M

Click here for letter M word list plus a brief excerpt.

-mā6

-mā6, rt. In ‘akamā2, ashamed, bashful. (See also tā‘akamā.) [Pn. *maa3.]

-ma‘a1

-ma‘a1, bound rt. In Ma‘anama‘a, Saturday (Ait. dial., cf. Rar. Ma‘anākai). [Tah. ma‘a ‘food’.]

-maki3

-maki3, see arumaki.

-maki4

-maki4, see ‘akakoromaki.

-manga2

-manga2, nom.suff. (Sometimes written separately in the bible, e.g. I reira to rātou tanu manga ia Aberahama. There they buried Abraham (Gen. 49.31).) (See inumanga, tanumanga.)

-mara2

-mara2, rt. (See (‘aka)maratea.)

-mene1

-mene1, rt. *Shrink back, contract. (See ‘āmene1, kōmene.) [Pn. *mene.]

-mene2

-mene2, rt. *Fat. (See menemene.)

-mere

-mere, see ‘akameremere, -pere5.

-mia

-mia, pass.suff. (See ngaromia, inumia, kenumia, tanumia.)

-mina1

-mina1, rt. (See tāminamina, pester.)

-mingo

-mingo, rt. *Crumpled. (See (‘aka)-mingomingo, (‘aka-)koromingo(mingo).) [Pn. *mi„o.]

-mira

-mira, rt. (See ‘atamira, ceremonial litter.)

-mito

-mito, see ‘akakoromito.

-mo‘o

-mo‘o, in kurāmo‘o, name of a bird, q.v. [Pn. *moso.]

-more

-more, rt. (See moremore.)

-mori

-mori, rt. (See morimori, ‘akamori(mori).)

-moto3

-moto3, in pirimoto, name of a climbing plant.

-motu2

-motu2, see kōreromotu, contract.

mā‘ē

mā‘ē. Searchingly (recorded only after ui inquire, inui mā‘ē interrogate searchingly). Kua ui mā‘ē te ‘akavānui iāia i tōna keiā‘anga i te moni. The judge questioned him searchingly about his theft of the money; Kua mūtēkī ‘aia i te ui … Continue reading

mā‘ē‘ē

mā‘ē‘ē, fq. mā‘ē‘ē. In uiui mā‘ē‘ē, cross-question continually. Kua ‘akakitekite te tamaiti i te au mea tā rātou i rave ana i te uiui mā‘ē‘ē‘anga te pū‘āpi‘i iāia. The child told all the things they had been doing when the … Continue reading

mā‘ū

mā‘ū, (-a, -‘ia), v.i. Wet, damp, moisture. Ka mā‘ū koe i te ua. You will get wet in the rain; Taria mai tēnā au kāka‘u mā‘ū ki konei, taurakiraki ei. Bring those wet clothes over here to be hung up … Continue reading

mā‘ū‘ū

mā‘ū‘ū, (-a, -‘ia), v.i., fq. and dim. mā‘ū. Wet (of several things), wet here and there, damp, moist, humid. Kua mā‘ū‘ū tōku pona i te pata‘anga tōku ‘ou. My shirt was damp with perspiration; ‘Auraka e tari mai i tēnā … Continue reading

mā‘aki‘aki

mā‘aki‘aki, v.i., fq. ma‘aki. Break off. Kua mā‘aki‘aki te vī pī nō te matangi. The gale brought the green mangoes down; Ko‘ia te tōmāti mā‘aki‘aki. Pick up the fallen tomatoes. [ma‘aki Rr.]

mā‘ana‘ana

mā‘ana‘ana, v.i. Quite warm, warmth. Kua mā‘ana‘ana tōku rima i roto i tēia ‘apinga ‘a‘ao rima. My hands are warm in these gloves; Kua ‘oko piriaro mā‘ana‘ana au nōku. I’ve bought myself a warm pullover. Mā‘ana‘ana ‘ua, lukewarm. te vai … Continue reading

mā‘anga

mā‘anga, n. Twins. Kua ‘ānau tāna ‘ē mā‘anga. She gave birth to twins; Ko te mata‘iapo tēia i tā māua mā‘anga. This is the elder of our twins (first of the pair actually born); Kua ‘akaputuputu‘ia te au tamariki mā‘anga … Continue reading

mā‘ara‘ara

mā‘ara‘ara, v.i., fq. ma‘ara. Remember, be reminded of. I tēta‘i taime, ka mā‘ara‘ara au i tō mātou kāinga. Sometimes I would keep thinking of our home; Kua mamae tōna ngākau i te mā‘ara‘ara‘anga i tōna ngā metua i te ‘enua. … Continue reading

mā‘eke‘eke

mā‘eke‘eke, (-a, -‘ia), v.i. Suffer prolonged diarrhoea. ‘E a‘a rā i mā‘eke‘eke ei tēnā tamaiti? Why has that boy got diarrhoea?; Ka mā‘eke‘ekea koe mē kai pakari koe i te vena. You‘ll get diarrhoea if you eat too much castor-oil … Continue reading

mā‘emo‘emo

mā‘emo‘emo, v.i., fq. ma‘emo. Sink down, miscarry. [ma‘emo RR.]

mā‘eu‘eu

mā‘eu‘eu, v.i., fq. ma‘eu. Become open or dislodged. [ma‘eu Rr.]

mā‘ine

mā‘ine, n. (vocative). A polite and friendly term of address to women of any age. E mā‘ine, ka ‘ōmai ana i tēta‘i vai kia inu au. Would you let me have some water to drink, please, miss; ‘E a‘a tā‘au … Continue reading

mā‘iti‘iti

mā‘iti‘iti, v.i., fq. ma‘iti. Wriggle, frisk, fidget restlessly, agile, nimble. ‘E ‘oro-‘enua mā‘iti‘iti tō‘ou i te rā ua. Your horse gets frisky on rainy days; ‘E mā‘iti‘iti tika ai ‘aia ē te meitaki i te tāviriviri ‘āuri. He is very … Continue reading

Mā‘itira‘a

Mā‘itira‘a, n. Thursday (Ait. dial., cf. Rar. Paraparau).

mā‘ora‘ora

mā‘ora‘ora, v.i., fq. ma‘ora, q.v. Open-(ed) out, spread out, receptive. Nō te mea, kāre rātou i pōkai meitaki i te kie, kua mā‘ora‘ora ‘aka‘ou i te pupu‘i‘anga mai te matangi nā te tokerau. Because they hadn’t furled the sails in … Continue reading

mā‘ore‘ore

mā‘ore‘ore, v.i., fq. ma‘ore. Peel away, rub off, abrade. I te mā‘ore‘ore‘anga tōna mokotua i te rā, kua parai ‘aia i te manongi. When his back peeled from the sun, he put some lotion on; Kua mā‘ore‘ore te pēni o … Continue reading

mā‘oro‘oro

mā‘oro‘oro, n. Rumbling, reverberating, noise rolling along. E maeva maata oki to te tangata, e kua tae rava te maorooro ki te mamao ke. For the people were shouting loudly and the sound travelled a great distance (Ezra 3.15). [mā-9, … Continue reading

mā‘uti‘uti

mā‘uti‘uti, v.i., fq. ma‘uti. Come off or out. Kua mā‘uti‘uti te naero i raro ake i tōku tamaka. The tacks came out of my shoes; ‘E a‘a rā i mā‘uti‘uti ei tēia pā tōmāti? Why has this row of tomatoes … Continue reading

mā-7

mā-7, bound pronominal form in the first person exclusive dual and plural pronouns māua, mātou. [Pn. *maa5.]

mā-8

mā-8, pref. This prefix occurs with its long vowel before monosyllabic and short disyllabic roots (cf. ma-2, where the prefix has a short vowel in these positions). (See mā‘ē, mā‘ē‘ē; mākave, mākavekave; māinu; (‘aka-,tā-)māmaro; māoro, māmāoro, māorooro; (tā-, ‘aka-)mārama, māramarama; … Continue reading

1

mā1, v.i. 1. Clean, clear of dirt or weeds, pure. ‘E ‘aere koe e ‘ōrei i te repo i tō‘ou vaevae kia mā. Go and wash the dirt off your feet so that they are clean; E ‘a‘ao koe i … Continue reading

2

mā2, n. Four-of-a-kind (at cards). Kua peta ‘aia i tōna kite‘anga ē ‘e mā ‘ai tōna. He made a bet when he saw that he held four-of-a-kind in aces. [Tah. maha.]

3

mā3, n. Ma, ma‘am (Mang. dial., cf. Rar. māmā). Often used vocatively to any woman. Ē mā! Hey, ma‘am!

4

mā4. This form is used after proper names, pronouns and terms of address, to mean those in company with (the aforementioned). Kua ‘aere ‘a Mina mā ki te umu-kai. Mina and the others have gone to the feast; Nā Rua … Continue reading

5

mā5, prep. (See ma1.)

māe

māe, var. māi, a call to pigs.

māeā

māeā, v.i. Lazy (Mang. dial., cf. Rar. kōpē).

māeaea

māeaea, v.i. Light(er) or pale(r), of shades of colour (Atiuan dial., and obsolescent, cf. Rar. mārama). Te matie māeaea, a lighter shade of green.

māiāta, māmāiāta

māiāta, māmāiāta, n. Early dawn. Kia ara mai au i te māiāta, kua ‘akarongo au i te kuriri i te tangitangi‘anga i te pae ta‘atai. When I woke up in the early dawn, I heard the sandpipers calling on the … Continue reading

māi1

māi1, v.i. Go stale, flat and watery in taste or consistency (of sweet potatoes or taro which are past eating or diseased). I tona kite‘anga ē ka māi tāna au repo taro, kua tu‘a ‘aia nā te tangata. When he … Continue reading

māi2, mae

māi2, mae, moi, interj. A call to summon pigs. (cf. mai1.)

māika

māika, n. 1. Mica, celluloid. ‘Eia‘a koe e ‘oko karāti māika mai. Don’t buy a celluloid tumbler. 2. Mica or celluloid globe or screen for lamp. E ‘ōrei koe i te māika i tō‘ou mōri pēnitīni. Clean the globe on … Continue reading

māina

māina, n. Mine. Kua ū te pa‘ī ki runga i te māina, the ship struck a mine. [Eng. mine.]

māinaina

māinaina, v.i. Annoyed, offended, annoyance. Kua māinaina rava akē ra rātou, nō te mea kāre tā rātou i ‘akarongo‘ia. Then they got very annoyed because their plan wasn’t adopted; nō tō rātou māinaina, because they were offended. [Ce. *ma-inaina.]

māiniini

māiniini, v.i. 1. Ripply, very slightly fretted or ruffled (of the surface of water). Kua māiniini te tai i te ‘arara‘anga mai te matangi. The (surface of the) sea grew ripply when the breeze sprang up; I te māiniini‘anga o … Continue reading

māinu

māinu, (-a, -‘ia). Anoint. Kia oti ‘aia i te māinu‘ia, kua ‘akauruuru‘ia. When he had been anointed, he was ceremonially (lifted on to the ‘atamira and) acclaimed. [cf. Haw. maahinu ‘anointed’.]

māka1

māka1, 1. n. (a) Mark, stencil-mark, awarded mark. E tāngaro koe i tērā māka i runga i tērā pi‘a. Rub the mark off that box; I tō mātou tārērē‘ia‘anga i te ‘āpi‘i kua rauka iāku e rua ‘ānere māka. I … Continue reading

māka2

māka2, n. School report. ‘E māka kino tōku i te ‘āpi‘i. I had a bad report at school. [Eng. mark.]

mākaiore

mākaiore, v.i. Shrivelled, wizened (of premature fruit or runt animal). Kua mākaiore tēnā nītā, ‘apaina nā te puaka. Those pawpaws are premature and shrivelled, take them for the pig; Kua pou te tōmāti i runga i tēia kā‘ui i te … Continue reading

mākarōna, mākarōni

mākarōna, mākarōni, n. Macron. Nā te mākarōna e ‘akakite mai ē kā ‘akaroā‘ia te ‘akatangi‘anga o te reira vouvera. The macron indicates that the vowel will be long.

mākara

mākara, v.i. Orange-coloured. Kua mākara te vai i te tuku‘ia‘anga te vairākau ki roto i te vai. The water was orange-coloured when the dye had been put in; Kāre au e ‘inangaro i te ‘a‘ao i tēnā pona mākara. I … Continue reading

mākave

mākave, n. 1. A plait or tress. E ‘iri koe ‘ē rua mākave i tōna rauru. Plait her hair into two tresses. 2. Plaited strap or thong (on sandal), shoelace. Ko tēta‘i mākave i tōna tāmaka tei motu. One of … Continue reading

mākavekave

mākavekave, (-‘ia), v.i. Having strands or plaits, frills. Ka mākavekave‘ia te rauru. The hair must be in plaits; ‘E tapa kāka‘u mākavekave‘ia. It is a piece of frilled material. [mākave RR.]

mākete

mākete, n. Market. Kua ‘aere viviki te tangata ki te mākete i te pōpongi metua i te ‘oko kai nā rātou. People hurried to the market early in the morning to buy their food. [Eng. market.]

mākikitu

mākikitu, v.i. Hard, stiff (N.G.Pt dial., cf. Rar. mārō).

mākinīto

mākinīto, n. Magneto. [Eng. magneto.]

mākinikini

mākinikini, v.i. Tingle, feel pins and needles in a limb. Kua mākinikini tōna rima i te ‘oki‘anga mai o te toto. His arm tingled as the circulation returned. [makini Rr.]

mākirāta

mākirāta, v.i. To dawn. E kia makirata, e kake ei te etu popongi. Until day dawns and the daystar rises (2 Pet. 1.19). [makiri-ā-ata, glimmering of first light.]

mākirikiri

mākirikiri, v.i., fq. makiri, q.v. Have slight knowledge. ‘E mānga mākirikiri rāi tōku i te tumu i ‘aere mai ei te ‘akavā i te ‘ārāvei iāia. I’ve got a few vague ideas why the police have been to see him; … Continue reading

mākitakita

mākitakita, (-‘ia), v.i. Feel anger, indignation, hate, detest. ‘Auraka kōtou e māki-takita mai i tāku au tuatua. Don’t take offence at my remarks; ‘E ‘anga‘anga mākitakita tēia nāku i te rave. I detest doing this job; ‘E tangata mākitakita ‘aia … Continue reading

mākokoi, mākoikoi

mākokoi, mākoikoi, mākukui, mākui-kui, v.i. 1. Sharp pointed, sharp point. Kua makukui roa ia ta ratou au kakao. Since their arrows are sharp (Is. 5.28); Ki te makuikui o (te) korare, with the sharp end of the spear (2 Sam. … Continue reading

mākona1

mākona1, n. 1. Leader of a fishing party. Kua ‘akaue te mākona i te ravākai kia tuku i te kupenga ma te māniania kore. The leader ordered the fishermen to lower the nets without making a noise. 2. Captain of … Continue reading

mākona2

mākona2, v.i. Full up with food, having had enough to eat (Penrhyn dial.). Kua mākona au. I‘m full up. [Pn. *maa-kona.]

mākuikui

mākuikui, see mākokoi.

mākukui

mākukui, see mākokoi.

māmā1

māmā1, v.i. 1. Light (in weight). E te māmā nei taku apainga. And my burden is light (Matt. 11.30); Ka maranga ia māua i te ‘apai i te vaka ki roto i te tai nō te māmā. It will be … Continue reading

māmā2

māmā2, n. Mother. Kua auē tōna māmā i tōna takakē‘anga. His mother cried when he went away; Nā taku māmā i kite i tēnā ‘apinga ki roto i te tai. My mother found that thing in the sea. Māmā ‘ānau, … Continue reading

māmāiāta

māmāiāta, n., var. māiāta. Early dawn.

māmāngi

māmāngi, v.i., fq. māngi. Rise buoyantly, float up, lift. Kua māmāngi te kīkau tāpoki repo i te puke‘anga te vai. The coconut fronds that had been mulching the taro patch floated up when the water flooded; Tē māmāngi ‘uā ra … Continue reading

māmāngikā

māmāngikā, v.i. Very light in weight. ‘E pi‘a māmāngikā tēia. This is a very light box; Kāre au e ‘ao‘ao i tā‘au pi‘a nō te māmāngikā. I‘m not going to pack (the fruit) in your cases, they are too light; … Continue reading

māmānu

māmānu, v.i. To float up, fq. mānu. Nō tei puke te vai i māmānu ei te kīkau. The water rose in flood, that is why the coconut leaves floated up. [mānu rR.]

māmāoro

māmāoro, (-a, -‘ia), var. māorooro, fq. māoro. Massage, rub or stroke with the hands. [māoro rR.]

