore

kiore, n. 1. Rat (kioretoka), mouse. Kua ‘oro te kiore ki va‘o mei roto mai i te kō‘anga. The rat ran out of it’s nest; Tē ‘aere nei mātou ka pākati kiore. We‘re going to set rat traps; Kua mate … Continue reading

kiorengiāo

kiorengiāo, n. Cat. Kua ‘akakoi te kiorengiāo i tōna au maikuku. The cat sharpened its claws. [kiore, ngiāo.]

kioretoka

kioretoka, n. Rat. Va‘arua kioretoka, rat-hole. [kiore, toka.]

kipāpuka

kipāpuka, n. Bookkeeping. Ka ‘aere au ka ‘āpi‘i kipāpuka. I‘m going to study book-keeping. [Eng. keep, book.]

kipa

kipa, v.i. (kipā‘ia). 1. Stump (the batsman) out, break the stumps. E kipa iāia! Stump him!; E kipa koe i tōna kī ni mē tāki ‘aia i tōna vaevae. Break the wicket if he lifts his leg. 2. n. Wicket-keeper. … Continue reading

kirī mi

kirī mi, n. Cream. E ‘akapae i te kirī mi o te ū. Separate the cream of the milk. [Eng. cream.]

kirī pa

kirī pa, (-‘ia). Clip (hair); clippers. Kua kirī pa te tangata pākoti rauru i tōku rauru. The barber clipped my hair; Kua kirī pa‘ia tōna rauru kia potopoto. His hair was clipped short; E ‘oko mai koe i tēta‘i kirī … Continue reading

Kirī timiti

Kirī timiti, v.i. Christmas, spend or celebrate Christmas. ‘E Kirī timiti mataora tēia. This is a happy Christmas; Ka ‘aere au ki Avarua ā te Kirī timiti. I shall go to Avarua on Christmas day; ‘Ī mene Kirī timiti, Christmas … Continue reading

kiri

kiri, n. 1. (obsol.). Skin, bark, rind (now usu. pākiri). Kua vai koe iaku ki te kiri e to kiko. Thou hast clothed me with skin and flesh (Job 10.11). 2. Leather (kiri manu). Tēta‘i pea tāmaka kiri, a pair … Continue reading

kiriātai

kiriātai, n. Surface of the sea. Kua pānu te remu ki runga i te kiriātai. The seaweed floated on the surface of the sea. [kiri, ā1, tai1.]

kiriātona

kiriātona, n. Stye. Inā kia ‘ākara au i te mata kiriātona ō‘ou. Let me see your eye with the stye; te kiriātona i runga i tōna mata, the stye on his eye. [kiri, ā1, tona.]

kiri‘au

kiri‘au, n. Fibrous bark of the lemon hibiscus. Kua ‘o‘ore mātou i te kiri‘au ē kua tāpē ki roto i te tai. We peeled off the hibiscus bark and rotted it in the sea. Pāreu kiri‘au, dancing skirt made from … Continue reading

kiriau

kiriau (sandals), pareu kiriau (skirt)

kirikiri

kirikiri, n. Small pebbles, shingle, gravel. Kua ‘akaputu te tamariki i te kirikiri i ta‘atai. The children made a pile of pebbles on the beach; ‘E au pūtē kirikiri teima‘a tēia. These sacks of gravel are heavy; Ka ‘aere mātou … Continue reading

kirikirirangi

kirikirirangi, n. Beads. E ko‘i mai koe i te kirikirirangi i runga i te ta‘ua. Will you pick up the beads on the floor; Kua tāmou ‘aia i tōna ‘ei kirikirirangi. She did up her bead necklace; Kua ‘oko tāpekā … Continue reading

kirikiriti

kirikiriti, (-a, -‘ia), fq. kiriti (1). Remove, subtract, open (door). Kua kirikiriti te kāmuta i te naero i runga i te pāruru ‘are. The carpenter removed the nails in the walls; E kirikiriti kōtou i te au rākau mēmeitaki i … Continue reading

kiriti

kiriti, (-a, -‘ia). 1. Remove, take off, take out. Kua kiriti au i tōku pona. I took my shirt off; Kiritia tō‘ou pare. Remove your hat; Kua kiriti ‘a Tā i tōna ingoa ki va‘o. Tā took his name off … Continue reading

kirititumu

kirititumu, (-a, -‘ia). Uproot bodily, extirpate, drive right out. Kua kirititumu‘ia te tangata i taua ‘ōirē ra ē kua arumaki‘ia ki roto i te ō. The people were driven right out of the village and pursued into the valleys. [kiriti, … Continue reading

kiro

kiro, n. Kilogram. ‘E rima tirī ngi i te kiro, five shillings a kilo. [Fr. kilo.]

