ā‘au

ā‘au, poss. cplx (prep. + pers.pron.). Belonging to you (sg.), of alienable possessions; performed by you (sg.), of actions; when used before nouns marks the noun as plural (usu. indefinite paucal) except after kāre and ‘okota‘i.

Ko ā‘au puaka tēnā?
Are those your pigs?;

tēnā puaka ā‘au,
that pig of yours;

ēnā puaka ā‘au,
those pigs of yours;

Kāre ā‘au puaka?
Haven’t you got a pig?;

Ko te pātikara tērā ā‘au i ‘apai mai ei.
That is the bicycle which you brought.
[ā1, ‘au6.]

‘a‘atu

‘a‘atu, (-a, -‘ia, ‘ātua), v.i. Fold up, fold over, double over.

Kua ‘a‘atu ‘aia i te kie ē kua tuku ki runga i te torōka.
He folded up the tarpaulin and stowed it on the truck;

Kua ‘a‘atu‘ia te moenga kia kore e kī i te repo.
The mat was folded up so that it wouldn’t get full of dirt;

Kua ‘a‘ati ‘aia i tāna mātipi.
He folded up his knife;

mātipi ‘a‘atu,
pocketknife, penknife;

E ‘a‘atu meitaki i tō karā pona mē oti te rī i te tāpeka.
Turn your shirt collar down properly when you knot the tie;

Kua ‘a‘atu mai te ngaru ki roto i te poti ē kua tomo.
The wave curled over into the boat and it sank.
[-‘atu3 rR.]

‘āiti

‘āiti, n.

1. Ice.

Tēia te potonga ‘āiti ‘ei ‘akaanu i tō vai ‘ānani.
Here is a lump of ice to cool your orange juice.

2. Icecream (also ‘āiti kirīmi and ‘āiti toka).

Kā kai koe i te ‘āiti?
Would you like an ice? Pi‘a ‘āiti, refrigerator.
[Eng. ice.]

‘āitāina

āitāina, or ‘āitāina veravera, n. Iodine.

Kua ‘apai ‘āitāina ‘aia ma te kāka‘u tāpeka.
She took iodine and bandages.

‘Āitāina muramura,
mercurochrome.
[Eng. iodine.]

‘aka‘a‘ano

‘aka‘a‘ano, (-a, -‘ia), caus. ‘a‘ano. Make something wide, to widen.

Ka ‘aka‘a‘ano au i te urupae i tōna moenga.
I‘m going to put a wide border on her mat;

E ‘aka‘a‘ano i tēta‘i mānga i te ruru i tōku pona.
Make the belt on my dress a bit wider;

Kāre e rauka i te ‘aka‘a‘ano i tō‘ou tākai pare, kāre ‘e rava te kāka‘u.
It isn’t possible to make your hat-band any wider, there isn’t enough material;

Kāre koe e ‘aka‘a‘ano atu?
Aren’t you broadening it out?

āinei

āinei, cplx (adv.part. + loc.part.). Interrogative and dubitative in force, the same as āina except that the question involves the speaker here and now, rather than the addressee there or then.

Mē kāre āinei i te tika?
Isn’t it really true then? (e.g. what I’ve been saying).
[āi, nei.]

‘āinu

‘āinu, (-a, -‘ia, -mia). Give (i) sbdy (ki) something to drink.

Kua ‘āinu ‘aia iāku ki te kava.
He gave me some liquor to drink;

Mē oti ‘aia i te ‘āinu ki te kapu ū, ‘e tuku kia totoro ‘aere.
When you’ve given him his cup of milk to drink, let him go and crawl about.
[‘ā-8, inu1.]

ākā

ākā, n. A great big one, plenty, lots (usually with a following noun).

E ‘apai mai koe ‘ei ākā toka.
You bring a great big stone;

‘okota‘i ākā katakata puaka kerekere,
a huge, great, black pig;

‘E ākā taime tō tāua.
We have plenty of time;

‘ākā ‘anga‘anga tika ai,
a truly mammoth task, an awful lot of work;

‘E ākā ‘ua tēnā.
That’s ample.

‘ai3

‘ai3, prop.n. Who?, What (name)? Used to ask the name (ingoa) of people, animals, places, ships, months (not days or years, cf. a‘a). A separate word in this dictionary but sometimes written as one word with a preceding preposition or proper article (e.g. ko‘ai, ‘a‘ai, nā‘ai, nō‘ai).

Ko ‘ai koe?
Who are you?;

Tei iā ‘ai te rē?
Who won?;

Nō ‘ai tēia pare?
Who does this hat belongs to?;

Ko ‘ai ia kōtou tei tuatua ana?
Which of you was speaking?;

Ko kōtou ko‘ai mā i ‘aere mai ei?
Who did you come with?;

Ko ‘ai tō‘ou ingoa?
What is your name?;

Ko ‘ai tō‘ou ‘ōire?
Which is your village?;

Ko ‘ai te ingoa o tēia ‘oro‘enua?
What is the name of this horse?;

Ko ‘ai te marama i ‘uri‘ia ai i tērā ake mata‘iti?
Which month was the hurricane in last year?
[Pn. *hai.]

‘āngaingai

‘āngaingai, (-a, -‘ia). fq. ‘āngai. Feed, adopt, pollinate.

Kua ‘āngaingai‘ia te tamaiti maki ki te tiōpu ‘ē rima rā.
The sick boy was fed with soup for five days;

Kā mate te matīni mē ‘āngaingai pakari koe i te keke.
The engine will pack up if you keep feeding the saw so fast.
[‘āngai Rr.]

aka

aka,

1. n. Root.

Kā ngote te rākau i te mā‘ū nā roto i tō rātou aka.
Plants will suck up moisture through their roots;

‘E rākau aka pakari te toa.
Ironwood trees have strong roots;

Tē reru akā ‘orā ra ‘aia ‘ei ‘orā ika.
He is pounding up Tephrosia roots for fish poison. Aka ‘enua, n., a native of a place.

Kāre ‘aia i te manu‘iri, ‘e aka ‘enua tika ai.
He isn’t a foreigner, he was born and bred here. Aka metua, main root, taproot.

E tīpū i te aka metua kia poto, kā tanu ei i te ‘uri ‘ānani.
Cut the main root off short before you plant the young orange trees.

2. n. Branch of the family, line of descent.

Nō tē‘ea aka tōna tupu‘anga?
Which branch is he descended from?

3. (-‘ia) but v.i. Take root.

Kua aka te rākau.
The plant has rooted;

Kia aka‘ia te tuatua ā te Atua ki roto i tō ngākau.
May the Lord’s word be rooted in your heart.
[Pn. *aka1.]