māmāringa

māmāringa, n. A large bluish-green parrotfish (Scaridae). Kua aoa ‘aia ma te rere ki runga i te puta‘anga te māmāringa i te ‘āuri. He shouted and jumped up when the parrotfish was speared; ‘E ngā ‘opa māmāringa tērā ake i … Continue reading

māma‘o

māma‘o, or pītate māma‘o, n. A tall weed with round downy leaves and white scented flowers which turn pinkish, Honolulu rose. E vaēre kōtou i te māma‘o i tō kōtou kāinga kia kore kōtou e ‘akautunga‘ia. Get rid of all … Continue reading

māmamate

māmamate, v.i. To die (of two people). Kua māmamate tōku ngā metua. Both my parents are dead now; I te taka‘uri‘anga tō mātou vaka i te moana, kua ‘opu tōku ngā taeake ki raro ē māmamate atu ra. When our … Continue reading

māmarēti

māmarēti, n. Marmalade. [Eng. marmalade.]

māmaro

māmaro, (-a, -‘ia). Tie something around the loins, put on a loincloth or nappy. E māmaro koe i tēnā pēpe ka ‘apai mai ei. Put the baby’s nappy on before you bring him over; Kua māmaro te tangata ruku pārau … Continue reading

māmaru1

māmaru1, n. A black moray eel.

māmaru2

māmaru2, v.i. Respected, having charisma. Koia katoa oki te au diakono, kia mamaru katoa ia, eiaa ei va‘a rua, eiaa ei inu ua i te wina, eiaa ei morimori apinga. Deacons likewise should be men that command respect, not double … Continue reading

māmate

māmate, v.i. Having great suffering, with a great effort, after a great struggle. Kua māmate pou roa rātou i te onge. They were all absolutely dying of hunger; Kua ‘aere māmate ‘ua atu rāua ki reira. They went there with … Continue reading

māmiō

māmiō, n. Taro (Mang. dial., cf. Rar. taro).

māmoe

māmoe, n. Sheep, mutton. Ka ‘ōronga te tiaki māmoe meitaki i tōna ora nō te māmoe. The good shepherd will give his life for the sheep; E ‘oko mai koe ‘ē ‘ā paunu māmoe nāku. Buy me four pounds of … Continue reading

māmomoe

māmomoe, v.i. To sleep (of two people). Nā te ua i ‘akaara i tō rāua māmomoe-‘anga i raro i te pū rākau. The rain woke both of them up as they slept under the tree; I māmomoe ngā tokorua ki … Continue reading

māmu

māmu, n. Mumps. ‘E māmu tōna maki. He has got mumps. [Eng. mumps.]

mānā‘ura

mānā‘ura, n. A kind of taro with pink stalk and tubers.

mānītia

mānītia, n. Manager. Ka rauka viviki tā‘au ‘apinga mē ‘ōta koe ki te mānītia. You will get your things quickly if you give your order to the manager; Ko ia te mānītia i tō mātou toa. He is the manager … Continue reading

māna

māna, n. Manna. I kai ua ratou i te māna, they ate only manna (Ex. 16.35). [Heb. man.]

mānakonako

mānakonako, (-‘ia), fq. manako. Think often, dwell upon, (have) opinions, ideas, intentions, expectations, hopes, desires. Kua mānakonako rāi au i te ‘aere ki te ‘ura, inā rā, nō te maki i tōku māmā, nō reira au i kore ei e … Continue reading

mānea

mānea, v.i. Lovely, attractive, beautiful, nice. Kua mānea tō‘ou kāka‘u i te tui‘anga. Your clothes are nicely made; ‘E pū rākau mānea tērā. That is a lovely tree; Kua mātakitaki te tangata i tāna ‘āua tiare nō te mānea. People … Continue reading

māngūngū

māngūngū, n. Thunder. Kua pō‘itirere te va‘ine i te ‘aruru‘anga o te māngūngū. The woman jumped when the thunder pealed. [mā-8, ngū1 RR.]

mānga1

mānga1, v.i. Mature (i.e. ready to pick, but not yet soft or with fully-developed colour), said of chestnuts, breadfruit, bananas (not oranges or coconuts). Kua mānga te kuru. The breadfruit are mature now; Tēia te pū i‘i mānga. This is … Continue reading

mānga2

mānga2, n. 1. Food (Ait., Mang., N.G.Pt dial., cf. Rar. kai1). In Rarotongan usually only in contexts like: ‘Auraka e mataku i tō rātou mama‘ata ‘e mānga tēnā nā kōtou. Don’t be afraid of their (the opposing team’s) size, you‘ll … Continue reading

mānganui

mānganui, v.i. Numerous, many; large numbers. Mānganui te au rā i topa. Many days passed; ‘E mānganui te aronga tei pati‘ia ki te umukai, toko iti ‘ua tei tae mai. Many people were invited to the feast, but only a … Continue reading

māngaro

māngaro, v.i. Bland and mild (of flavours). 1. Not salty or savoury or sharp-tasting. E riringi koe ‘ē rima kapu vai ki roto i tēnā tini tai kia māngaro. Pour five cups of (fresh) water into that tin of (seawater-) … Continue reading

māngarongaro

māngarongaro, v.i. Rather too bland in taste, lacking savour, inclined to be insipid or flavourless. Ka māngarongaro tā tātou ika mē ma‘ata te vai i roto i te tini. Our fish won’t have much taste to them if there is … Continue reading

māngi

māngi, v.i. Rise buoyantly, lift (intr.). Kua māngi te ‘are i te pū‘ia‘anga e te matangi. The house lifted when the wind caught it; Kua māngi te repo ki roto i te reva. The dust rose into the air; ‘Auraka … Continue reading

māngikī

māngikī, n. Monkey. Kua ‘akatautau te māngikī iāia ki runga i te pū rākau. The monkey let himself dangle from the tree. [Eng. monkey.]

māngiongio

māngiongio, in pātuki māngiongio, a kind of fish, see pātuki. [mangio Rr ?]

māngore

māngore, (-a, -‘ia). Clip, cut or shave the head very short. ‘Auraka koe e māngore i tōna katu. Don’t clip him too short; E pākoti māngore koe i tōna katu. Cut his hair really short; Kua māngorea e Tumu tōku … Continue reading

māngorengore

māngorengore, (-a, -‘ia), fq. māngore. Clip short (extensively or in patches). ‘Auraka e māngorengore i te katu o tēnā tamaiti, kā riri tōna māmā. Don’t cut that boy’s head too close, his mother will be angry. [māngore Rr.]

mānia

mānia, n. A small reef crab, fawn with dark brown spots on the back, cream underneath. E mou i te mānia ki te vaevae meangiti kia kore koe e pākatia. Hold the mānia crab by its shortest leg so you … Continue reading

māniania1

māniania1, v.i. Noisy, rowdy, making a din (of people shouting). Kua māniania te tangata i te mou‘anga te ika ki roto i te kupenga. The men made a lot of noise when the fish were trapped in the net; Kā … Continue reading

māniania2

māniania2, var. māinaina, annoyed, q.v.

māninitore

māninitore, n., (obsol.). The name of an ancient Mangaian marriage ceremony in which a bride from a chiefly family walked over the prostrate bodies of the groom’s relatives. The word appears in the Rarotongan Bible (spelled maninitori) as a marginal … Continue reading

māniota

māniota, n. Manioc, cassava (Manihot sp.). E ūkī kōtou i te māniota ‘ei ma‘ani pia. Grate up the manioc (roots) to make starch (or tapioca pudding); ‘E one māniota ma‘ata tāku i tanu ei. I’ve planted a big patch of … Continue reading

mānono

mānono, v.i. Be importunate, insistent, urging, insistence, pressing desire. Kua mānono ‘aia kia ‘oko tōna pāpā i tēta‘i pātikara ‘ōu nōna. He kept on for his father to buy him a new bike; Kua mānono ‘aia ia māua kia ‘oki … Continue reading

mānu

mānu, v.i. Float about. Tē mānu ‘uā ra taua ika i runga i te kiriātai. The fish is just floating on the surface. (See māmānu.) [Pn. *ma‘anu.]

māoa

māoa, v.i., (-‘ia). 1. Done (of food), sufficiently cooked. ‘Aere mai ka kaikai tātou, kua māoa te kai. Come on, let’s eat, the food is cooked now; Kua māoa te kai i te tunu. The food is done; Kāre i … Continue reading

māongaonga

māongaonga, v.i. Rough-surfaced, scratched up. E a‘u koe i tēia rākau māongaonga kia pateka. Plane this rough timber down smooth; Kua māongaonga te rākau i te varu‘ia‘anga ki te anga mō‘ina. Scratching with a piece of glass had left the … Continue reading

māori, Māori

māori, Māori, n. Of native origin, indigenous, esp. Polynesian or Māori as opposed to Papa‘ā, European. Kua takingameitaki maira te au tangata maori ra i a matou. And the native people treated us well (Acts 28.2); Kua no‘o kāpiti te … Continue reading

māoro

māoro, (-a, -‘ia). Massage. Tēia te tangata māoro ‘ei māoro i tō‘ou vaevae. Here is the masseur to massage your legs; E tīpapa koe ki raro kia māoro au i tō‘ou mokotua. You lie face down and I‘ll massage your … Continue reading

māorooro

māorooro, (-a, -‘ia), fq. māoro, massage, q.v. Rub gently, fondle. Kua māorooro ‘aia i te pēpe. She fondled the baby. [māoro Rr.]

māotaota

māotaota, v.i. Dry and juiceless (of the taste of immature or old fruit). Kua para kino tēia merēni, nō reira i māotaota ai te kai‘anga. This melon is overripe, you can’t taste any juice in it; Nō te māotaota i … Continue reading

māpē

māpē, n. The Tahitian chestnut tree and its nuts (as i‘i, q.v.). [Tah. māpe.]

māpū

māpū, 1. n. A youth, young people aged from about 16 to 25. Kua tā‘okota‘i te māpū i te rave‘anga o te ‘anga‘anga tāmataora i roto i te ‘ōire. The young people got together to put on a show in … Continue reading

māpi‘i

māpi‘i, n. Star limpet (Patella flexuosa). (cf. Mao. ngaakihi ‘limpet’.]

māpia

māpia. v.i. Pure, fresh (of water). E kitea iora te punavai mapia i reira, and found there a well of fresh water (Gen. 26.19).

māpu

māpu, n. Map, chart. E ‘akairi koe i te māpu o Nūtirēni ki runga i te pāruru ‘are. Hang the map of New Zealand up on the wall; Te māpu o taua tu‘anga moanā ra. The chart of that part … Continue reading

māpuapua

māpuapua, v.i. Luxuriant and prolific. Kua rave iorā Iakoba i etai rakau libene mapuapua ra. Then Jacob took some green sticks of Styrax (Gen. 30.37).

māpuna

māpuna, n. Name of a variety of taro. Māpuna kuru, a whitish sort.

mārō1

mārō1, v.i. 1. Hard, stiff, stodgy, tough. Kua mārō te tīmēni i te ta‘ua i tō mātou ‘are. The cement on the floor of our house has set now; Nō te mārō i te one i tēia ngā‘i. Because the … Continue reading

mārō2

mārō2, n. A fathom, six feet (the reach of the outstretched arms). E anga i te taura kia rauka te rua nga‘uru mārō ka tīpū ei. Measure out twenty fathoms (forty yards) of rope before you cut it.

mārōki‘aki‘a

mārōki‘aki‘a, v.i. 1. Very hard and stiff, harsh, tough, stodgy. Kua pāruru rātou i te ‘are i te mārōki‘aki‘a‘anga te ta‘ua ngaika. They built the walls of the house when the concrete floor had set hard; Kāre e marū iāku … Continue reading

mārūrū

mārūrū, v.i., fq. marū. Soft. ‘Uru mārūrū, fur. [marū Rr.]

mārama

mārama, v.i. 1. (Be) light, emit light, shine, (be) bright. E tū ki runga, kua mārama. Get up, it is light now; E rave koe i tā‘au ‘anga‘anga kia oti koia i mārama ai te ‘enua. Get your work done … Continue reading

māramarama

māramarama, 1. v.i., fq. mārama. Be light, shine, bright, clear. I te māramara-ma‘anga mai i tēta‘i mānga, kua ‘aere ‘aia i te ‘akatē i te ū. When it got a bit lighter, he went to do the milking; Kua māramara-ma … Continue reading

mārangaranga

mārangaranga, v.i., fq. maranga. 1. Rise, lift, lay exposed, come to the surface. Kua mārangaranga ‘ua te kiko o te taro ki runga. The tubers of the taro lay exposed; Kua mārangaranga te aka o te ‘ānani ki runga i … Continue reading

mārangi

mārangi, n. A phase of the moon, full moon, the fourteenth or fifteenth nights. ‘E mārangi tēia pō. It is full moon tonight; Ka ma‘ata te kiko i tā‘au kūmara mē tanu koe i tēia rā, nō te mea ‘e … Continue reading

mārara

mārara, v.i. Burn with a low, clear, even glow (as a fire suitable for grilling). Tukuna te ika ki runga, kua mārara te a‘i. Put the fish on, the fire has settled down now; I te mārara‘anga te a‘i, kua … Continue reading

māre‘ure‘u

māre‘ure‘u, v.i. Be twilight (of the dim grey light of dawn and dusk). E no‘o kōtou, kā ‘oki au, kua māre‘ure‘u. Goodbye, I‘m going back, it’s twilight now. A‘ia‘i māre‘ure‘u, late evening (i.e. when evening draws in to dusk); Kia … Continue reading

mārei

mārei, (-‘ia). Lasso; fowl trap using a running noose. E ‘aere kōrua nā runga i ngā ‘oro‘enua e mārei mai i te toa puakatoro i roto i te ‘āua. You two get on a couple of horses and lasso the … Continue reading

mārena

mārena, v.i., var. parena. Be smooth and flat-surfaced. [ma-2, rena1.]

mārererere

mārererere, v.i., fq. marere. Drop one by one or a few at a time, fall here and there. Kua puta te kīkau ā‘au, nō reira i mārererere ei te ‘ānani ā‘au ki va‘o. There is a hole in your basket, … Continue reading

māreva

māreva, n. The void, midair, open space, gulf. Kua topa ‘aia ki roto i te māreva. He fell into space; E kite atū ra au i tēta‘i ‘apinga mei te manu te tū i te rere‘anga nā roto i te … Continue reading

māri

māri, conj., prep., sentence adverb. 1. Māri ake, māri ‘ua ake, thanks to, thanks entirely to, fortunately. Māri ‘ua ake koe i tae mai ei au ki tēia ‘enua mānea. It is thanks entirely to you that I came to … Continue reading

mārie

mārie, v.i. 1. Slow. ‘Aka‘oro mārie. Drive slowly; ‘E tangata mārie koe i te ‘anga-‘anga. You are a slow worker; Kāre koe e tae vave ki te kāinga mē ‘aere mārie koe. You won’t get home early if you walk … Continue reading

mārikonga

mārikonga, n. 1. Orderliness, regularity, system (usually with a negative). Kāre ‘e māriko‘anga, mārikonga kore. There is no order (system, coherence); chaotic, disordered. Kāre ‘e mārikonga i tāku one ‘ānani, kua peke ‘ua ā roto i te ketua e te … Continue reading

māringiringi

māringiringi, v.i., fq. maringi. Spill. Kua māringiringi te ‘ānani nō te kī roa i te pi‘a. The oranges kept spilling out because the box was too full; ‘Aere meitaki, te māringiringi ‘uā ra te kapu vai. Go carefully, the cup … Continue reading

māriri

māriri, n. 1. An ulcerative inflammatory skin disease accompanied by fever. E parai koe i te ‘ū‘ā ō‘ou ki te vairākau māriri. Put the māriri poultice on your thigh. 2. Filariasis. ‘E māriri tōna maki. He has got filariasis. [Ce. … Continue reading

māro‘iro‘i

māro‘iro‘i, v.i. 1. Vigorous, energetic, strong and healthy, well; vitality etc. Kia māro‘iro‘i koe i te rave i tā‘au ‘anga‘anga. Do your work with vigour; Kua rave māro‘iro‘i ‘aia i te ‘anga‘anga tei tuku‘ia kiāia. He worked energetically at his … Continue reading

māroro

māroro, n. Flying fish. E ngari tāua i te ‘aere i te pōuto māroro āpōpō. We had better go float fishing (with hook and line attached to floats) for flying fish tomorrow; Ka ‘aere tāua kā rama māroro. Let’s go … Continue reading

mārorotū

mārorotū, n., see māroro.

mārua1

mārua1, (-‘ia). Cheer, shout loudly, clamour. Kua tārevareva ‘aia i tōna rima i tōna mārua‘ia‘anga e te tangata. He waved his arms when the people cheered him; Kua mārua‘ia mātou e te tangata i tō mātou ‘autū‘anga i te tu‘epōro. … Continue reading

mārua2

mārua2, n., (Bib. malua). Mallow. I te uuti anga i te malua no roto ite ngangaere, pulling up mallows from among the bushes (Job 30.4). [Heb. malluach.]

māruarua

māruarua, v.i. Acclaimed, well received, renowned, evoking a good response. Kua māruarua tika ai tō kōtou tere i te tae‘anga mai ki tēia ‘ōire. Your visit to this district has been a great success.