kite

kite, (-a, -‘ia). 1. See, observe; sight, vision. Tē kite nei au iā koe. I can see you; Kua kite au iā koe i nana‘i. I saw you yesterday; Kua kite ‘a Nānā i tōku tuatua‘anga kiā Kā. Nānā saw … Continue reading

kitekite

kitekite, (-a, -‘ia), fq. kite. See, find, know, be knowledgeable. Mē kitekite atu koe ia rātou, e karanga atu koe kia ‘oki vave mai. If you see them, tell them to come back soon; ‘Ākara, kā kitekitea mai kōtou e … Continue reading

kivi1

kivi1, in ‘uru kivi, feathers marked with grey and white. ‘E moa ‘uru kivi tei ngaro. It is a fowl with grey and white markings that is missing.

kivi2

kivi2, n. Kiwi, the Apteryx. [Mao. kiwi.]

ko‘ai

ko‘ai. Who?, What (name)? (See ‘ai3 for examples.) [ko1, ‘ai3.]

ko‘e

ko‘e, n. 1. Bamboo. ‘E tumu ko‘e roroa tēia ē te tikatika. This bamboo clump has long straight canes; Kua ‘oko te va‘ine tini taki rua vā‘anga ko‘e ia rātou ‘ei raranga pare. The women’s guild bought themselves two sheets … Continue reading

ko‘ea, ko ‘ea

ko‘ea, ko ‘ea. Where?, What (place)? Ko-‘ea tēia ngā‘i? Where is this? [ko1, ‘ea.]

ko‘i

ko‘i, (-a, -‘ia, -na). Collect, pick up, gather. Kua ko‘i ‘aia i tāna moni marama. He collected his month’s salary; Ā tēia ko‘i‘angā moni ki mua e tūtaki ei au i tāku kaio‘u. I‘ll settle up what I owe next … Continue reading

ko‘iko‘i1

ko‘iko‘i1, (-a, -‘ia -na), fq. ko‘i1, q.v. Collect up, gather. E ko‘iko‘i kōtou i te au rau rākau pururū ma te tari ki ta‘atai. Pick up all the fallen leaves and take them down to the beach; Kua ko‘iko‘ia e … Continue reading

ko‘iko‘i2

ko‘iko‘i2, v.i. var. koikoi, q.v. Nimble.

ko‘iko‘ina

ko‘iko‘ina, pass. ko‘iko‘i1, q.v. Collect.

ko‘ina

ko‘ina, pass. ko‘i1, q.v. Collect.

ko‘u

ko‘u, (-a, -‘ia). 1. Wrap around, wrap up; something wrapped up, parcel, bundle. Nō te pakari i te anu, kua ko‘u te va‘ine i tōna katu ki te kāka‘u. It was so cold that the woman wrapped her head in … Continue reading

ko‘uko‘u

ko‘uko‘u, (-a, -‘ia, -na), fq. ko‘u. Wrap up, (do up in) bundles, parcels. I tōna mate‘anga i te anu, kua ko‘uko‘u ‘aia iāia ki te tā‘ei. When she felt the cold, she wrapped a rug round herself; Kua oti ia … Continue reading

ko‘uko‘una

ko‘uko‘una, pass. ko‘uko‘u, q.v. Wrap.

ko‘una

ko‘una, pass. ko‘u, q.v. Wrap.

ko-2

ko-2, see konei, kona3, kō2.

ko-3

ko-3, short form of ‘oko-2, see ‘okota‘i.

ko1

ko1, prep. 1. Pointing out or identifying the preposed, absolute, or appositional noun, noun phrase or pronoun which follows it. Never followed by the proper article. Ko Tangi te metua o tērā tamaiti. Tangi is the father of that child; … Continue reading

koama, kōma

koama, kōma, n. A small silvery fish caught in shoals along the beach with nāriki-nets or mosquito nets, said to be a young vete (goatfish). Ka ‘aere mātou ka tā‘ei i te kōpū koama. We are going to net a … Continue reading

koata1

koata1, n. Quarter. E ‘ōmai koe i tēta‘i koata i tā‘au varaoa nāku. Give me a quarter of your loaf; E ‘oko koata paunu pata mai koe. Buy a quarter pound of butter; Ka paunu atu au ‘ē toru koata … Continue reading

koata2

koata2, n. Quart. E ‘apai mai koe i te mō‘ina koata ‘ei tī tō kāratī ni. Bring me a quart bottle to hold the kerosene. [Eng. quart.]

