kāpaiē

kāpaiē, n. Several very common hedge plants (Acalypha spp. and Polyscias spp.).

Nā Mere i tanu i tēnā pā kāpaiē.
Mere planted that wild-coffee hedge;

E tope koe i te kāpaiē.
Trim back the wild-coffee hedge;

Kua tanu ‘aia i te kāpaiē takapini i tōna kāinga ‘ei ārai matangi.
He planted wild-coffee around his garden as a windbreak. [Fr. cafeier.]

Leave a Reply