mātā‘ora, matā‘ora

mātā‘ora, matā‘ora, n. The fish-poisoning plant (Tephrosia). [mātā-2, ‘ora1.]

mātā-

mātā-, seemātāmua, the firstborn. (cf. mata‘iapo and mata1.)

mātāmua

mātāmua, n. The firstborn, the eldest child. Ko ia tā māua mātāmua. That is our eldest; te tamā‘ine mātāmua, the eldest daughter. [Ce. *mataamua.]

mātūtū

mātūtū, v.i. Sturdy, stout, firm and strong. Kua mātūtū tēia ‘are i te ‘akatu‘anga. This house has been solidly built; I te mātūtū‘anga te au poupou i tōna ‘are, kua pātiti ‘aia i te au tārava ki runga. When the … Continue reading

māta‘ata‘a

māta‘ata‘a, v.i., (Bib.). Extensively bare and open. Ngā‘i māta‘ata‘a, plains. Kua patia iora i te puakapa i te au ngai mataataa i Moabi, and pitched their tents in the plains of Moab (Num. 22.1). [mā-9, ta‘a-3 RR.]

mātaitai

mātaitai, v.i. Salty, brackish. Te mātaitai i taua vai rua ra. The brackishness of the well water. [Ck. *maa-tai-tai.]

mātaki1

mātaki1, (-‘ia). Visit, (go and) see something or sbdy, watch (as spectator). I ‘aere mai mātou i te mātaki iā koe, nō te mea kua ‘akarongo mātou ē ‘e maki koe. We came to see you because we had heard … Continue reading

mātaki2

mātaki2, n. Kindling (for a fire).

mātakitaki

mātakitaki, 1. n. Spectators, audience, onlookers, sightseers. Kua pōkarakara te mātakitaki, the spectators applauded. 2. (-‘ia). (Go and) see, spectate, inspect, have a look around, fq. mātaki, q.v. Kua pou mai te tangata i te au ‘ōire i va‘o i … Continue reading

mātakutaku

mātakutaku, v.i., fq. mataku. (Be in a state of) worry, anxiety, fear, apprehension, trepidation. ‘Auraka koe e mātakutaku i te ‘aere i te ‘ārāvei iāia. Don’t be afraid to go and see him; Kāre ‘aia i varea e te moe … Continue reading

mātangitangi

mātangitangi, v.i. Moderately or fitfully windy. Kua mātangitangi mai i tēia rā, tūtū ra ē kā ua. It has been blowing up today, looks like rain; ‘E rā mātangitangi tēia ē te tāpokipoki katoa. It is pretty windy today and … Continue reading

mātarō

mātarō, n. Sailor. Kua tukutuku te mātarō i te kie i te pakari‘anga o te matangi. The sailors lowered the sails in the strong wind; Nō ‘ea tō pare mātarō? Where did you get your sailor’s cap? [Fr. matelot, prob. … Continue reading

mātaratara

mātaratara, v.i., fq. matara. (Work) loose, (come) undone, detached, free. ‘E nāti mātaratara ‘ua tēia. This nut keeps working loose; Kua mātaratara te au pa‘upa‘u-‘anga o tēia pi‘a. The joints of this box are coming apart; ‘E a‘a i mātaratara … Continue reading

mātau

mātau, (-‘ia). Be in the habit of, accustomed to, familiar or well acquainted with; accustomed, habitual, familiar, usual. Mē mātau ‘ua rāi tā‘au puaka i te tomo mai ki roto i tōku kāinga, ka pupu‘i au. If your pig continues … Continue reading

mātautau

mātautau, (-‘ia), v.i., fq. mātau. Be accustomed, habitual, familiar. Nō roto ‘ua maī na i te ‘are ‘āuri ma te mātautau atu rāi, just out of jail and back in the same old ways. [mātau Rr.]

mātea

mātea, v.i. Clear, open, unobstructed (Mang. dial.) Mātea! Stand clear! [ma-2?, ātea.]

māteatea

māteatea, v.i. Open, unobstructed, free, not confined. Ei reira au e aere mateatea ua ai. And I shall walk unconfined (Ps. 119.45). [mātea Rr.]

māteri

māteri, n., (Bib. maseli). Wise sayings, proverbs. Te maseli a Solomona, the proverbs of Solomon. [Heb. mashal.]

māti1

māti1, v.i. March. Tē māti nei mātou ki runga i te uāpu nō te ‘āriki‘anga i te Kāvana. We are marching on to the wharf to welcome the Governor; ‘E pupu tamariki meitaki tērā i te māti. That group of … Continue reading

māti2

māti2, n. Matches, (box of) matches. E ‘oko mai koe ‘ē toru tātini māti nāku. Buy me three dozen boxes of matches; Tēia te māti ‘ei ‘akakā i te mōrī. Here are the matches to light the lamp with. Kata … Continue reading

Māti3

Māti3, prop.n. March. Ko Māti te toru o te marama i roto i te mata‘iti. March is the third month of the year; Kua no‘o ‘ua te tangata ma te mātakutaku i te ‘uri‘ia i te vaitata‘anga ki te marama … Continue reading

mātipi

mātipi, (-a, -‘ia). 1. Slice or peel with a knife. Kua motu tōna rima i tōna mātipi‘anga i te kūmara. He cut his hand peeling the sweet potatoes; E mātipi koe i tā tātou taro kā tunu ei. Peel our … Continue reading

mātipitipi

mātipitipi, (-a, -‘ia), fq. mātipi, q.v. Peel (with a knife). Kua putaputa te ‘ānani i tōna mātipitipi‘anga. He made gashes in the flesh of the orange when he was peeling it; ‘Auraka koe e mātipitipi i tēnā rākau i roto … Continue reading

mātirīta

mātirīta, n. Ox-eye daisy (and similar Compositae). ‘E tūkētūkē te kara i tā‘au mātirīta. Your (marguerites) are all different colours. [Fr. marguerite.]

mātira1

mātira1, n. Fishing rod. Ka ‘aere tāua ka tīpū ko‘e mai ‘ei mātira nā tāua. Let’s go and cut ourselves some bamboos for fishing rods; ‘Ei mātira poto tō runga i te akau. You have to have a short rod … Continue reading

mātira2

mātira2, n. Name of a small tree, bearing fragrant flowers, the wood is hard and water-resistant. ‘E mātira tā‘au rākau e kimi mai ‘ei kiato nō te vaka. You must look for some mātira wood to make the outrigger arms … Continue reading

māto‘ato‘a

māto‘ato‘a, v.i., fq. mato‘a, q.v. Spread. Kua māto‘ato‘a taua tuatua ki te pā ‘enua. The news has spread to the islands. [mato‘a Rr.]

mātoru

mātoru, v.i. Thick through, stout and solid (of a post or building), swollen (of flesh or a limb). ‘Ē ono ‘īni te mātoru o tēia potonga rākau. This piece of timber is six inches thick; Kua mātoru meitaki tēia patu … Continue reading

mātorutoru

mātorutoru, v.i., fq. mātoru, q.v. Quite thick, firm and solid, swollen; thick (of soup or kava). ‘Ei rākau mātorutoru tā‘au e ‘apai mai ‘ei ma‘ani i te ara kākenga. You must bring some good stout bits of timber to make … Continue reading

mātou

mātou, pers.pron., first person plural, exclusive. We, us. Ko mātou ma Tere mā i ‘aere mai ei. We came with Tere and the others; Kua kite mai koe ia mātou. You saw us; Nō mātou tēna ‘oro‘enua. That’s our horse. … Continue reading

mātuāpuru

mātuāpuru, v.t. Comfort, relieve distress, minister to. Kua ‘aere maī ra rātou ē kua mātuāpuru i te aronga tei roko‘ia e te tūmatetenga. They came and comforted those whom disaster has overtaken; Kua pūma‘ana tōna ngākau i tō mātou mātuāpuru‘anga … Continue reading

māua

māua, pers.pron., first person dual, exclusive. We two, us two. Kā ‘oki māua ma Tāria ki te kāinga. Tāria and I are going home; Nā‘au te puaka tā māua i ‘opu ei. It was your pig we caught; Nō māua … Continue reading

māuiui

māuiui, v.i. Stiff, aching, sore and weary after exertion (of the body). Kua māuiui tōku kōpapa i te ‘akaoti‘anga te tu‘epōro. I was sore after the rugby match; Nō te māuiui i tōna kōpapa, kua takoto ‘aia ki raro kia … Continue reading

māuru

māuru, (-a, -‘ia), n. (To drive or guide fish into a net using) a coconut-leaf sweeper. E ma‘ani mai kōtou i te māuru kia ma‘ata. Make a lot of coconut-leaf fish sweepers; E māuru mai kōtou i te maito i … Continue reading

māuruuru

māuruuru, v.i. Satisfied, gratified, content, well pleased. E tuku koe ‘ē varu taro mama‘ata ki roto i te kīkau kia māuruuru meitaki te aronga ‘oko. Put eight large taro in each basket, so the customers will feel they’ve had good … Continue reading

māverevere

māverevere, v.i. Fringed, a fringe. ‘E māverevere rauru tōna. She wore a fringe. [mā-9, vere1 RR.]

māviri

māviri, (-a, -‘ia), n. To twist (coconuts) into a bunch; a bunch or cluster (of nuts, fruit, berries). Kua māviri te tamaiti i te nū ē kua amo ki te kāinga. The boy did the coconuts up into bunches and … Continue reading

māviriviri

māviriviri, 1. v.t., fq. māviri. Make into bunches. Kua māviriviri rātou i te kōmoto nā te puaka. They made bundles of the half-ripe coconuts for the pigs; ‘E au ‘akari tēia kua oti i te māviriviri‘ia. Here are some coconuts … Continue reading

1

mē1, subordinating conj. 1. (a) (Usually followed by verbal particle or nominal predication). If. Mē ka ‘ōmai koe i tēta‘i ‘anga‘anga nāku, kā no‘o mai au ki Rarotonga nei. If you would give me a job, I’d stay on here … Continue reading

2

Mē2, prop.n. May. Ko Mē tōku marama i ‘ānau ei. May is the month I was born in; Kā ‘oki atu au ki te kāinga i te marama iā Mē. I‘ll be going back home in May. [Eng. May.]

mēmeitaki

mēmeitaki, v.i. Good (of several things), better. ‘E au punupunua puaka mēmeitaki tā‘au. That is a nice fat litter of piglets you have; Ko te aronga mēmeitaki tei ‘iki‘ia, kāreka te aronga kikino kua ‘akano‘o‘ia. The best players were selected, … Continue reading

mēnema

mēnema, n. Monument, memorial, tomb, gravestone. Ko te mēnema tēia o tō mātou tupuna tāne. This is our grandfather’s memorial; Tei te patu mēnema tērā aronga. Those people are building a monument; Kua aravei maira iaia toko rua puke tangata … Continue reading

mēre

mēre, n. Mail, post. Kua tuku ‘aia i tāna pēpa ki roto i te mēre. He put his letters in the post; Ka ‘aere au kā tu‘a mēre. I‘m going to deliver the mail. ‘Are mēre, post office. Tangata tiaki … Continue reading

mērio

mērio, n. Mermaid. Te mērio o te moana, the mermaids of the ocean; Kia mate te mērio, kā riro tōna kōpapa ‘ei ‘ukā tai. When a mermaid dies, her body turns into sea-foam.

mētēpara

mētēpara, n., (Bib. medebara). Wilderness, desert place. ‘E manu pakari te kāmera nō te ‘aere nā te mētēpara. The camel is a strong beast for travelling through the desert; te tanea o te medebara, the desolation of the wilderness (Joel … Continue reading

mētera1

mētera1, (-‘ia). To measure out (land), survey. Kua mētera te aronga vāito ‘enua i tōku ‘enua. The surveyors have surveyed my land; Kua mētera‘ia tōku ‘enua i tēia Varaire i topa ake nei. My land was surveyed last Friday. [Gk … Continue reading

mētera2

mētera2, n. Medal. Kua tāmoumou te au va‘eau i tō rātou au mētera. The soldiers put their medals on. [Eng. medal.]

mētera3

mētera3, n. Metre (lineal measure). [Fr. metre.] {See also mita2.)

mēti

mēti, n. Mate (ship’s officer). E ‘ārāvei koe i te mēti o te pa‘ī. Go and see the ship’s mate. [Eng. mate.]

mī‘ea

mī‘ea, var. mi‘i‘ea. Grieve.

mīmiti

mīmiti, n. 1. Head (of human (formerly insulting), animal or other creature). Kua kai ‘aia i te ‘ua i te mamae‘anga tōna mīmiti. He took some pills when his head ached; E tīpū koe i te ika ‘ē rua potonga, … Continue reading

mīngāngo‘i

mīngāngo‘i, n. Tongs (Mang. and N.G.Pt dial., cf. Rar.piringo‘i).

mītara

mītara, n. Measles. Kua tū‘ia ‘aia e te mītara. He’s got measles. [Eng. measles.]

mō‘ina

mō‘ina, n. Bottle, jar. Kua nga‘ā te mō‘ina i te topa‘anga ki runga i te toka. The bottle shattered when it dropped on to the rock; Kāvea mai te mō‘inā tai. Bring me the bottle of coconut sauce; Kua motu … Continue reading

mō-2

mō-2, prefix (or prefixes). (See mōraro, mōtoro; mōrere‘u, mōteteāka, mōmono, mōmani, mōpani; mōkī; mōmua.)

1

mō1, n. The letter M. E tātā koe ‘ei mō ma‘ata. Write a capital M.

mōari

mōari, n. A swing, typically a length of vine tied to a branch with a crossbar for a seat. E pāpā, e tāpeka koe i taku mōari ki runga i tēnā ‘ātava. Daddy, tie my swing up to that branch; … Continue reading

mōi

mōi, interj. A call to pigs. (See māi.)

mōkī

mōkī, v.i., (Bib.). Fall silent, cease (of thunder) (Mang. dial.). Ka moki te mangungu nei, e ka kore oki te ua toka. The thunder will stop and the hail will cease too (Ex. 9.29). [? mō-2, kī2.]

mōmani

mōmani, (-‘ia). Block up or plug an aperture or container, confine. Kua momaniia te ngutupa ki te toka. The entrance was blocked up with a stone (John 11.38); Ka momani te taunga i taua tangata maki. The priest shall quarantine … Continue reading

mōme

mōme. Bathe, take a bath (N.G.Pt dial., cf. Rar.pā‘ī).

mōmoāvao

mōmoāvao, v.i., (obsol.). Wild, undomesticated, uncivilised. Te au puakani‘o momoavao, wild goats (1 Sam. 24.2).

mōmoke

mōmoke, n. 1. Legendary inhabitant of the underworld, said to have very fair hair and skin, and quivering eyes. Kua tuku ‘a ‘Ati i te kupenga ka‘a ki raro i te punāvai ‘ei tā‘ei i te mōmoke tei keiā i … Continue reading

mōmoko

mōmoko, 1. (-a, -‘ia). Pledge something or sbdy, set aside or earmark for special purpose. Kua mōmoko te Atua i taua ‘enua ra nō rātou. The Lord pledged the land to them; Kua mōmoko‘ia taua va‘ine ra nāna. The woman … Continue reading

mōmomoe

mōmomoe, v.i., obsol. form of momoe, sleep (pl.). Kua mōmomoe ‘iora rātou ki te pae tai. Then they all went to sleep by the sea. [momoe rR.]

mōmomoto

mōmomoto, v.t., obsol. form of momoto, punch (pl.). ‘Ārāvei ‘iōra rātou ē mōmomoto atū ra. Then they came together and fought on. [momoto1 rR.]

Mōmoni

Mōmoni, prop.n. Mormon. Te Puka Mōmoni, the Book of Mormon. [Eng. Mormon.]

mōmono

mōmono, (-a, -‘ia). 1. Stop up an aperture, insert plug or stopper. Kua mōmono ‘aia i te mō‘ina ki te puru ‘akari. He plugged the bottle with coconut fibre; Kua oti te mō‘inā tai i te mōmono‘ia. The bottles of … Continue reading

mōmore

mōmore, n. A long wooden lance. Kua veroa ki te mōmore, stabbed with a lance.

mōmua

mōmua, n. The first of all, the forerunner, the earliest. Kua riro rātou ‘ei mōmua nō te aronga tei ‘āriki i te ‘Ēvangeria i tēia pā ‘enua. They were the very first to accept the gospel in these islands; Ko … Continue reading

mōnene‘u

mōnene‘u, v.i., (obsol.). Tarnished, sullied, its lustre spoiled by dust, rust, mildew, decay. Auē te auro i moneneu ua e! How has the gold become dim (Lam.4.1)! [? mō-2, ne‘u rR.] [Ck. *moonenefu.]

Mōnirē

Mōnirē, n. Monday (Ait. dial., cf. Rar. Mōnitē).