koe

koe, pers.pron. You (sg.). Kua kino iā koe tō mātou mōtokā. You damaged our car; Ko koe ‘oki, te tangata tā te ‘akavā e kimi nei. You are the person the police are looking for; Kua kitea e koe te … Continue reading

koi1

koi1, 1. (a) v.i. Sharp (of cutting edges). Kua koi te mātipi i tōku tārea‘anga. The knife was sharp after I had ground it; Tēia te pē koi ‘ei kō i te va‘arua. Here is a sharp spade to dig … Continue reading

koi2

koi2. While. E rapu kia oti koi vai ake te ao. Hurry up and finish it while the light lasts; Ka vā‘i tātou i te ‘akari, koi ‘iti ei te rā. Let’s split open the coconuts while the sun is … Continue reading

koia

koia, (ko1 prep. + ia1 dem.pron.). This one, that one, the one referred to, he, she, it (more emphatic than ‘aia when used as subject of a verb). Koia te tangata tei moto iāku. He’s the person that punched me; … Continue reading

koikoi

koikoi, v.i., fq. koi1. 1. Sharp (of cutting edges). Kāre tēia au toki i koikoi meitaki. These axes aren’t nice and sharp. 2. Nimble (of the legs), fleet of foot, quick. Kua koikoi tōna ngā vaevae i te ‘aere‘anga ki … Continue reading

koka

koka (Bischofia sp.)

koka1

koka1, v.i. Wander aimlessly, gad about. Kua koka ‘aere ‘ua te tamariki, nō te mea, kāre ‘e tangata i te ‘ākono ia rātou. The children just wandered around because there was no one looking after them; ‘E koka ‘ua rāi … Continue reading

koka2

koka2, n. A forest tree (Bischofia javanica) with reddish wood bearing clusters of small marble-like berries. Ka ‘aere tātou ka tī pū koka ‘ei ma‘ani no‘o‘anga nō te ‘are ‘uipā‘anga. Let’s go and cut some koka timber to make seats … Continue reading

koke1

koke1, n. Sword, foil. Ka mōmono ana i tā‘au koke ki roto i te vairanga. Put your sword back in the scabbard; I tō rātou ti‘ākoke‘anga kua puta ‘aia i te koke. When they were fencing, he was pierced with … Continue reading

koki

koki, v.i. Limp, limping, lame. Kua koki ‘aia ki te pae i te mataara ē kua topa ki raro. He limped over to the side of the road and fell down; Kua koki ‘a Ma‘a i tōna ‘oki‘anga ki te … Continue reading

kokikoki

kokikoki, v.i., fq. koki. Limp(ing) along, lame. Kua kokikoki ‘aia ki te kāinga ma te mamae i tōna vaevae. He limped along home with his leg hurting; Nō te kokikoki iāia, kua ‘apai rātou iāia nā runga i te pātikara. … Continue reading

kōki‘i

kōki‘i, n. The widespread yellow wood sorrel (Oxalis corniculata) used in herbal medicine. Kua katokato te ta‘unga i te rau o te kōki‘i ‘ei ma‘ani vairākau. The herbal doctor picked the Oxalis leaves to make medicine from. [Ck. *kookisi.]

koko

koko, (-a, -‘ia), v.i. Swirl violently (of turbulent current), sweep along. Kua kāpiki tauturu ‘aia i tōna koko‘ia‘anga e te vai. He shouted for help as the current swept him away; ‘E pi‘a koko‘ia mai tēia e te vai. The … Continue reading

kokoi

kokoi, v.i., intens. or pl. koi1. 1. Very sharp-edged. E kokoi maata oki to te reira i to te koke matarua ra (Heb. 4.12). For it is indeed sharper than a two-edged sword. Toka kokoi (Job 41.30), sharp stones. 2. … Continue reading

kokoti

kokoti, (-a, -‘ia, kōtia, kōtia‘ia). 1. Cut (with blade), sever, reap. Kua kokoti‘ia tōna pāpāringa ki te koi reta. His cheek had been slashed with a razor-blade; Kua kōtia te taura o te ‘oro‘enua. The horse’s tether was cut; Kua … Continue reading

koma1

koma1, v.i. Chatter, noisy talking, hubbub. Kua koma te tangata i va‘o i tō mātou ‘are i napō, kāre au i ‘aere ana i te ‘ākara. People were making a row outside our house last night, but I didn’t go … Continue reading

koma2

koma2, n. Comma. Kua ‘akangāro‘i mānga meangiti ‘aia i te tatau i tōna tae‘anga ki te koma. She made a slight pause in the reading when she reached a comma. [Eng. comma.]

