koma1

koma1, v.i. Chatter, noisy talking, hubbub.

Kua koma te tangata i va‘o i tō mātou ‘are i napō, kāre au i ‘aere ana i te ‘ākara.
People were making a row outside our house last night, but I didn’t go to look;

Kia oti te koma, kā rave tō tātou pure.
Stop chattering and we‘ll have prayers;

Kua ‘akarongo‘ia tō rāua koma‘anga nā runga i te mataara.
They were heard chattering all along the road. (See koma-koma, tākomakoma.)

Leave a Reply