Mōnitē, mōnitē

Mōnitē, mōnitē, n. 1. Monday. Ka ‘akamata ‘aka‘ou te ‘āpi‘i ā te Mōnitē. School starts again on Monday. 2. Week. Kua manako‘ia ē kā tae mai te pa‘ī ā tēia mōnitē ki mua. The boat is expected to arrive next … Continue reading

mōno

mōno, v.t. Put on clothes (Mang. dial., cf. Rar mōmono).

mōpani

mōpani, (-‘ia), var. pōpani, q.v. Shut in, confine, close up, cork up. Kua mōpani ‘aia i tāna puaka ki roto i te ‘āua. He shut his pig in the sty. [mō-2, -pani3.]

mōrī

mōrī, n. 1. (obsol., Bib.). Oil. E te mori no te lamepa, and the oil for the lamp (Ex. 25.6); Kua ‘apai atura i ta ratou au lamepa, kare ra i apai katoa i te mori. They took their lamps, … Continue reading

mōraro

mōraro, v.i. Bowed down, bent over. Kua mōraro te tītā i te ngā‘i i ‘aere‘ia e te matīni ‘ārote. The long grass was bent down where the tractor had been; Kua ‘akatūtū ‘aia i tāna tōmāti i te mōraro-‘anga‘ia e … Continue reading

mōrava

mōrava, n. A rabbit-fish, spinefoot (Siganidae). Kia matakite ko te puta tō‘ou vaevae i te tara o te mōrava. Be careful or you will stab your foot on the rabbit-fish’s (dorsal) spike; tēia tui mōrava, this string of rabbitfish; Kā … Continue reading

mōrere‘u

mōrere‘u, v.i. Dim, weak (of light). Nō te mārama mōrere‘u, because of the dim light. [mō-2, re‘u rR.]

mōro

mōro, n. Maul, mallet. E reru koe i tēia rākau ki te mōro kia ngaro ki roto i te one. Bang this stake in with the maul. [Eng. maul.]

mōrota

mōrota, n. Malt. E ‘oko mai koe i tēta‘i mōrota nāku i te toa. Buy me some malt in the shop. Kava mōrota, malt liquor. Kua tika āinei tēia ‘aka‘apa‘anga ē kua ma‘ani kava mōrota koe? Is this charge true, … Continue reading

mōtau

mōtau, n. Tuber cutting or small tuber of the yam plant used for propogation. E tāva‘arua i te mōtau mē tanu. Make a hole for the yams as you plant them; ‘Akatuā-‘u‘ia mai tēnā pā mōtau. Mound up that row … Continue reading

mōteteākā

mōteteākā, v.i. Very sallow or pale. Kua mōteteākā ‘aia nō te mataku. He was white with fear. [mō-2, tea rR, -kā4.]

mōtetea

mōtetea, v.i. Pale-skinned, sallow, wan. ‘E a‘a rā i mōtetea ai ‘aia, ‘e maki pa‘a? Why is he so pale, is he ill?; Kua mōtetea te para o te ‘ānani nō te marumaru. The oranges were pale-skinned through being in … Continue reading

mōti‘a

mōti‘a, n. District, locality, settlement. E te au motia ravarai i reirao, and all neighbouring districts (Luke 7.17); ‘E ‘anga‘anga mātau tēia nā tēia mōti‘a i te rave. It is a traditional practice for us round here.

mōtini, ma‘utini

mōtini, ma‘utini, n. Pumpkin. ‘E mama‘ata tika ai te ‘ua i tā‘au mōtini. What large fruit you have on your pumpkin. Katu mōtini, blockhead.

mōtokā

mōtokā, n. Car. Kā kave au iā koe ki te ‘anga‘anga nā runga i te mōtokā. I will take you to work by car; te au kiri mōtokā ‘ōu, the new car tyres. Te mōtokā tari maki, an ambulance. Mōtokā … Continue reading

mōtoro

mōtoro, v.t. Sneak into a house at night to seduce or rape (Ait. dial.). [Pn. *mohe-toro.]

mōtua

mōtua, pass. momotu. Sever.

mū‘eke

mū‘eke, n. Kind of squid. [Np. *muufeke.]

mū-

mū-, in mū‘eke, kind of squid, q.v.

mū-2

mū-2, in mūrare dumb, mūtēkī, silent, q.v.

1

mū1, n. A large-eyed sea-bream or porgy (Sparidae). ‘E ngā mū tāku i mou mai i tōku ‘ī‘ī‘anga i runga i te uāpu. I have caught two porgies fishing with my line from the wharf; Ka ‘inangaro koe i te … Continue reading

3

mū3, n. A big, reddish moth that flies round lamps at night. [Pn. *muu1.]

mūmū

mūmū, (-a, -‘ia), n. Pile up, heap up; cluster, swarm or flock in one place; loose heap, pile, swarm. ‘Auraka e mūmū i te kāka‘u ki te ngā‘i ‘okota‘i. Don’t put all the clothes together in one heap; ‘Apaina mai … Continue reading

mūmūmūmū

mūmūmūmū, (-a, ‘ia), fq. mūmū. Pile together, cluster, swarm. Te mūmūmūmū ‘uā ra te rango i runga i te kiore mate. The flies were swarming all over the dead rat. [mūmū RR.]

mūnā

mūnā, n. Ringworm (skin disease). Kua tū‘ia koe e te mūnā, you have got ringworm; Nā te taote i ‘ōronga mai i tēia vairākau mūnā. The doctor has given me this ringworm ointment.

mūrare

mūrare, v.i. Dumb, having a speech impediment. ‘E a‘a, ‘e mūrare kōtou i kore ei kōtou e kī mai kia māua? What’s the matter, are you dumb that you can’t speak to us?; ‘E tangata mūrare tēnā, kāre e rauka … Continue reading

mūtēkī

mūtēkī, v.i. Silent, quiet. Kua mūtēkī te tangata i tōku ‘akakite‘anga kia rātou i te nūti. The people stayed silent when I told them the news; ‘E tangata mūtēkī ‘ua ‘a Puna. Puna is a quiet chap; E ‘aere kōtou … Continue reading

maīna, maī na

maīna, maī na. The sequence mai1 and -na2 is sometimes written as one word.

maīra

maīra, = mai1 + -ra, q.v. Kua ‘aere maīra te tangata. The people have come (they are in sight); Tē kāpiki maī ra ‘aia iā koe. He (yonder) is calling you, he was calling you.

ma‘a2

ma‘a2, v.i., (Bib.). Satisfied. Ka maa roa toku anoano nei ia ratou. My lust shall be satisfied upon them (Ex. 15.9).

ma‘aki

ma‘aki, v.i. Become detached, break off, come off. ‘Auraka e mou ki tēnā ‘ātava marō, ka ma‘aki. Don’t hold on to that dead branch, it‘ll break off; Kua ma‘aki tēia kā‘ui tōmāti. This bunch of tomatoes has just broken off; … Continue reading

ma‘ama‘a1

ma‘ama‘a1, v.i., (Bib.). Bitter. Tei tuatua i te maamaa ra e vene, e te vene ra e maamaa, those who call bitter sweet, and sweet bitter (Is. 5.20). [Pn. *masa2.]

ma‘ama‘a2

ma‘ama‘a2, v.i. Crazy, foolish. [Tah. ma‘ama‘a.]

ma‘ami1

ma‘ami1, n. Name of a spreading hardwood tree (? Glochidion sp.). [Pn. *masame.]

ma‘ami2

ma‘ami2, n. The young maito (surgeon-fish). Kua tā‘ei‘ei rātou i te ma‘ami ki te nāriki. They caught the maito with a nāriki net.

Ma‘anākai

Ma‘anākai, n. Saturday. Kua ara pōpongi te tangata i te Ma‘anākai. People got up early on Saturday; E tu‘epōro ana mātou i te au Ma‘anākai kātoatoa. We play rugby every Saturday. [ma‘ana, kai, the day when food was heated prior … Continue reading

ma‘ana

ma‘ana, v.i. 1. Warm, warmth. Kua ma‘ana te rā. The sun is warm; Kua ma‘ana tēia rā. It’s a warm day; Kua peke tōna rūketekete i tōna ma‘ana‘anga. He stopped shivering when he warmed up; ‘E tīkata vai ma‘ana tēia … Continue reading

Ma‘anama‘a

Ma‘anama‘a, n. Saturday (Ait. dial., = Rar. Ma‘anākai). [ma‘ana, Tah. ma‘a.]

ma‘ani

ma‘ani, (-a, -‘ia). 1. Make something (general term), construct, build, create. Kua ma‘ani ‘aia ‘ē toru pi‘a i tōna ‘are. He built himself a house with three rooms; Kua oti tōku ‘are kīkau i te ma‘ani. I’ve finished building my … Continue reading

ma‘ara

ma‘ara, 1. v.i. Come to mind. Kua ma‘ara iāku tōku metua. I remember my father; Kua ma‘ara iāku te ngā‘i i ‘u‘una ai au i te mātipi mingi. I have remembered where I hid the sickle; Kua ma‘ara iāku te … Continue reading

ma‘aru

ma‘aru, n. One of the nights of the moon, the eleventh or twelfth according to some. Ka kangā‘ia tātou e te tūpāpaku mē ‘aere tātou ki te tautai i tēia pō , nō te mea, ‘e ma‘aru tēia arāpō. The … Continue reading

ma‘ata

ma‘ata, v.i. 1. (Of size or amount) large, big; bigness, size, amount. Nā‘au te nītā ma‘ata, nāku te mea meangiti. You have the big pawpaw, I‘ll have the little one; ‘E a‘a te ma‘ata o te vaka? How big is … Continue reading

ma‘ata‘anga

ma‘ata‘anga, n. 1. Majority, bulk, most. ‘E va‘ine te ma‘ata‘anga i tō mātou tere. Most of our touring party are women; i te ma‘ata‘anga o te taime, most of the time. 2. Amount, number, quantity. ‘Ē ‘itu nga‘uru te ma‘ata‘anga … Continue reading

ma‘atama‘ata

ma‘atama‘ata, v.i. Very big, too big. ‘ E tangata ma‘atama‘ata tērā i kō. That is a very big man over there; Kua ngākau kino te tamaiti nō te ma‘atama‘ata i te kōpū i tōna piripou. The boy was peeved because … Continue reading

ma‘ea

ma‘ea, v.i. To pause for a while (of rain) (N.G.Pt dial., cf. Rar. mao).

ma‘emo

ma‘emo, v.i., (obsol.). 1. Sink down out of sight, go down (of the sun). (Modern ‘opu.) Tē ‘emo atū ra te rā. The sun is going down. 2. Fall prematurely, miscarry (of foetus). Te anau nei ta ratou puakatoro ua, … Continue reading

ma‘eu

ma‘eu, v.i. Come open or ajar (of door, window), part (of curtains), become partly detached or dislodged. Kua ma‘eu te pā i te matangi. The wind blew the door open; Kua ma‘eu te pā iāia i te vā‘i ki te … Continue reading

ma‘i

ma‘i, n. A sourish cheesy paste obtained by fermenting ripe breadfruit in a leaf-lined pit (in the old days a stand-by food against times of shortage). E ‘akaputu mai koe i tēnā au kuru para ‘ei ma‘ani ma‘i. Collect up … Continue reading

ma‘ima‘i

ma‘ima‘i, n. Dolphinfish, dorado (Coryphaena hippurus). [Pn. *masimasi.]

ma‘iti

ma‘iti, v.i. 1. Start, make sudden involuntary movement, shy away. Kia ma‘iti ake au mei roto i te moe, ‘e tangata tēia e tū ‘ua nei i te pae i te ro‘i. I woke up with a start and there … Continue reading

ma‘ora

ma‘ora, v.i. 1. Open out, spread out, unfurl, unroll. Kua ma‘ora ‘ua te rauru o te va‘ine ki runga i tōna paku‘ivi. The woman had let her hair down over her shoulders; Ka taka‘uri tō tātou vaka mē ma‘ora te … Continue reading

ma‘ore

ma‘ore, v.i. Peel away, peel off, rub or flake off (of skin, bark, paint). Kua ma‘ore te pākiri i tōna vaevae. He had rubbed the skin off his foot; ‘E ‘ānani pākiri ma‘ore ‘ua tēia mē ‘ore‘ore koe. The skin … Continue reading

ma‘u

ma‘u, v.i. Heal up. Kua ma‘u te motu i runga i tōku rae. The cut on my forehead has healed. (See ‘akama‘u.) [Np. *mafu.]

ma‘uti

ma‘uti, v.i. Jerk free, become detached, come off (of a button), come out (of a tooth), come up out of the ground (of a post or tree). Kua ma‘uti te pitopito i tōku pona. The button has come off my … Continue reading

ma‘utini

ma‘utini, n. (See mōtini, pumpkin.)

ma-2

ma-2, mā-, pref. Often used in intransitive verbs to indicate spontaneous occurrence. (cf. matara, to come loose, come undone, unravel, tatara, to loosen, undo or unravel something) (See (‘aka-, tā-)ma‘aki, (‘aka-,tā-)-mā‘aki‘aki; (‘aka,tā-)ma‘ana, (‘aka-,tā-)-mā‘ana‘ana; (‘aka-)ma‘ara,(‘aka-)mā‘ara-‘ara; (‘aka-,tā-)mā‘eu(‘eu); māngore, māngorengore; (‘aka-,tā-)mā‘iti(‘iti); (‘aka-)ma‘ora, (‘aka-)mā‘ora‘ora; … Continue reading

mā-9, mā-10

mā-9, mā-10, pref. These prefixes have been recorded only before roots or stems longer than one long or two short syllables and so cannot be assigned between ma-2 and mā-8 on phonological grounds. (See mā‘eke‘eke, māngūngū, māinaina, māmomoe, māotaota, māre-‘ure‘u, … Continue reading

ma1, mā

ma1, mā, prep. With, and. 1. In company with, together with. Kua pāpāia ‘aia, ma Pārua atu. He was thrashed, together with Pārua; Ko au ma tēia au tamariki tē ka ‘aere atu. I‘ll be going together with these children; … Continue reading

mae

mae, v.i. Wilt, wither, shrivel. Kua mae te tiare tanu ‘ōu nō te vera i te rā. The newly-planted flowers wilted from the heat of the sun; Kua ina ‘aia i te ‘āriki kia mae ‘ei va‘ī i te ika. … Continue reading

maemae1

maemae1, v.i., fq. mae. 1. Wither, shrivel, wilt. E vao‘o koe kia maemae te pākiri o te ‘ānani kā kai ei. Leave the oranges till they are a bit shrivelled before you eat them; Kāre au e ‘inangaro i te … Continue reading

maemae2

maemae2, n. A smallish, shoaling, grey and brown-spotted, painfully-spined rabbit-fish (Siganidae). Kua tāpiripiri te maemae ki te pae i te toka i tō mātou arumaki‘anga. The maemae went in close by the rock when we hunted them; Kia matakite, ko … Continue reading

maeva

maeva, v.i. (Let out) a shout of glee or triumph, cheer loudly, exult. Kua maeva rātou i te kata. They broke into delighted laughter; Kua ‘akarongo au i te maeva i ta‘atai i napō. I heard the merrymaking (laughing and … Continue reading

maiō

maiō, n. Name of a wind from the south-west quarter.

mai-2

mai-2, in maikao,maikuku, finger, toe, q.v.

mai1

mai1, dir.part. 1. (a) Indicating movement towards the speaker, or the directing of action or emotion at the speaker: cf. its antonym atu2. (cf. ‘oko to barter, ‘oko mai to buy, ‘oko atu to sell.) E ‘oki mai koe āpōpō. … Continue reading

maikao

maikao, n., (Bib.). Digit, finger (maikao rima) or toe (maikao vaevae). E ono ona maikao i te rima okotai, e ono oki maikao i te vaevae okotai, tai takau ma a, six fingers to a hand, six to a foot, … Continue reading

maikuku

maikuku, n. Nail, claw, hoof. Maikuku rima, fingernail. Kua ‘akautunga te pū-‘āpi‘i i te tamariki maikuku rima repo. The teacher punished the children who had dirty fingernails. Maikuku vaevae, toenail. Tei te tīpūpū maikuku vaevae au nō Pere. I‘m cutting … Continue reading

Maire Rākau

Maire Rākau (Alyxia)

maire1

maire1, n. 1. A scented fern (Polypodium sp.). E ko‘i mai koe i te kiko o te maire ‘ei ma‘ani vairākau. Collect the roots of the maire to make medicine; Tāviria te ‘ei maire ō‘ou kia oti ka ‘aere ei … Continue reading

maire2

maire2, n. Mile. Kia topa ia rātou te rima maire ki muri, kua ‘akangāro‘i poto rātou. When they had covered five miles, they took a short rest; te ono nga‘uru maire i te ora, sixty miles per hour; vāito maire, … Continue reading

maito

maito, n. Black surgeonfish (Acanthurus and Ctenochaetus spp.) E māuru mai kōtou i te maito ki tēia tua kā tuku ei i te kupenga. Use the coconut-leaf sweep to drive the maito over to this side before you set the … Continue reading

maitu1

maitu1, v.i. Be shocked and offended, turned against sbdy or something, put off. Kua maitu te tangata i tāna au tuatua. The people took exception to the things he said; Kua riro taua tuatua ‘ei maitu‘anga nō rāua. Those remarks … Continue reading

maitu2

maitu2, n. The name of one of the nights of the moon: according to some, the four-teenth. Ka ‘aere ki te maitu e ‘akatakāi te maito. When maitu night comes round then the black surgeonfish will shoal. [Ta. *maitu.]