komakoma

komakoma, v.i., fq. koma1. Chatter continually. Kua riri te pū‘āpi‘i i te koma-koma a te tamariki i te taime ‘āpi‘i. The teacher was annoyed by the children’s chatter during class; ‘E tamā‘ine koma-koma ‘a Rēpeka i roto i te ‘are … Continue reading

kōmutu, kōmotu

kōmutu, kōmotu, n. Stub of firewood unconsumed by the fire. E tari mai koe i tēnā au kōmutu ‘ei tāngutu i te a‘i. Bring over those bits of wood that didn’t burn up to stoke the fire with; Kua tāuru … Continue reading

konā kava

konā kava, v.i. Drunk, intoxicated. Kua ‘aere konā kava ‘aia ki te ‘anga‘anga. He went to work drunk; ‘E tangata konā kava tērā ake. There’s a drunk coming; Nō te konā kava iāia, kua ‘apai te ‘akavā iāia ki roto … Continue reading

kona1

kona1, (konā‘ia) v.i. Stupefied (from poison or drink), poisoned, drunk. Kua kona te kū nō tei kai i te ‘ora Pāpua. The soldierfish were stupefied as a result of eating (assimilating) the Tephrosia (fish-poisoning plant); Kua konā‘ia ‘aia e te … Continue reading

kona2

kona2, n. The lower abdomen. Kua mamae ā roto i tōku kona. I had a pain low down in the abdomen. [Pn. *kona1.]

kona3

kona3, loc.pron. There where you are. I kite mātou iā Mou ki kona i nana‘i. We saw Mou there (e.g. where you are phoning from) yesterday; Ka meitaki ‘ua kia vao‘o koe i kona. It‘ll be all right if you … Continue reading

konakona

konakona, v.i., dim. kona1, drunk, q.v. Tipsy. Kua konakona ‘a Tētē i te ‘aere‘anga ki te teata. Tētē was a bit drunk when he went to the pictures; I tōna kona-kona‘anga, kua ‘aere mai ‘aia ma te ‘ura ‘aere. Being … Continue reading

konei

konei, loc.pron. Here, where I am. E kau mai koe ki konei iāku. Swim here to me; I nā konei māua i te ‘oro‘anga ki ta‘atai. It was along here that we ran down to the shore. [ko-2, nei.]

koni

koni, v.i. Dance (Ait. dial. = Rar. ‘ura). [Np. *koni.]

kopa

kopa, v.i., n. Dented; dent, depression. Kua kopa te pāruru vari o te mōtokā i te ū‘anga ki runga i te patu. The car’s mudguard was dented when it struck the wall; Kua kopa tēia ngā‘i i tō‘ou katu. There … Continue reading

kopakopa

kopakopa, v.i., n., fq. kopa. Dented, dents. Kāre au e ‘oko i tēnā angā tini kopakopa. I‘m not going to buy that tin that is dented. [kopa RR.]

kope1

kope1, v.i. Grumble, complain, go on about something. Kua kope te va‘ine i tāna tamā‘ine nō te ‘ākono kore i te ‘anga‘anga. The woman grumbled about her daughter not attending to the work; Kua kope te māmā i te pāpāia‘anga … Continue reading

kopekope1

kopekope1, v.i. Keep on grumbling, complaining, talking peevishly, chattering. Kua kopekope te māmā, nō te ‘anga‘anga tārevakē a te pū ‘anga‘anga i tāna tamaiti. The mother kept on about the way the foreman had mistreated her son; Kāre rava ‘e … Continue reading

kopekope2

kopekope2, n. Gifts brought to a mourning (‘eva). Kua ‘akameitaki‘ia te aronga tei tari kopekope mai. Those that had brought gifts were thanked. [kope2 RR; perhaps = kopi1 RR assemble.]

kopi1

kopi1, (-a, -‘ia), n. To fold back (a piece of cloth); hem, cuff, pleat, tuck. Kua kopi au i te kāka‘u ki runga i te ‘āuri. I hemmed the material on the sewing machine; Kāre ‘a Tina i rekareka nō … Continue reading

kopi2

kopi2, (-a, -‘ia). To bring things together, assemble (esp. presents or food). Kua kopi mai ngā metua ma te kōpū tangata i te ‘apinga nō te ‘akaipoipo‘anga o tā rātou ngā tamariki. Parents and families got all the presents together … Continue reading