maka‘atu

maka‘atu, n. A fish-weir or tunnel-trap built of coral rocks. Ma‘ania te maka‘atu kia oti kā pī ā konei te tai. Get the fish-weir repaired, the tide will be in soon; I te marō‘anga te tai i te a‘ia‘i kua … Continue reading

maka-4

maka-4. *Stone. (See maka‘atu, (maka)-makatea; cf. maka2.)

maka1

maka1, v.i. Show up, lead on (of a track). Tēnā te ara e maka ‘uā ra, that, the track going on there; Kua maka te ara. The trail has been blazed (the way is clear for you to follow). (See … Continue reading

maka2

maka2, 1. (makā‘ia). (a) Throw, hurl, sling (Ait. dial.) cf. Rar. pē‘i; (b) Sling (using a maka, see 2 below). Kua maka ‘aia ia Koria ki runga i te rae. He slung the stone on to Goliath’s forehead; Kua kave … Continue reading

maka3

maka3, n. A plaited strap tied around the leg of a pig as a tether. Kā no‘o au kā ‘iri maka nō tāku toa puaka. I‘ll stay and plait a tether for my boar; ‘E kiri‘au ‘iri maka tēia. This … Continue reading

makamakatea

makamakatea, v.i. Spotted with dirty-white or grey; whitish marks. Kua makamakatea tōku piripou kākī i tō‘ou tāpia‘anga. You left grey marks on my trousers when you starched them; ‘E a‘a tērā ‘apinga makamakatea i runga i tō‘ou rae? What are … Continue reading

makarōni

makarōni, n. Macaroni. ‘E kai ‘inangaro ma‘ata‘ia e rātou te makarōni. They love to have macaroni to eat; ‘E paoke makarōni ma te pī tāku kā ‘oko. I‘ll buy a packet of macaroni and peas. [Eng. macaroni.]

makariri

makariri, v.i. 1. Go cold, cool off (in Rarotongan said of things which have been cooked or heated). Kua makariri tēia tiā tī. This pot of tea has gone cold; Kā kai au i tēia mereki kai makariri. I‘ll eat … Continue reading

makatea

makatea, n. Raised formation of greyish-white dead coral around the coast of some islands; sometimes, as in Mangaia, extending a considerable distance inland. [*maka-tea.]

makemake

makemake, v.i. Clear (of the sky). Mei te popongi tumurangikore aia, e te rangi makemake ra. He is like a cloudless morning with clear skies (2 Sam. 23.4). (cf. rarake.)

maki-2

maki-2, see makitoro.

maki1

maki1, 1. (-a, -‘ia), v.i. Sick, ill, diseased. Kua maki tōku māmā. My mother is ill; Kua makia tōku māmā. My mother has been taken ill; Kua tākinga meitaki ‘aia iāku i tōku maki‘anga. He took very good care of … Continue reading

makimaki

makimaki, (-a), v.i. Poorly, unwell; sickly, often or intermittently ill, delicate (of constitution). Kua makimaki te pēpe i te nga‘ā‘anga mai te ni‘o. The baby was poorly when he was teething; Nō te makimaki iāia, nō reira kua no‘o ‘aia … Continue reading

makini

makini, v.i. Feel pinched, nipped or squeezed; Tingle. Kua makini tōna vaevae i te tāmaka ‘ōu. The new shoes pinched his feet. [ma-2, -kini2.]

makiri

makiri, v.i. Have slight, vague or indistinct sense of knowledge of something, have an inkling, glimmering or suspicion. Kua makiri ‘aia i tēia au tuatua, inārā kāre ‘aia e ‘inangaro i te tā‘iku ‘ua atu ki tēta‘i. He knew a … Continue reading

makitoro

makitoro, v.i. Search, investigate or examine painstakingly, pursue a matter with deliberation and diligence. Kua makitoro mārie te taote i te tupu‘anga te maki o te va‘ine. The doctor made a thorough investigation when the woman became ill; Kua kimi … Continue reading

mako

mako, v.i. Diligent, careful, heedful, well behaved; diligence etc. Mē mako koe i tā‘au ‘anga‘anga ka ‘ōronga atu au ‘ē rua ‘epetoma ‘ōrotē nō‘ou. If you are diligent with your work, I‘ll give you two weeks holiday; mē ‘anga‘anga mako … Continue reading

makuru

makuru, v.i. Fall off, tumble out (N.G.Pt, dial., cf. Rar. pururū, marere). Tēnā ‘ua te vī makuru ‘ei ‘āngai puaka. There are the fallen mangoes as food for the pigs. [Pn. *makulu.]

mama‘ata

mama‘ata, v.i. Large (in size, of several things, cf. ma‘ata). Kua ‘aere te tamariki ‘āpi‘i mama‘ata ki te tiki kōta‘a i runga i te maunga. The bigger children went to get ferns on the hill; Kua mama‘ata te ‘ānana puaka … Continue reading

mama‘u

mama‘u, n. Kapok, kapok tree, silk-cotton tree (Bombax ceiba). Ka no‘o tāua ki tēia pū mama‘u, tiaki moakirikiri ei. Let us stay at this kapok tree and wait for the flying foxes; I te pakari‘anga te ‘ua o te mama‘u … Continue reading

mama1

mama1, 1. v.i. Issue, emerge, spring out, appear. Kua mama mai te vai mei raro mai i te va‘arua. Water issued from the hole in the ground; Ko te ngā‘i mama tēia i te vaka. This is where the canoe … Continue reading

mama2

mama2, 1. (mamā‘ia). Chew. E mama i te kai kia marū. Chew the food up well. 2. n. A mouthful (chewed but not yet swallowed). E kai koe i tēnā mama i roto i tō‘ou va‘a kia pou ka tāuru … Continue reading

mamae

mamae, v.i. (Feel) pain, ache, hurt, painful. Kua mamae tōna vaevae i te puta‘anga i te naero tūtae‘āuri. His foot hurt when he stabbed it on a rusty nail; Kua mamae tōna ngākau i te takakē‘anga tōna tokorua ki tēta‘i … Continue reading

mamaiti

mamaiti, v.i. Little (Ait. dial., cf. Rar. meangiti.) [mama2, iti1.]

mamao

mamao, v.i. Far, distant; distance. Kua mamao rāi mātou ki va‘o i te ‘enua i ū ei mātou i te matangi ‘uri‘ia. We were far out from land when we ran into the storm; ‘auraka kōtou e ‘aere mamao, kā … Continue reading

mamate

mamate, v.i., pl. mate, q.v. Die. Kua tere atū ra rātou ki taua ‘enua ra ē mamate atū ra. And so they sailed away to that country and perished there. [mate rR.]

mana

mana, v.i. (Have) authority (legal, moral, religious) and the powers, rights and prestige which this confers. Mē mana tēia ture ki ō te kavamani, kāre e rauka i tēta‘i tangata kia ‘akakore. If the government brings this law into force, … Continue reading

Mana‘a

Mana‘a, n. Monday (Mang. dial., cf. Rar. Mōnitē).

manako

manako, (-‘ia). Have in mind, think, consider, intend, expect; thought, idea, opinion, expectation, mind. ‘E a‘a tō‘ou manako? What is your opinion?; Tēia tōku manako. Here is what I think; I tōku manako, kā ua. I think it is going … Continue reading

manamana

manamana. (Perform) magic, conjure, (have) magical (powers). Kua manamana ‘aia i te rākau kia riro ‘ei ‘ōvī. He turned the stick into a snake. Rākau mana-mana, magic wand. Moenga mana-mana, magic carpet. Tangata mana-mana, magician, conjurer. Kua ‘akaāri te tangata … Continue reading

manamanatā

manamanatā, v.i., fq. manatā. Worried, harassed, busy, worry, bother. ‘Aere mai, ‘e a‘a tō‘ou manamanatā i tēia pōpongi? Come on, what is bothering you this morning?; Kua manamanatā te va‘ine i te ngaro‘anga tāna kiri moni. The woman was upset … Continue reading

manatā

manatā, v.i. Bothered, troubled, worried, beset with difficulties or tasks, busy; trouble etc. Kāre rava koe i ‘ākara mai ana iāku i tōku manatā‘anga. You never concerned yourself about me when I was in trouble; nō tōku manatā i te … Continue reading

manatu

manatu, n., (obsol.). This word appears in the Rarotongan Bible apparently meaning bewilderment, being disconcerted, perturbed (? cf. manatā); it occurs in Puka-puka meaning thoughts, ideas, intentions (cf. manako). Maata rava akera to ratou manatu. And they were astonished out … Continue reading

manava

manava, n. 1. Stomach. ‘E kinokino tōku manava i tēia rā, i tōku manako nō tei kai au i te matū rori. My stomach is upset today, I reckon it is due to my eating the fat of the sea-cucumbers; … Continue reading

mangā

mangā, n. Name of more than one type of elongate, silver or bluish, predacious, fast-swimming deep-sea fish, said sometimes to exceed seven feet in length: snake mackerel and barracouta (Gempylidae). Ka ‘aere tātou kā ‘ī mangā i tēia pō. Let’s … Continue reading

mangō

mangō, n. Shark. Kua kake viviki ‘aia ki runga i te vaka i tōna kite‘anga i te mangō. He climbed hurriedly into the canoe when he saw the shark; E ‘apai mai koe i te ni‘o mangō kia ‘ākarakara matou. … Continue reading

manga1

manga1, 1. v.i. Fork, branch off, diverge. Kua manga te mataara i konei. The road forks here; te ngā‘i i manga ai te kauvai, the place where the river forked; E tīpū koe i tēta‘i rākau manga ‘ei ma‘ani i … Continue reading

mangamangā rima

mangamangā rima, see mangamanga, finger.

mangamanga

mangamanga, 1. v.i., fq. manga1. Branch, fork repeatedly. Kua mangamanga ‘aere taku au ‘uri kuru i tanu ei i tēia mata‘iti i topa ake nei. Those breadfruit saplings of mine that were put in last year are branching out now; … Continue reading

mangamanga vaevae

mangamanga vaevae, see mangamanga, toe.

mangeo

mangeo, see mangio, itchy.

mangio, mangeo

mangio, mangeo, v.i. 1. Itch, prick, or sting (as the skin does from insect bites or nettles, or the throat from pungent food). Kua mangio tōku katu i te kakati a te kutu. My head is itchy with the lice … Continue reading

mania1

mania1, v.i. 1. Smooth, flat. E tāpateka koe i te ta‘ua o te ‘are kia mania meitaki. Smooth over the (cement) floor of the house so that it is nice and flat; Kua mania te tai. The sea was smooth. … Continue reading

mania2

mania2, v.i. Set on edge (of the teeth), feel a creeping sensation (of the skin). Nō te kai vī pī i mania ai tōku ni‘o. Eating green mangoes sets my teeth on edge; Kua mania tōku vaevae i te ‘aere‘anga … Continue reading

manimani

manimani, n. Hoof (Ait. dial., cf. Rar. tapuae).

manini

manini, n. A greenish-brown surgeonfish with black vertical bars: convict tang (Acanthurus triostegus). Kua kī te maka‘atu i te manini i te ‘uaki‘ia‘anga. The fish-weir was full of manini when they opened it up; Tēia te uruā ‘ei tākiri manini … Continue reading

maniterīni

maniterīni, n. Mandarine orange. Kua ‘oko‘ia te maniterīni ‘okota‘i paunu ē iva pene i te pi‘a. The mandarines were sold for one pound ninepence a box. [Eng. mandarine.]

maniua

maniua, (-‘ia). Manure, fertilise, fertiliser. Kua maniua ‘aia i tāna tōmāti. He has manured his tomatoes; Kua ‘āngari mai te tupu i te au rākau i roto i tōna kāinga i te maniua‘ia‘anga. The growth of the trees in his … Continue reading

mano

mano, n. Thousand (used, often loosely, in counting things, but not in dates, cf. tauatini). E rua mano tā mātou ‘akari i kō ei. We’ve husked two thousand coconuts; ‘E mano tini ‘ua atu te tangata tei ‘aere mai i … Continue reading

manongi

manongi, n. Scented oils, lotions or ointments. Ka ‘aere au kā ‘oko mō‘ina manongi mai. I‘m going to go and buy a bottle of scent; Tēia te manongi tiare māori ‘ei pani i tō‘ou rauru. Here is some oil scented … Continue reading

manu

manu, n. 1. Creature, living thing, usually (but not always) bird (manurere or manu reva) or beast (manu vaevae ‘ā), and often used figuratively for a human being. Kua kapakapa te manu i tōna pē‘au. The bird flapped its wings; … Continue reading

manuā

manuā, n. Warship. Kua ‘aere mai te rangatira ki uta ma tēta‘i au mātarō. The captain of the warship came ashore with some sailors. [Eng. man-o‘-war.]

manu‘i

manu‘i, v.i. Become detached, come undone, slip off or out (as a nail from a wall), slip out of joint (of a bone). Kua puta tōna katu i te manu‘i‘anga taku matā toki. His head was gashed when the blade … Continue reading

manu‘iri

manu‘iri, n. Guest from distant parts, visitor, stranger (orig. someone living in a tribe as a guest). ‘E tangata manu‘iri ‘ua rāi au i tēia ‘enua. I‘m still a foreigner in this country; Kua ‘āriki‘ia te manu‘iri i te tae‘anga … Continue reading

manuia

manuia, v.i. Have good luck, succeed, prosper; lucky, good fortune. Kua manuia taua ‘akakoro‘anga. The business prospered; I tōna manuia‘anga i te tanu tōmāti, kua ‘akatū ‘aia i tēta‘i ‘are mānea nōna. When he did well out of growing tomatoes, … Continue reading

manuku

manuku, v.i. Slip out, slip off, come undone, dislocated. Kua manuku te uira mei runga i te ‘ātikara. The wheel came off the axle; Kua manuku tōna vaevae. He has dislocated his leg; mangamangārima manuku, dislocated finger. (See ‘aka-manuku, (‘aka-)mānukunuku.) … Continue reading

manumanu

manumanu, n. Insects, small flies. Kua totoro ‘aere te manumanu nā raro i te tāruta tītā. Insects were crawling around under the rubbish heap; Kua rere te manumanu i te pāmu‘ia‘anga ki te vairākau. The flies flew up when they … Continue reading

manunu

manunu, v.i. Sprained, strained. I te manunu‘anga tōna mokotua, kua ‘oki ‘aia ki te kāinga kia māoro‘ia. When he strained his back, he went home to have it massaged; Kāre au e meitaki i te ‘anga-‘anga nō tōku rima manunu. … Continue reading

manurere, manu

manurere, manu rere, n. Bird, flying creatures (including bats). Kia a‘ia‘i kua ‘oki te manurere ki tō rātou tauranga. When evening came, the birds returned to their roosts. [manu, rere.]

mao

mao, v.i. 1. Cease (of rain). Kā no‘o tāua kia mao te ua. Let’s wait until the rain stops. 2. (Bib.). Cease to flow. Mao iora taua atekeria i reira (Mark 5.29). And straightaway the haemorrhage stopped.

maoake

maoake, n. A north-easterly wind usually translated in the Bible as an east(erly) wind. Kua pururū te kuru pī i te pāpāia e te maoake. The green breadfruit were blown down by the north-easterlies; Ka ‘ītonga te kuru i te … Continue reading

mapu

mapu, v.i. Exhale audibly, hiss out (of the breath), snort, sigh. Kua mapu ‘aia nō te ‘iu. He sighed with boredom; Te ma‘ata o tōna mapu anga, e mea rikarika ia. The loudness of his (the horse’s) snorting, that is … Continue reading

marākete

marākete, n. Molasses, treacle. [Eng. molasses.]

marō

marō, (-a), v.i. 1. Dry, withered. ‘Ē toru marama i te ‘iti ‘ua‘anga te rā, ē te ‘openga kua marō te ‘enua. Three months the sun shone, and at the end the land was dry; E tauraki i tā kōtou … Continue reading

marōkā

marōkā, v.i. Bone-dry, parched, arid, juiceless. Kua marōkā te one. The ground is parched; Kua marōkā tōku karaponga. My throat is parched; I te marōkā‘anga tōna pākiri, kua parai ‘aia ki te ‘akari. As his skin felt all dry, he … Continue reading

marū

marū, v.i. 1. (a) Soft and yielding (of materials), reduced to a powder or mash (of solid lumps), softened up (as tough meat by chewing). ‘E marū meitaki tēia ro‘i. This bed is nice and soft; E tuki i te … Continue reading

marūnu

marūnu, v.i. Maroon. ‘E mōtokā marūnu, a maroon-coloured car. [Eng. maroon.]

mara‘ia

mara‘ia, n. Stick for clubbing fish. Rutua ki te mara‘ia. Club it with the mara‘ia.

mara1

mara1, v.i. Bitter (Mang. dial., cf. Rar. kava). (See maramara.) [Pn. *mara.]

marae

marae, 1. v.i. Bare (of vegetation), cleared, denuded. Kua marae ‘ua ā runga i te maunga i te kā‘anga i te a‘i. It was all bare on the mountain after the fire; ‘E ngā‘i marae ‘ua tēia. This place is … Continue reading

marama

marama, n. 1. Moon. ‘E mārama tika ai te marama i tēia pō. The moon is very bright tonight. Marama kīkau, marama ‘ōu, new moon. E ngaro atū ra te marama kīkau i te tāpoki‘ia e te tiao. Then the … Continue reading

maramara

maramara, v.i. Bitter (Mang. dial., cf. Rar. kavakava). (mara1 RR.) Ka rave mai, kā kai kia pou; E maramara to kopū (Rev. 10.9). Take it and eat it all up; It will be bitter in your stomach. [mara1 RR.]

maramaratea

maramaratea, v.i., fq. maratea1. Rather pale, faded or wan. I tōku manako, nō te vera o te rā i maramaratea ai tēnā ngā‘i i te pēni o te ‘are. I think the heat of the sun has been fading the … Continue reading

maranga

maranga, v.i. 1. Rise, lift. Kua maranga te aua‘i ki runga. The smoke rose up; Tē maranga maī ra tēta‘i ākā ika ma‘atama‘ata ki runga i te kiriātai. A huge great fish was rising to the surface; I te maranga-‘anga … Continue reading

marangai

marangai, n. The south-east quarter (of winds). Kua no‘o te matangi ki te marangai. The wind sat in the south-east; Kua ‘arara mai te matangi marangai ma te ua katoa i te āru‘anga mai. A south-east wind got up accompanied … Continue reading

marari

marari, n. A fairly small narrow reddish-brown fish caught in the lagoon. Kua tomo te marari ki roto i tēia toka, e nā tēnā tua mai koe. The marari went into this rock, you work around from that side. [Pn. … Continue reading

maratea1

maratea1, v.i. Lose colour, fade, pale, wan, pallid. Kua maratea te kara. The colours have faded; Ka maratea te kāka‘u ō‘ou mē pu‘a putuputu koe. Your dress will fade if you wash it a lot; Kāre te va‘ine tini e … Continue reading

maratea2

maratea2, n. Large, powerful, green fish with shiny tough scales, taken with harpoon or hook baited with land crab: ? hump-headed Maori wrasse (Cheilinus undulatus). Ko te a‘o ‘ī maratea tika ai tēia, kāre e pu‘apinga tēnā. This is the … Continue reading

marau

marau, n. A smallish red fish, considered good eating, Holocentridae (? Myripristis sp.). Ka ‘aere tāua ka tāvere marau i te moana i tēia pō. We are going out to sea tonight to trawl for marau; Kā no‘o tāua ki … Continue reading

mare

mare, (-‘ia), v.i. Cough, (have a) cold. Kua mare ‘aia ma te ārai i tōna va‘a ki te ‘ōrei. He covered his mouth with a handkerchief when he coughed; Kua marea ‘aia i tōna inu‘anga i te vai anu. He … Continue reading

mareka

mareka, (-‘ia), v.i. Feel pleasure, take pleasure in something, appreciate, (be) pleased, happy, glad, content, gratified; pleasure, joy, etc. Kua mareka rava tōna ngākau nō te au tuatua meitaki tei tae mai kiāia. His heart was filled with joy because … Continue reading

maremare

maremare, (-a), v.i., fq. mare. Cough from time to time, have a bit of a cough. Kua maremare koe i tēia pōpongi. You are coughing a bit this morning; E no‘o koe ki te kāinga, ‘e tangata maremare koe. Stay … Continue reading

maremo

maremo, (-a, -‘ia), v.i. Drown, go under. Kua maremo te va‘ine i te topa‘anga ki roto i te tai, nō te mea kāre ‘aia e kite i te kau. The woman drowned when she fell into the sea because she … Continue reading

marengo, merengo

marengo, merengo, v.i. Satisfied (having eaten sufficient), replete. E kai kia marengo. Eat your fill; ‘E a‘a koe i ‘akaoti ei i te kaikai? Kua marengo au. Why have you stopped eating? I‘m full up; Kā kai te aronga akaaka … Continue reading

marere

marere, v.i. Drop, fall off (as fruit from tree), fall out (from a container), spill, fall down (as a wall); fallen etc. Kua marere ‘ua te ‘akari marō ki runga i te one nō te pakari o te matangi. The … Continue reading

mareti‘e, mare ti‘e

mareti‘e, mare ti‘e, v.i. Sneeze. [Pn. *male, *tise.]

Marike

Marike, prop.n. America. Nō Marike mai, from America. [Eng. America.]

maringi

maringi, v.i. Spill, overflow, be shed. Kua maringi te vai ki va‘o i te kī‘anga te tāngika. The water overflowed when the tank filled; Kua pou te vai i roto i te tini i te maringi. All the water in … Continue reading

marino

marino, v.i. Calm and still (of the sea and weather). Kua marino te tai, ka ‘aere tāua ākonei kā rama. The sea is calm, let’s go torch fishing later on; Ka ‘aere tāua ki tērā roto marino tautai ei. Let’s … Continue reading

mario

mario, n. A type of banana: a relatively tall plant, the fruit shorter and fatter than the meika ‘āmoa. Tē tanu ‘uri mario nei māua. We are planting some mario suckers; ‘E mario para tā mātou i kai ei. We … Continue reading

maro

maro, 1. n. Loincloth or waist-girdle, esp. that used by divers. Tei runga i te vaka te maro ō‘ou te ngā‘i i tuku ei au. Your loincloth is on the canoe where I left it; Kua ‘aere maro ‘ua ‘a … Continue reading

maromaroā

maromaroā, v.i. Downcast, depressed, apathetic, bored, boring. Kua maromaroā te māpū i te ‘akakore‘ia‘anga te ‘ura e te taote. The young folk were depressed when the medical officer banned the dance; ‘E ‘ākara‘anga maromaroā tō‘ou i tēia pōpongi. You are … Continue reading

maru

maru, v.i. 1. Shaded, shady, shade. Kua maru tēia ngā‘i i tērā‘o pū rākau. It is shaded here by that tree; E no‘o kōtou ki raro i te maru o tēia rākau, ‘e vera te rā. Stay under the shade … Continue reading

marua

marua, v.i. Scattered. Kua marua ‘ua te i‘i ki raro. The chestnuts were scattered on the ground; Tērā e marua maī ra te vī pī i raro i te pū. There are some green mangoes scattered around under the tree … Continue reading

marumaru

marumaru, v.i. 1. Shady, shaded, obscured (of the sun), overcast; shade, etc. ‘Aere mai ka vāere tātou, kua marumaru te rā i tēianei. Come on let’s start clearing the weeds, the sun has gone in now; mei raro mai i … Continue reading

matīni

matīni, n. Machine, engine, mechanism; mechanical, having an engine. Te matīni o tōna mōtokā, the engine of his car. Tangata ma‘ani matīni, mechanic. ‘Are matīni, engine room, engine house. Matīni ‘akatika mataara, grader. Matīni a‘i uira, dynamo. Matīni ‘ārote, mechanical … Continue reading

matū

matū, 1. v.i. Fat, fleshy. Kāre e ō ‘aka‘ou tēia piripou iā koe nō te mea kua matū roa koe. These trousers won’t fit you any more because you have got too fat; ‘E ‘oro‘enua matū tō‘ou ē te mānea. … Continue reading

mata‘iapo

mata‘iapo, n. 1. The firstborn, eldest child. Ko tēia te mata‘iapo i tāku ‘ānau. This is the eldest of my children; tā rāua tamaiti mata‘iapo, their eldest child. 2. A chiefly title and the chief who holds such title. The … Continue reading

mata‘iti

mata‘iti, n. Year. ‘E a‘a te mata‘iti i tae mai ei koe? What year did you come?; ‘Ē‘ia ō‘ou mata‘iti? How old are you? Te mata‘iti ‘ōu, The New Year. Mata‘iti rere, leap year. [Ep. *mata-fiti.]

mata‘oi, moto‘oi

mata‘oi, moto‘oi, n. Ylang-ylang (Cananga odorata), a tall tree with fragrant greenish-yellow flowers. Kua ‘akapuangia mai te ‘aunga o te mata‘oi. The breeze wafted up the perfume of the mata‘oi flowers. [Pn. *mosokoi.]

mata-3

mata-3, see mātā‘ora, fish-poisoning plant (Tephrosia).

mata1

mata1, n. 1. Eye (of person or creature). Kua pura tōku mata. I’ve got something in my eye; ‘E tū kinokino rāi tōna mata. He had a pretty nasty look in his eye; i te kino‘anga tōna mata, as his … Continue reading

mata2

mata2, v.i. 1. Unripe, green (of fruit), not seasoned (of timber). Kāre e kā tēnā rākau nō te mata. That wood won’t burn, it is green; Kāre e meitaki te kīkau mata. Green coconut fronds are no good; ‘Auraka e … Continue reading

mataara

mataara, n. 1. Road, path, trail, track. Ko te mataara tēia e tae atu ki te tumu o tē reira maunga. This track leads to the base of the mountain; Tē ma‘ani mataara nei mātou ki roto i te ō. … Continue reading

matakōviriviri

matakōviriviri, n. 1. Name of a tree or shrub which bears pods containing red black-spotted seeds: ? Adenanthera pavonia. ‘E ‘ei matakōviriviri tāna e tuī ra. She is stringing a necklace of mata-kōviriviri beads. 2. A climbing plant, Crabs’ Eyes, … Continue reading

matakata, mata kata

matakata, mata kata, v.t. Beam, smile cheerfully. Kua matakata aro‘a mai ‘aia kiāku. She beamed kindly at me. [mata1, kata1.]

matakeinanga

matakeinanga, n. A settlement, the inhabitants of a district or neighbourhood, (Bib.) province. ‘Ēngari ake koe i te no‘o ki te au matakeinanga i va‘o i te no‘o ki Avarua. You would be better off living in one of the … Continue reading

matakite

matakite, v.i. Wary, watchful, circumspect, cautious, careful. Kia matakite i tō kōtou ‘aerenga. Watch how you go; Nō te matakite iāia, nō reira kāre rava ‘aia i roko‘ia e te manamanatā. Because he was circumspect, he didn’t get into difficulties; … Continue reading

mataku

mataku, (-‘ia), v.i. Fear(ful), timid(ity), afraid. Kua mataku te kiore i te puakaoa. The cat was afraid of the dog; Kua mataku ‘aia i tāna tamaiti ko te maremo‘ia. She was afraid that her son might be drowned; Kāre ‘e … Continue reading

matamarū

matamarū, v.i. Courteous, polite, affable. E matamarū koe ki te au tangata ‘oko‘oko mai. Be courteous to the customers. [mata1, marū.]

matamata1

matamata1, n. Face (of a building) (Ait. dial., cf. Rar. mata1 7.) [mata1 RR.]

matamata2

matamata2, v.i., dim. mata2. Not cooked enough, rather underdone, still rather green. Kua matamata tā tātou kai, kāre i piri meitaki te umu i te tāpoki‘anga. Our food isn’t cooked enough, the oven wasn’t sealed over properly; E tari atu … Continue reading

matangi

matangi, 1. n. Wind, air. Kua ‘uti‘uti pou roa te au kie i te ‘arara‘anga mai te matangi. All the sails stirred when the breeze got up; ‘E rua matangi kino tēnā. That is a bad quarter for the wind … Continue reading

mataora

mataora, 1. n. Entertainment, amusement, fun, pleasure, delight. ‘E a‘a te mataora i tēia pō? What is the entertainment tonight? Puka mataora, tell jokes, entertaining chat. 2. v.i. Merry, cheerful, enjoyable, entertaining, pleasant; be pleased, delighted. ‘E ora‘anga mataora tōna. … Continue reading

matapō

matapō, v.i. Blind(ness). Kua matapō tēnā va‘ine. That woman is blind; Kua ‘aere te tangata matapō ma te ‘ā‘ā ‘aere ki tōna tokotoko. The blind man felt his way along with his cane; Kāre rava ‘e tangata i kite i … Continue reading

matapōiri

matapōiri, (-‘ia), v.i. Faint, be unconscious, blackout, pass out. ‘E a‘a koe i matapōiri ei? Why did you blackout?; ‘e tangata matapōiri, someone who has fainted; i tōku matapōiri‘anga, while I was unconscious; I tōna ū‘anga ki runga i te … Continue reading

matapakipakia

matapakipakia, v.i. Bruised (of fruit). ‘E a‘a i matapakipakia ai tā‘au tōmāti? How did your tomatoes get bruised?; Kāre mātou e ‘inangaro i te vī matapakipakia. We don’t want bruised mangoes. [mata1, paki1 RR, -a5.]

matapuku

matapuku, v.i. (To) bud. Kua matapuku te tiare i tēianei. The flowers are in bud now; E ‘a‘aki mai koe i te matapuku i runga i tēnā ‘ātava tiare. Pick the buds on that flowering branch. [mata1, puku1.]

matara

matara, v.i. 1. (Come) loose, detached, free (not tied), undone, clear away (from pursuers). Kua matara te ‘oro‘enua i te ngā‘i i tāpeka‘ia ai. The horse had got loose from where it had been tethered; E tatara koe i tēnā … Continue reading

matarei

matarei, n. A variety of taro.

matariki1

matariki1, v.i. Used adverbially after ‘ākara look, in ‘ākara matariki, watch narrowly, examine intently, stare hard. ‘Auraka koe e ‘ākara matariki mai ia mātou. Don’t stare at us; ‘E tangata ‘ākara matariki tērā i te au mea e tupu nei … Continue reading

matariki2

matariki2, in ‘ētū matariki, the Pleiades. [Pn. *mata-liki2.]

matatāpoki

matatāpoki, n. Mask. Kua ‘a‘ao ‘aia i te matatāpoki. He wore a mask. [mata1, tā-7, poki1.]

matatio

matatio. Minutely, searchingly, intently, with diligence. Normally used adverbially after kimi search. Kua kimi matatio te ‘akavā i te tupu‘anga o te pekapeka i roto i te ‘ōire. The police conducted a searching investigation into the causes of the trouble … Continue reading

matatua

matatua, v.t. Look backwards, look cautiously from side to side. Kua matatua ua iora aia i tetai pae, e kare rava akera e tangata i kitea e ia. And so he looked this way and that, and there was no … Continue reading

matau

matau, n. Fishhook. E tāpeka i te matau ma‘ata ki tēta‘i ‘ope o te a‘o. Tie a big hook on to the other end of the line; E ‘oko mai koe ‘ē ono matau ‘ī ‘a‘ai nāku. Buy me six … Continue reading

mate

mate, v.i. 1. Die, dead, death; fatal, mortal. Kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore, that those who believe in him should not die, but receive everlasting life (John 3.16); Kā mate taku … Continue reading

matemate

matemate, v.i., fq. mate. Die (severally or gradually), stop working (intermittently, of mechanisms), be sluggish, etc. Kua matemate taku tiare nō te vera i te rā. My flowers died off because the sun was so hot; ‘E a‘a i matemate … Continue reading

matematenga

matematenga, nom., fq. matenga. Passion, craze. Ko tōku ia matematenga. Those are the things I‘m crazy about. [mate RR, –nga2.]

matenga

matenga, nom. 1. Death. Kua ‘eva ‘ua te tangata i te matenga o tō rātou ariki. The people lamented the death of their king. 2. A passion, craze. ‘E matenga nōna taua tamā‘ine. He was mad about that girl; Ko … Continue reading

matepongi

matepongi, v.i. Feel hungry, hunger. Mē matepongi koe, e ‘aere mai ki te kāinga nei kaikai ei. When you get hungry, come home here and eat; Kua ‘oki vave au ki te kāinga nō te matepongi. I went home early … Continue reading

mati-2

mati-2, see matikao (dialectal), toe, finger.

mati-3

mati-3, see matiroeroe, lonely.