kopikopi

kopikopi, (-a, -‘ia), fq. kopi1. Make hems, pleats, tucks, gathers, cuffs. ‘E māmā, e kopikopi koe i taku ‘āriki kaingākai. Mother, do the hems on my tablecloth; Kua ro‘iro‘i au i te kopikopi rima‘anga i tō‘ou ‘āriki ro‘i. I‘m tired … Continue reading

kōpū

kōpū, 1. v.i. Bulging out, bellying, swollen, warped (of timber), hearted (of cabbage, lettuce). Kua kōpū te vā‘anga rākau i te vai ‘ua‘anga ki va‘o i te ātea. The plank has warped through being left out in the open; Kua … Continue reading

korōna

korōna, n. Crown. Kua tuku‘ia te korōna ki runga i tōna ūpoko. The crown was placed on his head; Ka ‘ōronga mai te Atua i te korōna kakā. God will bestow a crown of glory; ‘E mana tō te korōna … Continue reading

korōpu

korōpu, n. 1. Globe. Mē ‘ākara koe ki runga i te korōpu, kā kite koe i te Kūki ‘Airani ki te Moana Nui o Kiva. If you look on the globe, you will see the Cook Islands in the Pacific … Continue reading

kora2

kora2, n., (Bib.). Cor, homer. Okotai anere kora sitona, an hundred measures of wheat (Luke 16.7). [Heb. koor.]

korakora

korakora, n., (obsol.). Tiny fragments, specks. E kua tairiiripoti rava atura tatou i te tangata, e te au vaine, e te au tamariki i te au oire katoa ra: kare e korakora toe. We annihilated men, women and children in … Continue reading

kore

kore 1. v.i. Be non-existent or lacking, disappear, cease, fail. Kua kore te maki o te ‘ānani i te pāmu‘ia‘anga ki te vairākau. The disease on the orange trees disappeared when they were sprayed with the chemical; Kā kore te … Continue reading

korekore1

korekore1, v.i., fq. kore. Cease gradually, die away, ease off. Te korekore ‘aere mai nei te ua. The rain is easing off now; Kua tupu ‘aka‘ou te rākau i te korekore‘anga te manumanu i runga. The trees grew again when … Continue reading

korekore2

korekore2, n. Name given to two phases of the moon, approximately the seventh to the ninth nights and the nineteenth to the twenty-first, but usage varies. The nights in each phase are sometimes distinguished as korekore ta‘i, the first night … Continue reading

koro‘ata

koro‘ata, v.t., (Bib.). Surround with a framework, stick (firewood on to a fire). Ka koroata marie ei i te vaie ki runga i te ai. And lay the wood in order on the fire (Lev. 1.7). [koro1, ‘ata1.]

koro1

koro1, (-a, -‘ia). 1. Enclose or surround with a fence or wall, wall (a house) with canes. Kua koro rātou i te ‘are umu ē pini ‘ua ake. They put a cane wall right around the cookhouse; Kua koro‘ia te … Continue reading

koro2

koro2, n. Colon. E tātā i te koro. Write a colon. [Eng. colon.]

korokoromingo

korokoromingo, n., (Bib.), pl. koro-mingo. Wrinkles, creases. Ei ekalesia kaka, e te topata kore, e te korokoromingo kore, to be a glorious church, without spot, and without wrinkles (Eph. 5.27). [koromingo rR.]

korokororō

korokororō, v.i., fq. kororō. Rumble, gurgle, coo. Kua ‘akamotu te korokororō i tōku kōpū. The rumbling in my stomach has stopped; Kua korokororō atu te vai. The water gurgled away; Kua rongo au i te rupe i te korokororō‘anga i … Continue reading

koromingo

koromingo, v.i., n. Crumpled, wrinkled, creased; crumples etc. ‘E a‘a koe i kore ei e ‘akatika i te koromingo i tō‘ou karā pona? Why didn’t you iron out the creases in your collar?; Kua koromingo tēia putunga kāka‘u i te … Continue reading

koromingomingo

koromingomingo, v.i., fq. koromingo. Crumpled, wrinkled, wrinkles etc. Kua korokoromingo tōna pona i tōna tāuru-‘anga ki roto i tōna pūtē piripou. His shirt was all crumpled with being shoved into his trousers pocket; Kua koromingomingo tōna pākiri nō te anu. … Continue reading

koropeka

koropeka, (-‘ia), n. Interlace in a criss-cross fashion, form an interwoven barrier, hem in; a grille, lattice, grating. Kua koropeka te tātarāmoa i tēia ngā‘i. The brambles have formed a thicket here; Kua tuku mātou i te ‘au i tō … Continue reading

koropekapeka

koropekapeka, (-‘ia), fq. koropeka. Surround with interwoven barrier, hem in. [koropeka Rr.]