mati1

mati1, n. Trees or shrubs (Ficus spp.) bearing red berries once used as a dye and medically. Kua māviriviri te ‘ua o te mati. The bunches of berries have come on the mati; Ka ‘aere au ka ‘a‘aki ‘uā mati … Continue reading

matie, matiē

matie, matiē, v.i. 1. Green. Nō ‘ea tō‘ou pona matie i te ngā‘i i ‘oko ei? Where did you buy your green dress from?; i te matie‘anga tōna pona i roto i te tini vairākau, when his shirt in the … Continue reading

matikao

matikao, n. Toe, finger (dialectal, cf. Rar. mangamanga vaevae, mangamangā rima). Matikao ma‘ata or matikao nui, (Bib.), thumb, big toe. Ki runga i te matikao maata o to ratou ra rima katau, upon the thumbs of their right hands (Ex. … Continue reading

matiroeroe

matiroeroe, v.i. Forlorn, left desolate (as a widow or orphan), miserable and lonely. Ka ‘ākono ‘ua tāua i tēia au tamariki matiroeroe. We shall just have to take care of these poor lonely children; ko te takinga-meitaki i te matiroeroe … Continue reading

mato

mato (Homalium acuminatum)

mato‘a

mato‘a, v.i. Spread out, unfurl, disperse. Kua mato‘a tōna rauru i te matangi. Her hair was dishevelled by the wind; E ‘o‘ora koe i tēnā tīvaevae kia mato‘a meitaki. Spread that quilt out well; Kua mato‘a ‘ua te ngāngā‘ere kino … Continue reading

mato1

mato1, n. Crag, cliff, steep rocks. Kua ma‘ani te ‘āeto i tōna kō‘anga i te vā mato. The eagle built its nest in a crevice in the cliff. [Pn. *mato.]

mato2, moto

mato2, moto, n. A large, hardwood, forest tree with strongly scented flowers. I te pupu‘i‘anga mai te upe mei te maunga mai, kua ‘ongi mātou i te kakara o te pu‘era o te mato. When the night breeze blew down … Continue reading

mauī

mauī, n. The left-hand side (Ait. dial., cf. Rar. kauī). [Pn. *ma-uii.]

mauku

mauku, n. 1. Grass, rushes, hay, straw. The word is applied to several grasses including lovegrass (Eragrostis), beard grass (Andropogon), water grass (Commelina). E ‘akama‘ata koe i te putunga mauku ā te puakatoro ‘ānau. Put big heaps of grass for … Continue reading

maunga

maunga, n. Mountain, hill. Kua topa ‘iōra ‘a Tongaiti i te maunga ko Teko‘u, koia ‘oki ko te ko‘uko‘u‘anga o Rangatira i te vai. And so Tongaiti named the mountain Teko‘u, which means the blocking of the water caused by … Continue reading

maunu, māunu

maunu, māunu, (-a, -‘ia). Bait, lure. Kua māunu ‘aia i te matau ki te kākara ē kua tuku ki roto i te va‘aruā kū. He baited the hook with hermit crab and lowered it into the hole where the squirrelfish … Continue reading

mauri

mauri, n. 1. Life principle, spirit, the seat of the motions. Kua rere tōku mauri i tō‘ou ‘akapō‘itirere‘anga mai iāku. My heart jumped when you startled me. Mauri mate, one of the nights of the moon, the twenty-seventh or twenty-ninth … Continue reading

mavete

mavete, v.i. Split apart, divide. I te mavete‘anga o te rangi, kua kite atu ‘aia i te ‘āngera a te Atua. When the heavens opened up, he saw the angel of God; Kua mavete te tangata i roto i te … Continue reading

mea

mea, 1. n. (a) Thing, not necessarily physical object (often used because of lack of information instead of a more precise word). Tē kave nei koe i tēnā mea ki ‘ea? Where are you taking that thing?; Tēia te mea … Continue reading

meameā‘au

meameā‘au, v.i. Disturb the peace, cause trouble, rebel against authority, make mischief. ‘E aronga meameā‘au kōtou, ‘aere atu. You are lot of troublemakers, go away; Kua ‘akatupu meameā‘au rātou ki roto i te ‘ōire. They stirred up trouble in the … Continue reading

meamea

meamea, (-‘ia), fq. mea. Do, etc. E meamea ake kōrua kia oti. You two get it finished; ‘e a‘a tā kōtou e meamea ‘uā na? What are you doing? [mea RR.]

meangiti

meangiti, v.i. Small (in size, amount, degree, number). Kua meangiti te kā o te mōrī nō te mea kua pou te kāratīni. The flame of the lamp is small because the paraffin has run out; Kua meangiti mai te ‘akaē … Continue reading

meangitikā

meangitikā, v.i. Very small. Ko te ‘akari meangitikā tā‘au e ‘apai. You shall take the tiny coconuts; ‘e taura meangitikā, a very thin thread. [meangiti, -kā4.]

meariki

meariki, v.i. Small in size (of several things). E ‘iri kōtou i te tōmāti meariki ka ‘a‘ao ei. Pick out the little tomatoes before you pack them; E vao‘o atu koe i te au mea meariki nā te puaka. Leave … Continue reading

mearikiriki

mearikiriki, v.i., fq. meariki. Very or relatively small (of several things). Ē Rio, kua mearikiriki te varaoa ā‘au i tēia rā, Rio. Your loaves are very small today; Kāre mātou e ‘oko i tā‘au taro nō te mearikiriki. We are … Continue reading

mei1

mei1, prep. 1. From (a place, time, action or state), since. Kua ‘oko kārena mai au mei te toa. I’ve bought a calendar from the shop; Mei ‘ea mai koe? Where have you been?; mei tupuaroa mai ē tae mai … Continue reading

mei2

mei2, conj. In the phrase mei te mea ē, supposing that, in the event that, if. Mei te mea ē kua pāpā au iāia, ‘e a‘a koe i kore ei e ‘aere mai e ‘ārāvei iāku nā mua? Well if … Continue reading

mei3

mei3, v.part. Nearly, almost. Mei puta rāi au i te toka i tō‘ou pē‘i‘anga mai. I nearly got hit with that stone you threw; Kua ‘akapō‘itirere‘ia tōku ‘oro‘enua e Tere, ē mei topa rāi au ki raro. Tere startled my … Continue reading

meika

meika, n. Banana (plant and fruit). Tē tanu nei au i tēia ngā‘i ki te meika. I‘m planting this plot with bananas; tēta‘i kā‘ui meika para, a bunch of ripe bananas. Some varieties and distinguishing terms (the initial meika may … Continue reading

meitaki

meitaki, v.i. 1. Good (general purpose term), nice, satisfactory, well (in good health), safe. ‘E mea meitaki kia pati atu koe. It would be a good thing if you asked; Kua meitaki te ‘īnitīni i tēianei. The engine is all … Continue reading

mekameka

mekameka, v.i. Magnificent, spendid, glorious. Ko te ‘āua ariki mekameka tēia i runga i tēia ‘enua. This is the most splendid royal estate in the country; te mekameka o te rangi, the splendour of the heavens; te ‘autū‘anga mekameka, a … Continue reading

mema

mema, n. Member (of a group). I teianei, tē ‘akatinamou‘ia nei koe ‘ei mema nō tēia tā‘okota‘i‘anga. Now you are confirmed as a member of this organisation; te ‘uipā‘anga ā te mema Kōnitara ‘Enua, a meeting of the members of … Continue reading

menemene

menemene, v.i. Fat (dialectal, cf. Rar. matū). [-mene2, RR.]

meneti

meneti, n. Minute = miniti. [Eng. minute.]

merēni

merēni, n. Melon. Ko ngā merēni punupunu tā‘au e ‘apai mai. Bring the two round melons. [Eng. melon.]

merekaraoni

merekaraoni, n. Merry-go-round. Kua kake rāua ki runga i te merekaraoni. They got up on to the merry-go-round. [Eng. merry-go-round.]

mereki

mereki, n. Plate, dish. Taria mai te au mereki kākapu tiōpu. Bring the soup plates; Taria mai te au mereki tiōpu. Bring the plates of soup; Tē ‘ōrei mereki nei au. I‘m washing the dishes. Mereki punu, tin (or enamel) … Continue reading

merengo

merengo, v.i. Replete. (See marengo.)

meri1

meri1, n., (Bib. meli). Honey. Kua kai meri koe? Did you have honey to eat?; E tāpaki e te meli ngangaere tana kai. Locusts and wild honey were his food (Matt. 3.4). Rango meri, bee. Kia matakite, ko te paoa … Continue reading

meri2

meri2, n. (See miri2, plant name (Ocimum sp.).)

merikērio

merikērio, n., (Bib. melikerio). Honeycomb. To vaa na, e taku vaine e, mei te melikerio i te topata anga mai. Your mouth, o my bride, is like a honeycomb dripping (sweetness) (Song 4.11). [Gk melission kērion.]

mero

mero, n., (Bib. melo). Member, part of the body. Ko te mata, ko te mero pu‘apinga rava atu tē reira i runga i te tangata. The eyes, they are our most important members; Kia mamae tetai melo ra, e mamae … Continue reading

Metia

Metia, n., (Bib. Mesia). Messiah. Kua kite au e, te aere maira te Mesia, ko te Akatainuia ra ia. I know that the Messiah is coming, the Anointed One (John 4.25). [Gk Messias, Aramaic meshibah.]

metua

metua, n. 1. Parent, esp. father. Kua ‘aere tōku ngā metua ki te maunga i te tiki ‘ūtū. My parents have gone to the mountain to get bananas; e to matou Metua i te ao ra, our Father in heaven … Continue reading

mi‘i

mi‘i, v.t. Grieve (for someone dead or far away), fret (with longing or nostalgia). Kua mi‘i te tamā‘ine i tōna ngā metua i te mate‘anga. The girl grieved when her parents died; Kua roko‘ia te metua va‘ine e te maki … Continue reading

mi‘i‘ea, mī‘ea

mi‘i‘ea, mī‘ea. Grieve forlornly, feel desolate and deserted. Aue te noo miea ua o te oire e kua riro ia mei te vaine takaua. How lonely is the city in her grief she has become like a forlorn widow (Lam. … Continue reading

mi‘imi‘i

mi‘imi‘i, v.t., fq. mi‘i. Grieve. Tē kite atu nei au ē ‘e mea tā‘au e mi‘imi‘i ‘ua ana. I can see that you are grieving about something; Kua auē rāua i te mi‘imi‘i-‘anga i tā rāua tamā‘ine ‘akaperepere. They wept … Continue reading

mimi

mimi, (-a, -‘ia), n. Urinate, urine. Kua mimia e te pēpe te ro‘i. The baby has wet the bed; ‘E tāmarō koe i te mimi o te pēpe i runga i te moenga. Mop up the baby’s urine on the … Continue reading

mimi‘ē

mimi‘ē, v.i., (Bib.). Trickle or percolate away. Mei te vai ta‘e o te au o ra e mimie ua ra, trickling away like the valley streams (Job 6.15). [mimi, Tah ‘ē.]

mimimimi

mimimimi, (-a), fq. mimi. Urinate. Kua manako ‘aia ē ‘e maki te pēpe i te mimimimi‘anga. She thought the baby was ill, it was urinating so frequently. [mimi RR.]

mimingi

mimingi, v.t. Bend. Kua mimingi maira aia i tona vaevae ki runga i te roi. Then he drew his legs up on to the bed (Gen. 49.33). [mingi rR.]

mimiro

mimiro, (-‘ia), v.i. Shrivelled, wrinkled up, contracted into folds. Kua mimiro te pākiri i tōna rima i tōna ‘oki‘anga mai mei te tīti‘a. The skin on his arms was wrinkled (with cold) when he returned from underwater fishing; Kua mimiro … Continue reading

mina2

mina2, n., (Bib.). Maneh. E tai takau sekela, tai takau ma rima sekela, tai ngauru ma rima sekela, ko ta kotou ia mina. Twenty shekels, twenty-five shekels, fifteen shekels, that shall be your minah (Ezek. 45.12). [Lat. mina, Heb. maneh.]

mineti

mineti, n., (Bib.). Mint (the herb). Te oronga nei kotou i te ngauru o te minete e te aneto e te kumino. You pay tithes of mint, anise and cummin (Matt. 23.23). [Eng. mint.]

mingi

mingi, v.i. Bent, curved, crooked; a bend etc. Kua mingi te mata i taku ‘āuri tīti‘a. The point of my harpoon is bent; Kua mingi tōna mokotua i te amo‘anga i ngā kā‘ui meika. His back was bent over as … Continue reading

mingimingi

mingimingi, v.i., fq. mingi, q.v. Bent, curved, curled, bends, curves etc. E ‘akapae kē koe i te au naero mingimingi. Discard the bent nails; ko te tamaiti rauru mingimingi, the boy with curly hair; ‘E ara mingimingi tē reira, it … Continue reading

mingomingo

mingomingo, v.i. Crumpled, rumpled, wrinkled up, shrivelled. Kua mingomingo tōna kara. His collar was rumpled; Kua mingomingo te pākiri o te ‘ānani. The skin of the orange was shrivelled. [mingo RR.]

minita

minita, n. (Cabinet) minister. Kua ‘aere mai te minita kua tūtaka i tō mātou ‘enua. The minister came to see our island; ko te minita ma‘ata o Nūtirēni, the prime minister of New Zealand. [Eng. minister.]

miniti, meneti

miniti, meneti, n. 1. Minute. Ka ‘ōronga atu au ‘ē rima miniti nō‘ou i te kimi‘anga i tō‘ou manako. I‘ll give you five minutes to think it over; Ka ‘akakite mai te rima roa i te meneti, e nā te … Continue reading

miri1

miri1, (-a). Rub with hands, stroke, fondle, rub (ointment etc.) on, (Bib.) embalm. E miri koe i te manongi ki runga i tō‘ou mata ka ‘aere ei koe ka pā‘ī tai. Rub some coconut oil on your face before you … Continue reading

miri2, meri

miri2, meri, n. Name of some plants of the mint family (Ocimum, Mentha), whose scented flowers and leaves are used in garlands and for flavouring food. Tēia te miri ‘ei ma‘ani i tō‘ou ‘ei. Here are some miri flowers to … Continue reading

miri3

miri3, loc.n., (Bib.), var. muri. Behind.

mirimiri

mirimiri, (-ia), fq. miri1. Rub (gently), keep stroking or fingering. Ka kātia koe e te puakaoa mē mirimiri koe iāia. You‘ll get bitten if you keep fondling the dog; E ‘aere mai koe kia mirimiri au i tō‘ou vaevae. Come … Continue reading

miringā‘o

miringā‘o, var. muringā‘o, muringa a‘o. Afterwards.

mirioni

mirioni, n. Million. Kua tere atu ki te mirioni tangata tei mate i tēia tamaki‘anga i topa ake nei. Over a million people died in the last war. ‘Ona mirioni, a millionaire. ‘E ‘ona mirioni tērā tangata. That person is … Continue reading

miro1

miro1, (-a). To roll by hand into a twist (as in rolling coconut fibres on the thigh to make sennit). E miro koe i te ka‘a, kia tukituki atu au i te puru. You roll the sennit while I beat … Continue reading

miro2

miro2, n. A large spreading lowland tree (Thespesia populnea) with beautifully grained reddish timber. Ka tīpū mātou i tēia ‘ātava miro ‘ei ma‘ani pātē. We‘ll lop off this branch of the miro tree to make a slit-gong; ‘E miro tā‘au … Continue reading

miro3

miro3, n. A fish, halfbeak (Exocoetidae). Tēia te kiko nū ‘ei paru i te miro kia ‘aere mai. Here is some coconut to lure the halfbeaks; Ka tā‘ei tātou i tēia kōpū miro. Let’s net this shoal of halfbeaks. (See … Continue reading

miromiro

miromiro, n., fq. miro3. Halfbeak spp. ‘E miromiro tā mātou i kai ei i nakonei i te pōpongi. We had halfbeaks to eat this morning. [miro3 RR.]

miru

miru, n. The name of an evening star.

mita1

mita1, n. Meter. Ko te mita vāito uira, the electricity meter. [Eng. meter.]

mita2

mita2, n. Metre. ‘E mita te vāito e rave‘ia nei i tēia nei. The measuring now is done in metres. (cf. mētera3.)

miti1

miti1, (-a). 1. Lick, lap. Kua miti ‘aia i te ‘āiti i roto i te ‘apinga kākapu ‘āiti. He licked the icecream in the cornet; Kua ‘oro ‘aia ma te miti i te rango meri i runga i tōna rima. … Continue reading

miti2

miti2, n. Salt. Tēia te miti ‘ei ‘akakavakava i tā‘au tiōpu. Here is the salt to flavour your soup; ‘ē rua paunu miti, two pounds of salt. Miti ‘aka‘eke, Epsom salts. Miti pupū, liver salts, fruit salts. Tēta‘i paero puakatoro … Continue reading

mitimiti

mitimiti, 1. (-a), fq. miti1. Lick, lap. Kua no‘o te puakaoa ki raro ma te mitimiti i te motu i runga i tōna vaevae. The dog sat down and licked the cut on its leg. 2. (-a, -‘ia). Smack the … Continue reading

mitiore

mitiore, n. A dish made from grated coconut with onions and oysters added. Kua kana ‘aia i te ‘akari ‘ei ma‘ani mitiore. He grated the coconut to make some mitiore; Kāre ‘ē mitiore toe? Isn’t there any mitiore left? [? … Continue reading

moa1

moa1, n. Fowl, chicken. E tunu koe i tēta‘i moa nā tātou i tēia rā. Cook us a chicken today; Kua arataki te tīnanā moa i tāna punupuna ki roto i te pi‘a. The hen led her chicks into the … Continue reading

moa2

moa2, n. Boxfish, said to taste like chicken, cf. moa1. [Np. *moa(moa.)]