koropini

koropini, (-a, -‘ia). Encircle, surround. Kua koropini te ‘enemi i tō mātou ‘ōire ē kua tutungi i te au ‘are. The enemy surrounded our city and set fire to the houses; Kua koropini te aronga tu‘epōro i te rēperī . … Continue reading

kororō

kororō, v.i. Make a rumbling, throaty noise; purr, coo, croak. Kua kororō te punua kiore. The kitten purred; Kua kororō te kōtuku. The heron croaked. (See korokororō.)

korotakanimo

korotakanimo, v.i. Make an encircling movement. E korotakanimo koe nā muri iā rātou, circle round behind them (2 Sam. 5.23). [koro1, taka1, -nimo.]

korotea

korotea, v.i. (Having) white spots or pock-marks left on the skin after sores have healed. Kua korotea te pāpāringa o Maki i te meitaki‘anga te ‘une. When the sores healed they left white marks on Maki’s cheeks; ‘E vi‘ivi‘i te … Continue reading

kota‘i

kota‘i, a colloq. form of ‘okota‘i, one, q.v.

kotikoti

kotikoti, (-a, -‘ia), fq. kokoti. 1. Cut into pieces, divide up, strike off (names). Kua rave mai te tamaiti i te mātipi ē kua kotikoti i te taura. The child took a knife and cut the rope into pieces; ‘E … Continue reading

kotipū

kotipū, n., (Bib.). Ambush. E tuku koe i te kotipu, lay an ambush (Josh. 8.2); Ei kotipu ta kotou i taua oire. Ye shall lie-in-wait against the city (Josh. 8.4); Kua akamoe iora Iseraela i te kotipu e pini ua … Continue reading

kotivaka

kotivaka, n., (Bib.). Conspiracy. E koti-vaka tei kitea i roto i te au tangata no Iuda. A conspiracy is found among the men of Judah (Jer. 11.9). [-koti, vaka.]

kotokoto

kotokoto, v.i. Cackle, cluck, squawk. Kua kotokoto te tī nanā moa ki tāna ‘anaunga. The hen clucked to her chicks.

Kourā-vai Rapa-nui Kourā-vai Tī ‘aka

Kourā-vai Rapa-nui Kourā-vai Tī ‘aka thick-hand prawn bracelet prawn

kovi, kavi

kovi, kavi, v.i., n. Twisted and distorted, kinked, puckered, wrinkled, shrivelled (of skin); kink, wrinkle, twisted scar, esp. skin lesions occurring in the secondary stage of yaws. Kā kovi tēnā ngā‘i i tō‘ou pākiri mē meitaki te ‘une. It‘ll leave … Continue reading

kovikovi, kavikavi

kovikovi, kavikavi, v.i., n., fq. kovi, q.v. Twisted, wrinkle(d); kinks, scars. Kua kovikovi te pāpāringa o te tangata rū‘au. The old man’s cheeks were all wrinkled; E ‘akapae koe i te au ‘ānani kovikovi. Put the shrivelled oranges aside; Kua … Continue reading

kō‘iti

kō‘iti, (-a, -‘ia). 1. Open something out (e.g. an umbrella), open out wide (e.g. the eyes). Kua kō‘iti ‘a Tama i tōna tāmaru i te topa‘anga o te ua. Tama opened his umbrella when the rain came down; ‘E tāmaru … Continue reading

kuāna

kuāna, n. Guano, phosphate. Kua kō te tangata i te kuāna ē kua tari ki te ngā‘i tunu‘anga nā runga i te rērue. The men dug out the guano and transported it to the kilns on the railway; Kua rūrū … Continue reading

kuēa

kuēa, n. T-square, carpenter’s square. [Eng. square.]

ku‘uta

ku‘uta, n. Door, entrance (N.G.Pt. dial.; cf. Rar. ngūtupa).

ku2

ku2, a biblical spelling of ko-2, in ku nei (= konei here). Ka tapapa kotou i ku nei ia maua (Ex. 24.14). You must wait here for us.

kua

kua, verbal part. Marks perfective aspect (i.e. completed action or established state). Translatable by an English simple past or (with adjectives) present tense, or (according to the time reference) any of the perfect verb forms. Kua rauka ki te ‘ā … Continue reading

kuku

kuku, (-a, -‘ia). 1. Gather, draw or bunch together, turn up or roll up (sleeves), ruck up, form a tight tangle (rope). Kua kuku maira te aronga mataiapo tutara ra. The chief elders were gathered together (Neh. 8.13); ko tei … Continue reading

kuku2

kuku2, n. Mussel. Mē marō te tai, ka ‘aere ka ‘a‘aki kuku ‘ei kai nā mātou. When the tide is out we‘ll go and pick some mussels to eat; ‘E ngā‘i kuku tēia ē te mama‘ata. There are plenty of … Continue reading

kukukuku

kukukuku, (-a, -‘ia), fq. kuku1. Bunch up, squeeze together, roll up, crumple up. ‘E a‘a i kukukuku‘ia ai tō‘ou rimā pona? Why have you rolled your sleeves up?; Kua kukukuku tēna ngā‘i i tō‘ou pereue. That part of your coat … Continue reading

kukumi

kukumi, (-‘ia, kūmia). 1. Wrestle, maul sbdy about, assault (esp. a woman), rape; wrestling etc. Kua kukumi māua ko Pōvaru i tēia mata‘iti i topa ē kua peke iāia te rē. Pōvaru and I wrestled last year, and he won; … Continue reading

kūkupa

kūkupa, n. The Cook Islands fruit-dove (Ptilinopus rarotongensis). I tō mātou ‘akangāro‘i‘anga i runga i te tuā‘ivi kua ‘akarongo mātou i te tangi a te kūkupa. As we rested on the ridge, we heard the cry of the fruit-dove; ‘E … Continue reading

kukuru

kukuru, v.i. Thick and lumpy, viscous. Nō te kukuru i te ‘akari, nō reira i tatau ngatā ei. The coconut sauce was so thick and lumpy that it was hard to squeeze it out through the strainer. [-kuru3 rR.]

kūmara

kūmara, n. 1. Sweet potato (Ipomoea batatas). Kua kiko te kūmara. The sweet potatoes are ready for digging; Ka mama-‘ata te kūmara mē tanu‘ia i te tangaroa. The sweet potatoes will be big if they are planted on tangaroa nights … Continue reading

kume

kume, (-a). Tug, haul, pull hard, heave. Kua kume rātou i te taura. They tugged on the rope. [Ep. *kume.]

kumete

kumete, n. (Wooden) bowl. E kana koe i tā‘au ‘akari ki roto i te kumete. Grate your coconut into the bowl; TĒ tarai kumete nei au ‘ei putu i tā mātou pia. I‘m carving out a bowl to strain our … Continue reading

kumi

kumi, n. Sixty feet, ten fathoms; a linear measurement, esp. of rope or fishing line. Kua anga ‘aia i te a‘o ‘ē ‘ā kumi ‘ei ‘ī ‘a‘ai. He measured out four kumi of line to fish for tuna with; Kua … Continue reading

kumikumi

kumikumi, n. (Long) beard. Kua ‘akatupu ‘aia i tōna kumikumi kia roroa nō te ‘aka‘eva‘eva‘anga i tāna tamaiti mate. He let his beard grow long in mourning for his dead son. [Pn. *kumikumi.]

kumu

kumu, (-a, -‘ia). Squeeze or wring out (liquid), express, distil, brew (liquor). E kumu koe i te vai o te ‘ānani ki roto i te tiā. Squeeze the juice of the oranges into the jug; e kumu koe i te … Continue reading

kumukumu1

kumukumu1, (-a, -‘ia), fq. kumu, q.v. Squeeze out, wring out. Kua kumukumu te va‘ine i te vai ki va‘o i te kāka‘u. The woman wrung the water out of the clothes. [kumu RR.]

kumukumu2

kumukumu2, v.i., fq. kūkumu. Heaped up, formed into clumps, tufted, double (of blooms). ‘E raoti kumukumu tēia. This one is a double rose. Varaoa kumu-kumu, dumplings.

kupa

kupa, n. The concave underside of a wave as it curls over before breaking. ‘Oea te vaka kia tere ki mua, ‘auraka e mataku i te kupa o te ngaru. Paddle the canoe right ahead, don’t be afraid of the … Continue reading

kupenga

kupenga, 1. n. Fishing net. Kā tā tātou i teia kupenga kia oti, tē vaitata mai nei ngā rā e no‘o ei te kanae ki runga i te tukunga. Let’s finish off making this net, it‘ll soon be time for … Continue reading

kurāmo‘o

kurāmo‘o, n. The blue lorikeet (Vini peru-viana) on Aitutaki. This small parrot, with dark blue plumage, was probably introduced from French Polynesia. Kua ‘uti‘uti ‘aia i te ‘uru o te kurāmo‘o ‘ei tāpeka matau tāvere nāna. He pulled out the … Continue reading

kurī

kurī , n. Dog (Mang. and N.G.Pt. dial.; cf Rar. puakāoa). E titiri atu ei na te kuri, and throw it out for the dogs (Matt. 15.26); te nio elephana, e te kuri-tangata, e te pipi manea, ivory, apes, and … Continue reading

kurū1

kurū1, n. Glue. E tāpipiri ki te kurū. Stick it together with glue. (See tākurū1.) [Eng. glue.]