moakirikiri

moakirikiri, n. Flying fox, large fruit bat. Tē kitē ra koe i te ‘ata‘ata moakirikiri? Do you see where the flying foxes roost?; Kua kite au i te moakirikiri i te tō‘anga ki runga i te pū nū. I saw … Continue reading

moamoa, moa

moamoa, moa, n. Boxfish(es) (Ostracion spp.). E ‘ōmai koe i te moamoa nāku, nā‘au te manini. Let me have the boxfish, you take the surgeon fish. [Np. *moa(moa).]

moana

moana, 1. n. Ocean, the deep (blue) sea outside the barrier reef. Kua tere atu rātou nā te moana i te kimi i tēta‘i ‘enua ‘ōu. They sailed off across the ocean searching for a new land; Ka ‘aere tāua … Continue reading

moe

moe, (-a, -‘ia). 1. Sleep. Kua pāpā ‘aia i te puakaoa i te moe‘anga ki runga i te ro‘i. He beat the dog for sleeping on the bed; Kua moea tēia ro‘i. This bed has been slept in; Mate iora … Continue reading

moeāana

moeāana, v.i. Sleep furtively (in caves). Used in Bible for adultery or fornication. Te manako kikino, te ta tangata, te moeāana, te akaturi, te keia, evil thoughts, murders, adulteries, fornications, robberies (Matt. 15.19). [moe, ā1, ana1.]

moekau

moekau, see tamaiti moekau (under moe 1.): a favourite child, one who would sleep enfolded by the arm of a father or grandfather. E tamaiti moekau oki au na toku ra metua tane; te akaperepere e te anau tai, i … Continue reading

moemoe

moemoe, v.i., fq. moe. Sleep, dream, lie. ‘Aere mai, kua moemoe ‘ua ake nei te tamariki. Come on in, the children have just gone to bed. [moe RR.]

moemoeā

moemoeā, n. Dream. ‘E moemoeā tāku i napō. I had a dream last night; Kua kite au ē ‘e moemoeā nāna i tōna ‘engu‘anga. I could tell from his groaning that he was having a dream; Kua ‘uri ‘aia i … Continue reading

moemoeō

moemoeō, n. Rations taken on a journey. (See momoeō.)

moenga

moenga, nom. Mat, esp. a sleeping-mat made from smooth-edged pandanus leaves. E raranga koe i tēnā moenga ‘ei ‘apinga aro‘a nā tāua ki te ‘akaipoipo. Plait the mat as our wedding gift. Ruru moenga, a roll of mats. E ‘o‘ora … Continue reading

moi

moi, n. Kind of fish: the threadfin (Polynemidae). Ko te avaava tēia e ‘ī‘ia ana te moi. This is the little channel where we catch threadfin; Ka ‘aere tāua ka tākiri moi. Let’s go and angle for threadfin. [Np. *moi2.]

moki

moki, v.i. Cease, come to an end. Kia moki te maki-mate i te tangata nei, so that the plague may be lifted from the people (2 Sam. 24.21).

Moko

Moko (Blue-tailed Skink)

Moko ‘Are

Moko ‘Are (Mournful Gecko)

moko-3

moko-3, see mokotua, back.

moko1

moko1, n. 1. Lizard (general term). Kua totoro te moko ki runga i te pū rākau. The lizard crawled up the tree. Some varieties or descriptions: moko ‘are, gecko, moko ngārara, a small, spotted, rough-skinned lizard, moko taratara, spiny lizard, … Continue reading

moko2

moko2, n. Cutting, taro top or young tuber for planting out, cuttings from sugarcane or pineapple. Tēia te moko ‘ei ‘akapini i tō repo. Here are some taro cuttings to complete your taro patch; E tanu i tēia au moko … Continue reading

mokomoko

mokomoko, n., fq. moko2. Cuttings or tubers for planting out. Mokomoko ‘ara, pineapple cuttings. [moko2 RR.]

mokopuna

mokopuna, n. Grandchild or (with some speakers) great-grandchild, cf. ūtaro. Kua rekareka ‘aia i te ‘ārāvei‘anga i tāna au mokopuna. He was delighted to see his grandchildren. Mokopuna tamāroa, grandson. Mokopuna tamā‘ine, grand-daughter. [Pn. *m(a,o)kopuna.]

mokorā

mokorā, n. Duck. Kua kaukau ‘aere te au mokorā nā raro i te vai. The ducks swam around in the water; Tei te tunu ‘ua mokorā au. I‘m boiling duck eggs. [Ta. *mokoraa.]

mokotua

mokotua, n. The back of the body. Kua ‘ati‘ati tōku mokotua i te tari‘anga i tēia au potopotonga rākau. My back is nearly broken with humping these lumps of wood; ‘E ivi mokotua tēia nō te ‘oro‘enua. This is the … Continue reading

momoe

momoe, v.i. Sleep (of pl. subjects), lie quiet, lurk; sleep excessively. Kua momoe ‘aere te puaka nā raro i te au pū rākau. The pigs were laying around asleep under the trees; Tē momoe ‘uā ra te rau i‘i. The … Continue reading

momoeō

momoeō, n. Rations taken on a journey, provisions for a voyage. Kā rave i te kai ei momoeo i to kotou tere. Take food to serve as rations on your journey (Josh. 9.11). (cf. moemoeō.)

momoto

momoto, v.t., pl. moto1. Punch. ‘E a‘a rāua e momoto ‘ua ai? Why are they just fighting? [moto1 rR.]

momotu

momotu, (-‘ia, mōtua). 1. Sever, break (e.g. a cord, wire, ribbon). Kua momotu‘ia te niuniu tauraki kāka‘u. The clothes line had been broken; Kua riri ‘aia kiāku i tōku momotu‘anga i te niuniu i tānā kītā. He was angry with … Continue reading

moni

moni, 1. n. Money, cash, coin. Kua ‘akaputu te tamaiti i te moni ‘ei ‘oko pātikara nōna. The boy saved up the money to buy himself a bike; ‘E paunu pēpa ‘ua tāku moni e vai nei. I’ve only got … Continue reading

mono

mono, (-a, -‘ia, (Bib.) -kia). To fill a place or gap with a substitute, replace(ment), substitute. I te manuku‘anga tōku rima, kua mono rātou i tōku ngā‘i kiā Pa‘a. When I put my arm out they put Pa‘a in my … Continue reading

monokia

monokia, pass. mono, q.v.

monomono

monomono, (-a, -‘ia), fq. mōmono, mono. 1. Push things into, fill, plug or block up a hole, container, or cover. E ‘akaoti koe i te monomono i tēnā mō‘ina ki te ‘akari. Stop putting the bits of coconut into the … Continue reading

moremore

moremore, v.i. Smooth. E a‘u i te rākau kia moremore meitaki. Plane the timber till it is nice and smooth; ‘e rākau pākiri moremore ‘ua, a tree with a completely smooth bark. (See ‘akamoremore, tāmoremore.) [Pn. *mole2 RR.]

morimori

morimori, (-a, -‘ia). 1. Worship. Kua morimori ‘aia i te Atua. He worshipped God; Kāre e rauka ia tātou kia ‘aka‘apa i tō tātou ‘ui tupuna i te morimori‘anga i te atua ‘ītoro. We cannot blame our ancestors for worshipping … Continue reading

moto‘oi

moto‘oi, n., var. mata‘oi. Ylang-ylang tree.

moto1

moto1, (-a, -‘ia, –kia). Punch, box, boxing match. Kā moto au iā koe mē tomo mai koe ki roto i tōku ‘are. I will punch you if you enter my house; Kā kite koe i te moto? Can you box?; … Continue reading

moto2

moto2, n., var. mato2, a kind of tree, q.v.

motokia

motokia, pass. moto1. Punch.

motomoto

motomoto, (-a, -‘ia, -kia), fq. moto1. Punch. Kua ‘ati tōku ni‘o i tō māua motomoto‘anga ko Tau. I broke my tooth boxing with Tau; ‘E a‘a tāna ‘ara i motomoto ei koe iāia? What has he done wrong for you … Continue reading

motomotokia

motomotokia, pass. motomoto. Punch.

motu‘anga, motunga

motu‘anga, motunga, nom. Band (of people); severance, cessation, division, cut, etc. Kua vee iora aia i te au tangata e rua motuanga. He divided the people into two bands (Gen. 32.7). [motu1, -‘anga4 or -nga2.]

motu1

motu1, (-kia), v.i., occasionally mutu, esp. in sense 1 (c) below. 1. (a) Sever, part (of a rope). Kua motu te taura o te ‘oro‘enua. The horse’s tether parted. (b) Cut (open), gashed; a cut, gash. Kua motu tōku rima … Continue reading

motukia

motukia, pass. motu1. Sever. [motu1, -kia 4.]

motumotu

motumotu, 1. v.i., fq. motu1. Sever, cut etc. Kua motumotu te niuniu o te taripaoni. The telephone wires were broken. 2. n. Island, ridge, patch. E ‘ākara ki te moana, kā kite koe i te au motumotu. Look out to … Continue reading

motumotu‘anga, motumotunga

motumotu‘anga, motumotunga, nom., fq. motu‘anga, motunga. Cuts etc. Kua ma‘u vave tōna motumotu‘anga. His cuts soon healed. [motu1 RR, -‘anga4 or -nga2.]

motumotunga

motumotunga, nom. (See motumotu-‘anga.)

motunga

motunga, nom. (See motu‘anga.)

motuta‘a

motuta‘a, v.i. Isolated, cut-off. ‘E a‘a tā‘au ‘anga‘anga i tēia ngā‘i motuta‘a? What are you doing in this out-of-the-way place? [motu-1, -ta‘a4.]

mou‘āuri

mou‘āuri, v.i., n. Imprisoned, confined; prisoner, detainee. Kua mou‘āuri ‘aia ‘ē toru ‘epetoma nō te kai kava. He was gaoled for three weeks for drinking home-brew; Kua ‘anga‘anga mou‘āuri ‘aia ‘ē toru marama. He did three months forced labour; Kua … Continue reading

mou1

mou1, 1. v.i. (a) Caught and held. Kua mou au i te pū kāinga i tōku tomo pōiri‘anga ki roto i tōna ‘āua. I was caught by the landowner when I sneaked into his grounds; Kua mou ‘aia ki roto … Continue reading

mou2

mou2, v.i., n. (Yield) a good harvest; (bear) plentiful crops. Kua kokoti tika ai mātou i te mou i tēia mata‘iti. We have really had a good harvest this year; Kua mou te ‘enua i tēia mata‘iti. The land has … Continue reading

moumou1

moumou1, v.t., fq. mou1. Take hold of, hold on to. Kua pūtaka‘iti ‘aia i tō mātou moumou‘anga ki runga iāia. He struggled when we held him; E moumou rima kōtou iāia ka ‘apai ei ki roto i te ‘are. Link … Continue reading

moumou2

moumou2, v.i. Grieve for something lost, sorrow for something wasted or gone. Kua moumou tika ai au i te ‘are ō‘ou i te kā‘anga i te a‘i. I was awfully upset at your house burning down; Kua kite koe i … Continue reading

muā‘o

muā‘o, a spelling of mua + a‘o.

muāvaka

muāvaka, n. Settlement, district settled originally by a particular tribe. mei tē‘ea muāvaka mai koe? Which settlement have you come from? [mua, vaka.]

mu‘u1

mu‘u1, v.i. Whisper, speak with a low voice. Kua mu‘u ‘ua te tangata i roto i te ‘uipā‘anga i tōna tū‘anga. The people at the meeting whispered when he stood up; Ko te mu‘u ‘ua tei ‘akarongo‘ia. Only the whispering … Continue reading

mu‘u2

mu‘u2, v.i. Deaf (of the ears). Taringa mu‘u koe! You, deaf ears!; Kua mu‘u tōku taringa i tō‘ou papaki‘anga. My ear went deaf when you slapped it; Kua ‘aere ‘aia ki te taote nō te mu‘u i tōna taringa. He … Continue reading

mu‘umu‘u

mu‘umu‘u, v.i., fq. mu‘u1. Whisper. ‘E a‘a tā kōtou mea e mu‘umu‘u ‘ua na i kona? What are you whispering about over there?; Kua ‘aere atu au ki roto i te ‘are i tōku rongo‘anga i te mu‘umu‘u. I went … Continue reading

mua

mua, 1. loc.n. Front, ahead, before. (a) Referring to place. Ā mua, the front. Tēia ā mua i te ‘are. This is the front of the house; ‘E pēni koe i ā mua i te ‘are. Paint the front of … Continue reading

muamuā‘o

muamuā‘o, a spelling of muamua + a‘o.

muamua

muamua, loc.n., fq. mua. Front. Tei muamua a‘o. It is a little further on still. [mua RR.]

muatangāna

muatangāna, loc.n. Days of yore, ancient times, antiquity, the earliest times. I muatangāna ra, kua anga iora te Atua i te rangi e te enua. In the beginning, God created the heaven and the earth (Gen. 1.1); Kua ‘akakore ‘oki … Continue reading

muka

muka, v.i. Fragrant. Te muka o te tiare, the fragrance of the flowers.

muna

muna, n. Secret, confidential, secretly. ‘Auraka rava koe e ‘akakite i tā tāua muna ki tēta‘i ‘ua atu tangata. Don’t on any account give away our secret to anyone else; ‘E tuatua muna tēia, ka ‘akakite ‘ua atu au kiā … Continue reading

murāngā

murāngā, nom. In murāngā mata, something for which one has great longing. Kua kite koe i te punu puakatoro, ‘e murāngā mata nōna. You know tinned beef, he has a passion for it. [mura1, -nga2, or -anga5, mata1.]

mura1

mura1, v.i. 1. Show red, red, redness. Kua mura te vai i tōku tuku‘anga i te paura ‘inika ki roto. The water went red when I put the ink powder in; I te mura‘anga tōna ‘ē‘ē, kua ‘akakite ‘aia ki … Continue reading

mura2

mura2, n. Myrrh. Te mura e te aloe, e te au rakau kakara katoa ra, myrrh and aloes and all the spices (Song 4.14). [Lat. murra, Heb. mor.]

muramura

muramura, v.i., fq. mura1. Red. Kua muramura te rangi i tēia a‘ia‘i i te ‘opu-‘anga o te rā. The sky was red at sunset tonight; ‘E au kaute muramura tā‘au e ‘aki‘aki mai. Pick some red hibiscus flowers; Kāre au … Continue reading

mure

mure, n., (Bib.). Mule. Kake atura ki runga i te mure, and mounted the mules (2 Sam. 13.29). [Eng. mule, Lat. mūlus.]

muri

muri, loc.n. Back. 1. Referring to place: (at) the back, behind. E pēni koe i ā muri i te poti. Paint the stern of the boat; Kua no‘o māua ki te pā i muri mai. We sat in the row … Continue reading

murimuri

murimuri, loc.n., fq. muri. Behind, after. Tei murimuri mai i te pi‘a. They are behind the boxes. I murimuri mai, on subsequent occasions. [muri RR.]

muringā‘o

muringā‘o, in i muringā‘o, afterwards. Kua pikika‘a ‘aia ē i muringā‘o, kua ‘akakite i te tika. He lied but after a while he told the truth. [muri, ? -nga2, a‘o3.]

muritonga

muritonga, n. A wind from the south-east or south-south-east. [muri, tonga1.]

murumuru

murumuru, v.t. To warm (oneself or a part of the body) before a fire or in the sun. Kua murumuru ‘aia i tōna rima ki te a‘i nō te anu. She warmed her hands at the fire because they were … Continue reading

muta

muta, v.i. Mutter, murmur (esp. the confused sound of voices grumbling or making a din). Kua muta ‘ua te tangata nā runga i te purūmu i te ‘akaoti‘anga te teata. The people chattered away as they went along the road … Continue reading

mutamuta

mutamuta, v.i., fq. muta. Mutter, make a din. Kua rererere te moa taetaevao i tō kōrua mutamuta‘anga. The wild fowl all flew off while you two were chattering; ‘Akaoti‘ia tā kōtou mutamuta, ‘e tūruā‘ipō tēia. Stop your nattering, it is … Continue reading

mutu

mutu, v.i. To end, cease. Eaa taku ravenga meitaki e rauka‘i iaku te ora mutu kore? What is the best way for me to get eternal life? (Matt. 19.16). [Pn. *mutu1.]

ZZ No data – Only filemame

miro

ZZ No data – Only filemame

moakirikiri

ZZ No data – Only filemame

mātā‘ora

ZZ No data – Only filemame

māniota

Leave a Reply