kurū2

kurū2, n. Screw. E tāmoumou koe i te kurū kia mou meitaki. Put the screws in good and tight; ‘E pi‘a kurū tāku i ‘oko mai ei. I’ve bought a packet of screws; E ‘apai mai koe i tā‘au tāviri … Continue reading

kurū3

kurū3, n. Crew, gang. Kua ‘anga‘anga te kurū i runga i te pa‘ī ē pōiri ‘ua atu. The crew on the ship worked on till nightfall; ‘E kurū ‘aia. He is one of the crew; Ka ‘aere tōku kurū ‘anga‘anga … Continue reading

kura1

kura1, v.i. Red (N.G.Pt. and Ait. dial., and commoner in the reduplicated form kura-kura; cf. Rar. muramura). One kura, red earth. (See kurakura, kurāmo‘o, raukura; cf. kura2.) [Pn. *kula.]

kura2

kura2, n. 1. A present which a travelling party sends on ahead to their prospective hosts. Ko te kura tēia i tō tātou tere ki Tumu-te-varovaro. This present is from our travelling party in respect of their coming visit to … Continue reading

kurakura

kurakura, v.i. Red. [kura1 RR.]

kurikuri

kurikuri, n. poa kurikuri. Fishy smell. [-kuri RR.]

kurira

kurira, n. Gorilla. ‘E tangata tumutumu mei te kurira rāi, a man as burly as a gorilla. [Eng. gorilla.]

kuriri

kuriri, n. A shore bird, the wandering tattler (Heteroscelus incanus). Kia tangitangi te kuriri i te tūruā‘ipō, kua ‘akaara te tamā‘ine i tōna pāpā. The girl woke her father up when the kuriri cried in the middle of the night; … Continue reading

kuru1

kuru1, n. The general name for several varieties of the aboriginally introduced breadfruit tree and its fruit (Artocarpus altilis) and the recently introduced jack-fruit (A. heterophyllus). Kua ‘ī tonga te kuru i te pāpāia e te maoake. The bread-fruit were … Continue reading

kuru2

kuru2, v.i. Thump, pound, throb (mainly in N.G.Pt. dial.). (See kurukuru2.) [Np. *kulu2.]

kurukuru1

kurukuru1, in kurukuru‘atu, thick, clotting or congealing matter. Kua roromi ‘aia i tōna ‘ē‘ē kia ta‘e mai te kurukuru-‘atu. He squeezed his boil to get the thick core out. [kuru3 RR; -‘atu5.]

kurukuru2

kurukuru2, v.i., fq. kuru2. Pound, throb, pulsate. Tē kurukuru nei rāi tōna puku‘atu. His heart is still beating. [kuru2 RR.]

kuta

kuta, n., (Bib. kusa). Owl. Mei te kusa o te ngai motutaa ra, like an owl of the desert (Ps. 102.6).

kute

kute, n. In the phrase nā‘au te kute, you won’t get anything, you‘ll come off badly, it’s your funeral, etc. Kua pou ia mātou te vī para i te ‘a‘aki. Nō ātu, ka ‘aere rāi au. ‘Aere rā, nā‘au te … Continue reading

kutekute

kutekute, v.i. 1. Scarlet, red (Ait. dial. and Bib.). Kua kutekute toku mata i te aue anga. My eyes are red with weeping (Job 16.16); E tau to ngutu ki te ao kutekute ra. Thy lips are like a thread … Continue reading

kutu1

kutu1, n. Louse. Nō te mangiō i te kakati a te kutu, kua ūkī kī te puaka i tōna kōpapa ki runga i te tumu rākau. The pig rubbed its body against the tree-trunk because the lice bites were itching; … Continue reading

kutukutu

kutukutu, v.i. Throb, thump. Kua kutu-kutu tōku ate i te mataku. My heart thumped with fear. [-kutu2 RR.]

kutukututū

kutukututū, v.i., fq. kututū. Chug, beat regularly. [kututū rR, but cf. kutukutu.]

kututū

kututū, v.i. Chug. Kua tāviri ‘aia i te mōtokā kia kututū. He cranked the car to fire the engine; I te kututū‘anga o te matī ni ‘ārote, kua ‘oro‘oro te tamariki ki te ‘ākara. When the rotary has started up, … Continue reading

Leave a Reply